Bratislavský kraj

Program a ciele pre Bratislavský kraj
1. Školstvo a veda
– výstavba kampusov/internátov v Bernolákove, Modre, Boroch a v Petržalke, ako aj koncept budovania SMART škôl
a otvorených školských areálov
– zriaďovanie spojených škôl, vznik spojenej školy na Vazovovej ulici v Bratislave
– zriaďovanie škôl a škôlok, ktoré budú transformovateľné na denné stacionáre a domovy pre seniorov, pri zmene
potrieb
– nájomné bývanie pre pedagogických zamestnancov, integrácia detí navýšením počtu pedagogických pracovníkov,
špeciálnych pedagógov a psychológov
– s možnosťou využitia finančných nástrojov Plánu obnovy a odolnosti a eurofondov podporíme vybudovanie
vedeckých parkov a výskumných centier (na spôsob CEITEC, ČR) 

2. Sociálne služby a zdravotníctvo
– nové kapacity v domovoch sociálnych služieb, denných stacionároch a domovoch opatrovateľských služieb 
– deinštitucionalizácia sociálnych služieb, teda prechod na komunitnú starostlivosť
– rekonštrukcia existujúcich a budovanie nových zdravotníckych zariadení, poskytujúcich nemocničnú, ambulantnú,
ako aj komplexnú rehabilitačnú starostlivosť civilizačných chorôb a dôsledkov COVID19
– podpora bývania, ktorá povedie k zvýšeniu počtu lekárov a zdravotníckeho personálu

3. Doprava 
– dobudovanie terminálov a parkovísk P&R v Devínskej Novej  Vsi, Lamačskej bráne, na Patrónke, Mladej garde,
v Rači, Trnávke, Ružinove, Vrakuni, v areáli bývalého Technomatu, s prepojovacou lávkou na konečnú električiek
a terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP)
– stanice na prenájom a úschovu bicyklov v Rači pri Obratisku električiek 
– prioritné vybudovanie  Bratislavskej, Vinohradníckej, Seneckej a Slnečnej cyklodopravnej trasy
– výstavba obchvatov obcí v regióne Malokarpatska, Pezinka a Modry
– vnútromestskú vlaková stanica Filiálka, spustenie prímestských a vnútromestských osobných vlakových okruhov
Vajnory, Rača, BA Predmestie, Filiálka, Nové Mesto, Vrakuňa, Petržalka a Rača, Pri Vinohradoch, hl. stanica, Červený
most, Lamač, Bory, Devínska Nová Ves
– cestné prepojenie Rybničná, Na Pántoch, Pri Šajbách, Východná a roky plánované prepojenie Bojnická, Pekná cesta
v Rači
– zvýšenie intenzity vlakových spojov medzi Pezinkom a Bratislavou počas pracovných dní

4. Životné prostredie  a šport
– revitalizácia parkov v Stupave a Malinove
– výsadba stromov v zastavanom území a stanovenie kvót na výsadbu pri nových projektoch
– výstavba areálu športu a zdravia v Petržalke, voľnočasového areálu na Slnečných jazerách v Senci a rekonštrukcia
a budovanie nových prímestských rekreačno-športových areálov a malých komunitných športovísk

5. Digitalizácia
– bezplatné školenia pre seniorov, za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných tabletov pre seniorov
– pilotné zriadenie bezplatnej telemedicíny pre územie celého kraja
– prechod obcí na digitálny model 21. storočia, pomoc napr. so  vzorovými webstránkami pre obce, výsledkom bude
transparentné zverejňovanie informácií, plány a zámery obce so zapojením verejnosti – lokálny eGovernment

Aby vám nič neuniklo