HOSPODÁRSTVO A INOVÁCIE

Slovensko patrilo ostatných dvadsať rokov medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky Európy. Bol to najmä výsledok priamych zahraničných investícií, nízkej ceny práce, proexportného zamerania ekonomiky a rozvoja rozsiahlej siete lokálnych subdodávateľov pre veľké zahraničné korporácie v kľúčových priemyselných odvetviach. Potenciál takéhoto hospodárskeho modelu sa však vyčerpal. Globálne trendy ostatných rokov (tlak na produktivitu, inovácie, automatizáciu, Industry 4.0, robotizáciu, prienik IT technológií do všetkých oblastí života spoločnosti a pod.) si vyžadujú razantné systémové zmeny, ktoré umožnia slovenskej ekonomike reagovať na rastúce nároky globálneho trhu a na konkurenciu, či už v domácom prostredí alebo v zahraničí.

4. priemyselná revolúcia zmení spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme, aj odvetvovú štruktúru priemyslu. Slovenská vláda roky prijíma zmeny pracovnej legislatívy na získanie politických bodov a nie na prípravu trhu práce na výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Nereagujeme na požiadavky prípravy ľudských zdrojov pre potreby moderných oblastí, akými sú inteligentný priemysel, znalostná ekonomika, robotizácia, automatizácia, optimalizácia procesov, priemysel 4.0, biotechnológie, vzdelávanie a ďalšie. Náš vzdelávací systém nie je na tieto zmeny pripravený, pritom 30 % pracovných pozícií v našom hospodárstve je vysoko ohrozených a ďalších 40 % pozícií je „iba“ ohrozených.

Úroveň inovačnej výkonnosti Slovenska je dlhodobo nízka, spomedzi 28 krajín EÚ sme až na 23. mieste. Produkcia Slovenska je sústredená hlavne na aktivity s nízkou pridanou hodnotou. Využili sme zapojenie do globálnych výrobných reťazcov hlavne v segmentoch s vysokou potrebou ľudskej práce, v budúcnosti ale musíme budovať lokálny priemysel s vysokou pridanou hodnotou.

Zdieľaná ekonomika neminie ani Slovensko. Naša legislatíva na tento typ ekonomiky nie je zatiaľ pripravená. Tak ako sme videli pri spoločnosti UBER, problém s nedostatočnou legislatívou sa dá odsunúť, ale nie odstrániť.

Hlboko bol podcenený rozvoj lokálneho malého a stredného podnikania, ktoré je omnoho flexibilnejšie a adaptabilnejšie na zmeny v lokálnom aj globálnom ekonomickom prostredí než pobočky veľkých zahraničných výrobných reťazcov (česť výnimkám). Malé a stredné podniky na Slovensku tvoria 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na viac ako 50 % tvorby pridanej hodnoty štátu.

Korupcia, zbytočná neprimeraná byrokratická a administratívna záťaž podnikateľov a nízka účinnosť právnej ochrany poctivých podnikateľských subjektov sú zásadnými bariérami, ktoré demotivujú mnohých podnikateľov a vyháňajú veľa schopných, hlavne mladých, do zahraničia.

Antibyrokratické balíčky sú len na začiatku. Každý rok prichádza každý podnikateľský subjekt do styku so 78 byrokratickými povinnosťami, ktoré trvajú až 164 hodín ročne. My ale potrebujeme férové a čo najjednoduchšie podmienky na podnikanie. Nielen pre zahraničných investorov, ale najmä pre naše tradičné priemyselné podniky a vznikajúce a rozvíjajúce sa inovatívne podniky. Pretože žiadnym „sociálnym“ balíčkom ani zákonom nie je možné nariadiť ľuďom blahobyt ani vysokú životnú úroveň. Dajú sa však na to vytvoriť vhodné podmienky. A po nastavení férových podmienok by mal štát do podnikania zasahovať čo najmenej a nechať „pracovať“ voľnú súťaž a slobodnú iniciatívu ľudí.

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE REAGUJÚCE NA TECHNOLOGICKÉ ZMENY

Urýchlene začneme realizovať opatrenia vyplývajúce z analýzy ohrození a príležitostí prichádzajúcich so 4. priemyselnou revolúciou a na základe jej výsledkov predložíme národnú stratégiu, ako čo najlepšie využiť technologický pokrok pre slovenské hospodárstvo.

PODPORA INVESTÍCIÍ

 • #619Na základe podrobnej analýzy silných a slabých stránok hospodárstva, vedy a výskumu stanovíme oblasť, do ktorej investujeme 1 miliardu eur počas jedného volebného obdobia s cieľom stať sa v tejto oblasti svetovým lídrom.
 • #620Skončíme s investičnými a daňovými stimulmi pre „sklady“, montážne haly a ďalšie výroby s nízkou pridanou hodnotou. Tieto sa budú môcť poskytnúť iba vo výnimočných prípadoch a iba v zaostávajúcich regiónoch.
 • #621Navrhneme a implementujeme efektívny systém podpory rozvoja, výskumu a inovácií – spoločne podnikateľský sektor, vzdelávací sektor, verejný a štátny sektor a mimovládny neziskový sektor (príklad združenie Košice IT Valley).
 • #622Pripravíme a implementujeme systém podpory firiem, ktoré na Slovensko prinesú svoj výskum a vývoj, a takto prispejú k zvýšeniu pridanej hodnoty produkcie vytváranej na Slovensku (kompatibilný s pravidlami EÚ). Podporíme tým nielen lokálny priemysel, ale aj rozvoj ľudského kapitálu Slovenska.
 • #623Navrhneme a implementujeme transparentný systém podpory vzniku a rozvoja inovatívnych firiem (cez EÚ fondy, štátne dotácie, PPP, „štátne opatrné podnikanie“ a pod.).

ĽUDSKÉ ZDROJE PRE MODERNÉ HOSPODÁRSTVO A PODNIKANIE

 • #624Podporíme vytváranie podmienok pre vysoké školy a vedecké pracoviská, aby sa stali centrom inovácií, mohli koncentrovať talenty, startupy, kreatívne centrá a inovačné inkubátory aj v regiónoch a rozvíjať ich spoluprácu s podnikateľským sektorom s cieľom významne podporiť zvýšenie produktivity hospodárstva.
 • #625Vytvoríme platformu pre sieťovanie a spoluprácu firiem, startupov, vedcov, inovátorov, škôl, investorov, koučov a mentorov zahraničných sietí, na zdieľanie zdrojov, spoločné inovačné a podnikateľské projekty či zakladanie firiem.
 • #626Rozšírime skúsenosti Podnikateľskej univerzity (IPA) pre prípravu podnikateľského sektora.

ENERGETICKÁ POLITIKA

 • #627Cieľom je okrem bezpečnosti dodávok energie aj zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, cez čo najnižšie ceny energií porovnateľné s okolitými krajinami a spravodlivé trhové prostredie.
 • #628Budeme preto presadzovať znižovanie výdavkov na podporné mechanizmy v energetike na úroveň porovnateľnú s konkurenčnými ekonomikami, čo bude mať pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru a všetkých obyvateľov Slovenska.
 • #629V záujme zachovania a ďalšej modernizácie energetickej infraštruktúry a ochrany spotrebiteľov na Slovensku budeme dbať na maximálnu mieru flexibility v určení energetického mixu na národnej úrovni v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a stratégiách EÚ pre energetiku.
 • #630Prestaneme využívať energetiku ako rýchly a lacný zdroj peňazí na financovanie tzv. „sociálnych“ vládnych zámerov a na netransparentnú podporu vybraných záujmových podnikateľských skupín.
 • #631Prehodnotíme nastavenie systému sieťových poplatkov v elektroenergetike, ktoré patria k najvyšším v Európskej únii.
 • #632Znížime náklady na podporné mechanizmy, zastavíme priame či nepriame dotovanie nových zdrojov energie v prípadoch ich nepreukázateľných prínosov pre energetickú udržateľnosť a bezpečnosť.
 • #633Odstránime netransparentné krížové dotácie, investičné zámery budeme financovať transparentne z rozpočtu energetických podnikov alebo štátu, zvýšime tak vypočítateľnosť regulačného prostredia.
 • #634Upravíme regulačnú politiku tak, aby sa regulované ceny štruktúrou a výškou približovali okolitým krajinám a pozitívne ovplyvnili rozvoj podnikateľského prostredia. Je to jedna z podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
 • #635Zavedieme transparentný výber manažmentu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý bude založený na vysokých odborných a etických požiadavkách, s cieľom vybudovať modernú a všeobecne akceptovanú autoritu na Slovensku aj v EÚ. Kľúčovým poslaním takejto autority bude konanie vo verejnom zaujme, nezávislosť od populistických, politických a lobistických záujmov, ktoré deformujú trhové princípy prostredníctvom regulačnej a cenovej politiky. Za rozhodujúce považujeme nediskriminačný prístup ku všetkým účastníkom trhu, podporu inovácií a udržateľného rozvoja v sektore sieťových odvetví v súlade s cieľmi EÚ. Taktiež zavedieme mechanizmy proti zneužívaniu právomocí ÚRSO a na zníženie administratívnej záťaže pre účastníkov trhu.
 • #636Prijmeme účinné opatrenia (aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami) na zníženie „energetickej chudoby“, najmä v chudobnejších regiónoch a s vylúčenými spoločenstvami občanov (napríklad zavedieme opatrenia na ochranu pred odpojením odberateľov energií v chudobe, opatrenia, aby chudobní kvôli dlhom neprichádzali o bývanie a pod.).

INTELIGENTNÝ, EFEKTÍVNY A ZROZUMITEĽNÝ ŠTÁT

 • #637Predložíme národnú stratégiu Smart Country ako priestor na realizáciu domácich inovatívnych technologických firiem na využitie ich potenciálu a na rozvoj.
 • #638Okamžite začneme proces skutočne efektívnej centralizácie riadenia, štandardizácie, integrácie štátnych IT systémov a digitalizácie štátnej správy (úspešným príkladom je Estónsko).
 • #639Integrujeme registre a vytvoríme aplikačné programové rozhranie pre efektívny prístup k informáciám zverejňovaným verejnou a štátnou správou.
 • #640Pripravíme zrozumiteľné kritériá pre návrh a realizáciu štátnych informačných systémov tak, aby boli jasne dokumentované predpokladané verzus skutočné náklady a prínosy z ich realizácie.
 • #641Prejdeme na výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR.
 • #642Vytvoríme jeden unikátny portál na podávanie hlásení a výkazov, spolu s návodom na ich vyplnenie a vysvetlením zákonných predpisov pre firmy. Súčasťou bude aj prehľadná databáza povinností občana a podnikateľa voči všetkým orgánom štátnej/verejnej správy.
 • #643Na tomto portáli budú všetky služby všetkých rezortov dostupné pre všetkých. Vypracujeme vládny akčný plán s jasnými termínmi, kedy budú ktoré agendy jednotlivých ministerstiev a štátnych úradov zapojené do portálu.
 • #644Naštartujeme proces, ktorý zaistí, že občania nebudú perspektívne musieť navštevovať úrady. Základom je už dnes dostupná elektronická ID karta, či občiansky preukaz, ktoré budú slúžiť ako bezpečná vstupná brána k elektronickým službám e-Governmentu. Najväčší problém elektronickej komunikácie vidíme dnes na strane Sociálnej poisťovne.
 • #645Pre využitie synergií a dosiahnutie efektivity a úspor zo zavedenia koncepcie Centralizovaných a zdieľaných elektronických služieb (ICT) štátnej a verejnej správy budeme tieto prevádzkovať na zdieľanej infraštruktúre a v ekonomicky výhodnom modeli, využívanom vo všetkých štátoch s vysokou úrovňou digitalizácie.
 • #646Zavedieme povinnosť spracovania, nezávislého posudzovania a zverejňovania analýz prínosov a napĺňania verejného záujmu pre každú verejnú zákazku nad 1 mil. eur s využitím princípov hodnoty za peniaze.
 • #647Zavedieme povinnosť spracovania a zverejňovania analýzy predpokladanej návratnosti pred každou investíciou realizovanou z verejných zdrojov podľa princípov TCO (Total Cost of Ownership) a povinnosť jej výsledky premietnuť do kritérií obstarávania a následne vyhodnocovať a zverejňovať skutočné dosiahnuté výsledky z realizovanej investície.
 • #648Zavedieme funkčné procesné riadenie do verejnej správy (systém manažérstva kvality) pre zvýšenie úrovne a kvality poskytovaných služieb. Pretože len to, čo sa dá merať, sa dá aj zlepšovať, vyhodnocovať.

VEREJNÉ INVESTÍCIE A REGIONÁLNY ROZVOJ

Naším kľúčovým cieľom je podporiť regionálny rozvoj a investície do regiónov. Nechceme peniaze míňať a rozhadzovať. Chceme účelne investovať a pomôcť v tých oblastiach, ktoré sú dlhodobo zanedbávané.

 • #649Spracujeme detailnú inventúru nevyhnutných investícií podľa predstáv obcí, miest, krajov a rezortov a zoradíme ich podľa priorít, možností financovania a dopadu na rozpočet štátu.
 • #650Zjednodušíme pravidlá pre investičnú a realizačnú prípravu (hlavne stavebný zákon).
 • #651Podporíme rozvoj regiónov, vidieckych a periférnych oblastí, ktorý je podmienený rozvojom vhodných foriem podnikania a dostupnosťou verejných služieb. Úspech pri podpore jedného podnikateľa udrží v regióne v priemere päť ďalších ľudí.
 • #652Podporíme hospodárny a udržateľný rozvoj inteligentných technológií, ktoré budú slúžiť ľuďom a nie naopak. Smart región má byť prostriedkom na skvalitnenie života občanov a má poskytnúť kvalitné dáta pre správne rozhodovanie.
 • #653Zabezpečíme, aby sa do ponuky pre investovanie aktívne začleňovali nielen priemyselné, podnikateľské a investičné príležitosti, ale aj príležitosti v cestovnom ruchu, agropriemysle a ekopriemysle v regiónoch.
 • #654V koordinácii s bankovým sektorom navrhneme systém zvýhodnených pôžičiek pre začínajúcich podnikateľov a pre inovatívne podnikateľské zámery v službách vrátane sprostredkovania možností využívania zahraničných cudzích zdrojov vo forme úverov a grantov.

EFEKTÍVNE A DOBRE MANAŽOVANÉ ŠTÁTNE PODNIKY

Slovenská republika vlastní 95 podnikov, ktoré zamestnávajú približne 86-tisíc zamestnancov. Štýl riadenia týchto podnikov však pripomína viac politiku ako manažovanie. Je to pochopiteľné, ak sa za prvých dvanásť mesiacov po parlamentných voľbách v priemere vymenia takmer dve tretiny manažérskych postov v štátnych firmách. Zavedieme opatrenia na efektívne riadenie štátnych podnikov.

 • #655Zvýšime transparentnosť: zavedieme zverejňovanie všetkých kľúčových dokumentov, ktorých predmetom nie je obchodné tajomstvo, napríklad mená, životopisy a odmeňovanie manažérov a členov štatutárnych orgánov, podnikateľské plány, sponzorovanie a dary.
 • #656Zabezpečíme kvalifikovaný výber zástupcov štátu do štátnych podnikov: musí byť verejný a pod dohľadom príslušného výboru Národnej rady SR.
 • #657Zavedieme primerané a motivačné odmeňovanie: odmeny zástupcov štátu v dozorných radách a štatutárnych orgánoch musia byť založené na zásadách legality, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a transparentnosti. Obmedzíme možnosť odstupného pre zástupcov štátu. Podobne ako v súkromnom sektore, odstupné sa má vyplácať iba vrcholovému manažmentu v odôvodniteľných prípadoch a v primeranej výške.
 • #658Zvýšime efektívnosť a hospodárnosť: podobne ako pri verejne obchodovaných spoločnostiach, štátne podniky a ich manažment musia (po odsúhlasení štatutárnymi orgánmi) zverejňovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé podnikateľské plány, skladať pravidelný odpočet a zverejňovať, na základe akých kritérií sú udeľované odmeny manažérom.
 • #659Zavedieme nielen eticko-morálnu, ale aj hmotnú zodpovednosť: zástupcovia štátu (v dozorných radách, štatutárnych orgánoch a prenesene aj v manažmente štátnych firiem) musia pri nakladaní s majetkom spoločnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne a v súlade s účelom použitia tohto majetku.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo