Aj vy môžete ovplyvniť rozvoj svojho okresu. Prihláste sa do výziev na členstvo v Riadiacich výboroch


Bratislava, 8. marec 2022 – Proces nominácie členov do Riadiacich výborov je
spustený. Okresné úrady najmenej rozvinutých okresov (NRO) vyhlásili výzvy na
nominácie členov za obce a mestá a za sociálno-ekonomických partnerov. Je to
ďalší krok k transparentnému nakladaniu s regionálnym príspevkom.

„Našim cieľom je zapájať do riešenia problémov najmenej rozvinutých okresov
všetkých kľúčových aktérov. Tieto veci sa nedajú robiť iba od stola v Bratislave.
Práve ľudia z jednotlivých okresov najlepšie vedia, akým výzvam tieto okresy čelia.
Dať im adekvátny priestor a kompetencie bol jeden z cieľov novely zákona o
najmenej rozvinutých okresoch, ktorú sme pripravili a presadili minulý rok,“
povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová,
ktorá vo februári schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace
výbory NRO.
Riadiace výbory budú zložené z jedného zástupcu Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, jedného zástupcu samosprávneho kraja,
dvoch zástupcov okresného úradu, jedného zástupcu miest a obcí patriacich do
NRO. Dvoch zástupcov budú mať aj sociálno-ekonomickí partneri.
Na základe schválených štatútov okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch
pripravili výzvy na nominácie štatutárnych zástupcov miest a obcí a zástupcov
sociálno-ekonomických partnerov do funkcie členov Riadiacich výborov.
Navrhnutí kandidáti musia spĺňať niekoľko dôležitých kritérií: bezúhonnosť,
znalosť právnych predpisov, koncepčných a strategických dokumentov a
skúsenosti s odborným hodnotením projektov.
Ako celý proces funguje:

 Štatutárni zástupcovia miest a obcí v stanovenom termíne nominujú
maximálne po jednom kandidátovi.
 Prednosta okresného úradu v NRO vyberie z kandidátov troch s najvyšším
počtom hlasov a zorganizuje voľbu jedného z nich.
 Na člena Riadiaceho výboru navrhne prednosta toho kandidáta, ktorý získa
najmenej dve tretiny hlasov zo všetkých prítomných štatutárnych zástupcov
obcí a miest, ktorí sa voľby zúčastnili.
Rovnako funguje proces pri nominácii zástupcov sociálno-ekonomických
partnerov:
 Štatutárny zástupca za sociálnu oblasť navrhuje maximálne jedného
kandidáta a štatutárny zástupca za ekonomickú oblasť tiež jedného
kandidáta.
 Prednosta vyberie troch kandidátov pre sociálnu oblasť, ktorí získali najviac
nominácií a troch kandidátov pre ekonomickú oblasť, ktorí získali najviac
nominácií.
 Prednosta zorganizuje voľby štatutárnych zástupcov sociálno-ekonomických
partnerov vo svojej územnej pôsobnosti za jednotlivé oblasti.
 Za člena Riadiaceho výboru prednosta navrhne toho kandidáta za príslušnú
oblasť, ktorý získa minimálne dve tretiny hlasov zo všetkých prítomných
štatutárnych zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí sa voľby
zúčastnili.
Výzvy na nominácie členov Riadiacich výborov spolu s termínom nominácií
a s termínom volieb nájdete tu:
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/clenom-riadiaceho-vyboru-nro-sa-
mozes-stat-aj-ty/index.html

Aby vám nič neuniklo