MIRRI SR otvára možnosti pre širšiu konkurenciu v IT službách dostupných pre všetkých


Flexibilné a transparentné zadávanie IT zákaziek pre všetkých verejných
obstarávateľov zaistí centrálny dynamický nákupný systém

Bratislava, 6. december 2022 – Ľahšie obstarávanie IT služieb pre štát a verejnú
správu prinesie nový centrálny dynamický nákupný systém (DNS).
Zjednodušenie postupu verejného obstarávania pre oblasť IT presadilo
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako
hlavný koordinátor informačno-komunikačných technológií štátu. Vďaka tejto
novinke budú môcť prostredníctvom DNS zadávať čiastkové zákazky okrem
výkonných orgánov SR aj obce, kraje a právnické osoby založené alebo zriadené
štátom.

Prioritou ministerstva informatizácie sú profesionálne, kvalitné a transparentné IT
služby dostupné pre všetkých. Cieľom je, aby verejní obstarávatelia – od
ministerstiev, štátnych inštitúcii až po samosprávy mali pri verejnom obstarávaní
informačných technológií rovnaké podmienky, aké sú už roky bežné v súkromnom
sektore.
V praxi to znamená, že svoje reálne požiadavky na IT expertov budú organizácie
konkretizovať až v čiastkových zákazkách, teda v čase, keď ich budú presne
poznať. Budú pritom môcť čerpať zo širokého spektra IT odborníkov od
projektových manažérov, manažérov kybernetickej bezpečnosti, IT architektov,
analytikov, konzultantov, až po UX/UI dizajnérov, programátorov a testerov.
Dynamický nákupný systém vo všeobecnosti zjednodušuje opakované nákupy
bežne dostupných tovarov a služieb, napríklad softvéru a hardvéru a s nimi
súvisiacich služieb. Umožňuje uskutočniť bežné nákupy veľmi flexibilne podľa
aktuálnych potrieb. Jednou z výhod je otvorenosť DNS počas jeho trvania. V
prípade MIRRI SR to znamená, že kedykoľvek počas 48 mesiacov trvania systému

môžu záujemcovia požiadať o zaradenie do systému. Ak splnia podmienky účasti,
ministerstvo informatizácie ich bude bezodkladne informovať o zaradení a budú
sa môcť zapojiť už do najbližšej čiastkovej zákazky, o ktorej budú automaticky
elektronicky informovaní.
Na dnešnom IT trhu pôsobí množstvo malých a stredných podnikateľov, ktorí
disponujú vynikajúcim know-how, ale udržujú svoje firmy štíhle, zamerané na
potreby svojich zákazníkov. Podmienky účasti v DNS ministerstva umožnia týmto
veľmi efektívnym firmám zapojiť sa do IT zákaziek štátnej a verejnej správy. Stačí
splniť štandardné podmienky tzv. osobného postavenia (napr. nesmie mať
nedoplatky na daniach a poistnom) a preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom
poskytnutých IT služieb v súhrnnej hodnote minimálne 60 000 EUR bez DPH za
uplynulé 4 roky.
Aby sme týmto malým firmám pomohli prekonať úvodné obavy z procesov
verejného obstarávania, pripravilo MIRRI SR už tento piatok 9. decembra o 9:00
krátke on-line školenie o DNS cez platformu Teams. Školenie je otvorené, bez
nutnosti registrácie, pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako DNS
fungujú a ako sa do nich jednoducho prihlasovať.
Do DNS sa však môžu zaregistrovať aj veľkí dodávatelia – zapojenie do čiastkových
výziev im môže pomôcť zlepšiť využitie IT expertov počas obdobia nižšej
vyťaženosti medzi väčšími zákazkami.
Komunikácia so záujemcami o zaradenie do DNS sa uskutoční na elektronickej
platforme systému EVO, kde sa na linke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/452142 dajú získať aj kompletné informácie o tomto centrálnom
obstarávaní.

Aby vám nič neuniklo