BEZPEČNÉ SLOVENSKO

BEZPEČNÉ SLOVENSKO NIELEN PRE „NAŠICH“ ĽUDÍ

Jednou zo základných funkcií štátu je postarať sa o bezpečnosť a ochranu svojich občanov. Dôvera ľudí v štátne inštitúcie je jedným z kľúčových pilierov bezpečného demokratického štátu. Slovenská verejnosť však dlhodobo nedôveruje štátnym bezpečnostným zložkám. Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej boli zverejnené mnohé znepokojujúce informácie o spolupráci elitných policajtov s organizovaným zločinom a závažné podozrenia zo zneužívania právomocí bezpečnostných zložiek v prospech mafie a oligarchov.

Bezpečnosť na Slovensku ovplyvňujú aj ohrozenia zvonku a naša schopnosť čeliť strategickým hrozbám, na ktoré sa musí Slovensko pripraviť. Napriek tomu, že na susednej Ukrajine prebieha ozajstná vojna, v ktorej umierajú ľudia, pristupujeme k obrane a bezpečnosti nedbanlivo. Hazardujeme tak so životmi občanov a riskujeme stratu nezávislosti krajiny či územia.

Nevojenské formy ohrozovania bezpečnosti sú dnes rovnako nebezpečné ako tie vojenské a nesmieme ich ignorovať. Transatlantické spojenectvo posilnené obrannou spoluprácou v rámci EÚ ako doplnkom k nemu preto ostáva základom obrany a bezpečnosti Slovenska.

Na dosiahnutie férovej, spravodlivej a bezpečnej spoločnosti je prvým krokom dôveryhodná polícia, ktorá pomáha a chráni všetkých občanov bez rozdielu a nielen „našich“ ľudí, ako aj akcieschopné a dobre pripravené ozbrojené sily a ostatné bezpečnostné zložky, ktoré nás ochránia pred vonkajšími hrozbami a pokusmi o destabilizáciu.

VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ

POLÍCIA, KTORÁ BUDE POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ
Verejnosť na Slovensku má dlhodobo problém s dôverou voči štátnym bezpečnostným zložkám. Podľa najnovších štatistických údajov Európskej komisie bola miera nedôvery voči polícii na Slovensku najvyššia spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie, pričom slovenskej polícii nedôveruje v prepočte každý druhý občan. Slovensko potrebuje, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako a kľúčovým krokom k dosiahnutiu férovej a spravodlivej spoločnosti je dôveryhodná polícia, ktorá pomáha a chráni všetkých občanov, nie „našich“ ľudí.

 • #364Čestný, nestranný a profesijne zdatný prezident Policajného zboru SR je základom dobrého fungovania polície. Zmeníme preto legislatívu upravujúcu výber a odvolávanie prezidenta PZ SR tak, aby bola eliminovaná jeho politická závislosť a otvoril sa priestor pre najkvalitnejších kandidátov na vedúce funkcie v Policajnom zbore SR.
 • #365Umožníme uchádzať sa o funkciu policajného prezidenta aj kandidátom, ktorí nie sú príslušníkmi PZ SR pri splnení odborných predpokladov.
 • #366Stanovíme jasné kvalifikačné kritériá na riadiace funkcie v PZ SR, ako aj na riadiace policajné funkcie na krajskej a okresnej úrovni vrátane preverenia majetkových pomerov, prísnejších bezpečnostných previerok a kontroly konfliktu záujmov.

KVALITNÍ POLICAJTI A MOTIVAČNÝ KARIÉRNY SYSTÉM
Dôvera verejnosti v políciu sa začína zdvorilým, aktívnym, odborne zdatným a morálne kvalitným policajtom už „na ulici“ a končí sa efektívnym, nestranným a profesionálnym vyšetrovateľom pri riešení najzávažnejších kriminálnych káuz. Problémom Policajného zboru SR je systém výberu a vzdelávania policajtov, netransparentný a nemotivačný kariérny systém a kvalita technického zabezpečenia.

 • #367Zriadime centrálny úrad pre výber a výcvik príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorý bude zabezpečovať výber uchádzačov aj výcvikovú a metodicko-vzdelávaciu činnosť. Eliminujeme tak miestne väzby a zjednotíme systém a metodiku policajného vzdelávania.
 • #368Zreformujeme policajné vzdelávanie s dôrazom na kontinuitu, špecializáciu jednotlivých policajných zložiek, zohľadnenie praktických potrieb a funkčného zaradenia a kariérneho a platového ohodnotenia v závislosti od úrovne vzdelania.
 • #369Zavedieme transparentný a spravodlivý systém kariérneho postupu policajtov a hodnotenia výkonu policajtov.
 • #370Zvýšime dôraz na systematickú prácu polície v oblasti prevencie zameranej na všetky vekové skupiny.
 • #371Upravíme systém hodnotenia policajtov tak, aby neboli rozhodujúce len kvantitatívne ukazovatele (napríklad počet udelených pokút alebo počet trestných činov, čo vedie v praxi k skresľovaniu štatistík), ale aby sa väčší dôraz kládol na kvalitatívne ukazovatele, ktoré dokladujú komplexné hodnotenie práce policajta.
 • #372Zlepšíme kvalitu výstroja príslušníkov Policajného zboru SR a zabezpečíme dostatočné kapacity. Policajti musia mať kvalitný výstroj, pretože len tak môžu efektívne plniť úlohy, ktoré im zo zákona vyplývajú.

NÁRODNÁ KRIMINÁLNA AGENTÚRA (NAKA)
Národná kriminálna agentúra musí riešiť najzávažnejšie formy trestných deliktov a nesmie sa zneužívať na šikanovanie nepohodlných občanov. V posledných rokoch sa ako najvážnejší nedostatok ukázal spôsob, akým útvar pristupoval k prípadom veľkej korupcie, k politicky motivovaným obvineniam, kriminalite bielych golierov a organizovaných skupín.

 • #373Sprísnime kvalifikačné kritériá na príslušníkov a riadiacich dôstojníkov NAKA tak, aby nerozhodovali externé vplyvy, ale skutočná morálna a odborná kvalita policajta.
 • #374Prijmeme opatrenia na zabránenie prenikaniu organizovaného zločinu do útvaru predovšetkým sprísnením posudzovania konfliktu záujmov policajtov a ich rodinných príslušníkov, preukazovaním pôvodu majetku a majetkových priznaní vrcholových funkcionárov a ich rodinných príslušníkov.
 • #375Posilníme personálne a technické vybavenie NAKA, predovšetkým na úseku efektívneho odhaľovania korupcie a organizovaného zločinu a boja proti extrémizmu.

ENVIRONKRIMINALITA A NOVÉ FORMY KRIMINALITY
Problematika dôsledného vyšetrovania trestných činov proti životnému prostrediu sa na Slovensku dlhodobo zanedbávala. Donedávna sa tejto problematike venoval iba jediný odbor na úrovni úradu kriminálnej polície, na ktorom pôsobilo 13 policajtov pre celé územie Slovenska. Takisto je potrebné riešiť aj nové formy kriminality, a to v oblastiach súvisiacich s informatizáciou spoločnosti, obchodovania s ľuďmi a nadnárodným organizovaným zločinom so špeciálnym zameraním sa na kybernetický priestor.

 • #376Posilníme personálne, odborné aj materiálne kapacity špecialistov na environkriminalitu a nové formy kriminality na úrovni Prezídia Policajného zboru SR, ako aj na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev.
 • #377Vypracujeme jednotný manuál postupu nahlasovania, odhaľovania a spolupráce v prípadoch environmentálnej kriminality.
 • #378Presadíme zmeny legislatívy tak, aby sa zabezpečilo efektívnejšie a prísnejšie postihovanie závažnej environmentálnej kriminality.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Efektívna medzinárodná spolupráca policajných zložiek je základným predpokladom boja proti najzávažnejším formám nadnárodného organizovaného zločinu aj fungovania modernej polície v globalizovanom prostredí.

 • #379Zlúčime tie zložky Policajného zboru SR, ktoré sa venujú výmene operatívnych informácií so zahraničnými partnermi v súvislosti s odhaľovaním a vyšetrovaním trestných činov pod jednotné riadenie.
 • #380Zavedieme výberové konania a sprísnime výberové kritériá na všetky pozície styčných dôstojníkov INTERPOLu v Lyone a EUROPOLu v Haagu a opätovne aj na posty pridelencov Policajného zboru SR v zahraničí.

NEZÁVISLÁ POLICAJNÁ INŠPEKCIA
Ak sa má zvýšiť dôvera verejnosti k polícii, musí si polícia efektívnejšie poradiť s páchateľmi trestných činov vo svojom vnútri. Za dobré a bezproblémové fungovanie polície a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov zodpovedá Úrad inšpekčnej služby. Súčasná podoba úradu negarantuje dostatočnú nezávislosť a efektivitu vyšetrovania trestnej činnosti páchanej príslušníkmi bezpečnostných zložiek (z 2 034 trestných vecí sa len 2,8 % skončilo návrhom na podanie obžaloby).

Hlavným problémom inšpekcie je to, že má slabé výsledky, najmä pokiaľ ide o najzávažnejšie prípady trestnej činnosti elitných policajtov a vysokých policajných funkcionárov. Takisto sa objavujú aj podozrenia z účelového využívania inšpekcie na obštrukcie pri objasňovaní konkrétnych, zväčša politicky citlivých trestných vecí. Ak je vyšetrovanie korupcie ťažké v prípade bežných občanov, vyšetrovanie skorumpovaných príslušníkov Policajného zboru SR je o to zložitejšia a náročnejšia úloha, ktorú môžu plniť len elitné a profesionálne vybavené zložky.

 • #381V záujme obnovy dôvery verejnosti v schopnosť štátu účinne odhaľovať a stíhať aj veľké prípady trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek zmeníme právne a inštitucionálne postavenie úradu tak, aby sa výrazne posilnila nezávislosť a efektivita policajnej inšpekcie.
 • #382Sprísnime úpravu preukazovania pôvodu majetku a majetkových priznaní vrcholových funkcionárov a ich rodinných príslušníkov vrátane zavedenia ich povinného zverejňovania, podobne ako v prípade majetkových priznaní sudcov.
 • #383Personálne a technicky posilníme analytické a operatívne kapacity inšpekcie.
 • #384Zavedieme transparentný systém prijímania, vzdelávania a výcviku príslušníkov úradu s cieľom obsadiť ho morálne a profesionálne najkvalitnejšími ľuďmi.
 • #385Upravíme systém odmeňovania a kariérneho postupu aj s prihliadnutím na výsledky pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti a veľkej korupcie v bezpečnostných zložkách.
 • #386Posilníme kapacity úradu na úseku odhaľovania korupcie a infiltrácie organizovaného zločinu do bezpečnostných zložiek.
 • #387Predložíme legislatívny návrh na zavedenie tzv. „skúšky spoľahlivosti“ ako nástroja prevencie a zisťovania korupčného správania sa príslušníkov bezpečnostných zložiek.

FUNGUJÚCE SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY
V priestore spravodajských služieb sa aktívne podieľajú na ochrane záujmov SR, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo. SIS je civilnou spravodajskou službou chrániacou ekonomické a bezpečnostné záujmy SR na území Slovenska a v zahraničí. Vojenské spravodajstvo ochraňuje záujmy SR v oblasti zabezpečenia obrany a obranyschopnosti. Aj vďaka fungujúcej spravodajskej službe sa občania dozvedeli o obrovskej korupčnej činnosti páchanej predstaviteľmi štátu v kauze Gorila.

Dnes je však potrebné reformovať postavenie spravodajských služieb, keďže vedenie služby je spolitizované a čelní predstavitelia sú spojení s rôznymi kauzami (rozkrádanie majetku VSS a VOS, nepreukázané majetky vedúcich predstaviteľov).

 • #388Spravodajské služby odpolitizujeme. Postavenie civilnej a vojenskej spravodajskej služby momentálne neodzrkadľuje aktuálnu potrebu spravodajských služieb. Vytvoríme koordinačný orgán na riadenie oboch služieb, prípadne poradný a kontrolný výbor predsedu vlády, ktorý napomôže odpolitizovanie spravodajských služieb a koordinácii ich vzájomnej činnosti.
 • #389Sprofesionalizujeme vedenie spravodajských služieb. Činnosť a operačné zameranie spravodajských služieb je v súčasnosti v plnej kompetencii riaditeľov služieb, politických nominantov. Spravodajské služby by mali prejsť kompletnou reorganizáciou a personálnymi previerkami vzhľadom na personálne prepojenia pracovníkov medzi všetkými bezpečnostnými zložkami.
 • #390Stanovíme jasné atribúty spoľahlivosti a morálnej bezúhonnosti na prácu v spravodajských službách od vedúcich pozícií až po pozície na najnižších stupňoch riadenia.
 • #391Zreorganizujeme spravodajské služby s cieľom dosiahnuť moderné a funkčné kontrarozviedne a rozviedne spravodajstvo, ktoré bude akceptovateľné doma aj v zahraničí, s jasne koncipovanými úlohami a činnosťami. V období hybridných hrozieb a dezinformácií, ktoré sa budú stupňovať, sa to ukazuje ako nevyhnutnosť.
 • #392Prijmeme potrebné zákonné normy a nové vedenie spravodajských služieb vykoná revíziu interných noriem a úplný personálny audit vzhľadom na bezpečnostné hrozby a ich zdroje. Na základe potrieb štátu a spoločnosti modernizácia spravodajských služieb bude zahŕňať ich väčšie priblíženie sa spoločnosti, spoluprácu s verejnosťou, implementáciu moderných postupov a spravodajských činností. Týmito krokmi musíme dosiahnuť, aby činnosť spravodajských služieb bola zákonná, transparentná a analytické informačné výstupy budú končiť u príjemcov vymedzených zákonom.
 • #393Vykonáme kontrolu efektívnosti existencie Národného bezpečnostného úradu. NBÚ je ďalšou štátnou organizáciou zahalenou neznámou štruktúrou a personálnym obsadením. Zavedieme transparentné požiadavky ohľadne bezpečnostných previerok. Spresníme potrebný stupeň bezpečnostnej previerky k danej pozícii v štátnej správe. Považujeme za nemožné, aby vysoký funkcionár riadil akúkoľvek organizačnú zložku v organizácii bez potrebnej bezpečnostnej previerky.
 • #394Vytvorením kvalitných podmienok na profesionálny rast v bezpečnostných zložkách sa zamedzí medzirezortnej fluktuácii, kde dochádza k prirodzenému úniku informácií, postupov a zamerania činnosti orgánov.

VONKAJŠIA BEZPEČNOSŤ

Slovensko má dôvod byť hrdé na svoje ozbrojené sily a príbehy osobností, akými boli Štefánik, Golian či Viest. V nedávnejšej minulosti sa zaskveli naši špecialisti v Afganistane či odmínovači na Balkáne a v Iraku. Lenže iba na histórii sa nedá stavať, treba obnoviť vzťah medzi spoločnosťou a jej ozbrojenými silami.

Všetky kroky zaručujúce našu vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť musia byť opreté o dôveru a podporu občanov. Treba poctivo, zrozumiteľne, presvedčivo vysvetľovať, akým hrozbám čelíme. Prečo, ako a s kým chceme ďalej rozvíjať našu obranu.

Keď vlády a odborníci mlčia, kraľujú konšpirátori. Zanedbaním komunikácie neoslabuje súčasná vláda len dôveru v našu vlastnú bezpečnosť, ale aj obranu nášho štátu. Nepriatelia demokracie tomu dobre rozumejú, preto usilovne maria verejnú diskusiu o bezpečnosti účelovým zavádzaním či otvorenými klamstvami.

Hoci sa Európa a USA dnes v mnohom rozchádzajú, niet spoľahlivejšej alternatívy pre stabilitu európskeho kontinentu ako Severoatlantická aliancia. Zároveň treba posilniť úlohu EÚ v oblasti obrany a bezpečnosti – nie ako náhradu záruk kolektívnej bezpečnosti NATO, ale ako doplnok k nim. Únia má niektoré unikátne ku ktorým patrí aj možnosť finančne podporiť obranný výskum a vývoj, ktoré z nej robia nenahraditeľného partnera pre NATO.

Bezpečnosť a obrana musia stáť na dobre vybavených, vycvičených a motivovaných ozbrojených silách a profesionálnych spravodajských službách, ktoré pomáhajú prečítať a predvídať hrozby, minimalizovať dopad podvratnej činnosti a predísť konfliktu. A ak má byť obrana efektívna, všetky rozhodujúce domáce aj zahraničné zložky musia spolupracovať. Ale ak majú kolektívne záruky poskytované našimi spojencami fungovať, musíme v prvom rade plniť svoje sľuby.

 • #395Do 100 dní predložíme návrh na vytvorenie plnohodnotnej Bezpečnostnej rady štátu, podriadenej priamo predsedovi vlády, s právomocou koordinovať kroky jednotlivých aktérov v oblasti bezpečnosti a obrany.
 • #396V rámci Bezpečnostnej rady vytvoríme samostatnú sekciu venujúcu sa hybridným hrozbám a ohrozeniam z kybernetického priestoru.
 • #397Zavedieme povinné bezpečnostné preverenia nových zahraničných investícií, osobitne v technologickej oblasti, a budeme presadzovať podobný prístup v EÚ a NATO.

OTVORENÁ A DOBRE HOSPODÁRIACA ARMÁDA
Hoci sa to v čase mieru veľmi nenosí, zodpovedné vlády nezabúdajú na bezpečnosť štátu a občanov. Investujú do obrany, dodržiavajú vlastné plány, trpezlivo budujú spojenectvá a pracujú na pokojnom riešení sporov.

 • #398Predložíme na diskusiu novú bezpečnostnú stratégiu SR, aby verejnosť rozumela našim ohrozeniam aj krokom, ktoré musíme pre jej bezpečnosť urobiť.
 • #399Do 100 dní zverejníme všetky zmluvy na nákup vojenskej techniky a služieb, ktorých zverejnenie neoslabí bezpečnosť krajiny.
 • #400Modernizáciu ozbrojených síl budeme robiť podľa jasného a zodpovedného plánu, plne zohľadňujúceho záväzky, ktoré Slovensko dalo spojencom v aliancii.
 • #401Zapojíme slovenské podniky do vyzbrojovania a vystrojenia slovenských vojakov, aby investície do obrany posilnili nielen bezpečnosť, ale aj slovenské know-how.

SPOKOJNÍ A PRIPRAVENÍ VOJACI
Mnohí odborníci pracujúci v silových rezortoch štátu sú demoralizovaní. Rastie frustrácia a prípady radikalizácie. Pritom v armáde či spravodajských službách pracujú tisíce vlastencov, ktorí do nich vstúpili z vôle pomôcť Slovensku v kritických situáciách. Tým treba vrátiť profesionálne podmienky a stavovskú hrdosť.

 • #402Zavedieme spravodlivé odmeňovanie a ponúkneme pevný systém kariérneho rastu, v ktorom sa poctivá služba a odborný rast oplatí.
 • #403Nastavíme nulovú toleranciu korupcii a zneužitiu právomocí.
 • #404Ukončíme dokupovanie „za vlastné“ – vojaci a iní profesionáli, vrátane tých vysielaných do misií za hranicami, dostanú všetko, čo potrebujú na prácu.
 • #405Investovať budeme nielen do techniky, ale aj do poctivého výcviku a vzdelania vojakov a civilov pracujúcich v obrane a bezpečnosti.

SPOĽAHLIVÝ SPOJENEC
Ak majú kolektívne záruky poskytované spojencami fungovať, musíme v prvom rade plniť svoje sľuby. A presvedčiť tým spojencov, že tak, ako prídu na pomoc oni nám, prídeme na pomoc v prípade potreby aj my im, a že sme na takúto pomoc reálne pripravení. Spojenci v nás musia opäť vidieť hrdú a kompetentnú krajinu, ktorá si háji svoje miesto vo svete, investuje do svojej obrany a je prínosom pre alianciu a medzinárodné spoločenstvo.

 • #406Dodržíme vzájomný záväzok všetkých spojencov do roku 2024 vynakladať 2 % HDP na obranu.
 • #407Podporíme európske projekty vojenskej a obrannej spolupráce, ktoré umožnia efektívnejšie plniť naše vlastné záväzky a očakávania a posilnia transatlantické spojenectvo.
 • #408Zameriame pozornosť spravodajských zložiek na účelové dezinformácie namierené proti nášmu členstvu v EÚ a NATO šírené spoza našich hraníc.
 • #409Budeme aktívne prispievať odborne a jazykovo zdatným personálom a expertízou do misií NATO a EÚ; nebudeme sa vyhýbať povinnostiam spojenca.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo