ZDRAVÝ ŽIVOT

VŠETCI MÁME NÁROK NA ZDRAVÝ ŽIVOT

Ako lekári vieme, že sa nič nevyrovná pocitu, keď pomôžeme chorému človeku prinavrátiť zdravie. Keď mu dokážeme pomôcť, či už s obyčajnou chrípkou, vážnejším problémom alebo dokonca, keď mu zachránime život. Keď máme pred sebou pacienta, je to pre nás ten najdôležitejší človek. Presne na toto sme mysleli pri tvorbe nášho programu.

Slovenské zdravotníctvo kvalitou, dostupnosťou a kontinuitou výrazne zaostáva za vyspelými európskymi krajinami. Následkami sú vysoká chorobnosť našich občanov, významná nadspotreba liekov, dlhý čas strávený v nemocnici a jedna z najvyšších mier odvrátiteľných úmrtí v Európe. Aj nízka kvalita zdravotnej starostlivosti a prevencie prispieva k tomu, že po dosiahnutí dôchodkového veku prežijeme najmenej rokov v zdraví spomedzi všetkých občanov EÚ. Dôvodov je viac. Tými hlavnými sú systémové chyby v nastavení slovenského zdravotníctva: odmeňovanie za kvantitu namiesto kvality, rozkrádanie a neefektívne míňanie peňazí, takmer nespolupracujúce ambulancie a nemocnice, ale aj neschopnosť zabrániť masovému odchodu lekárov a sestier do zahraničia.

Pacient je dnes rukojemníkom zdravotníctva. Stráca sa v systéme a v prípade zdravotných problémov musí rozmýšľať, akého lekára pozná. Tí, čo nemajú známosti, majú smolu. Kvalitná zdravotná starostlivosť na Slovensku, žiaľ, nie je dostupná pre každého.

Preto zmeníme základné princípy fungovania slovenského zdravotníc – tva. Motivovanie, hodnotenie, odmeňovanie a riadenie postavíme na kvalite liečby, nie na jej kvantite. Zefektívnime manažment štátnych nemocníc, spoluprácu jednotlivých poskytovateľov a tok peňazí v zdravotníctve. Cieľom bude dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v regiónoch a hlavne vaše uzdravenie, nie počet dní, ktoré strávite v nemocnici.

Kvalita zdravotníctva rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje naše uzdravenie. Pre prežitie zdravého života je však veľmi dôležitý aj stav životného prostredia, primerané pracovné prostredie či zdravý životný štýl a prevencia. Preto prinášame výrazné zmeny aj v týchto oblastiach posilnenie ochrany životného prostredia, zvýšenie ochrany zamestnancov v ťažkých pracovných podmienkach, ale aj podporu aktívneho životného štýlu.

Zdravie máme len jedno a každý má nárok na zdravý život

CHORÝ ČLOVEK NA PRVOM MIESTE

 • #001 Vyšetrenie bez zbytočného čakania: Výrazne skrátime čakacie lehoty, aby chorý nečakal hodiny na pomoc pri ohrození života, dni na ošetrenie v chorobe, týždne netrpel v neistote, či má alebo nemá vážne ochorenie a mesiace nečakal na plánovaný výkon či CT vyšetrenie.
  • #002 Posilníme kompetencie lekárov prvého kontaktu, ktorí tak odbremenia odborných lekárov a budú mať väčší dosah na liečbu svojho pacienta.
  • #003 Zabezpečíme dostupnosť odborných lekárov tam, kde je ich dnes akútny nedostatok.
  • #004 Dobudujeme tzv. akútne línie – starostlivosť o pacientov v priamom ohrození života (srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda a ťažký úraz). Dnes úplne zlyháva nadväznosť akútnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej záchrannou zdravotnou službou a preberanie pacienta v nemocnici. Pacient tak trávi dlhší čas v sanitke alebo je opakovane prevážaný, a predlžuje sa tak čas jeho ošetrenia.
  • #005 Pri novovzniknutých ochoreniach zmeníme prístup k včasnému záchytu príznakov, k stanoveniu diagnózy a začatiu adekvátnej liečby. Vytvoríme integrovaný a spolupracujúci systém nemocníc, diagnostických pracovísk a lekárov, v ktorom sa pacient nebude strácať, nebude zbytočne čakať na vyšetrenie a nebude sa vracať na tie, ktoré už absolvoval. Keď raz pacient vstúpi do zdravotníckeho systému, musí sa spustiť kaskáda nadväzujúcich úkonov tak, aby sa dosiahol cieľ – začatie adekvátnej liečby za najkratší možný čas. Priamo a bez odbočiek.
  • #006 Zdravotníctvo 21. storočia – budeme zavádzať moderné technológie (telemedicína, autodiagnostika, personalizovaná medicína, využívanie big data a umelej inteligencie), ktoré podstatným spôsobom pomôžu v liečbe a zefektívnia ju.

Kvalita namiesto kvantity – cieľ je uzdravenie pacienta, nie počet dní, ktoré strávi v nemocnici:
Systém odmeňovania lekárov a nemocníc bude závisieť od výsledku liečby (platba za kvalitu). Rovnako aj nárok každého pacienta definujeme na základe kvalitatívnych parametrov.

 • #007 Dostatočný počet kvalitných lekárov a sestier: Systematicky zlepšíme organizačné fungovanie, pracovné podmienky a tam, kde je to potrebné, aj finančné ohodnotenie tak, aby sme v našej krajine mali dostatok kvalitných lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.
 • #008 Nové a moderné nemocnice na Slovensku: Vytvoríme podmienky (odstránime byrokratické a politické prekážky, vytvoríme návratné investičné modely) pre rýchly vznik nových regionálnych a koncových nemocníc s vysokým európskym štandardom. Do 10 rokov doplníme sieť o 10 nových nemocníc. Podporujeme stratifikáciu a špecializáciu nemocníc. Zároveň sme však presvedčení, že aspoň v kritických regiónoch je najskôr nutné doplniť chýbajúce zložky siete tak, aby sme zachovali dostupnosť starostlivosti. Až následne sa môže pristúpiť k reprofilizácii nemocníc na chýbajúce lôžka dlhodobej starostlivosti.
 • #009 Výrazne viac a kvalitnej starostlivosti o dlhodobo chorých: Dnes lôžka pre chronicky chorých žalostne chýbajú. Zabezpečíme viac lôžok v zariadeniach, kde je miesto pre rodinu pacienta a táto sa stáva súčasťou tímu. Časť dlhodobej starostlivosti presunieme do domáceho prostredia s výraznou podporou domácich ošetrovateľských agentúr.
 • #010 Fungujúca a verejná kontrola kvality a pravidiel v zdravotníctve:
  • #011 Posilníme a odpolitizujeme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štát musí mať silné nástroje na to, aby dokázal efektívne chrániť práva pacienta. Vytvoríme podmienky na to, aby bol úrad odbornou autoritou a prestížnym zamestnávateľom pre odborníkov z praxe. Predseda úradu bude vyberaný z kandidátov, ktorých navrhnú stavovské organizácie a menovať ho bude prezident SR.
  • #012 Vytvoríme verejnú internetovú stránku: Jej obsahom budú reálne údaje pre porovnanie kvality lekárov a nemocníc. Pacienti aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si budú môcť kedykoľvek porovnať kvalitu, počet realizovaných výkonov, komplikácie či dĺžku hospitalizácie.
  • #013 Zavedieme fungujúci manažment pochybení: Vykazovanie pochybení nemá byť dôvodom perzekúcie lekárov a sestier, ale nástrojom vzdelávania a garanciou toho, aby sa podobné chyby neopakovali.
 • #014 Lepšia ochrana ľudí dlhodobo pracujúcich v ťažkých podmienkach: Častejšie preventívne vyšetrenia, úprava pracovného prostredia ako prevencia chorôb pohybového aparátu, psychologická podpora v zamestnaniach náročných na psychickú záťaž a stres.
 • #015 Zelené mestá a lepší vzduch na vidieku a v uhoľných regiónoch: Podporíme programy zvyšujúce množstvo zelene v mestách, aj ekologické a inovatívne druhy dopravy, ktoré znížia úroveň smogu. Pomôžeme pri prechode na čistejšie formy energie, zastavíme ťažbu a spaľovanie uhlia.
 • #016 Budeme preferovať aktívny životný štýl, ktorý prispieva k zlepšovaniu zdravia: Odísť od lekára bez tabletiek s odporúčaním vymeniť svoje návyky za zdravšie, je v mnohých prípadoch tá najúčinnejšia liečba. Chceme, aby si ľudia uvedomovali hodnotu zdravia ešte predtým, ako prídu prvé problémy. Podporíme preventívne programy a odmeníme tých, čo sa o svoje zdravie aktívne starajú.
 • #017 Zníženie spotreby liekov: Slováci skonzumujú podstatne viac liekov ako priemerní Európania. Vysoká nadspotreba už nie je len ekonomický problém, je to medicínsky problém. Pri užívaní veľkého množstva liekov a kombinácii viacerých narastá riziko nežiaducich účinkov a poškodenia zdravia. Budeme výrazne podporovať neliekové formy liečby (PR kampane, osveta), ktoré sú založené na zmene životného štýlu.
 • #018 Systematické znižovanie rizika kombinovania liekov: Zavedieme prísnu kontrolu predpisovaných kombinácií s nutnosťou zavedenia povinného používania aplikácie na kontrolu liekových interakcií. Pri kombinácii viacerých liekov bude táto kontrola súčasťou zdravotnej dokumentácie. V nemocniciach obnovíme inštitút klinického farmakológa s povinným posúdením liečby komplexných pacientov. Zavedieme povinnosť ambulantných lekárov vyhodnotiť správnosť liečby a riziko interakcií u pacientov s viac ako dvomi liekmi použitím certifikovaného programu.
 • #019 Jasné a stabilné pravidlá v liekovej politike: Zavedieme prísne apolitický výber odborníkov, ktorí budú rozhodovať o kategorizácii liekov (na úrovni bezpečnostnej previerky) s dôrazom na ich nezávislosť. Zavedieme stabilné pravidlá pre vstup inovatívnych liekov, biosimilárov a generík.

KRÍZOVÉ OBLASTI A ICH RIEŠENIA

Slovenské zdravotníctvo za tým európskym podstatne zaostáva. Sú však oblasti, ktoré sú vo výraznej kríze, a keď v krátkom čase nezrealizujeme potrebné opatrenia, hrozí kolaps celého systému. Rozhodli sme sa preto týmto oblastiam venovať zvýšenú pozornosť.

Zavedieme opatrenia na zabezpečenie dostatočného počtu všetkých zdravotníckych profesií (lekári, sestry, ostatný zdravotnícky personál) predovšetkým ich zatraktívnením. Máme pripravené krátkodobé aj dlhodobé systémové opatrenia:

 • #020 Znížime administratívnu náročnosť práce skutočne efektívnou elektronizáciou (paper free administration).
 • #021 Budeme podporovať nový spôsob riadenia v nemocniciach. Na pracovisku musí prevažovať duch spolupráce, nie súperenia. Je neprípustné, ako sa dnes hazarduje s mladými talentmi. Musíme zmeniť kultúru výchovy novej generácie lekárov a sestier.
 • #022 Zavedieme fungujúci rezidentský program a individuálny profesijný plán pre každého lekára, aby o jeho profesionálnej kariére rozhodovali odborné znalosti, a nie milosť alebo nemilosť nadriadeného. Zreformujeme postgraduálne vzdelávanie a špecializačnú prípravu lekárov.
 • #023 Zvýšime kompetencie ostatného zdravotníckeho personálu tak, aby bol viac zapájaný do poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • #024 Zavedieme výrazne motivačný systém odmeňovania pre všetky zdravotnícke pozície s jasne definovanými princípmi diferencovaného odmeňovania práce podľa kvality a výkonu (objektívne kritériá) pri rešpektovaní platového automatu.
 • #025 Zvýšime finančnú podporu lekárskych fakúlt tak, aby mohli uspokojiť dopyt hlásiacich sa študentov (nie na úkor kvality).
 • #026 Výrazne podporíme programy aktívneho získavania kvalitných zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia, a to podľa vzoru niektorého z overených zahraničných modelov.

LEKÁRI PRVÉHO KONTAKTU
Lekárov prvého kontaktu (všeobecní lekári a pediatri) je už dnes akútny nedostatok. Navyše v krátkom období hrozí kolaps systému vzhľadom na to, že veľká časť lekárov odíde do dôchodku.

 • #027 Dočasne umožníme vykonávať prax lekára prvého kontaktu lekárom so špecializáciou v internej medicíne, prípadne v ďalších odboroch, s cieľom v krátkom čase nahradiť ich nedostatok.
 • #028 Rozšírime kompetencie lekárov prvého kontaktu. Zároveň ich budeme podporovať v dopĺňaní vzdelávania.
 • #029 Výrazne zvýšime ich odmeňovanie, ktoré je potrebné chápať ako investíciu – jedno euro investované do prvého kontaktu znamená úsporu niekoľkých eur investovaných do špecialistov a nemocníc.
 • #030Podporíme budovanie integrovaných centier s úzko spolupracujúcimi viacerými lekármi prvého kontaktu, so zapájaním sestier a personálu s rôznym vzdelaním a kompetenciami a so zdieľaním materiálno-technického vybavenia s cieľom zvýšiť efektivitu a spokojnosť pacientov.
 • #031 Posilníme moderné technológie, ktoré umožnia zefektívniť zdravotnú starostlivosť – telemedicína, autodiagnostika pacientov a pod.

ZDRAVOTNÉ SESTRY
Ak problém nedostatku lekárov prvého kontaktu predstavuje hrozbu postupného znižovania kvality zdravotnej starostlivosti, problém nedostatku sestier hrozí kolapsom celého zdravotníctva. Naším cieľom je uľahčiť a zatraktívniť sestrám prácu a hľadať možnosti náhrady chýbajúcich sestier.

 • #032 Zrovnoprávnime postavenie sestier – sestra je partnerom lekára, nie dievča na všetko. To znamená aj zmenu kultúry komunikácie fungujúcej na základe vzájomného rešpektu.
 • #033 Zásadne zvýšime ich odmeňovanie, ktoré bude silne motivačné.
 • #034 Zvýšime počet, využitie a odmeňovanie asistentov a sanitárov, zintenzívnime využívanie dobrovoľných pracovníkov.
 • #035 Intenzívnejšie zapojíme rodiny do zdravotnej starostlivosti – v rámci nemocničnej starostlivosti v režime jednolôžkových izieb – ako platnú súčasť tímu.
 • #036 Budeme unifikovať ošetrovateľské procesy v nemocniciach, zjednocovať prístrojové vybavenie a podporovať využívanie jednolôžkových izieb.
 • #037 Využijeme všetky možnosti na zníženie časovej náročnosti práce sestier (bezpapierový režim, centrálna príprava a distribúcia liekov, decentralizované stanoviská).

KVALITA A STABILITA SYSTÉMU

Základným cieľom zdravotníctva má byť podpora zdravia zdravých ľudí a vyliečenie chorých. Nie ich opakované a časté vyšetrovanie a liečenie. Tento stav je reálny iba v systéme, ktorý odmeňuje všetkých účastníkov na základe dosiahnutia požadovaného výsledku – vyliečenia. Pri akútnych je to vyliečenie po návrat do plnohodnotného života, pri chronických je to stabilizácia príznakov a pri neliečiteľných je to najvyššia možná kvalita života pacienta.

 • #038 Kvalita namiesto kvantity – prejdeme z platieb za výkon/kvantitu na platbu za výsledok. Každá choroba a liečba budú mať stanovený požadovaný cieľ, ktorý možno považovať za dobrý výsledok (napríklad operácia bez komplikácií súvisiacich s danou operáciou, uskutočnené všetky preventívne vyšetrenia pacienta a pod.). Budeme rozlišovať platby v chronickej a v akútnej starostlivosti. Pri urgentnej starostlivosti (záchranná služba a urgentný príjem), ktorá sa nedá vopred plánovať a musí byť neustále dostupná, musia byť platby paušálne. Ale aj tu existujú definovateľné kritériá výsledku – stabilizácia pacienta.
 • #039 Na základe kvalitatívnych parametrov štát v spolupráci s odbornými spoločnosťami zadefinuje rozsah nárokovateľnej zdravotnej starostlivosti (nárok).
 • #040 Zavedieme férový systém stanovovania cien v každom sektore zdravotníctva tak, aby sme eliminovali extrémy na oboch stranách – príliš nízke a príliš vysoké ceny. Ceny musia byť zároveň pravidelne aktualizované.
 • #041 Zjednodušíme a stabilizujeme existujúcu legislatívu. Významné zmeny v zákonoch budeme realizovať iba raz ročne, vždy s platnosťou od nového roku.
 • #042 Zauditujeme fungovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na základe výsledkov pripravíme a zrealizujeme ozdravný plán.
 • #043 Na základe dlhodobej vízie a cieľov pripravíme návratné investičné projekty (napríklad výstavbu nových nemocníc) a vytvoríme investičný fond zdravotníctva pre tie projekty, pri ktorých návratnosť nemôže byť rozhodujúcim kritériom.
 • #044 Systémovými opatreniami presmerujeme čo najväčšiu časť z vnútorných rezerv rezortu, ktoré odhadujeme na stovky miliónov eur, na efektívne využitie a na zvyšovanie kvality pre pacienta.
 • #045 Plánovanie dlhodobého financovania postavíme na:
  • #046 skutočných nákladoch z minulých období a
  • #047 budúcich potrebách, ktoré budú zohľadňovať postupné dofinancovanie zdravotníctva, ale aj zefektívnenie jeho fungovania (vnútorné rezervy).
 • #048 Stop zadlžovaniu štátnych nemocníc. Zavedieme jasné pravidlá riadenia, s manažérskou, ale aj hmotnou zodpovednosťou vedúcich pracovníkov. Výber manažmentu bude transparentný a bez politických vplyvov.
 • #049 Stop neefektívnemu manažmentu štátnych nemocníc. Zreformujeme Úrad pre riadenie podriadených organizácií MZ SR – tam, kde to ekonomicky a manažérsky dáva zmysel, vytvoríme spoločné riadenie, ktoré bude zastrešovať všetky alebo skupinu nemocníc naraz, tzv. Shared services centrá (napríklad oblasť obstarávania, IT, ekonomické a personálne činnosti a pod.).
 • #050 Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o zdravie našich obyvateľov sa pre nás rovná bezpečnosti našej krajiny. Preto je nevyhnutné, aby boli rozsah a štruktúra súkromného vlastníctva v zdravotníctve veľmi prísne posudzované nezávislými a objektívnymi expertmi. Budeme presadzovať, aby Protimonopolný úrad a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou realizovali audit podnikania skupiny Penta v zdravotníctve. Ak usúdia, že koncentrácia tohto vlastníctva je rizikom, a my si myslíme, že áno, budeme presadzovať všetky legálne kroky, aby sme toto riziko minimalizovali. V extrémnom prípade budeme presadzovať aj nútený odpredaj časti podnikania Penty v zdravotníctve. Tento zákaz tzv. krížového vlastníctva bude platiť pre akéhokoľvek veľkého súkromného vlastníka v zdravotníctve.
 • #051 Možnosť vyplácania zisku poisťovní podmienime splnením nároku pacienta. Nie je možné, aby si poisťovne vyplácali zisk a pacienti čakali roky na výmenu kĺbu.

INTEGROVANÉ A REGIONÁLNE RIADENÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Rozsah a kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku sú organizačne a procesne stále na úrovni druhej polovice minulého storočia. Jednotliví poskytovatelia spolupracujú nedostatočne alebo nespolupracujú vôbec. Medicínsky efektívne riešenia si však vyžadujú spoluprácu celého systému zdravotnej starostlivosti a riadenie zdravotníctva z regiónov (integrované zdravotníctvo).

 • #052 Slovensko bude rozdelené na tri zdravotnícke regióny, s tromi koncovými nemocnicami. Každá z týchto troch nemocníc na vrchole pyramídy siete nemocníc bude zodpovedná za svoj región a za všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu manažovania liečby – budú fungovať tzv. kompetenčné centrá, nastavenia a dodržiavania metodických a procesných pravidiel, vzdelávanie pracovníkov.
 • #053 Plánovanie a riadenie zdravotnej starostlivosti sa tak presunie z Bratislavy do regiónov a zároveň sa určia jasné zodpovednosti.
 • #054 Jednotliví poskytovatelia budú prepojení informačnými systémami, ktoré umožnia zdieľať informácie o pacientoch. V každom momente liečby bude jasné, kto je za pacienta zodpovedný (až na úroveň lekára) a aký je ďalší krok v liečbe.
 • #055 Tento systém umožní aj lepší manažment liečby pacienta. Pacient bude o všetkých krokoch vopred informovaný, nebude si musieť svoju liečbu vybavovať sám a nebude potrebovať známosti.
 • #056 Iniciujeme vznik samostatného systému integrovanej starostlivosti o duševné zdravie.

DLHODOBÁ, NÁSLEDNÁ, OŠETROVATEĽSKÁ A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Vhodne zabezpečená a integrovaná doliečovacia, následná a dlhodobá starostlivosť sú pre systém dôležité, pretože efektívne odbremeňujú zbytočné využitie akútnych lôžok a zároveň pacientom zabezpečujú paralelne zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Súčasný stav ide proti týmto cieľom.

 • #057 Podporíme reprofilovanie vybraných poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti na poskytovateľov dlhodobej a následnej starostlivosti a ich integráciu a spoluprácu s poskytovateľmi sociálnej starostlivosti.
 • #058 Budeme presadzovať viaczdrojové financovanie starostlivosti o odkázaných.
 • #059 Dlhodobú starostlivosť budeme riešiť medzirezortne, napríklad formou medzirezortnej zmluvy.
 • #060 Nadviažeme platbu v odkázanosti na občana a nie na poskytovateľa. Rozhodnutie o využití služby ponecháme na odkázaného a jeho rodinu.
 • #061 Budeme podporovať poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby aj súkromnými agentúrami.
 • #062 Podporíme zvýšenie financovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti vrátane domácej hospicovej starostlivosti.

EFEKTÍVNY MANAŽMENT ZMENY

Dobrý program je iba jednou nohou úspechu zmeny zdravotníctva k lepšiemu. Tou druhou je jeho efektívna implementácia, na ktorej zlyhali všetky zmeny v ostatných rokoch. Dnešný systém nepodporuje spoluprácu ministerstiev, novú legislatívu sprevádza boj dotknutých aktérov a proaktívna komunikácia, a formovanie verejnej mienky sa využíva minimálne.

Všetky zmeny budeme robiť postupne a v spolupráci s lekármi a sestrami. Pozitívne zmeny v zdravotníctve sa bez tých, ktorých sa bezprostredne týkajú, a ktorí budú nakoniec ich nositeľmi, realizovať nedajú.

 • #063 Zavedieme úzku spoluprácu, úpravu a zladenie cieľov ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Hlavným cieľom bude zabezpečiť dostatočnú kapacitu poskytovanej starostlivosti a bezproblémový prechod pacienta z kompetencie rezortu zdravotníctva (liečenie a doliečenie) do kompetencie rezortu sociálnych vecí (odkázanosť).
 • #064 Pri tvorbe koncepcií a legislatívnych zmien sa vyhneme súčasnému prístupu, keď ministerstvo opakovane ignoruje odbornú komunitu a neprizýva zástupcov odborných spoločností. Z modelu postavenom na jednom hlavnom odborníkovi za vybranú oblasť a množstva úradníkov prejdeme na model postavený na diskusii so zástupcami odborných spoločností, ktorí sú týmito spoločnosťami demokraticky volení. Títo budú zodpovední za jednotnú komunikáciu názorov, odporučení a pripomienok, a zvýšia tak ich odbornú vážnosť a záväznosť.
 • #065 Zavedieme pravidelné publikovanie strategických návrhov, tzv. bielych kníh, ktoré budú vysvetľovať žiadané dopady zmien v legislatíve všetkým dotknutým stranám.
 • #066 Zavedieme proaktívnu multikanálovú PR kampaň na podporu prevencie, zdravého životného štýlu, darcovstva orgánov na transplantácie, podporu vysvetľovania dôležitosti kvality starostlivosti namiesto jej kvantity, podporu osvety o dôležitosti a vážnosti zdravotníckych a ošetrovateľských povolaní.
 • #067 Zreformujeme prístup ku komunikácii smerom k poskytovateľom a poisťovniam z dnešného autokratického na partnerský.
 • #068 Budeme spolupracovať s pacientskymi organizáciami pre jednotlivé ochorenia a skupiny ochorení, pre lepšie porozumenie ich problémov. Budeme napomáhať multiodborový prístup k riešeniu zdravotných a sociálnych dopadov jednotlivých ochorení na skupiny obyvateľov.
 • #069 Budeme podporovať cezhraničnú spoluprácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napríklad poskytovanie záchrannej zdravotnej služby v prihraničných oblastiach) a zjednodušíme využívanie liečby v zahraničí v prípadoch, že danú liečbu slovenskí poskytovatelia nie sú schopní poskytnúť.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo