MIRRI: Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporíme aj z eurofondov


Bratislava, 6. máj 2022 – Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné
ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre znevýhodnených
občanov nevyhnutnosťou. Aj preto sme na zlepšenie digitálnych zručností zdravotne
znevýhodnených občanov vyčlenili 3 milióny eur z eurofondov. Dopytová výzva „Digitálne
zručnosti
pre znevýhodnené skupiny“ je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra.

„V dnešnej dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha
zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom a orientáciu
v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú prácu, mohli sa vzdelávať
a naplno využívať elektronické služby štátu, musia mať prístup k digitálnym technológiám
a musia ich vedieť ovládať,“ povedala vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika
Remišová, ktorej rezort považuje digitálne zručnosti za nevyhnutné.
MIRRI podporuje aktivity a projekty, ktoré pomôžu zlepšiť digitálne zručnosti mladých ľudí,
zamestnancov štátnej a verejných správy, ale aj znevýhodnených občanov – seniorov, vrátane
zdravotne znevýhodnených z rôznych zdrojov – z Plánu obnovy, eurofondov, či formou
partnerstiev.
Vyhlásená dopytová výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne
znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú
všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.
Tie môžu žiadať podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov, či asistentov, ktorí
vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne
znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie.
Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú
napríklad aj zariadenia pre tlmočenie, alebo pomôcky na asistovanú podporu.
Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 3 milióny eur, pričom na jeden
projekt je možné získať od 50 000 do 200 000 eur.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-
esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-
spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-opii-2022_7_19-dop-digi-zrucnosti/

Aby vám nič neuniklo