Košický kraj

Program a ciele pre Košický kraj
1. Lepší život (Sociálna sféra)
– podpora výskumu a inovácií prostredníctvom Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster –
CNIC); vytvorenie nových pracovných príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, ktoré do regiónu prilákajú ešte viac
talentov, prirodzené zvyšovanie platov 
– dostatočný počet miest v zariadeniach verejných poskytovateľov, reflektujúci potreby v kraji, podporený
motivačným systémom pre možných neverejných poskytovateľov
– rozšírenie ponuky ambulantných služieb a cielenej medicínskej starostlivosti
– výstavba nájomných bytov pri prepojení štátu, verejnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora a
dobudovanie bytov stredného štandardu, či štartovacích bytov pre všetkých, vrátane mladých rodín a
nízkopríjmových skupín 
– rozvoj miestneho turizmu vytvorením mikroregionálnych klastrov; tvorba bedekrov o jedinečnosti jednotlivých
mikroregiónov, pričom samosprávy proaktívne a systematicky v spolupráci so všetkými aktérmi vytvárajú ekosystém
pre rozvoj regionálneho turizmu vo svojej obci, alebo meste
– pripojenie 50 obcí a 100 tisíc občanov na vodovod; vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Košického kraja z
eurofondov
– dobudovanie cestnej spojnice s Ukrajinou;  dobudovanie rýchlostnej cesty Zvolen – Košice 

2. Školstvo 
-navýšenie kapacity materských škôl a jaslí, výstavba nových zariadení a rozširovanie kapacít je prioritou v rámci
projektov z eurofondov
– inklúzia nie iba na papieri,  motivácie aktérov nastavené tak, aby sme zamedzili stigmatizácii a demotivácii žiakov so
zdravotným obmedzením a z vylúčených komunít
– bezpečné školy; bezpečnosť je kľúčovou ingredienciou kvalitného života a dôsledky pandémie túto oblasť nesmú
ohroziť; v rámci Koncepcie zdravia dieťaťa, ktorú vypracujeme, zavedieme aj program ochrany bezpečnosti na
školách
– výstavba telocviční na základných školách 
– zastavíme úpadok stredného školstva, osobitne učňovského školstva; do systému duálneho vzdelávania zapojíme
viac aktérov, vrátane malých lokálnych firiem

3. Kultúra 
– podpora tradičných remesiel, rozvoj regionálnej kultúry, vrátane národnostnej a prepojenie na lokálne médiá,
hlavne regionálne štúdiá RTVS
 – vytvorenie profesionálneho zázemia pre domáce aj zahraničné produkcie hraných filmov, vzhľadom  na silnú
filmársku tradíciu v Košickom kraji a portfólio hercov a autorov;  prepojenie tvorcov a ďalších filmárskych profesií do
konceptu s pracovným názvom „Košická KOLIBA“

4. Šport

– vytvorenie konceptu zdravia detí a dospelých, ako i seniorov, pri ktorom sa identifikovanie vhodného športu pre
jednotlivé kategórie stáva zásadnou zložkou pri práci s postkovidovými stavmi, ako i pri nadmernej obezite a pri
depresívnom správaní sa detí

5. Životné prostredie
– identifikácia obnoviteľných a alternatívnych zdrojov v regióne; v rámci geotermálneho vrtu v Čižaticiach podporíme
výstavbu akvaparku, ktorý prinesie rozvoj turizmu a nové pracovné miesta, ako i koncept vykurovania pomocou
tohto vodného zdroja
–  využitie vodíka ako paliva pre autobusovú a nákladnú dopravu

Aby vám nič neuniklo