REŠPEKTOVANÉ A VPLYVNÉ SLOVENSKO V EURÓPE A VO SVETE

Ešte nikdy v ére samostatného Slovenska nebola poctivá zahraničná politika taká dôležitá ako dnes. Členstvom v EÚ a NATO sa nám otvorili nové príležitosti, a v ostatných rokoch pribudli aj nové výzvy. V jednej zo susedných krajín sa bojuje a ďalšie dve sa odkláňajú od demokracie.

Európska únia síce ustála migračnú krízu aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady bublú pod povrchom. Rusko sa snaží podkopať jednotu Únie a Severoatlantickej aliancie a oslabiť ich. Čína sa usiluje získať ekonomický vplyv v regióne, často obchádzajúc úniové pravidlá. Spojené štáty kedysi pomáhali zakladať Úniu, dnes ju prezident Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokov rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy veľkých štátov začali zatvárať.

Nie sú to pre nás dobré správy. Potrebujeme silné a zdravé inštitúcie. Vďaka Únii väčšie štáty rešpektujú zvrchovanosť a názory tých menších. Vďaka NATO sa stredu Európy už pol storočia vyhýba konflikt. Vyhovuje nám, že vieme obchodovať s celým svetom, vytvárať pracovné miesta a dvíhať našu životnú úroveň. Vyhovuje nám, že tisíce Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, pracovať a podnikať v Európe aj vo svete. Tieto výhody si užívame, pretože európske krajiny, poučené dvoma svetovými vojnami, sa pred desaťročiami rozhodli spojiť sily a nie súperiť o vplyv a moc.

Preto dnes, už z pozície členského štátu, musíme zabojovať o zdravie a o prežitie EÚ a Aliancie, o zachovanie ducha spolupráce a kompromisu. Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. Často práve menšie krajiny vedia vyriešiť problém či sprostredkovať dohodu lepšie ako veľké. A dobré myšlienky sa rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.

Slovenská diplomacia do tohto obdobia skúšok vstupuje slušne pripravená, máme talentovaných ľudí aj relatívne dobrú reputáciu v Európe a vo svete. Napriek zdravým základom ale nemáme taký vplyv na dianie za hranicami, aký by sme mohli a mali mať. Úspešné predsedníctva zdvihli reputáciu krajiny a jej predstaviteľov, ale s týmto diplomatickým kapitálom nenarábame efektívne. Naša diplomacia je príliš často zameraná na získavanie popularity, nie na presadzovanie záujmov Slovenska. Je pritom v našich silách pomôcť zmeniť Európu a svet k lepšiemu a ochrániť tak záujmy Slovenska. Vyžiada si to ale iné mentálne nastavenie všetkých, čo sa na výkone zahraničnej politiky podieľajú.

Už nemôžeme chcieť byť len za obľúbených, ale aj za rešpektovaných a vplyvných.

MY SME EURÓPSKA ÚNIA

O našom členstve v EÚ, napriek rozdielom v niektorých oblastiach, panuje zhoda medzi všetkými demokratickými stranami. Podpora Únie medzi ľuďmi je síce široká, ale zároveň plytká. Začína sa presadzovať názor, že v Únii sme tak trochu do počtu, a to je dlhodobo nebezpečné. V každom národe je zakódovaná túžba po dôstojnosti a hrdosti. Tento pocit si dnes monopolizujú antieurópske, často extrémistické sily. Musíme ľuďom dokázať, že je možné byť zároveň vlastencom aj hrdým Európanom. Že EÚ sme my a Slovensko je Európska únia.

Preto budeme dôslednejšie využívať všetky výhody, ktoré nám členstvo v Únii prináša. Budeme dôveryhodným partnerom, ktorý nebude podkopávať záujmy EÚ len pre získanie lacných bodov na vnútropolitickej scéne, ktorý ale dokáže povedať aj „nie“. Bez kompromisov nefunguje žiadna medzinárodná inštitúcia, ale vždy treba mať jasno v tom, čo sú kľúčové záujmy Slovenska.

 • #410Na rokovaniach v Bruseli budeme konzistentne hľadať, definovať a presadzovať slovenské záujmy.
 • #411O úspechoch či neúspechoch pri presadzovaní záujmov Slovenska v EÚ budeme hovoriť otvorene a úprimne doma aj vo svete. Nie na Slovensku na Úniu hromžiť a v Bruseli mlčať.
 • #412Presunieme zodpovednosť za koordináciu európskej politiky z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Úrad predsedu vlády a vybudujeme tam potrebné expertné zázemie.
 • #413Navrhneme upraviť rámec pre efektívnejšie využívanie fondov EÚ v nasledujúcom programovom období rokov 2021 – 2027, aby sa zastavilo mrhanie s príležitosťami čerpať eurofondy.
 • #414Splníme požiadavky EÚ na ochranu životného prostredia na Slovensku a podporíme sprísnenie európskych environmentálnych cieľov. Slovenské lesy a fauna sú nielen národným, ale aj európskym bohatstvom.
 • #415Otvoríme v Bruseli diskusiu o pomoci krajinám s veľkým podielom automobilového priemyslu.
 • #416Posilníme spoluprácu s európskymi úradmi, akým je EUROPOL, európskym policajným úradom zodpovedným za prevenciu a boj proti formám organizovaného zločinu.
 • #417Preveríme, či sme pri transpozícii európskych smerníc do národných zákonov nezaťažili podnikateľov zbytočnými byrokratickými požiadavkami a neznevýhodnili ich oproti zahraničným konkurentom.
 • #418Pokiaľ v krajinách V4 budú prítomné nedemokratické tendencie, budeme otvorene hovoriť o hodnotových rozdieloch s inými krajinami V4. Právny štát je základnou podmienkou fungovania EÚ. Nie je prijateľné, že zaň aktívnejšie bojujú európske inštitúcie ako samotné členské štáty.
 • #419Nepodporíme žiadnu legislatívu, ktorá pôjde proti slobode investícií a pracovných príležitosti v rámci EÚ.
 • #420Budeme proti diskriminačným obchodným praktikám (napríklad zo strany Číny), ničiacim konkurencieschopnosť európskych podnikateľov a aktívne podporíme európsku pomoc pre malé a stredné podniky.
 • #421Podporíme takú digitálnu politiku EÚ, ktorá chráni súkromie občanov a posilní konkurencieschopnosť európskych hráčov zjednotením digitálneho trhu v EÚ.
 • #422Neustúpime zo sankcií uvalených na Ruskú federáciu za agresiu proti Ukrajine, pokiaľ Moskva dokázateľne nezmení svoju politiku zameranú na Kyjev.
 • #423Podporíme rozšírenie európskej pomoci krajinám v našom východnom susedstve, s ktorými je priamo prepojená naša bezpečnosť.
 • #424Budeme presadzovať zachovanie slobody pohybu v EÚ a posilnenie kontroly na vonkajších hraniciach Únie.
 • #425Zasadíme sa za ochranu a podporu náboženskej slobody vo svete a budeme vyvíjať aktívne úsilie proti všetkým formám diskriminácie a násilia páchaného na rôznych skupinách obyvateľstva pre ich náboženstvo alebo vieru, a to vrátane genocíd.

OBNOVA DÔVERY A REFORMA EÚ
Najväčším problémom európskej spolupráce je dnes chýbajúca dôvera. Oslabuje ju rozklad solidarity medzi členskými štátmi, ale aj bujnejúca byrokracia v spoločných európskych inštitúciách.

 • #426Budeme presadzovať dodržiavanie spoločných pravidiel zo strany všetkých členských štátov, najmä v rozpočtových otázkach.
 • #427Budeme podporovať rešpektovanie národných záujmov novších členských štátov, obzvlášť v strategických oblastiach, akými sú energetika a poľnohospodárstvo.
 • #428Budeme získavať spojencov pre projekt znižovania byrokracie, najmä prehodnotením činnosti niektorých európskych agentúr. Treba zlúčiť tie s podobným zameraním a zrušiť nepotrebné agentúry.
 • #429Budeme sa zasadzovať za ustanovenie trvalého sídla Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu s cieľom ušetriť vyše 100 miliónov eur ročne vynakladaným na striedavé zasadnutia.

BOJ PROTI KORUPCII A DAŇOVÝM PODVODOM
Odhaduje sa, že úniky na daniach pripravia krajiny Európskej únie o 55 až 75 miliárd eur ročne, zlý výber DPH o ďalších približne 150 miliárd eur ročne.

 • #430Zasadíme sa za zverejnenie registra konečných užívateľov výhod vo všetkých krajinách EÚ, ktorý by zlepšil kontrolu schránkových firiem a pomohol v boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí.
 • #431Navrhneme vytvorenie spoločného európskeho zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií.
 • #432Navrhneme konkrétne nástroje a indikátory na prevenciu agresívnych praktík daňovej optimalizácie, ktorá zneužíva rozdiely medzi národnými systémami.
 • #433Navrhneme pravidlá pre lepšiu ochranu oznamovateľov korupcie a daňových podvodov na európskej úrovni.
 • #434Navrhneme prijatie európskeho infozákona, ktorý by všetkým inštitúciám a orgánom únie ukladal povinnosť dať občanom odpovede na otázky v súvislosti s využívaním prostriedkov európskych daňových poplatníkov.
 • #435Navrhneme zdanenie nadnárodných digitálnych spoločností, ktoré by zabezpečilo, že zisky, vytvorené v EÚ, budú v EÚ aj zdanené.

KONTROLA MIGRAČNÝCH TOKOV DO EURÓPY
Sloboda pohybu je jedným z najdôležitejších výdobytkov Únie. Ako však ukázala migračná kríza v lete 2015, užívanie výhod vnútri Schengenského priestoru musí byť nevyhnutne spojené s dôslednou ochranou vonkajšej Schengenskej hranice. Kľúčom pre zachovanie Schengenu a kontrolu migrácie je zodpovedné plnenie povinností jednotlivých členských štátov a zintenzívnenie európskej spolupráce v tejto oblasti.

 • #436Navrhneme technologické aj personálne posilnenie vonkajšej Schengenskej hranice.
 • #437Budeme sa zasadzovať za adresnú pomoc Turecku, Egyptu a Líbyi, aby sa migranti nemuseli vydávať na nebezpečnú cestu cez more.
 • #438Budeme presadzovať urýchlené uzatvorenie readmisných dohôd najmä s africkými krajinami, aby sme mohli neúspešných žiadateľov o azyl rýchlejšie vracať do ich domovských krajín.
 • #439Navrhneme zvýšenie prostriedkov a konkrétne opatrenia na intenzívny boj proti pašerákom ľudí, prísnejšiu kontrolu na hraniciach a dôkladnejšiu registráciu migrantov.
 • #440Navrhneme zrýchlenie procesu repatriácie nelegálnych migrantov.

SLOVENSKO – SPOĽAHLIVÝ A SEBAVEDOMÝ PARTNER VO SVETE

Slovenským záujmom ubližujú otvorené nezhody medzi najvyššími ústavnými predstaviteľmi. Ako nás majú brať za hranicami vážne, keď minister hovorí jedno, predseda parlamentu druhé a zvyšok vlády mlčí? Zahraniční partneri sú z nás zmätení, naši diplomati sú nezhodami hendikepovaní a frustrovaní. Rozdiely v technických otázkach sú normálne a diskusie o nich zdravé, otvorený zásadný rozpor v zahranično-politickej orientácii krajiny nerešpektujúci oficiálnu zahranično-politickú orientáciu však oslabuje vplyv Slovenska.

Na začiatok predstavíme lepšiu predstavu o tom, akú Európu, alianciu a svet chceme, a čo je v našich silách s tým urobiť. A potom zmobilizujeme nielen diplomatov, ale aj širšiu sieť Slovákov vo svete. Nikto od nás neočakáva, že budeme lídrami vo veciach, kde nemáme skúsenosti, ale v témach, kde máme know-how a silný záujem na konkrétnom výsledku, nemôžeme váhať, treba prichádzať s nestrannými návrhmi a riešeniami.

 • #441Budeme trvať na jasnom zakotvení euroatlantickej orientácie Slovenska do koaličnej zmluvy a podmienime ním našu účasť vo vláde.
 • #442Do 100 dní pripravíme v spolupráci s diplomaciou nové zameranie zahraničnej politiky, ktoré jasne stanoví kľúčové priority na nasledujúci rok.
 • #443Do 100 dní navrhneme vypracovať spoločnú víziu reformy EÚ, ktorá bude zaväzovať vládne strany v ich krokoch a verejných vyhláseniach.
 • #444Zložky, ktoré sa priamo podieľajú na napĺňaní zahraničných priorít, posilníme personálne aj materiálne.
 • #445Zlepšíme systém zbierania a zdieľania informácií súvisiacich s prioritami na všetkých rezortoch a zahraničných úradoch; na hlavných líniách našej diplomacie sa musí podieľať celá vláda.
 • #446Zavedieme štvrťročnú správu o napĺňaní priorít zahraničnej politiky, aby ústredie a zahraničné pracoviská mali spätnú väzbu, v čom sa darí a v čom nie.

PROFESIONÁLNA A ĽUDSKÁ DIPLOMACIA

Ľudia sú základom úspechu diplomacie. Bez ich iniciatívneho prístupu, inteligencie a profesionality ostanú všetky plány len zdrapmi papiera. Na kvalitný výkon práce však zamestnanci ministerstva zahraničných vecí potrebujú viac ako mobil a výplatu. Potrebujú mať možnosť kultivovať svoju odbornú znalosť, nie byť presúvaní bez hlavy a päty z odboru na odbor, z témy na tému. Očakávajú podporu pri výkone práce, chcú mať jasno v tom, aké kariérne možnosti sa im ponúkajú a čo pre ich realizáciu vedia urobiť.

V zahraničí ideme len na pol plynu, ak sa do presadzovania slovenských priorít nevložia aj tisíce krajanov vo svete. Rodáci vedia vyvinúť tlak na miestne vlády, aby vyšli v ústrety Slovensku; predstavujú najlepšiu možnú „loby“, ako to v praxi dokazuje napríklad vplyv Maďarska v USA. Experti pracujúci v EÚ a NATO majú často také informácie a možnosť ovplyvniť chod „ich“ inštitúcií, o akých sa slovenským diplomatom len sníva. Majú tiež chuť pomôcť národným záujmom, len sa cítia neocenení a ignorovaní. Platí tiež, že v medzinárodných inštitúciach nie je dosť Slovákov; často nenapĺňame kvóty kvôli nezáujmu či slabej pripravenosti kandidátov.

 • #447Povzbudíme špecializáciu, ukončíme neželané presúvanie ľudí z problematiky na problematiku.
 • #448Zavedieme systematické dovzdelávanie pre pracujúcich diplomatov.
 • #449Zmenšíme rozdiely v platoch medzi ústredím a zahraničím, aby bola služba doma viac vážená, a nie braná ako nutné zlo.
 • #450Zavedieme transparentný a systémový prístup k personálnej politike – zadefinujeme kritériá a podmienky na ďalšie pôsobenie v zahraničí už pri návrate do ústredia.
 • #451Viac otvoríme zahraničnú službu pre odborníkov z mimo diplomatického prostredia.
 • #452Zavedieme systém aktívneho vyhľadávania najšikovnejších absolventov vysokých škôl a ich prípravy na dráhu kariérneho diplomata.
 • #453V zahraničnej službe budú pôsobiť na všetkých miestach len zamestnanci s bezpečnostnou previerkou.
 • #454Vytvoríme osobitný tím na ministerstve na vyhľadávanie a získavanie postov v zahraničných inštitúciách.
 • #455Zavedieme systematickú prípravu pre kandidátov na pozície v medzinárodných inštitúciách.
 • #456V zahraničí budeme lobovať za Slovákov hlásiacich sa na miesta v medzinárodných inštitúciách; nenecháme ich pretĺkať sa samých, ako je to často dnes.
 • #457Zorganizujeme pravidelné konzultácie na Slovensku so Slovákmi pracujúcimi v medzinárodných inštitúciách podľa vzoru porád veľvyslancov, aby sa posilnili osobné väzby medzi nimi a slovenskou diplomaciou.
 • #458Zavedieme profesionálny a transparentný systém pomoci slovenským firmám pri rozvíjaní ich podnikania v zahraničí.
 • #459Poskytneme pomoc Slovákom v zahraničí formou aplikácie priamo v mobilnom telefóne.

DOMOV, Z KTORÉHO SA NEODCHÁDZA

Krátkodobá emigrácia prospieva sebavedomiu a znalostiam mladých ľudí, zlepšuje konkurencieschopnosť ekonomiky a prispieva k vyššiemu životnému štandardu všetkých obyvateľov. Problémom Slovenska však je, že ľudia odchádzajú nadlho a nedobrovoľne pre nedostatok primerane ohodnotených pracovných príležitostí v mieste svojho bydliska, nízku kvalitu školstva a korupciu a klientelizmus vo verejnom živote. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 do roku 2017 celkovo odišlo zo Slovenska 319 000 občanov, nepočítajúc okolo 25 000 študentov na vysokých školách mimo domova. Dlhodobo žije v zahraničí až okolo 10 % percent obyvateľstva Slovenska – druhé najvyššie percento spomedzi krajín strednej a východnej Európy.

Je vo vitálnom záujme Slovenska, aby Slovenky a Slováci z našej vlasti natrvalo neodchádzali a pokiaľ odišli, aby sa chceli vrátiť. Jestvujúce riešenia vlády sú však nedostatočné a nesystematické. Jeden príklad za všetky: v rámci podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia sa v rokoch 2017 a 2018 vrátilo len 11 expertov a 7 odborníkov. Tí, ktorí z rôznych dôvodov v súčasnosti nezvažujú návrat, ako aj naši krajania v Rumunsku, Maďarsku či Srbsku, by mali mať vytvorené podmienky na to, aby zostali vo vzťahu so Slovenskom, zapájali sa do spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a politického života na Slovensku a boli ambasádormi Slovenska v zahraničí.

OBMEDZENIE ODLIVU MOZGOV

 • #460Zameriame sa na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho systému, prepojenie škôl na prax a kariérne poradenstvo, aby talentovaní mladí ľudia nemuseli odchádzať za kvalitným štúdiom do zahraničia.
 • #461Rozšírime mandát Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa popri starostlivosti o krajanov dlhodobo žijúcich za hranicami venoval aj problematike novodobej emigrácie.
 • #462Prehodnotíme legislatívu a vnútorné smernice orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby neúmerne nezaťažovali byrokraciou Slovákov študujúcich, pracujúcich alebo zdržiavajúcich sa v zahraničí.
 • #463Zoštandardizujeme uznávanie diplomov a certifikátov zo zahraničných vzdelávacích inštitúcií na základe transparentného kľúča. Zrovnoprávnime štatút študenta v zahraničí so slovenskými študentmi v prípadoch zliav a výhod v doprave, kultúre a iných službách poskytovaných štátnym a verejným sektorom.
 • #464Vytvoríme koordinačné centrum pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia, ktoré uľahčí administratívne úkony, akými sú získanie a obnovenie dokladov, vybavenie zdravotného poistenia, obnovenie a aktualizácia sociálneho poistenia, uznanie diplomov a certifikácií či uznanie vodičského preukazu.
 • #465Zmeníme prístup vlády a orgánov štátnej správy tak, aby spolupracovali so súkromným sektorom a neziskovými organizáciami ako partnermi pri promovaní pozitívnej emócie a propagovaní výhod Slovenska v zahraničí vrátane pracovných pozícií na Slovensku.

PODPORA OBEHU MOZGOV
Nech je Slovensko akokoľvek atraktívnou krajinou, časť z najtalentovanejších rodákov bude chcieť pôsobiť v zahraničí. Treba pripraviť podmienky na to, aby zostali vo vzťahu so Slovenskom, zapájali sa do spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a politického života na Slovensku a boli ambasádormi Slovenska v zahraničí.

 • #466Umožníme všetkým občanom SR, zdržiavajúcim sa v zahraničí, zúčastňovať sa na voľbách (nielen parlamentných) a referendách na Slovensku zo zahraničia, buď zjednodušenou korešpondenčnou formou, alebo osobne na veľvyslanectvách a konzulátoch SR.
 • #467Poveríme príslušné orgány štátnej správy, hlavne veľvyslanectvá a konzuláty, aby aktívne rozšírili sieť kontaktov medzi súkromnými firmami a neziskovými organizáciami doma a krajanmi v zahraničí.
 • #468Prehodnotíme zákaz dvojitého občianstva, ktorý signalizuje rodákom, ktorí prijali iné občianstvo, že Slovensko nemá o nich záujem. Takisto im sťažuje praktické každodenné opatrenia pri plánovaní prípadného návratu, napríklad pri získaní prechodného alebo trvalého bydliska a pod.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo