OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ VLÁDNUTIE

Základnou podmienkou efektívneho vládnutia je otvorenosť. Tá je garanciou, že naša krajina využíva svoj potenciál naplno a obyvatelia majú prístup k informáciám o tom, či zdroje a prostriedky štátu smerujú do rozvoja krajiny, alebo nás oberajú o budúce možnosti.

Investigatívni novinári, napríklad zavraždený Ján Kuciak, a protikorupční aktivisti dokázali nájsť a pospájať mnohé informácie z verejných registrov a popísať tak závažné prípady zneužitia moci verejnými funkcionármi a ich spriaznenými osobami. Kvalitné a dostupné informácie uchránili stámilióny eur z verejnej kasy.

Len vďaka prístupným dátam dokážu mimovládne organizácie zostavovať rôzne hodnotenia a rebríčky od otvorenosti miestnych a regionálnych samospráv, až po výkonnostné charakteristiky práce sudcov a prokurátorov.

Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Zámerné zatajovanie informácií sa zvyčajne odráža v zhoršujúcich sa náladách spoločnosti a v nedôvere k verejným inštitúciám a vládnucej garnitúre. Navyše zvyšuje popularitu extrémistických prúdov a politických strán.

Ďalším princípom otvoreného vládnutia je povinnosť skladania účtov ľudí v rozhodovacích funkciách a ich zodpovedanie sa voličom a občanom. Účasť na správe vecí verejných je jedným zo základných občianskych a politických práv a toto právo je zakotvené aj v Ústave SR. Zodpovedanie sa občanom za rozhodovanie vo verejných funkciách zvyšuje dôveru občanov vo fungovanie štátu a verejné inštitúcie.

Podľa porovnávacej štúdie OECD z roku 2017 však Slovensko v oblasti zverejňovania otvorených dát verejným sektorom výrazne zaostáva. Sme šiesti od konca. Cieľom otvoreného vládnutia je pritom otvárať verejnú správu občanom, zvyšovať transparentnosť a znižovať riziko korupcie. Zverejňovať čo najviac dát v dobrej kvalite je celosvetový trend, a prax v krajinách, ktoré takýmto spôsobom fungujú, potvrdzuje, že prístupné dáta povzbudzujú aktivitu a kreativitu firiem, neziskových organizácií aj samotných občanov.

CIELE PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE

 • #322Transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach – chceme sa dostať medzi prvých desať krajín s najkvalitnejšie zverejňovanými dátami v EÚ.
 • #323Poriadok v legislatíve – predvídateľné a stabilné legislatívne prostredie pomôže podnikom a ľuďom orientovať sa v zákonoch, zníži byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobujú neustále novelizácie zákonov a podporí vládu zákona.
 • #324Eliminovanie priestoru pre korupčné praktiky v dôsledku utajovania niektorých typov informácií. Štát nemôže napríklad tajiť, ktoré osoby a firmy sa obohatili pri výkupe pôdy pod diaľnicami.
 • #325Komplexné zlepšenia v oblasti slobodného prístupu k informáciám, ktoré skvalitnia efektivitu tejto právnej úpravy a rozšíria prístup k informáciám vo viacerých oblastiach. Občan si musí vedieť skontrolovať, ako štát spravuje jeho peniaze.
 • #326Proaktívne sprístupňovanie čo najväčšieho množstva informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie. Dobre a ľahko prístupné dáta posilňujú kontrolu vlády a stimulujú aktivitu a kreativitu firiem, neziskových organizácií aj samotných občanov.
 • #327Digitálna prepojenosť a vzájomná komunikácia všetkých registrov tak, aby mal občan informácie na jednom mieste v používateľsky priateľskej forme. #328 Jednoduché elektronické služby štátu, ktoré sú používateľsky príjemné.

ČO NIE JE TAJNÉ, JE VEREJNÉ

Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.

 • #329Zavedieme povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Nezverejňovanie kľúčových údajov v prílohách s rozpočtom či realizačných zmluvách sú bežnou praxou na niektorých ministerstvách.
 • #330Zavedieme zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.
 • #331Vypustíme výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.
 • #332Zavedieme povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.
 • #333Zavedieme povinné zverejňovanie tzv. čakacích listín a lehôt na poskytnutie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane zrušenia možnosti, aby mohol byť pacient uprednostnený mimo poradia na týchto čakacích listinách, pokiaľ si to nevyžaduje akútna zmena jeho zdravotného stavu.
 • #334Upravíme vyhotovovanie ročných výkazov práce prokurátorov a ich povinné zverejňovanie podobne ako pri sudcoch. Ročný štatistický výkaz prokurátora, ktorý sa bude zverejňovať, bude nástrojom na sledovanie výkonnosti prokurátora a podkladom pre jeho hodnotenie.
 • #335Navrhneme rozšírenie povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcéry štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.
 • #336Zavedieme povinné zverejňovanie informácií podľa infozákona o poskytnutom sponzorstve, dotácii, grante, finančnom príspevku alebo inej obdobnej finančnej alebo nefinančnej podpore zo strany povinných osôb.

PREHĽADNÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

Informácie, ktorými štát disponuje a mal by ich zverejňovať, sú často roztrúsené na mnohých miestach a pre bežného občana ťažko dostupné. Existujúce registre s informáciami musia byť prepojené, musia vzájomne komunikovať a poskytovať informácie v dostupnom formáte.

 • #337Zabezpečíme zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na jednom mieste a v rovnakom formáte.
 • #338Zabezpečíme, aby informácie v obchodnom registri obsahovali aj okamžite verejne dostupnú zbierku listín, podobne ako v Českej republike.
 • #339Tematicky na jednom mieste sústredíme informácie o:
  • #340voľných pracovných miestach a výberových konaniach vrátane pozícií v riadiacich a dozorných orgánoch subjektov verejnej moci a ich organizácií a v štátnych podnikoch,
  • #341dotáciách,
  • #342majetku štátu, nájmoch hnuteľného aj nehnuteľného majetku,
  • #343verejných obchodných súťažiach.
  • #344Dôsledne budeme aplikovať princípy otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci.

PRÍVETIVEJŠIE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ŠTÁTU

Doterajšie vlády investovali do elektronických služieb štátu obrovské peniaze, ročne ide o cca 250 miliónov eur. Odhady za roky 2011 – 2019 hovoria, že tieto výdavky dosiahnu až 2,3 miliardy eur. A výsledok? Prinajmenšom rozpačitý. Elektronické služby štátu síce existujú, ale z používateľského hľadiska sú veľmi ťažkopádne a bežní ľudia vybavujú väčšinu vecí osobne na úradoch. Funkčná elektronizácia služieb štátu by pritom priniesla výraznejší užívateľský komfort pre ľudí a aj významné úspory.

 • #345Spustíme proces skutočne efektívnej centralizácie riadenia, štandardizácie, integrácie štátnych IT systémov a digitalizácie štátnej správy (úspešným príkladom je Estónsko).
 • #346Vyladíme všetky služby elektronickej verejnej správy tak, aby boli priateľské a príjemné pre užívateľa. Nízku využiteľnosť mnohých elektronických služieb spôsobuje ich komplikovanosť.
 • #347Zauditujeme rozsah poskytovaných elektronických služieb štátu, identifikujeme a zrušíme nepotrebné úkony a dokumenty.
 • #348Zoptimalizujeme procesy v štátnej a verejnej správe tak, aby úrady nerobili zbytočné a duplicitné činnosti a proces rozhodovania vo vzťahu k občanovi bol čo najjednoduchší, založený na efektívnej komunikácii medzi úradmi.
 • #349Integrujeme registre a vytvoríme aplikačné programové rozhranie pre efektívny prístup k informáciám zverejňovaným verejnou a štátnou správou.
 • #350Pripravíme zrozumiteľné kritériá pre návrh a realizáciu štátnych informačných systémov tak, aby boli jasne dokumentované predpokladané verzus skutočné náklady a prínosy z ich realizácie.

PREDVÍDATEĽNÝ A TRANSPARENTNÝ LEGISLATÍVNY PROCES

V roku 2018 sa napríklad desať najdôležitejších zákonov pre podnikateľov zmenilo až 32- krát, rok predtým 25-krát. Tvorba legislatívy by mala byť stabilná, kvalitná a predvídateľná. Zákony sa však často robia bez konzultácií so zástupcami odbornej verejnosti a bez skúmania ich dopadov. Kvalitná legislatíva je pritom základom pre etické a transparentné podnikanie a uľahčuje život občanom.

 • #351Predložíme zákon o lobingu, ktorý bude upravovať činnosť lobistov. Cieľom je minimalizovať pretláčanie legislatívnych zmien na základe tlaku rôznych záujmových skupín (naposledy napríklad nepriama novela, ktorá umožnila niekoľkomiliónovú štátnu pomoc pre podnik českého premiéra Babiša).
 • #352Sprehľadníme legislatívu a zabezpečíme zrozumiteľnosť návrhov zákonov pre verejnosť. Spleť noviel zákonov nahradí konsolidovaná forma návrhov zákonov s vyznačenými zmenami.
 • #353Navrhneme mechanizmus na reálne vykonávanie posudzovania vplyvov novej legislatívy, aby sa skutočne vopred analyzovali dopady nových zákonov (napríklad zákon o dodatočnom zdanení reťazcov z dielne SNS sa pre nedostatočné posúdenie jeho dopadov musel zrušiť ešte predtým, ako začal platiť).

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA S ÚČASŤOU ĽUDÍ

Súčasná miera otvorenosti samosprávy ako celku je nedostatočná a mnoho dôležitých informácií o jej rozhodnutiach a hospodárení zostáva ukrytých na úradoch. Nástrojom na zvýšenie verejnej kontroly a miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady pracujú. Údaje by mali byť zverejňované v otvorených formátoch a v analytickom členení, s možnosťou vyhľadávania, filtrovania, triedenia a kopírovania tak, aby bolo možné s nimi ďalej pracovať a prípadne odhaliť neefektívne narábanie s verejnými prostriedkami.

Štát by mal národnými reguláciami zabezpečiť minimálne štandardy poskytovaných služieb a výkonu verejnej moci – aj otvorenosti samosprávy. Ostatné opatrenia treba pri rešpektovaní princípu subsidiarity v samospráve ponechať len v podobe odporúčaní, možno ich však zohľadniť napríklad pri rozdeľovaní financií centrálnou vládou.

 • #354V oblasti personálnej politiky jasne zadefinujeme, ktoré pozície majú politický charakter. Všetky ostatné sú odborné pozície, na ktoré budú realizované otvorené výberové konania bez ohľadu na to, či to zákon prikazuje. Zápisnice z výberových konaní obsahujúce základné informácie o výberovom konaní budú zverejnené.
 • #355Zavedieme povinné zverejňovanie podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv, finančných údajov (schválených rozpočtov aj za predchádzajúce roky, schválených záverečných účtov, prehľadov o stave a vývoji dlhu, zoznamu dlžníkov), zoznamu obecných bytov a iných zoznamov a poradovníkov, plánov nakladania s majetkom na najbližší kalendárny rok, správ hlavného kontrolóra, výsledkov výberových konaní na posty vedúcich zamestnancov.
 • #356Zavedieme povinnosť zverejňovať majetkové priznania starostov a primátorov, aj predsedov samosprávnych krajov.
 • #357Posilníme účasť verejnosti na správe vecí verejných na úrovni miestnej samosprávy zavedením inštitútu hromadnej pripomienky v samospráve s právom vystúpiť na zasadnutí orgánu, ktorý sa bude návrhom, ku ktorému pripomienka smeruje, zaoberať.
 • #358Zriadime celoštátnu elektronickú databázu všeobecne záväzných nariadení obcí, miest a samosprávnych krajov.
 • #359Vytvoríme metodiku hodnotenia otvorenosti samospráv.
 • #360Zjednodušíme pravidlá pre konanie miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov obce.
 • #361Uľahčíme využitie petičného práva v samospráve.
 • #362Zakotvíme právo účasti verejnosti na zasadnutí poradných orgánov samosprávy, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese (komisie, rada).
 • #363Zavedieme elektronickú úradnú tabuľu s archívom – je dôležité mať možnosť sledovať jednotlivé správne konania aj do minulosti.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo