Lepšie informačné systémy štátnych inštitúcií a samospráv pocítia občania v kvalitnejších službách úradov


Bratislava, 23. august 2022 – Dobre fungujúce informačné systémy sú základom
pre lepšie služby štátnych inštitúcií i samospráv. Ministerstvá, štátne rozpočtové
organizácie aj vyššie územné celky môžu požiadať o podporu na zlepšenie svojich
informačných systémov vďaka dopytovej výzve vo výške 30 miliónov eur, ktorú
vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI
SR) z programu Integrovaná infraštruktúra. Žiadosť o podporu treba zaslať do 30.
septembra 2022.

Integrácia IT systémov tak, aby sa rozvíjali a zlepšovali elektronické služby pre
občanov a štát od nich opakovane nežiadal informácie, ktoré už má vo svojich
databázach, či zlepšenie manažmentu dát verejnej správy sú príklady aktivít, ktoré
môžu byť podporené z najnovšej eurofondovej výzvy MIRRI SR.
Z výzvy je možné tiež financovať zmeny, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ako sú
napríklad úprava informačných dopravných systémov, prípadne aktuálne riešené
otázky prenosu evidenčných čísiel vozidiel.
Oprávnenými žiadateľmi o podporu z eurofondov sú ministerstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, vyššie územné celky
okrem Bratislavského kraja, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a Sociálna
poisťovňa.
Celková výška EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 30 miliónov eur,
minimálna podpora na jeden projekt je 200 001 eur. Prvé hodnotiace kolo výzvy sa
uzatvára 30. septembra 2022, dokedy je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dopytovo-orientovaná výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi
7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Viac informácií a podrobné podmienky nájdete na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-
2022_7_23-dop/index.html.

Aby vám nič neuniklo