DOPRAVA

KVALITNOU DOPRAVOU ZA LEPŠOU PRÁCOU A VZDELANÍM

Slovensko disponuje pomerne riedkou sieťou diaľnic a rýchlostných ciest. Sieť železníc patrí, naopak, medzi najhustejšie na svete, ale dĺžka tratí s modernými parametrami zaostáva za zahraničím a smerovanie tratí neodráža demografický a priemyselný rozvoj Slovenska. Investície často smerujú do veľkorysých až neprimeraných a zbytočne drahých technických riešení. Chýba jasná, ale odborná a odpolitizovaná vízia rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Verejná doprava na Slovensku je pre cestujúcich nedostatočne atraktívna, jej podiel na preprave dlhodobo klesá a náklady na jej prevádzkovanie narastajú. Vlaky a autobusy nedokážu konkurovať osobným autám.

Ponuka je málo čitateľná, prevádzkové náklady sú vyššie ako v zahraničí. Podiel cestnej nákladnej dopravy sa neustále zvyšuje aj napriek nárastu počtu preťažených ciest, chýbajú podmienky na jej efektívny presun na železnicu, výsledkom je okrem iného zlé životné prostredie. Chýbajúce obchvaty obcí spôsobujú, že tranzitná doprava jazdí obytnými lokalitami a znepríjemňuje život obyvateľom a znižuje kvalitu ich života.

Technický stav ciest a koľají je zlý a zaostáva za očakávaným štandardom. Až 40 % ciest I. a II. triedy je v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Stovky kilometrov železničných tratí sú za hranou životnosti bez adekvátnej údržby. Dôvodom je dlhodobé podfinancovanie údržby na úkor uprednostňovania často nevhodne navrhnutých a drahých nových diaľnic alebo nesprávne modernizovaných železníc.

Ani po 50 rokoch nie je dobudovaná základná kostra diaľnic a po 25 rokoch modernizácie železníc nie sme ani v polovici plánu. Priority sa menia s politickým cyklom a nie sú stanovené na základe objektívnych kritérií. Pre zastaranú legislatívu trvá príprava konkrétnych úsekov v priemere 10 rokov. Komplikácie spôsobuje aj zdĺhavý proces výkupu pozemkov pre fragmentáciu vlastníckych vzťahov, ale aj kvôli účelovým špekuláciám.

Základnou víziou našich programových opatrení je preto zabezpečiť všetkým ľuďom, a predovšetkým pracujúcim, školákom a študentom, rýchlu, pohodlnú, bezpečnú a ekologickú dopravu. Doprava je cievnym systémom hospodárstva. Kvalitnú dopravu potrebujeme všetci na cestách za pracovnými príležitosťami, za dobrým vzdelaním či pri vhodnom trávení voľného času. Navrhované opatrenia musia ľuďom prinášať evidentné výhody v dohľadnom čase a ľudia ich musia pocítiť vo zvýšení kvality života. Je však fér uviesť, že zásadné opatrenia v oblasti dopravnej infraštruktúry presahujú jedno volebné obdobie.

NAŠE CIELE

 • #825Rozvíjať regióny zrýchlenou výstavbou novej cestnej siete a kvalitnou údržbou a opravami súčasnej cestnej siete:
  • #826Uskutočníme širokú verejnú diskusiu za účasti odborníkov, zástupcov samosprávy, občianskych združení a občanov a prijmeme dlhodobý záväzný program budovania diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy na najmenej 20 rokov.
  • #827Zvýšime efektívnosť výberových konaní a zabránime korupcii a predražovaniu. Za menej peňazí skôr a viac kilometrov na lepších cestách.
  • #828Dobudujeme komplexnú multimodálnu dopravnú sieť, aby bol každý malý aj veľký región pohodlne a rýchlo dostupný voči zvyšku Slovenska a okolitým krajinám.
 • #829Verejná osobná doprava pokryje potreby a požiadavky väčšiny obyvateľov:
  • #830Posilníme vlaky a autobusy, podporíme dlhšiu prevádzku, skrátenie intervalov a zrýchlenie spojení tak, aby bola verejná doprava plnohodnotnou alternatívou k osobnému autu, predovšetkým v mestských aglomeráciách a okresných mestách.
  • #831Jeden spoločný lístok na vlak, autobus a prostriedky verejnej dopravy v obciach s rovnakými zľavami a lepšími prestupmi, čím sa uľahčí, zrýchli a zlacní cestovanie po celom Slovensku.
  • #832Zavedieme alternatívne prostriedky dopravy v odľahlých obciach, ktorými zabezpečíme dopravu do najbližších regionálnych centier.
 • #833Výrazne urýchlime proces výstavby dopravnej infraštruktúry:
  • #834Zmena postupov pri príprave dopravnej infraštruktúry urýchli jej výstavbu, komplikované a duplicitné postupy, ktoré predlžujú a predražujú jej prípravu sa stanú minulosťou.
  • #835Investičné plánovanie musí mať jasné priority a byť nezávislé od politických preferencií. Príprava musí byť kvalitná a súvislá, nie opakovane prehodnocovaná a pozastavovaná.
  • #836Zjednodušíme verejné obstarávanie tak, aby slúžilo rýchlej a kvalitnej výstavbe dopravnej infraštruktúry vo verejnom záujme, a nie špekulantom.
 • #837Nákladné autá nebudú rušiť pokoj obyvateľov miest a obcí a nebudú obmedzovať dopravu do práce a do školy:
  • #838Presun tovarov z ciest na železnice v maximálnej možnej miere uľaví životnému prostrediu a odbremení preťažené cesty.
  • #839Dobudovaná kostra základnej cestnej siete, postavené obchvaty miest a obcí a zákaz jazdy ťažkej dopravy na regionálnych cestách, kde je iná možnosť dopravy, znížia negatívne dopady na kvalitu života v miestach bývania.
 • #840Cesty budú v takom stave, že žiadna dopravná nehoda nebude zapríčinená zlým technickým stavom cesty a železničné trate budú v takom stave, že kvôli stavu trate nebude meškať žiadny vlak:
  • #841Efektívnejšou údržbou obmedzíme nehody, hluk a nepohodlnú jazdu. Pravidelná a potrebná oprava ciest a železníc zamedzí vzniku havarijných situácií a zlepší jazdu.
  • #842Zvýšime finančné prostriedky určené na údržbu ciest I., II. a III. triedy a údržbu železničných tratí.
  • #843Údržbu a opravy tratí a ciest budeme vykonávať tak, aby sa čo najmenej dotýkali cestujúcich. Žiadne dopravné obmedzenia na ceste, kde nikto nepracuje, žiadna oprava mostných záverov cez sviatky, žiadny zavretý tunel bez pohybu, žiadny cestný výmoľ, ktorý čaká mesiace na svoju opravu.
  • #844V spolupráci s políciou sa sústredíme na kľúčové problémy dopravy: plynulosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Postihy pre arogantných vodičov porušujúcich predpisy a ohrozujúcich slušných vodičov budú prioritou. Osvetou a jednoduchou aktívnou a modernou komunikáciou vytvoríme viac životného priestoru pre slušných vodičov a odstavíme neprispôsobivých vodičov.

KONIEC POLITICKÉMU RIADENIU DOPRAVY

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že doprava slúži viac politickému marketingu a skrytým záujmom vybraných skupín ako reálnym potrebám ľudí. To sa odzrkadľuje aj v neodborných nomináciách do kľúčových pozícií vo firmách v rezorte a výberu riešení, keď nominanti napĺňajú politické ciele a nesledujú skutočné potreby obyvateľstva, regiónov alebo zamestnávateľov.

Smerovanie dopravy a avizované projekty vyzerali politicky veľmi atraktívne, nereflektovali však skutočnú potrebu a možnosti krajiny. Snáď najvýznamnejším a dlhodobo neplneným sľubom je rýchla výstavba diaľnic.

Manažéri štátnych firiem v rezorte dopravy nemajú stanovené jasné a transparentné ciele a merateľné ukazovatele úspechu a ich kompetencie sú často oklieštené politickými dohodami. Vedúce pozície v štátom riadených podnikoch je potrebné obsadiť na najvyššej možnej odbornej úrovni. Vedenie zefektívni svoju činnosť, sústredí sa na priority, a tie budú musieť byť vo volebnom období naplnené.

Vo vzťahoch medzi štátom riadenými dopravnými podnikmi a cestujúcimi chýba zákaznícky prístup. Aj v doprave platí, že cestujúci je náš zákazník a náš pán.

 • #845Opatrenia budeme navrhovať odborne, nie politicky, na základe presne definovaných záväzných kritérií v súlade s víziou a stratégiou krajiny a dosiahnuté ciele budú hodnotené cez jasné a vopred určené záväzné ukazovatele.
 • #846Definujeme víziu a stratégiu krajiny a v rámci nej identifikujeme potreby v oblasti dopravy. Tým, že dnes chýba stratégia, ktorá by mala určovať smerovanie a priority – vecné, časové aj finančné, výber projektov v rezorte je realizovaný na základe subjektívne stanovených kritérií, a nie na základe princípov hodnoty za peniaze.
 • #847Budeme uplatňovať princíp „hodnota za peniaze“. Pre naplnenie cieľov budeme navrhovať variantné riešenia a vyberať z nich tie, ktoré prinesú najvyšší úžitok za najnižšiu akceptovateľnú, ale zároveň reálnu cenu.

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Po roku 1989 má vývoj počtu cestujúcich vo verejnej osobnej doprave klesajúci trend, aj keď v ostatných rokoch sa objavili aj pozitívne trendy. Tie súvisia so začínajúcou integráciou dopravy, ale pôvod majú skôr v neštandardných opatreniach ako „vlaky zadarmo“ alebo v individuálnom snažení dopravcov. V oblasti verejnej osobnej dopravy sa nevykonali žiadne zásadné systémové kroky, ktoré by tieto dlhodobé trendy zvrátili.

 • #848Zavedieme jasné pravidlá na objednávanie výkonov vo verejnom záujme v doprave. Predložíme nový zákon o verejnej doprave, v ktorom sa okrem iného presne stanovia kompetencie jednotlivých účastníkov systému verejnej dopravy, predovšetkým ministerstva dopravy, samosprávy a dopravcov. Jasná organizácia dopravy a objednávanie dopravy sa bude uskutočňovať cez štyri regionálne subjekty, zohľadňujúce prirodzené spádové oblasti a demografiu Slovenska a to: západnú, severo-západnú, strednú a východnú oblasť. Zákon určí jednotný základný systém zliav pre všetky druhy dopravy vo verejnom záujme.
 • #849Posilníme vlaky a autobusy, predĺžime prevádzku, skrátime intervaly a zrýchlime spojenia, aby bola verejná doprava plnohodnotnou alternatívou k osobnému autu. Najviac je potrebné posilniť prímestské vlaky v okolí krajských miest.
 • #850Zvýšime efektivitu verejnej dopravy. Súčasné zmluvy negarantujú efektívnosť a dostatočnú hodnotu za peniaze. Ich prehodnotením dosiahneme pri súčasnej výške dotácií zvýšenie počtu vypravených spojov.
 • #851Zvýšime konkurenciu na železniciach. Železničná sieť nepatrí len štátnemu dopravcovi, na viaceré trate pribudnú súkromní dopravcovia. Uskutočníme efektívne výberové konania na vybrané služby vo verejnom záujme tak, aby víťaz výberového konania priniesol vyššiu hodnotu za peniaze, lepšie služby a zároveň podporil verejnú dopravu ako celok. Štátny železničný monopol bude musieť zvýšiť obrátky, aby obstál v konkurencii.
 • #852Spoločný lístok na vlak, autobus a električku s rovnakými zľavami. Vďaka efektívnej integrácii budú môcť cestujúci použiť jeden cestovný lístok na všetky druhy verejnej osobnej dopravy.
 • #853Vytvoríme pravidlá pre zdieľanú dopravu s cieľom jej rozvoja.
 • #854Podporíme ekologickú dopravu. Podporíme nákupy ekologických vozidiel pre verejnú dopravu a budeme motivovať správcov infraštruktúry k budovaniu ekologických dobíjacích a plniacich technológií.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

V nákladnej doprave došlo za posledných 30 rokov k značnému nárastu počtu nákladných automobilov, ktoré na cestách spôsobujú narastajúce problémy – nižšiu bezpečnosť cestnej premávky, znižovanie jej plynulosti či ekologické problémy. Železničná nákladná doprava vďaka svojim obmedzeniam nie je schopná konkurovať cestnej nákladnej doprave. Stavebno-technický stav ciest nepredpokladal takú intenzitu nákladnej dopravy, aká je dnes, čo sa prejavuje na rýchlom opotrebení ciest a ich zlom technickom stave.

Systém výberu mýta, teda spoplatnenie použitia ciest nákladnou automobilovou dopravou a autobusmi, je nastavený nespravodlivo voči správcovi infraštruktúry a aj dopravcom.

 • #855Prehodnotíme služby súčasného dodávateľa mýtneho systému a vypíšeme vysoko konkurenčné výberové konanie na nového dodávateľa. Veľká väčšina vybraných mýtnych poplatkov bude investovaná späť do ciest.
 • #856Dobudujeme kostru nosnej cestnej siete. Na hlavných medzinárodných tranzitných ťahoch a hlavných vnútroštátnych ťahoch je potrebné dobudovať sieť kapacitnej a rýchlej nadradenej cestnej infraštruktúry.
 • #857Vybudujeme obchvaty miest a obcí na cestách I. a II. triedy. Tranzitná doprava nepatrí medzi domy a miesta oddychu a nemala by komplikovať dopravu a byť zadržiavaná v centrách miest.
 • #858Obmedzíme ťažkú dopravu na regionálnych cestách. Pripravíme legislatívny návrh súhrnu pravidiel, vrátane delegovania kompetencií polície, na kontrolu prekračovania hmotnostných limitov nákladných vozidiel a iných pravidiel na vybraných úsekoch ciest. Zavedieme zóny zníženej rýchlosti s cieľom ochrany pokoja obyvateľov a životného prostredia.
 • #859Zvýšime kapacity železničných tratí. Podporíme tiež urýchlenie výstavby a rekonštrukcie železničnej siete, budovania a rozvoja medzinárodnej železničnej siete a kontajnerových prekladísk.
 • #860Podporíme kombinovanú a železničnú dopravu. Pripravíme legislatívne zmeny a akčný plán, čím budeme uprednostňovať kombinovanú dopravu.

TECHNICKÝ STAV CIEST A ŽELEZNÍC

Na Slovensku máme vysoký podiel cestnej aj železničnej infraštruktúry v nevyhovujúcom stave. Havarijné stavy mostov, ciest a železničných tratí spôsobujú nadmerný hluk, opotrebovanie vozidiel a znepríjemňujú cestovanie. Údržba siete ciest a železníc je podfinancovaná.

Nedostatkom je tiež nepremyslený systém rekonštrukcií a rozvojových aktivít, kde namiesto opráv a údržby existujúcich ciest a železníc budujeme veľkolepé „európske“ riešenia.

 • #861Zvýšime výdavky na opravu a údržbu ciest. Financie na údržbu zabezpečí efektívnejší systém a manažment inštitúcií spravujúcich infraštruktúru, súťaženie na základe reálnych cien a tiež efektívnejší výber mýta, a získané zdroje budú použité na opravy ciest I., II. aj III. triedy.
 • #862Začneme pripravovať výstavbu nových koľajových tratí pre prímestskú železničnú dopravu vo väčších aglomeráciách. Je nevyhnutné začať tento proces a perspektívne uvoľňovať situáciu na cestách v okolí väčších miest v prospech železničnej dopravy. Zároveň budeme budovať popri jestvujúcich tratiach veľkokapacitné záchytné parkoviská.
 • #863Zlepšíme služby popri diaľniciach a rýchlostných cestách. Zabezpečíme doplnenie a zlepšenie služieb popri najfrekventovanejších cestách podľa vzoru vyspelých krajín: nielen čerpacie stanice, ale aj možnosti prenocovania, celodenného stravovania, parkovania a dostatočnej hygieny.
 • #864Zintenzívnime rekonštrukcie železničných staníc. Železničné stanice na Slovensku, okrem tých pár zrekonštruovaných, sú spravidla hanbou Slovenska a ich stav a výzor tiež odrádzajú ľudí od využívania tohto druhu dopravy.
 • #865Zlepšíme čistotu vlakov a staníc a v nich poskytované služby. Preveríme dodávateľov základných služieb súvisiacich s čistotou vlakov, staníc a služieb v nich a na nich poskytovaných. Čistota vlakov a staníc, možnosti stravovania a hygiena sa musia rýchlo zlepšiť.
 • #866Zlepšíme komunikáciu dopravných podnikov pod kontrolou štátu voči zákazníkom. Zákazník je naším pánom. Zaslúži si riadnu komunikáciu, odpoveď na svoju otázku alebo sťažnosť, alebo vypočutie svojho podnetu. Zásadne zlepšíme komunikáciu modernými elektronickými médiami.
 • #867Efektívnejšou údržbou obmedzíme nehody, hluk a nepohodlnú jazdu.
 • #868Potrebné zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu infraštruktúry budeme v prvom rade riešiť z úspor a zefektívnenia fungovania štátnych firiem.

VÝSTAVBA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Oblasť výstavby infraštruktúry je značne ovplyvnená nielen nedostatkom finančných prostriedkov na dobudovanie potrebnej infraštruktúry, ale najmä dĺžkou stavebného konania. Od rozhodnutia o výstavbe po „položenie základného kameňa“ prejde niekoľko rokov, aj 10 a viac. Ak k tomu pripočítame dĺžku volebného obdobia, nesprávne alebo politické stanovenie priorít, zmenu priorít nasledujúcou vládou, alebo problémy s vysporiadaním pozemkov či kšeftovanie s nimi, vidíme dôvody zlého stavu ciest a pomalej výstavby.

 • #869Dĺžku stavebného konania, ktorá neúmerne zdržiava a predražuje výstavbu, vyriešime komplexnou úpravou stavebného zákona. Nový stavebný zákon urýchli stavebný proces. Zníži počet krokov pri stavebnom konaní, lepšie rozlíši a upraví konanie pre rôzne druhy stavieb a stanoví jasné kompetencie pre stavebné úrady.
 • #870Investičné plánovanie bude mať jasné priority a bude nezávislé od politických preferencií. Základnými východiskami návrhov v doprave bude napĺňanie potrieb a požiadaviek obyvateľstva.
 • #871Pri projektovaní zavedieme typizované a štandardizované stavebné objekty, čím zlacníme a zjednodušíme nielen výstavbu, ale aj údržbu.
 • #872Predražovanie a zdržiavanie stavieb z dôvodu kšeftovania s pozemkami, eliminujeme úpravou legislatívy, kde budeme rozlišovať a selektívne pristupovať k majiteľom pozemkov, ktorí nerešpektujú verejný záujem a ich cieľom je nekalý zárobok. Nastavené ceny odkupov nebudú motivovať ku konaniu v rozpore s verejným záujmom.

DOPRAVNÁ SIEŤ

Pri dôležitých investíciách často preferujeme namiesto lacnejších a rýchlych riešení, ktoré vyriešia problém okamžite, drahé a komplikované riešenia, na ktoré nemáme dostatočné finančné krytie. Na projekty budeme pozerať prísne ekonomicky a vyberať najefektívnejšie riešenia. Je však nevyhnutné konečne doriešiť nenaplnené sľuby niekoľkých vlád a v dohľadnom čase dokončiť aspoň kritické úseky diaľnic a rýchlostných ciest, aby sieť diaľnic skutočne začala fungovať ako sieť a nie ako spleť funkčných a nefunkčných úsekov.

 • #873Dobudujeme komplexnú multimodálnu dopravnú sieť, aby bol každý malý aj veľký región pohodlne a rýchlo dostupný voči zvyšku Slovenska a okolitým krajinám. Kritické a dlhodobo nedokončené úseky diaľnic a rýchlostných ciest sa stanú štátnou prioritou. Sústredíme sa na úseky D 1 Hričovské Podhradie – Dubná skala vrátane tunela Višňové a Hubová – Ivachnová, a stále nedokončené kľúčové tranzitné úseky D3/R3 na Kysuciach s prepojením do Poľska a D1/R2 na východnom Slovensku s prepojením do Maďarska.
 • #874Spracujeme nový reálny plán výstavby cestnej siete s rešpektovaním stavu prípravy doterajších projektov, ktoré sú zmysluplné. Projekty budú zoradené podľa priorít. Preferované budú úseky s najhoršou dopravnou situáciou, najvyšším zaťažením ciest, najvyššou nehodovosťou, negatívnymi vplyvmi na život ľudí v obciach a strategickým významom pre hospodárstvo a rozvoj regiónov. Tento plán prijmeme vysoko záväznou formou.
 • #875Investovať do infraštruktúry budeme cielene, vychádzajúc z plánu dopravnej obslužnosti a technického stavu infraštruktúry, kde určíme presné lokality, kde je potrebné zvýšiť kapacitu dopravnej infraštruktúry alebo zlepšiť jej parametre. Spravidla ide o malé investície realizovateľné pomerne rýchlo a s možným čerpaním eurofondov.
 • #876Efektívnejšie riešenia umožnia oveľa skôr modernizovať väčšiu časť dopravnej infraštruktúry a odbremeniť viac obcí, než čakať na dostavbu siete diaľnic a železníc. Železnice je potrebné modernizovať efektívnejšie, investovať treba aj do regiónov, nielen do jedinej trate. Financie presmerujeme z drahých a zbytočných riešení bez preukázateľného efektu na väčší počet lacnejších projektov vrátane projektov zvyšovania kapacity hlavných tratí.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo