SOCIÁLNA POLITIKA

SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT, KTORÝ JE OPOROU AJ PRE TÝCH NAJZRANITEĽNEJŠÍCH

Slovensko, podobne ako celá Európska únia, zažíva prudké starnutie populácie. Do roku 2030 u nás klesne pomer pracujúcich ľudí vo veku 15 až 64 rokov voči neaktívnym ľuďom nad 65 rokov z 2,8 na 2,1 a do roku 2040 až na 1,8. Zároveň sa na Slovensku rodí takmer najmenej detí zo všetkých vyspelých krajín sveta. Toto je jedna z hlavných slovenských aj európskych výziev, ktorá ovplyvní našu konkurencieschopnosť, ekonomický rast aj zamestnanosť.

Chceme, aby sa ľudia na Slovensku nemuseli báť založiť si rodinu. Šťastnú krajinu tvoria šťastné rodiny. Okrem spoločenskej hodnoty je rodina miestom ochrany a zabezpečenia pred chudobou. Žiadny sociálny systém nevie ľudí ochrániť pred chudobou tak ako fungujúca rodina. Chceme, aby bol štát rodinám oporou a partnerom, ktorý ponúka dostupné a kvalitné služby na zabezpečenie potrieb rodiny vo všetkých regiónoch Slovenska. Presadíme flexibilné podmienky zo strany štátu aj zamestnávateľov na plnohodnotné zapojenie sa jednotlivcov do rodinného aj kariérneho života. Neúplné rodiny s osamelým rodičom či rodiny v špecifických sociálnych a zdravotných podmienkach sa budú môcť oprieť o pomoc sociálneho systému.

V súvislosti so starnutím populácie sa najväčšie obavy spájajú so schopnosťou vyplácať budúce dôchodky a analyzujú sa negatívne dopady na verejné financie. Chceme sa pripraviť na tieto zmeny a pohyb vekovej štruktúry obyvateľstva poňať aj ako príležitosť. Strieborná ekonomika ako adaptácia hospodárstva na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí vytvára nové príležitosti pre podnikateľský sektor.

Naším cieľom je, aby seniori na Slovensku mohli čo najdhlšie žiť plnohodnotný život, mali možnosti rozvíjať sa, vzdelávať aj pracovať, ak majú záujem a fyzickú silu. Aby sa ale zároveň staroba v odkázanosti opierala o systém fungujúcej sociálnej a zdravotnej opatery, v ktorom opatrovateľský a zdravotnícky personál dostáva za svoju prácu dôstojnú odmenu. Dôchodkový systém bude stabilizovaný a spravodlivý voči súčasným aj budúcim generáciám seniorov.

Chceme byť úspešní aj v boji s chudobou, diskrimináciou a sociálnym vylúčením. Veľkú časť občanov so zdravotným postihnutím a z vylúčených marginalizovaných komunít dokážeme zaradiť na pracovný trh a poskytnúť im pri ich sebarozvoji potrebnú asistenciu.

ZOSÚLADENIE RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA

Moderná rodinná politika musí ponúkať také opatrenia, ktoré ženy aj mužov podporia v rodinných úlohách, a zároveň garantujú rovnaký prístup k zárobkovej činnosti a úspechu. Verejná debata o rodinnej politike má tendenciu zužovať sa len na kontext rodovej rovnosti. Okrem nej však tieto opatrenia zohrávajú kľúčovú úlohu aj v ekonomickej prosperite krajiny.

Rozdelenie rodinných a pracovných povinností je jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje ponuku pracovnej sily. Možnosť zosúladenia rodiny a práce je pre páry tiež jedným z hlavných predpokladov založenia rodiny, čo vplýva na demografický vývoj a situáciu v systémoch sociálneho zabezpečenia.

Súčasné nastavenie rodinnej politiky považujeme za nedostatočné. Výsledkom je nízka pôrodnosť v krajine, obrovské rozdiely v zamestnanosti podľa pohlavia a tiež nízke zapojenie otcov do rodičovstva. Napríklad vo Švédsku je viac ako 70 % žien zárobkovo činných a zároveň patrí tamojšia pôrodnosť medzi najvyššie v Európskej únii. Na Slovensku je zárobkovo činných len 45,2 % žien a sme jednou z krajín Európskej únie, kde sa rodí najmenej detí. Počet otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku sa na Slovensku dlhodobo pohybuje pod 1 %, vo Švédsku je to 27,9 %, pričom zapojenie otca do rodičovstva výrazne zvyšuje rovnosť šancí na trhu práce, znižuje následnú závislosť žien od sociálneho systému a zvyšuje životnú spokojnosť otcov.

Preto je našou snahou realizovať také opatrenia, ktoré vytvoria dostatočný priestor pre každú ženu a každého muža, aby sa mohli realizovať vo svojom živote podľa svojich schopností a predstáv bez toho, aby narážali na rodové stereotypy a nedostatočnú ponuku služieb na zosúladenie rodiny a práce.

 • #146Každé dieťa bude mať nárok na miesto v jasliach a v škôlke od 2 rokov. Zjednodušíme vznik a fungovanie neštátnych poskytovateľov predškolskej starostlivosti, podporíme vznik miniškôlok a firemných škôlok.
 • #147Zavedieme flexibilné čerpanie rodičovského príspevku (neznížime objem peňazí vyčlenený pre rodinu, ale vytvoríme možnosť vyčerpať ich za kratší čas, ak sa rodič rozhodne zaradiť sa do pracovného života skôr, alebo ak si ho nevyčerpá celé tri roky, môže ho dočerpať priebežne do veku 12 rokov dieťaťa).
 • #148Zrušíme dvojúrovňové vyplácanie rodičovského príspevku. Ponecháme jednotnú úroveň rodičovského príspevku vo vyššej sadzbe (v súčasnosti 370 eur).
 • #149Dovolenku naviažeme na počet detí – za každé dieťa bude mať zamestnanec nárok na ďalší deň dovolenky.
 • #150Zavedieme zdieľané ošetrovanie člena rodiny oboma rodičmi.
 • #151Zavedieme otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa počas 14 pracovných dní s nárokom na 75 % zo mzdy.
 • #152Zavedieme bonusový príspevok pre rodinu, kde starostlivosť o dieťa preberie na seba otec (v podobe rodičovskej alebo otcovskej dovolenky na minimálne 3 mesiace).
 • #153Zavedieme príspevok v materstve pre študentky druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
 • #154Choroba nesmie byť príčinou chudoby. Navrhneme úpravu systému podpory rodiny, ktorá v dôsledku dlhodobého vážneho ochorenia jedného z členov uchráni rodiny pred prepadnutím do chudoby.
 • #155Obnovíme preventívnu starostlivosť a budeme rozvíjať služby pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ako aj manželstvá ohrozené rozvratom. Presadíme, aby štát zriadil sieť rodinných poradní (preventívno-výchovné služby, individuálne poradenstvo, rodinné a párové poradenstvo, lepšiu prípravu mladých ľudí na rodinný život a výchovu k rodičovstvu). Poradne by mali byť dostupné v každom okrese.
 • #156Podporíme nástroje na ochranu a osvetu pred nadmerným zadlžovaním rodín a obmedzenie najnávykovejších foriem hazardných hier (automaty) rozšírením dôvodov na ich zákaz.
 • #157Pripravíme audit adopčného procesu na Slovensku s cieľom zefektívniť proces osvojenia. Chceme deťom pomôcť nájsť nový domov a milujúcu rodinu včas a bez byrokratických prieťahov.
 • #158Detský domov nie je domov, preto budeme aktívne podporovať umiestnenie detí do rodinného prostredia, či už sú to náhradné rodiny alebo pestúnska starostlivosť. Chceme zabezpečiť, aby všetky deti prežili detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie a lásku a všetky opustené deti našli útočisko v rodinách ochotných a schopných postarať sa o ne.

STRIEBORNÁ EKONOMIKA – STARNUTIE AKO PRÍLEŽITOSŤ, NIE AKO SPOLOČENSKÁ ZÁŤAŽ

Mnohé štáty sa na radikálnu zmenu vekovej štruktúry svojej populácie dlhodobo pripravovali, Slovensko tieto kroky odkladá napriek tomu, že už nejde o otázku desaťročí, ale niekoľkých rokov.

Očakáva sa, že negatívne dopady starnutia obyvateľstva výrazne zasiahnu rozpočet, ekonomický rast, zamestnanosť a sociálny systém krajiny už v tomto desaťročí. Starnúca pracovná sila, nárast a predĺženie poberania starobných dôchodkov, zvyšujúce sa nároky na zdravotnú starostlivosť či rastúci dopyt po dlhodobej starostlivosti najstarších budú zlomové výzvy pre udržateľný ekonomický vývoj.

Najväčšou výzvou bude zabezpečiť dostatok zdrojov na financovanie dôchodkov. Finančný rozmer problému je pritom taký veľký, že na jeho zvládnutie budú potrebné nielen riešenia vo vnútri systému sociálneho poistenia, ale aj v rámci širšieho okruhu verejných financií, ako sme uviedli v časti venujúcej sa práve verejným financiám.

Demografický vývoj však chceme poňať aj ako príležitosť. Tzv. strieborná ekonomika ako adaptácia hospodárstva na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí vytvára nové príležitosti pre podnikateľský sektor. Až dve tretiny nepriaznivých makroekonomických efektov starnutia populácie sa dajú eliminovať podporou domácej striebornej ekonomiky.

Oblasti možného rozvoja striebornej ekonomiky na Slovensku sú najmä pôdohospodárstvo a potravinárstvo (produkcia bio/ organických výrobkov), stavebníctvo (výstavba seniorských mestečiek, rekonštrukcie, urbanizácia priateľská k seniorom), doprava (autá pre seniorov, bezbariérovosť verejnej dopravy), ubytovacie a stravovacie služby, zábava a rekreácia (v dôsledku klimatických zmien príklon k miernemu pásmu, lokálne kultúry, kúpele, wellness), inteligentné technológie pre bývanie (pohotovostné systémy, prepojenie spotrebičov, zjednodušovanie ich používania) a pre zdravie (zdravotné technológie pre starších, domáca starostlivosť, telemedicína), finančné a poisťovacie služby (zdravotné, penzijné pripoistenie, reverzná hypotéka, osobné poradenské služby), vzdelávanie (rekvalifikačné kurzy, univerzity tretieho veku, socializačno-náučné aktivity).

Cieľom je udržateľný dôchodkový systém a podmienky, ktoré našim seniorom umožnia žiť plnohodnotný život a v prípade odkázanosti sa budú môcť oprieť o funkčný systém sociálnej a zdravotnej opatery.

 • #159Podporíme koncept miest a obcí priateľských k seniorom podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý bude zohľadňovať potreby starších ľudí vo všetkých oblastiach života: doprava, urbanizácia, služby, sociálne začlenenie, bezpečnosť, dobrovoľníctvo. Takéto vonkajšie prostredie priateľské k seniorom, má veľký vplyv na mobilitu, nezávislosť a kvalitu života starších ľudí a ovplyvňuje ich schopnosť „starnúť na mieste“.
 • #160Budeme presadzovať koncept inkluzívnych služieb pre starších zákazníkov, ktoré zohľadňujú potreby seniorov. Zákonom zakotvíme prioritné služby pre starších ľudí a zavedieme systém auditu „priateľského k seniorom“ pre poskytovanie verejných služieb.
 • #161Zvýšime prístupnosť zdravotníckych a opatrovateľských služieb, najmä dostupné služby domácej starostlivosti.
 • #162Prepojíme zdravotnícku a následnú dlhodobú starostlivosť tak, aby sme zabezpečili plynulý prechod zo zdravotnej do sociálnej starostlivosti tam, kde je to potrebné.
 • #163Zavedieme platbu príspevku v odkázanosti priamo pacientom a nie poskytovateľom starostlivosti. Prispeje to k transparentnosti systému a odmeníme excelentných poskytovateľov.
 • #164Presadíme viaczdrojové financovanie starostlivosti o odkázaných.
 • #165Posilníme opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti a aj vďaka viaczdrojovému financovaniu zvýšime mzdy opatrovateliek a opatrovateľov, aby sme motivovali aspoň časť z 30-tisíc opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí pracujú v zahraničí, k návratu na Slovensko.
 • #166Presadíme také podmienky a trhové a kontrolné mechanizmy, ktoré umožnia vznik nových subjektov ako riešenie akútneho nedostatku kapacít a zároveň budú penalizovať zlých poskytovateľov a odmeňovať tých kvalitných.
 • #167Budeme aktívne podporovať sociálnu začlenenosť seniorov, širokú škálu aktivít zameraných na rozmanité skupiny seniorov, komunitné činnosti, ktoré podporujú účasť ľudí rôzneho veku a kultúrneho zázemia, zdieľané a viacúčelové využívanie komunitných zariadení ľuďmi rôzneho veku a interakciu medzi rôznymi skupinami užívateľov. Vrátane podpory dobrovoľníckych organizácií ako možnosti pre zapojenie seniorov.
 • #168Prijmeme legislatívne opatrenia proti vekovej diskriminácii. Odchod do dôchodku je voľbou, nie povinnosťou. Budeme podporovať flexibilné formy zamestnávania pre starších pracovníkov tak, aby mohli aj v staršom veku efektívne využiť nadobudnuté pracovné skúsenosti. Podporíme tiež pracoviská prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným postihnutím a zabezpečíme ich plynulý prechod do dôchodku so zohľadnením ich zdravotného stavu, pracovných schopností a najmä osobných preferencií.
 • #169Presadíme lepšie vzdelávanie v oblasti príležitostí po odchode do dôchodku.
 • #170Zabezpečíme udržateľnosť dôchodkového systému:
  • #171Posilníme udržateľnosť priebežného piliera dôchodkového zabezpečenia a zlepšíme fungovanie trojpilierového dôchodkového systému s cieľom zvýšiť výnosnosť súkromných fondov, ktorá je v súčasnosti znižovaná príliš konzervatívnym rozložením investícií sporiteľov.
  • #172Opravíme druhý pilier dôchodkového zabezpečenia zavedením vopred nastavenej, výnosnejšej investičnej politiky v dôchodkových fondoch.
  • #173Zvýhodníme sporenie na dôchodok v II. pilieri pre pasívnych sporiteľov, ktorí nemajú skúsenosti s investovaním na finančných trhoch podľa návrhu Inštitútu finančnej politiky.
  • #174Znížime poplatky za správu príspevkov v III. pilieri na polovicu, čo sa premietne do vyšších dôchodkov.
  • #175Zmeníme súčasný stav indexovania podľa veku dožitia na primerané indexovanie aj podľa veku dožitia v zdraví. Vyrieši to obavy časti súčasných pracujúcich, či budú zo zdravotných dôvodov schopní pracovať až do dôchodkového veku a zároveň bude dôchodkový vek oprávnene naviazaný na zdravotný stav obyvateľstva, a tým aj na kvalitu verejného zdravotníctva

CHUDOBA S TVÁROU OSAMELÉHO RODIČA

Osamelí rodičia s deťmi sú dnes tou skupinou obyvateľstva, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Týka sa to až 37,3 % rodín jedného rodiča s aspoň jedným dieťaťom. Na čele 9 z 10 takýchto rodín je žena.

Slovenskou realitou pre ženy ostáva pretrvávanie rodových stereotypov, dlhý čas prerušenia pracovnej kariéry, starostlivosť o deti a rodinu ako dôvod ekonomickej inaktivity a nízka zamestnanosť. Dôsledkami pre situáciu žien sú menej kvalitné pracovné pozície, nižšie zárobky, nízke zastúpenie v riadiacich pozíciách, nižšie dôchodky až po znehodnocovanie investícií do vzdelania a talentu žien, nedostatočné využitie ženského ľudského kapitálu až po vysoké ohrozenie chudobou a sociálnym vylúčením.

Chceme byť ústretoví k rodinám v špecifických podmienkach a ich potrebám, a zabrániť tomu, aby sa tieto rodiny ocitali na hranici chudoby len a len preto, že nemajú vytvorené dostatočné podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života.

 • #176Predložíme flexibilnejší Zákonník práce, ktorý umožní pre zamestnanca s deťmi do 8 rokov požiadať o flexibilný pracovný čas alebo o zníženie pracovného úväzku na 75 % a povinnosť zamestnávateľa (za určitých podmienok) žiadosti vyhovieť. Dĺžka trvania flexibilných foriem organizácie práce môže podliehať primeranému obmedzeniu.
 • #177Budeme motivovať zriaďovateľov k úprave otváracích hodín vo verejných materských školách aj na popoludňajšie časy a letné mesiace.
 • #178Podporíme zariadenia pre voľný čas školopovinných detí tak, aby bolo o deti postarané počas zamestnania rodičov.
 • #179Zabezpečíme starostlivosť o školopovinné deti počas prázdnin – denné tábory dostupné aj pre nízkopríjmové rodiny.
 • #180Podpora lokálnych združení pre rodiny (podľa vzoru Nemecka, kde funguje 620 lokálnych združení pre rodiny, ktoré sa zameriavajú na vytváranie lokálnych sietí s cieľom zlepšiť životné a pracovné podmienky rodín a umožniť zosúladenie ich pracovného a rodinného života v mieste bydliska, napríklad združenie organizuje medzigeneračné aktivity zamerané na starostlivosť o deti aj o starších občanov; koordinuje časy, kedy sú otvorené škôlky s časmi, kedy odchádzajú, resp. prichádzajú autobusy/vlaky, ktorými rodičia cestujú za prácou; po dohode so zamestnávateľmi využívajú športové a relaxačné priestory pre deti zamestnancov do 18 rokov a pod.).

DOSTUPNÉ BÝVANIE

Zabezpečenie bývania pre mladé rodiny a prevencia straty dôstojného bývania u celých rodín, ktoré zápasia s chudobou je jednou z najväčších výziev pre náš sociálny systém. Ceny bytov rastú, len za posledný rok stúpli v priemere o 4,5 %. Verejné nájomné bývanie tvorí iba 6 % bytového fondu na Slovensku (tento podiel je v krajinách EÚ medzi 19 % až 62 %).

Súčasný stav vytvára veľmi nízku flexibilitu v bývaní, rodiny s nižšími príjmami z bývania fakticky vylučuje. Riešením je posilnenie a podpora nájomného bývania ako alternatíva vlastníckeho bývania (pre všetky skupiny obyvateľstva).

V prípade jednotlivcov a rodín v bytovej núdzi s nízkymi príjmami a rôznymi formami zdravotného, sociálneho či iného znevýhodnenia sa ako riešenie ukazuje uplatňovanie prístupu Housing First – bývanie ako prvé, založeného na stabilnom bývaní s nájomnou zmluvou a férovými podmienkami.

Predchádzanie bezdomovectvu má nielen pozitívne dôsledky na rodiny, ale aj na verejné rozpočty. Napríklad v prípade rodiny s piatimi deťmi, ktoré nemusia z dôvodu bytovej núdze či nestability bývania rodiny vyrastať v detskom domove, štát ušetrí približne 75 000 eur ročne, čo je viac ako suma potrebná na vybudovanie jedného štandardného sociálneho nájomného bytu.

 • #181Výrazne podporíme rozširovanie dostupného nájomného bývania. Naším cieľom je výstavba 20 000 nájomných bytov s regulovaným nájomným – nielen sociálnych, ale aj štartovacích bytov pre mladé rodiny, komunitného bývania pre seniorov a podporného bývania pre vybrané profesie (napr. učitelia, zdravotný personál a iné).
 • #182Vytvoríme systém aktívneho poradenstva a podporných nástrojov pre mestá a obce, aby boli schopné žiadať o dotačnú podporu nájomného bývania vo všetkých regiónoch Slovenska.
 • #183Predložíme národnú stratégiu na ukončovanie bytovej núdze a bezdomovectva založenú na aplikácii prístupu Housing First.
 • #184Oddelíme príspevok na bývanie od pomoci v hmotnej núdzi. Rozšírime a upravíme príspevok na bývanie pre širšiu skupinu poberateľov.

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL SKUPÍN VYČLENENÝCH Z TRHU PRÁCE

Dopyt na trhu práce výrazne prevyšuje ponuku, nezamestnanosť je na historicky najnižších číslach. V roku 2023 bude na Slovensku chýbať takmer pol milióna zamestnancov. Na druhej strane sú na Slovensku početné skupiny ľudí, ktoré majú z rôznych dôvodov sťažený prístup k zamestnaniu.

Jednou sú zdravotne postihnutí občania. Viac ako 60 % osôb so zdravotným postihnutím, čo je viac 150-tisíc ľudí, nemá možnosť pracovať. Druhou početnou skupinou stojacou mimo pracovného trhu je marginalizovaná rómska komunita. V roku 2030 budú pritom Rómovia tvoriť 10 % slovenskej populácie Slovenska a 16 % populácie v produktívnom alebo školopovinnom veku. Strata štátu z nezapájania Rómov do pracovného procesu (podľa odhadov 46 % z nich je mimo trhu práce), je vyššia ako náklady na ich integráciu do spoločnosti. Integrácia má preto aj ekonomický význam – je jednoducho nehospodárne nevyužiť ich ľudský potenciál. Ďalšími vylúčenými skupinami sú ľudia v preddôchodkovom veku a takmer štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku tvoria mladí ľudia. Situácia je najkritickejšia v Prešovskom kraji, kde je ekonomický rozvoj dlhodobo najnižší spomedzi všetkých krajov Slovenska. Riešenia problémov regionálnych rozdielov prinášame v samostatnej kapitole Silné regióny.

 • #185Zavedieme systém výhod a verejný zoznam zamestnávateľov, ktorí úspešne zamestnávajú vylúčené skupiny a súčasne presadzujú zásady rovnosti a nediskriminácie.
 • #186Vytvoríme funkčný systém štátneho agentúrneho zamestnávania ľudí z vylúčených skupín (súčasné pôsobenie agentúr podporovaného zamestnávania považujeme za nefunkčné a formalistické).
 • #187Posilníme inštitút asistenta pracovného začlenenia, ktorý sa v praxi využíva v minimálnej miere a rozšírime jeho kompetencie (pomoc s exekúciami, sociálnou podporou, predchádzanie fluktuácie, podpora finančnej gramotnosti a pod.) aj pôsobnosť (nielen pre zdravotne znevýhodnených, ale aj príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a iných vylúčených skupín).
 • #188Podporíme vznik sociálnych podnikov a osvetu o sociálnom podnikaní, zabezpečíme pre sociálne podniky kvalitné servisné a poradenské služby.
 • #189Ak sa súčasný národný projekt na poradenstvo v oblasti sociálnej ekonomiky naplánovaný do roku 2022 osvedčí, budeme v ňom pokračovať zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo v rámci nového programovacieho obdobia EÚ.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo