Trenčiansky kraj

Program a ciele pre Trenčiansky kraj
1. Transparentná a bezkorupčná samospráva
– zefektívnenie a sprehľadnenie hospodárenia kraja (finančný a právny audit na revíziu nevýhodných zmlúv), presun
neefektívne vynakladaných prostriedkov na financovanie aktuálnych potrieb kraja
– reorganizácia a sfunkčnenie chodu úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
– nákupy tovaru a služieb pre kraj len transparentným výberovým konaním

2. Doprava
– vyčlenenie väčšieho objemu financií na opravu, údržbu a budovanie ciest
– podpora rozvoja cykloturizmu a zintenzívnenie výstavby cyklotrás s prepojením na Zlínsky kraj
– dokončenie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom

3. Školstvo
– lepšie podmienky pre skvalitnenie úrovne stredného školstva
– podpora prirodzenej tvorby siete stredných škôl, možnosti prispôsobenia siete škôl demografickému vývoju a
uplatnenia na trhu práce
– užšie prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou , vrátane možného vstupu inštitucionálnych investorov do
stredoškolského vzdelávania a väčšia miera propagácie škôl, ktoré toto prepojenie úspešne realizujú
– posilnenie rozhodovacích právomoci škôl

4. Lepšie zdravotnícke a sociálne služby
– transformácia nemocníc kraja s cieľom zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja, aplikácia
najmodernejších medicínskych postupov
– zavedenie služby mobilných lekárov, najmä pre obyvateľov žijúcich v odľahlých oblastiach
– zabezpečenie efektívneho a zodpovedného riadenia nemocníc v správe TSK pre spokojnosť a komfort pacienta, – –
– zriadenie väčšieho počtu domovov sociálnych služieb (Trenčiansky samosprávny kraj umiestňuje celoslovensky
najmenší počet dôchodcov do zariadení sociálnych služieb)
– zavedenie efektívneho vyhodnocovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, aplikácia štandardov kvality pre
jednotlivé typy sociálnych služieb
– trvalé zlepšovanie ústavnej starostlivosti pre dôstojnú starobu obyvateľov kraja

5. Digitalizácia

– zavedenie bezplatných školení pre seniorov za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných tabletov
pre seniorov
– pilotné zriadenie bezplatnej telemedicíny pre územie celého kraja
– podpora obcí s prechodom na digitálny model 21. storočia, podpora dostupnosti služieb prostredníctvom lokálneho
eGovernmentu.

Aby vám nič neuniklo