BOJ PROTI KORUPCII

Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie – rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov.

Korupcia nás núti vynakladať stále viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia sa ťažko meria, no dá sa zmerať tým, čo krajine chýba. Ak by sme predišli len jedinej kauze, na neoprávnených vratkách DPH, ktoré štát vyplatil, by sme ušetrili toľko peňazí, že všetci rodičia novonarodených detí v roku 2018 by mohli dostať o 270 eur vyšší príspevok pri narodení dieťaťa.

V posledných volebných obdobiach vládne garnitúry deklarovali boj proti korupcii len na papieri. V skutočnosti chýba silná politická vôľa a odhodlanie bojovať s korupciou systémovo a efektívne. Korupcia je u nás podľa Svetového ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. V medzinárodnom rebríčku vnímania korupcie Slovensko dokonca skončilo za africkými krajinami, ako sú Namíbia, Botswana alebo Rwanda.

Korupcia ničí životy ľudí a ochudobňuje krajinu. Pri zmanipulovaných štátnych zákazkách sa stráca takmer tretina peňazí, to sú stovky miliónov eur. Tieto peniaze sa mohli použiť na lepšie nemocnice, školy, cesty, pre rodiny. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby.

Ľuďom sa dobre žije len v spravodlivom štáte bez korupcie. Spravodlivosť musí platiť pre každého rovnako. Bez ohľadu na jeho postavenie, bohatstvo alebo známosti. Odstránenie klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné a fungujúce služby štátu, či už v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, že má na ne nárok. Nie preto, že má známosti a peniaze.

Preto je základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny nulová tolerancia ku korupčnému správaniu.

NAKRADNUTÝ MAJETOK STOPERCENTNE ZDANÍME

Posledné roky vnímame na Slovensku obrovskú nespravodlivosť, keď si štát nevie efektívne poradiť s ľuďmi, ktorí sa obohacujú na štáte a nadobudli rozsiahly majetok nelegálnym spôsobom. Napríklad usvedčený a odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák stihol prepísať väčšinu majetku z nelegálne nadobudnutých peňazí na blízke osoby. A počet odsúdených ľudí na základe súčasného platného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je nula.

 • #279Prijmeme novú koncepciu zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.
 • #280Zadefinujeme nové pojmy, najmä tzv. nepreukázaného príjmu a súpisu majetku. Pri nepreukázaných príjmoch bude musieť konať z úradnej povinnosti alebo na základe podnetu správca dane a celá agenda bude podliehať daňovému procesu.
 • #281Zavedieme mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku, ktorého ťažisko spočíva v zdanení nelegálnych príjmov prostredníctvom správcu dane až do stopercentnej hodnoty nepreukázaného majetku s ohľadom na ústavnoprávne hranice tohto konceptu.

MAJETOK POLITIKOV POD DOHĽADOM ĽUDÍ

Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty. Súčasný ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov má viacero nedostatkov. Potrebujeme hĺbkové a systémové zlepšenia pravidiel aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov.

 • #282Komplexne zmeníme zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. #283 Sprísnime pravidlá preukazovania majetkových pomerov verejných funkcionárov tak, aby bol čitateľnejší a zreteľnejší medziročný prírastok ich majetku.
 • #284Zavedieme štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala možnosť kontrolovať majetkové prírastky verejných funkcionárov. Register bude prepojený s inými štátnymi registrami s cieľom porovnať deklarované a skutočné údaje.
 • #285Zavedieme definíciu rodinného príjmu, resp. rodinného vlastníctva. Nie je dôležité posudzovať iba príjem a majetok verejného funkcionára, ale všetky tieto parametre posudzovať spoločne za rodinu, resp. domácnosť.
 • #286Výrazne znížime hodnotu priznávaného daru verejného funkcionára. Navrhneme zavedenie trestného činu tzv. „prikrmovania“ podľa rakúskeho modelu.
 • #287Podľa odporúčaní medzinárodných inštitúcií a skúseností z iných krajín zriadime nezávislú inštitúciu, ktorá bude dbať na etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní. Výročná správa o stave etiky verejných funkcionárov bude prerokovaná v Národnej rade SR.

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZLÉ ROZHODNUTIA A KONTROLA LOBISTOV

Zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov vychádza z princípu osobnej zodpovednosti za úmyselné alebo vedome nedbanlivé spôsobenie škody na našom spoločnom majetku a má aj preventívny charakter. Slovensko napriek vysokej miere korupcie, nedôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie je tiež jednou z mála krajín EÚ, ktorá nemá legislatívu vyvažujúcu legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem.

 • #288Zavedieme funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
 • #289Zlepšíme účinnú ochranu oznamovateľov korupcie.
 • #290Prijmeme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu.
 • #291Vymedzíme zakázané typy lobingu, napríklad keď by lobing mohol zasahovať do nezávislosti a nestrannosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci.
 • #292Upravíme povinnosti verejných funkcionárov – zákaz prijímania akejkoľvek výhody od lobistov, aj po skončení svojej funkcie, uzavrieť s ním zmluvu o pôžičke, úvere alebo obdobný právny vzťah, spôsobilý zakryť poskytnutie výhody, ako aj povinné zverejňovanie stretnutí s lobistami.
 • #293Zavedieme osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu.
 • #294Dodržiavanie pravidiel lobingu bude monitorované, nahlásené údaje sa budú analyzovať a za porušenie pravidiel budú stanovené primerané sankcie.

NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE

Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby. Najvyšší kontrolný úrad v posledných rokoch ukázal výsledky a potvrdil podozrenia a zlyhania napríklad pri historicky najväčšom eurofondovom škandále v rezorte školstva, treba však posilniť jeho kompetencie a odborné zázemie a umožniť lepšie využívanie zistených poznatkov. Viaceré kauzy v nedávnej minulosti totiž odhalili, že zverejnenie kontrolnej správy NKÚ nie je dostatočným nástrojom na vymáhanie naplnenia odporúčaní zistených na základe kontroly, ani nie je zárukou, že nekalé aktivity nebudú pokračovať.

 • #295Posilníme výkonnostné kontroly zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov. Cieľom je, aby kontroly výkonnosti tvorili minimálne 40 % všetkých kontrol.
 • #296Zavedieme podobne ako v Slovinsku povinnosť pre NKÚ vykonať minimálne päť kontrol ročne navrhnutých poslancami NR SR, aspoň tri z nich budú vychádzať z iniciatívy poslancov opozície.
 • #297Zavedieme explicitnú povinnosť NKÚ upozorniť orgány činné v trestnom konaní vždy, keď na základe výsledkov kontrolnej činnosti existuje dôvodné podozrenie na spáchanie trestného činu.
 • #298Zvýšime transparentnosť a sprísnime kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na NKÚ.
 • #299Zriadime Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
 • #300Zavedieme možnosť ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou.

PROFESIONÁLNA A TRANSPARENTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA

Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Zásadnými prvkami profesionálnej a nezávislej štátnej správy sú transparentnosť a etika.

Stranícke konexie, prepojenie medzi politikmi a štátnymi funkcionármi či prepojenia medzi biznisom a štátnou správou sú častými problémami v snahe reformovať štátnu správu. Prieskum OECD ukázal tzv. prax „otáčacích dverí“, keď štvrtina lobistov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, predtým zastávala funkcie vo verejnom sektore – na vedúcich postoch alebo ako poradcovia na ministerstvách či predsedov vlády.

 • #301Zvýšime transparentnosť výberových konaní a zavedieme jednotný výberový proces, ktorý bude aspoň v prvých kolách identický pre všetky pozície v štátnej správe a zúžime subjektívne hodnotenie, ktoré otvára priestor na klientelizmus.
 • #302Zrušíme možnosť podávať žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej forme bez autentifikácie na ústrednom portáli.
 • #303Zavedieme dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s časovým predstihom.
 • #304Rozšírime hromadné výberové konania, z ktorých sa bude v pravidelných intervaloch zostavovať rezervná listina s úspešnými kandidátmi, ktorá by mala časovo obmedzenú platnosť. Z nej by si mohli jednotlivé štátne orgány vyberať vhodných kandidátov, ktorí už prešli hromadným výberovým konaním (cez elektronické testy a testovacie centrá) prostredníctvom ústnych pohovorov.
 • #305Zavedieme motivačné hodnotenie a efektívnejšie ho naviažeme na systém odmeňovania a dynamického kariérneho postupu pre najlepších zamestnancov.
 • #306Zavedieme jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov.

ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH“ ĽUDÍ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV

Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia zástupcov štátu v týchto spoločnostiach nás stoja ďalšie peniaze. Straníckym nominantom často chýba elementárna profesijná odbornosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie však nenesú takmer žiadnu. Naopak, poberajú za výkon funkcie vysoké odmeny a pri odchode aj neprimerané odstupné.

 • #307Zavedieme transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vybraní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.
 • #308Zavedieme do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.
 • #309Obmedzíme možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom.
 • #310Stanovíme zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upravíme aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.

OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA

Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Podľa Transparency International je v priemere potrebný 13-percentný úplatok na získanie zákazky. Každý rok sa pritom na Slovensku uskutoční asi desaťtisíc tendrov za päť miliárd eur.

Problémom je najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov. Pre menšie mestá a obce býva realizovanie verejného obstarávania nočnou morou a nadľudským výkonom. Preto každé opatrenie, ktoré navrhujeme, smeruje k tomu, aby sme ľuďom zjednodušili život, rozvíjali regióny a bojovali proti korupcii.

 • #311Pomôžeme regiónom, aby samostatne zvládali efektívne obstarávať – vytvoríme centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.
 • #312Sprofesionalizujeme verejné obstarávanie vo verejnej správe – na každom ministerstve v rámci existujúcich analytických jednotiek vzniknú alebo sa posilnia expertné tímy, ktoré sa budú venovať len verejnému obstarávaniu.
 • #313Zefektívnime a zjednodušíme proces verejného obstarávania – vytvoríme verejne dostupnú databázu overených opisov tovarov a služieb, ktorá bude slúžiť ako návod a inšpirácia pri tvorbe opisov pre jednotlivých obstarávateľov.
 • #314Prijmeme opatrenia, ktoré efektívne znížia možnosť korupčných praktík:
  • #315zjednotíme už existujúce povinnosti verejného obstarávateľa na zverejňovanie informácií na jednom mieste – Centrálnom obchodnom vestníku, ktorý prepojíme s centrálnym registrom zmlúv, registrom ÚVO a s centrálnym webom na odpredaj nadbytočného majetku;
  • #316zvýšime transparentnosť a verejnú kontrolu súťažných ponúk a subdodávateľských vzťahov;
  • #317zavedieme tzv. „rizikové mapy“, ktoré budú identifikovať rizikové procesy, pozície a projekty v procese obstarávania;
  • #318neseriózne „poradenské agentúry“ zaradíme do rizikových máp a vytlačíme ich zriadením dostatočných kapacít špecializovaných regionálnych centier.
 • #319Zlepšíme kontrolu verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie.
 • #320Definujeme základné pravidlá rozhodovania, čo nakupovať centralizovane a čo decentralizovane, pri rozhodovaní budeme uplatňovať princíp efektivity, rýchlosti obstarania a vplyvu na rozvoj regiónov (najmä v oblasti služieb).
 • #321Zvýšime elektronizáciu procesu verejného obstarávania s cieľom znížiť administratívnu náročnosť, zjednodušiť proces a znížiť korupciu – podporíme vytvorenie rezortných e-katalógov na obstarávaný tovar a zavedenie dynamického nákupného systému, ktorý zrýchľuje proces obstarania komodít do praxe v tých rezortoch, kde to má opodstatnenie.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo