SPRAVODLIVÉ SLOVENSKO PRE KAŽDÉHO

Justícia a prokuratúra majú pracovať pre blaho všetkých ľudí, nie pre „našich“, nie pre „oligarchov.“ Frustráciu a z nej vyplývajúce napätie spôsobujú najmä situácie, v ktorých ľudia na vlastnej koži cítia, že štát im dostatočne nepomohol, hoci mal a mohol, alebo sa im dokonca priamo obracia chrbtom. Buď čelia exekúcii, stali sa obeťou trestného činu a nedostalo sa im pomoci, alebo sa im nedostáva pomoci a primeraného zaobchádzania v starobe, chorobe či inej vážnej životnej situácii. Pri všetkých týchto situáciách pociťujú stratu dôstojnosti a tá sa stáva zdrojom ich hnevu a zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie.

Pomoc ľuďom v krízových situáciách a zvyšovanie dôveryhodnosti justície preto považujeme za kľúčové. Zameriame sa na ochranu obetí trestných činov. Pre ochranu obetí domáceho násilia prinesieme nový prvok, ktorý umožní trestný postih páchateľa aj v prípade, ak polícia a prokuratúra zlyhajú. Vo vzťahu k ďalšej veľkej zraniteľnej skupine – deťom, chceme presadiť prísne zavedenie špecializácie na rodinnoprávnu agendu. Roky trvajúce súdne naťahovanie o dieťa sa musí skončiť. Zrealizujeme opatrovnícku reformu, ktorá prinesie ochranu aj pre ľudí s hendikepom. Dotiahneme reformu osobných bankrotov a obmedzíme priestor na ich zneužitie.

Na zvýšenie dôveryhodnosti inštitúcií posilníme nástroje zamedzujúce politické zasahovanie do prokuratúry. Na navrátenie hodnôt do justície a ochranu ústavnosti na Slovensku predložíme nové pravidlá kreovania ústavného súdu a súdnej rady. Vyvodíme dôslednú zodpovednosť voči tým predstaviteľom súdnej moci, prokuratúry, notárstva či exekúcie, ale aj ostatných právnických profesií, čo zlyhali. Otvoríme diskusiu o Najvyššom správnom súde ako inštitúcii, ktorá by pokryla nedostatok vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým profesiám.

Niektoré zmeny si vyžadujú čas dlhší ako jedno volebné obdobie, na dosiahnutie zmien v justícii sú však nevyhnutné. V prvom rade sa ale zameriame na to, aby v justícii platili férové pravidlá pri výbere ľudí do nej a aby o ich výbere rozhodovali féroví ľudia.

Chceme, aby spravodlivosť dostala obsah. Aby ľudia videli a cítili, že žijeme v spravodlivom štáte. Máme na to, aby Slovensko nebolo označované za štát prepojený s mafiánskou sieťou.

POMOC ĽUĎOM V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

OCHRANA OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV
Osobitné miesto v trestnej politike štátu majú obete trestných činov, ktoré musia prekonať celé trestné konanie a následne sú často nútené sa osobitne domáhať náhrady ujmy, ktorá im bola trestnou činnosťou spôsobená. Obete domáceho násilia sú osobitne stále témou dostatočne nefungujúceho systému justície a z verejne známych káuz vyplýva, že stále nie je zriedkavým javom, že obeť domáceho násilia nie je pochopená políciou ani prokuratúrou, a teda nemá možnosť sa efektívne brániť.

 • #241Osobitne sa zameriame na ochranu obetí trestných činov, zavedenie účinného modelu ochrany ich práv v trestnom konaní, vrátane otázky náhrady ich nemajetkovej ujmy, do praxe.
 • #242Pre ochranu obetí domáceho násilia chceme priniesť nový prvok do nášho práva, aby bol možný trestný postih páchateľa, ak polícia a prokuratúra zlyhajú.

 

RODINNÉ SÚDY – DETI V CENTRE POZORNOSTI
Súdne konania, v ktorých sa rodičia „naťahujú o dieťa“, trvajú niekedy aj roky. Často ide o situácie, keď sa zverenie dieťaťa a styk s ním realizujú na základe neodkladného opatrenia, bez vypočutia dieťaťa a správneho vyhodnotenia požadovaného uplatnenia neodkladného opatrenia.

 • #243Zavedieme špecializáciu na rodinnoprávnu agendu (rodinné súdy) a zabezpečíme vzdelávanie pre sudcu a jeho tím v rodinných veciach s osobitným zameraním na metodológiu vypočutia dieťaťa.
 • #244Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu pri rozhodovaní o dieťati – psychológ pri súde, sociálny pracovník, koordinátor na súde, sudca, prípadne mediátor, znalec.
 • #245Podporíme maximálne možné využitie mimosúdneho riešenia s pomocou mediátorov v rodinných sporoch.
 • #246Prvé stretnutie s účastníkmi strán zo strany súdu bude musieť byť do jedného mesiaca.
 • #247Sudca bude musieť dieťa vo vhodných priestoroch osobne vypočuť, ak nie je odôvodnené, že to nie je vhodné s ohľadom na vek alebo osobitosti prípadu.

OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB
Súdy ročne v približne tisíc prípadoch rozhodnú o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Zabezpečenie právnej ochrany týchto ľudí je nedostatočné. Časté sú prípady, keď je zraniteľné postavenie staršieho človeka zneužité pri nakladaní s jeho majetkom. Za zraniteľnú považujeme aj osobu, ktorá sa dostane do dlhovej špirály, čo nemusí byť len dôsledok vlastného pričinenia, ale aj objektívnych skutočností.

 • #248Dotiahneme reformu osobných bankrotov s cieľom dať účinne novú šancu férovým dlžníkom a obmedziť priestor na zneužitie podvodníkom.
 • #249Zrealizujeme opatrovnícku reformu, ktorá bude pre ľudí s hendikepom znamenať ich ochranu pri uzatváraní právnych úkonov pri nakladaní s ich majetkom či rozhodovaní o liečbe a nedobrovoľnom umiestňovaní do zdravotníckych či iných zariadení.

DÔVERYHODNÝ ŠTÁT

V prehlbujúcej sa kríze dôvery je nevyhnutné, aby sa téma právneho štátu stala skutočnou prioritou. Presadzovanie systémových opatrení zamedzujúcich politické zasahovanie do prokuratúry, nové nastavenie pravidiel pre kreovanie ústavného súdu a súdnej rady, vyvodzovanie dôslednej a včasnej zodpovednosti voči predstaviteľom súdnej moci, prokuratúry, notárstva či exekúcie, ale aj ostatných právnických profesií, aby tí, čo zlyhali, niesli zodpovednosť za svoje konanie – to všetko vnímame ako nevyhnutnosť pre navrátenie hodnôt do justície a ochranu ústavnosti na Slovensku.

DÔVERYHODNÁ PROKURATÚRA
Prokuratúra sa dnes nevie vyviniť z toho, že mnohé politické kauzy sa nevyšetrili, že sa nevyvodila trestná zodpovednosť určitej privilegovanej skupiny v duchu „skutok sa nestal“ či „náš človek“, že existovali prepojenia medzi jej predstaviteľmi a pochybnými osobami, ktoré sú obvinené zo závažnej trestnej činnosti vrátane vraždy mladého novinára a jeho priateľky. Prokuratúra pritom zohráva kľúčovú rolu pri vyšetrovaní trestných činov aj pri preukazovaní viny na súde.

 • #250Zavedieme preto transparentný a rozšírený výber čelných predstaviteľov prokuratúry (generálny prokurátor a špeciálny prokurátor), ktorý bude zahŕňať rozšírenie okruhu osôb, ktoré ich navrhujú, verejné vypočutie a prehodnotenie podkladov na verejné vypočutie.
 • #251Stransparentníme výberové konania prokurátorov, čakateľov a asistentov podľa vzoru výberu sudcov a vyšších súdnych úradníkov.
 • #252Otvoríme Radu prokurátorov členom mimo prokurátorskej obce.
 • #253Zavedieme náhodné prideľovanie veci prokurátorom a ročné výkazy prokurátorov a ich zverejňovanie podľa vzoru sudcov.
 • #254Budeme trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov, aby generálny prokurátor nemohol hatiť stíhanie vedené nižším prokurátorom.

VRÁTENIE HODNÔT DO JUSTÍCIE

 • #255Navrhneme vznik Najvyššieho správneho súdu – nezávislého disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, ale aj advokátov a iné právnické profesie. Alebo sfunkčníme špecializované disciplinárne senáty pri súdoch. Je to naša odpoveď na nefunkčné disciplinárne senáty, ich zneužívanie na šikanu voči sudcom či prokurátorom, ktorí sú pre svoju „morálnu integritu“ nepohodlní pre súčasnú prax, keď „svoji súdia svojich“.
 • #256Zavedieme princíp reprezentatívnosti a vyváženosti do zloženia Súdnej rady. Sudcovia budú volení po krajoch, ostatnými zložkami moci budú menovaní len nesudcovia.
 • #257Navrhneme reformu Ústavného súdu zameranú na jeho tvorbu s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj brzdami proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou.
 • #258Zavedieme nástroje na správne riešenia etických dilem v právnických profesiách (etické komisie, vzdelávanie od právnických fakúlt).

LEGISLATÍVNY PROCES – ZÁKLAD PRÁVNEJ ISTOTY
V parlamente sme často svedkami noviel meniacich zákon, ktorý ešte ani nenadobudol platnosť či účinnosť. Aj táto prax prispieva k neprehľadnosti právnej úpravy a k právnej neistote.

 • #259Zavedieme zákaz novely zákona do jedného roka od poslednej novely s osobitne vymedzenými výnimkami a test nevyhnutnosti zmeny právnej úpravy
 • #260Po odbornej diskusii sme pripravení rozšíriť právomoc Ústavného súdu preskúmavať pri súlade zákonov s ústavou aj legislatívny proces, osobitne tzv. prílepky k zákonom.

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU V SPOROCH SO ŠTÁTOM
Podľa analýzy Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť štát len v rokoch 2011 – 2014 zaplatil advokátom viac ako 30 miliónov eur za právne služby. Kontrola hospodárnosti je v tomto prípade náročná – na jednej strane je pochopiteľný záujem nezverejňovať stratégiu riešenia právnych sporov, na druhej strane sa verejnosť nedozvie, či kvalita poskytovaných právnych služieb naozaj stojí za tú cenu.

 • #261Budeme podporovať zriadenie úradu právnych služieb, ktorý bude „profesionálnou advokátskou kanceláriou štátu“ s možnosťou kariérneho rastu pre právnikov, ktorí sa rozhodnú zastupovať verejný záujem v mene štátu.
 • #262Vyhodnotíme pravidlá, ktorými sa upravili transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich odmeňovania.

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU AKO PRVOK K BUDOVANIU DÔVERYHODNOSTI

 • #263Maximálne zúžime priestor na obštrukcie páchateľov trestnej činnosti v trestnom konaní a zavedieme účinné mechanizmy na postihnutie ich majetku spojeného s trestnou činnosťou, pozornosť budeme venovať účinnému postihu násilností na športových podujatiach.
 • #264Pre boj proti korupcii zavedieme nový trestný čin tzv. „prikrmovania“ verejných funkcionárov pri prijímaní malých darov, ktoré môžu byť rádovo jednotlivo menšie, ale v ročnom súhrne prevyšujú vyššiu čiastku.
 • #265Sme pripravení na zásadne reformný krok pri zavádzaní alternatívnych trestov a uznaní významu probačnej služby a individualizovania trestu v prepojení s prehodnotením nastavenia trestných sadzieb podľa princípu „na slabých nech sme slabí a na silných nech sme silní“.
 • #266Uznáme osobitné miesto verejného ochrancu práv aj v trestnej politike, či už pri postihu násilnej trestnej činnosti, kde sú podozrivé zložky štátu, alebo pri monitoringu odsúdených.

FUNGUJÚCA JUSTÍCIA

Zabezpečiť výkon spravodlivosti je jednou zo základných úloh štátu, rovnako ako je ňou úloha zaručiť bezpečnosť obyvateľov či ochranu štátnych hraníc. Justícia má špecifické postavenie vo vnímaní dôveryhodnosti štátu. Pokiaľ ľudia necítia, že štát je schopný v primeranom čase zabezpečiť spravodlivosť, ostáva otázka existencie právneho štátu stále otvorená. S tým bezprostredne súvisí dôveryhodnosť aj efektívnosť súdnictva. Pohnúť obidvoma parametrami musí byť základnou úlohou ministerstva spravodlivosti. Bez toho bude nedôvera v štát v spoločnosti pretrvávať.

RÝCHLE A KVALITNÉ SÚDY

 • #267Zavedieme časové rámce pre rozhodovanie vo veciach, ich priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch. Tieto informácie budú verejné, predpokladáme plnú automatizáciu tohto riešenia.
 • #268Budeme dôsledne a férovo vyvodzovať subjektívnu zodpovednosť za prieťahy v konaní, podporíme nástroje na obmedzenie dôvodov pre objektívne prieťahy v konaní.
 • #269Navrhneme prirodzenú vekovú obmenu justičného stavu – zavedenie vekového cenzu s návrhom pre všeobecné súdnictvo v rozmedzí 65 – 70 rokov, Ústavný súd od 70 rokov.
 • #270Zavedieme justičnú štátnu službu. Potrebujeme na súdoch dobrých, slušne zaplatených súdnych úradníkov s možnosťou kariérneho rastu, ktorí sa nemenia.
 • #271Podporíme uchádzačov o funkciu sudcu z mimo justičného prostredia, napríklad cez osobitný inštitút prípravy.
 • #272 Podporíme špecializáciu sudcov pre hlavné agendy, s tým súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov.
 • #273Zavedieme právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, aj ak nie je konečné.

DOSTUPNÉ A EFEKTÍVNE SÚDY

 • #274Účastníkom konania umožníme lepší prístup k spravodlivosti cez jednoduchšie podávanie návrhov na súd v elektronickej podobe, nahliadanie do spisu, platenie súdnych poplatkov atď.
 • #275Zavedieme štandardy na vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých súdov, zber dát, metodológiu, aby súdy navzájom videli, ako na tom sú.
 • #276Maximálne odbremeníme predsedu súdu od administratívnej záťaže presunom na riaditeľa správy súdu.
 • #277Zavedieme povinný monitoring na súdoch ako nástroj spätnej väzby od verejnosti. Výsledky monitoringu budú verejné a predseda súdu bude povinný informovať o vykonaných opatreniach.
 • #278Súd musí byť prístupný pre každého – dotiahneme projekt Centra právnej pomoci s call centrom (informovanie každého o možnostiach riešenia jeho sporu, rozšírenie pobočiek Centra právnej pomoci, maximálne využijeme elektronizáciu verejnej správy pri preukazovaní sociálnej situácie klientov centra, prehodnotíme hranicu príjmu ako kritérium pre určenie, kto môže byť klientom centra).

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo