Trnavský kraj

Program a ciele pre Trnavský kraj
1. Vzdelávanie a inovácie
– prepojenie stredoškolského a univerzitného štúdia s praxou, prepojenie na vedu a výskum, ako aj zameranie na
rozvoj technických smerov v rámci univerzít
– investície do učební, odborných učební, telocviční a športovej infraštruktúry na základných a stredných školách
– posilnenie kapacity materských škôl v kraji.

2. Doprava a mobilita
– výstavba nových mostov, oprava a dobudovanie cestnej infraštruktúry (opravu ciest 2. a 3. triedy)
– urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R7 k južným regiónom

3. Ekonomika a cestovný ruch
– podpora špecifických oblastí cestovného ruchu ako je budovanie náučných chodníkov a vinárstvo
– posilnenie propagácie prírodného a kultúrneho bohatstva regiónu
– presadzovanie obnovy budov, zelených striech a znižovanie energetickej náročnosti najmä verejných stavieb

4. Dobrý život a zelené riešenia
– zvýšenie kapacity seniorských zariadení a existujúcich opatrovateľských služieb
– zvýšenie dostupnosti zdravotníckych zariadení v najmenej rozvinutých okresoch s dôrazom na nárast počtu
ambulantných všeobecných aj odborných lekárov a ich dostupnosť formou integrovaných zdravotníckych zariadení
– zvýšenie dostupnosti nájomného bývania pre mladé rodiny

5. Digitalizácia
– zavedenie bezplatných školení pre seniorov za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných tabletov
pre seniorov
– pilotné zriadenie bezplatnej telemedicíny pre územie celého kraja
– podpora obcí pri prechode na digitálny model 21. storočia, podpora dostupnosti služieb prostredníctvom lokálneho
eGovernmentu

Aby vám nič neuniklo