Banskobystrický kraj

Program a ciele pre Banskobystrický kraj
1. Doprava
– zmodernizovaná cestná infraštruktúra, najmä cesty druhej a tretej triedy a miestne komunikácie obcí a miest 
– budovanie rýchlostnej cesty R2 
– výstavba obchvatov a preložiek v regióne Novohradu (Lučenec) a Hontu (Krupina)
– sfunkčnenie cezhraničného železničného prepojenia regiónu s Maďarskou republikou, rozvíjaním nákladnej,
osobnej dopravy a cestovného ruchu
– modernizácia železničných tratí južného regiónu 
– výstavba cyklodopravných ciest naprieč celým regiónom 
– rozvoj elektromobility

2. Ekonomika a cestovný ruch
– zvýšenie zamestnanosti a posilnenie trhu práce rozvojom malého a stredného podnikania a inovatívnymi smart
riešeniami
– aktívna činnosť centier rozvoja inovácii 
– podporu regionálnych producentov a služieb až na úroveň mikroregiónov 
– intenzívna propagáciu prírodného a kultúrneho bohatstva
– dobudovanie priemyselných parkov v najmenej rozvinutých okresoch

3. Dobrý a kvalitný život (sociálna sféra)
– zvýšená kapacita v seniorských zariadeniach a existujúcich opatrovateľských služieb
– dostupné zdravotnícke zariadenia v najmenej rozvinutých okresoch, s dôrazom na dostatočný počet ambulantných
všeobecných aj odborných lekárov a ich dostupnosť, formou integrovaných zdravotníckych zariadení  
– investície do učební, odborných učební, telocviční a športovej infraštruktúry na základných a stredných školách 
– dostupnosť materských škôlok a školských zariadení voľného času 
– otvorenie všetkých športových školských areálov na území miest pre verejnosť 
– zvýšenie dostupnosti nájomného bývania pre mladé rodiny

4. Životné prostredie  a šport
– odstránenie potvrdených environmentálnych záťaží, ako sú napr. gudrónove jamy, a tak i eliminácia negatívnych
vplyvov na ďalšie využitie územia a zdravie obyvateľstva
– revitalizácia parkov a verejnej zelene v mestách a obciach, vnútroblokoch sídlisk a školských areálov 
– výstavba a dostavba, ako aj rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií v obciach

5. Digitalizácia

– internet v každej obci
– projekty na pomoc obciam s cieľom skvalitnenia lokálneho eGovermentu

Aby vám nič neuniklo