Nitriansky kraj

Program a ciele pre Nitriansky kraj
1. Školstvo a veda
– prepojenie stredných škôl s praxou, väčší dôraz na prírodovedné a technické odbory s cieľom výchovy inovátorov
– zvýšenie motivácie pedagógov
– zlepšenie kvality výučby a materiálnej stránky stredného školstva (investície do nových učební, telocviční,
technického vybavenia výučby, ako aj do úspor energetiky budov škôl)

2. Doprava
– zvýšenie plynulosti a bezpečnosti osobnej a nákladnej dopravy
– zaradenie rýchlostnej cesty v severojužnom smere Nitra – Komárno medzi priority
– podpora výstavby obchvatov všetkých väčších miest
– dvojkoľajné elektrifikované spojenie Nitry s Šaľou s cieľom vytvoriť priame vlakové spojenie Nitry a Bratislavy pre
osobnú aj nákladnú dopravu

3. Dobrý život
– zníženie energetickej náročnosti bytov, rodinných domov, bytových domov, budov, zatepľovanie, výmena zdrojov
tepla, doplnenie smart technológií, výmena výplní dverových a okenných otvorov
– urýchlené dobudovanie vodovodov a kanalizácií

4. Zdravotná starostlivosť
– výstavba komunitnej nemocnice v Štúrove, pre spádovou oblasť juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja
– zriaďovanie ambulancií všeobecných lekárov na územiach, kde chýbajú
– vytvorenie odboru administratívny pracovník v zdravotníctve na stredných zdravotníckych školách a obchodných
akadémiách s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre zdravotníkov

5. Digitalizácia
– zavedenie internetu do každej obce
– zavedenie bezplatných školení pre seniorov za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných tabletov
pre seniorov
– pilotné zriadenie bezplatnej telemedicíny pre územie celého kraja

Aby vám nič neuniklo