PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

CESTA K NAJLEPŠIEMU PODNIKATEĽSKÉMU PROSTREDIU V STREDNEJ EURÓPE

Po rokoch ekonomického rastu stojí Slovenská republika opäť na križovatke hospodárskych dejín. Dynamický rast bude podľa všetkého vystriedaný rokmi ekonomického útlmu. V ostatných rokoch nás dopredu ťahala najmä rastúca svetová ekonomika. Spomalenie z nedávnych mesiacov bude negatívne vplývať aj na hospodárstvo Slovenska.

Predchádzajúce vlády však nepripravili podnikateľské prostredie (ktoré môže potiahnuť ekonomiku aj v ťažkých časoch) na úspešné zvládnutie ekonomického útlmu či krízy. Skôr naopak. Zhoršili podnikateľské prostredie zvýšenou byrokraciou, nesystémovými odvodmi, poplatkami či daňami a v čase ekonomickej konjunktúry nezabezpečili zníženie daňovo-odvodového zaťaženia ani zlepšenie vymožiteľnosti práva a zefektívnenie slovenského súdnictva.

Čelíme opakovanému zasahovaniu do ekonomiky populistickými a zdanlivo „sociálne orientovanými“ rozhodnutiami, ktoré majú mimoriadne negatívne dopady na ekonomiku štátu, demotivujú čestnú podnikateľskú komunitu, zavádzajú nespravodlivosť veľkých rozmerov poskytovaním výnimočných nesystémových výhod vyvoleným podnikateľom, „našim ľuďom“.

Len v rebríčku kvality podnikateľského prostredia Svetovej banky Doing business sme sa za posledné štyri roky prepadli o dvanásť miest. V rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra sme na 41. mieste, susedné krajiny ako Rakúsko, Česko a Poľsko sú ale výrazne pred nami.

Jedným zo základných predpokladov zdravého ekonomického vývoja krajiny je pritom práve kontinuálny rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré je omnoho flexibilnejšie a vie sa lepšie prispôsobiť zmenám v lokálnom aj globálnom ekonomickom prostredí než pobočky veľkých zahraničných výrobných reťazcov (česť výnimkám). Práve malé a stredné podnikanie je silný pilier každého stabilného hospodárstva. Najmä v takej otvorenej a v čase krízy zraniteľnej ekonomike, ako je tá naša, dokáže vytvárať pracovné miesta aj v menej rozvinutých regiónoch.

Je najvyšší čas na vytvorenie jednoduchšieho podnikateľského prostredia. Na zásadné, nielen ekonomické, reformy, ktoré odbúrajú bariéry v podnikaní, obmedzia byrokraciu, odstránia do maximálnej možnej miery korupciu, zabránia deformáciám trhu nekoncepčnými a nespravodlivými zásahmi a nasmerujú podnikateľské prostredie a celú spoločnosť k rozvoju.

Chce to malú podnikateľskú revolúciu.

STOP BYROKRACII

 • #660Odstránime 100 nepotrebných byrokratických požiadaviek.
 • #661Raz a dosť, ale naozaj! Štát nebude môcť vyžadovať doklady, ktorými už disponuje a na požiadanie bude musieť vydať či sprístupniť tieto dokumenty v elektronickej forme a potvrdené elektronickým podpisom.
 • #662Podnikateľom za hodinu. Legislatívnymi a organizačnými zmenami maximálne zjednodušíme proces zakladania firmy.
 • #663Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a spustíme jediný portál na ich podávanie.
 • #664Zavedieme povinnosť komunikácie daňových úradov so zamestnávateľmi elektronicky. V súčasnosti platí len jednosmerná elektronická komunikácia smerom od zamestnávateľa k daňovému úradu.
 • #665Zoptimalizujeme systém komunikácie so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou SR na elektronickú a znížime rozsah komunikácie podnikateľov s týmito inštitúciami:
  • #666zrušíme povinnosť odhlásenia zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, v ktorej už nemá žiadneho zamestnanca,
  • #667znížime administratívne zaťaženie zamestnávateľa zo strany Sociálnej poisťovne pri pracovnej neschopnosti tým, že papierovú formu nahradíme elektronickým nahlásením,
  • #668zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom,
  • #669zrušíme povinnosť zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, ktorá má už všetky údaje k dispozícii z mesačného výkazu.
 • #670Znížime administratívne zaťaženie zamestnávateľa pri exekučných konaniach zamestnancov tým, že presunieme povinnosti zo zamestnávateľa na exekútora.
 • #671Zrušíme povinnosť podnikateľa posielať úradom oznámenie o otváracích hodinách.
 • #672Podporíme integráciu systémov výberu daní, sociálneho a zdravotného poistenia.
 • #673Zavedieme tzv. „všeobecnú voľnú živnosť“, ktorou podnikateľ získa oprávnenie prevádzkovať všetky činnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v remeselných a viazaných živnostiach.
 • #674Zavedieme tzv. „pracovné vouchre“ pre podnikateľov zamestnávajúcich sezónnych zamestnancov. Odbúra sa tak byrokracia spojená s komunikáciou so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom.
 • #675Zásadné zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie sa okrem výnimočných prípadov budú prijímať s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka, obmedzíme tzv. „poslanecké prílepky“, ktoré často prinášajú nezmyselné a škodlivé návrhy.
 • #676Zavedieme záväzné zoznamy povinností podnikateľov v jednotlivých sektoroch. Na jednom mieste podnikatelia nájdu zoznam všetkých svojich povinností, ktoré nebudú musieť hľadať prácne v zákonoch.
 • #677Zavedieme záväzné stanoviská inštitúcií. Kontrolóri už nebudú môcť subjektívne hodnotiť podnikateľov.
 • #678Zrušíme povinnosť tlačiť a archivovať dokumenty, ktoré už štátne orgány od podnikateľov dostali (napríklad výkazy zo Sociálnej poisťovne alebo Finančnej správy SR).
 • #679Skrátime archivačné lehoty účtovných dokladov z 10 na maximálne 5 rokov.
 • #680Zavedieme strop povinného auditu na maximum požadované EÚ.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE (ONE-STOPSHOP PRINCÍP)

 • #681Prejdeme na výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR.
 • #682Sústredíme elektronickú komunikáciu medzi štátom a podnikateľmi do jedného miesta.
 • #683Podnikateľ bude mať možnosť „vidieť“ všetky svoje povinnosti vo vzťahu so štátom, bude dostávať včas upozornenie, všetko bude k dispozícii na stiahnutie, elektronické formuláre už budú obsahovať všetky zdieľané dáta, po vyplnení podnikateľ odošle formulár elektronicky na jediné miesto.
 • #684Podnikateľ uvidí aj všetky nástroje podpory pripravované rezortmi a štátnymi agentúrami. Bude si môcť na portáli jednoducho nájsť cielenú podporu a spojiť sa priamo cez jediné rozhranie s príslušným poskytovateľom služby.

JEDNODUCHŠIE ZAMESTNÁVANIE

 • #685Predložíme jednoduchý, moderný a zrozumiteľný Zákonník práce, ktorý:
  • #686odstráni bariéry v zamestnávaní a podporí tvorbu nových pracovných miest,
  • #687bude pružne reagovať na aktuálne trendy v zamestnávaní (práca z domu, telepráca a najmä čoraz rozšírenejší fenomén zdieľanej ekonomiky),
  • #688sa viac prispôsobí životnému štýlu mladých ľudí a nebude vytvárať prekážky flexibilným formám zamestnávania,
  • #689bude podporovať zdieľané pracovné miesta,
  • #690zvýši význam a potrebu kolektívneho vyjednávania v podnikoch, kde zástupcovia zamestnancov vedia najlepšie posúdiť sektorové a regionálne špecifiká a potreby konkrétneho podniku a jeho zamestnancov.
 • #691Zásadne znížime administratívnu náročnosť zamestnania prvého zamestnanca a vytvoríme jednotné online kontaktné miesto, kde zadaním identifikačných údajov zamestnávateľa a zamestnanca obaja budú automaticky prihlásení do oboch poisťovní (sociálnej aj zdravotnej), daňového úradu a ďalších so zamestnávaním súvisiacich inštitúcií.
 • #692Zrušíme nezmyselné alebo duplicitné povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní (iba pri zamestnaní jedného človeka na jeden rok musí zamestnávateľ pripraviť desiatky dokumentov).
 • #693Podporíme rozvoj súkromných služieb zamestnanosti – v záujme systematického znižovania počtu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu aj absolventov. Dnešný, úradníkmi riadený systém je neefektívny a drahý.
 • #694Zrušíme mesačné štatistické výkazy pre Štatistický úrad obsahujúce informácie (týkajúce sa miezd), ktoré už predtým boli poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej správe SR.
 • #695Zrušíme povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov presahujúce rámec požadovaný legislatívou EÚ.
 • #696Zavedieme možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o vyplácaní peňazí namiesto gastrolístkov oslobodených od daní a odvodov.
 • #697Dôsledne zmapujeme legislatívu zameranú na oblasť BOZP a zasadíme sa za jej sprehľadnenie a zjednodušenie.

PODPORÍME PODNIKANIE V REGIÓNOCH

Podnikateľské prostredie je pre väčšinu ľudí z regiónov komplikované a nemotivujúce, chýba potrebná infraštruktúra a podpora živnostníkov a malých a stredných podnikateľov v menších a stredných mestách a na vidieku. Mladí preto odchádzajú za príležitosťami mimo svojich regiónov, ktoré tak nevyužívajú ich prirodzený potenciál, narastajú v nich sociálne problémy. Turistický priemysel a jeho podiel na HDP Slovenskej republiky pritom dosahuje iba 2,6 %, čo je vzhľadom na prírodné a kultúrne bohatstvo Slovenska žalostne málo.

 • #698Podporíme rodinné podnikanie (firmy, živnosti, farmy, remeselníci), ktoré je jedným zo základných stavebných kameňov ekonomiky všetkých rozvinutých krajín. Tieto firmy sú základom obslužnosti regiónov – nositelia tradícií, dobrí hospodári a zodpovední zamestnávatelia.
 • #699Podporíme podnikanie v turizme ako dôležitú súčasť regionálnej ekonomiky, ktorá prináša do málo rozvinutých regiónov možnosť malého podnikania a zabraňuje vymieraniu regiónov.
 • #700Budeme intenzívne presadzovať uplatňovanie princípu subsidiarity – prenesenie právomocí a zodpovednosti na regióny, mestá, obce. Podporíme tým prirodzené spájanie a využitie synergických efektov mikroregiónov, zaktivizovanie veľkej časti spoločnosti so záujmom o spoločný verejný záujem.
 • #701Krajina malých a stredných podnikov – „podnikanie“ začleníme do obsahu vzdelávania na školách, zrealizujeme vzdelávacie kurzy a poradenstvo pre dospelých vrátane vytvárania pozitívneho imidžu podnikania.

MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE – DÔLEŽITÝ PILIER EKONOMIKY

Jedným zo základných predpokladov zdravého ekonomického vývoja krajiny je kontinuálny rozvoj malého a stredného podnikania. Malé a stredné podniky na Slovensku tvoria 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na tvorbe pridanej hodnoty štátu.

 • #702Nebudeme zaťažovať podnikateľov dodatočnými nákladmi. Vyčíslená záťaž novej regulácie sa bude rovnať záťaži, ktorú navrhneme zrušiť.
 • #703V súlade s reformou justície v našom programe podporíme špecializáciu sudcu venujúceho sa podnikateľským sporom, aby rozhodol kvalitne a rýchlo.
 • #704Zrušíme odvody na všetky dohody mimo pracovného pomeru do 300 eur mesačne podľa českého vzoru.
 • #705Zrušíme pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov – dnes zamestnávatelia pykajú za nezodpovednosť zamestnancov.
 • #706Zmeníme systém pokút kontrolných úradov z povinnosti na možnosť udeliť pokutu v prípade odstránenia nedostatku.
 • #707Znížime lehotu pre zákaz zamestnávania cudzincov v prípade dokázania nelegálnej práce z piatich rokov na jeden rok – súčasný systém vedie len k zvyšovaniu počtu nelegálne zamestnávaných cudzincov.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo