ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZÁCHRANA LESOV

ODOVZDÁME ZELENŠIU KRAJINU

Slovensko je jedinečné svojimi prírodnými krásami, pestrosťou fauny a flóry. V mnohom sme európskym unikátom. Napriek tomu je ochrana životného prostredia na Slovensku vážnym problémom, predčasne u nás zomrie pre znečistené ovzdušie viac ako 5 200 ľudí za rok. Patríme ku krajinám s najhoršou kvalitou ovzdušia v Európskej únii.

Prebieha šieste celosvetové vymieranie druhov, až milión druhov je ohrozených vyhynutím. Klimatická zmena môže viesť k nezvrátiteľným následkom, ktorým treba predísť. Globálne otepľovanie prebieha rýchlejšie, ako bol pôvodný predpoklad. Slovensko ako vnútrozemská krajina je na zmenu klímy mimoriadne citlivé. Naplnenie najhoršieho scenára môže znamenať zvýšenie priemernej ročnej teploty na Slovensku až o 5 – 6 °C. Takáto prudká zmena by mala dopad na život, zdravie, produkciu potravín, ale najmä na zdroje pitnej vody.

Sami si ničíme prostredie, v ktorom žijeme. Masívne rúbeme lesy, aj v národných parkoch a rezerváciách. Štát zlyháva pri ochrane prírody, najmä vzácnych druhov a ekosystémov lesov, lúk a mokradí. Recyklujeme málo, väčšina odpadu stále končí na skládkach, pričom sa nevieme vysporiadať so starými záťažami s nebezpečným odpadom. Nezadržiavame vodu v krajine, odteká zregulovanými korytami riek. Podpora úspor, zelenej energie a ekologických inovácií je nízka, závislosť od dovozu fosílnych palív neklesá a domáce zdroje využívame neefektívne. A vymôcť právo a postihnúť tých, čo nám ničia životné prostredie, je ešte ťažšie ako v ostatných oblastiach.

V boji so zmenou klímy musíme zabrať v každej oblasti, preto navrhujeme opatrenia, ktoré jej predchádzajú a zmierňujú dopady zmeny klímy v každej časti nášho programu. Globálne otepľovanie si však vyžaduje chladnú hlavu pri zavádzaní perspektívnych opatrení. Podporujeme konštruktívny prístup a konkrétne riešenia environmentálnych problémov, podložené najnovšími odbornými poznatkami a inováciami, ktoré pomôžu tento vážny problém zvládnuť. V spolupráci s vedcami a odborníkmi v EÚ sa chceme posunúť k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a prechodu na obehové, nízkoemisné a zároveň konkurencieschopné hospodárstvo.

Spoločné úsilie Európskej únie v dosahovaní ambicióznych environmentálnych cieľov prináša nové príležitosti. Zasadíme sa o rozvoj ekopriemyslu, inovácií a prírode blízkeho hospodárenia v krajine. Tento ucelený prístup nevyhnutne povedie k zlepšeniu zdravia a kvality životného prostredia, a zároveň prispeje k rozvoju a zamestnanosti v slovenských regiónoch.

ZDRAVÉ LESY

Ťažba dreva v slovenských lesoch od veternej kalamity v roku 2004 nadmerne vzrástla, zdravie lesov zhoršuje aj zmena klímy. Straty sa najviac prejavujú na území národných parkov. Odlesňovanie pritom vedie k devastácii pôdy, vodných tokov a narušeniu ekosystémov. Na nešetrné lesnícke postupy doplácame my, aj budúce generácie. Odstraňovanie škôd je náročné, nákladné a zdĺhavé, ochrana ohrozených druhov a ich biotopov zlyháva.

 • #545Vyhlásime lesy za prírodné bohatstvo a zásadne obmedzíme vývoz nespracovaného dreva zo Slovenska.
 • #546Zastavíme nadmernú ťažbu dreva a presadíme prírode blízke hospodárenie v lesoch bez veľkých odlesnených plôch.
 • #547Zastavíme povoľovanie výnimiek pre ťažbu dreva v chránených územiach s najvyšším stupňom ochrany, aby prírodné rezervácie boli skutočne bezzásahové územia.
 • #548Dokončíme zonáciu národných parkov, aby bola zabezpečená ich ochrana a podmienky pre udržateľný turizmus a využitie územia. Prioritnou funkciou lesov v chránených územiach a národných parkoch musí byť ochrana prírody, pôdy a vody.
 • #549Zosúladíme a zjednodušíme sústavu chránených území podľa medzinárodných štandardov a následne štátne lesné pozemky presunieme pod správu ministerstva životného prostredia.
 • #550Posilníme štátnu ochranu prírody, vrátane správy národných parkov a chránených krajinných oblastí, aby bol zabezpečený kvalitný manažment chránených území.
 • #551Zavedieme nezávislú kontrolu v lesoch za účasti posilnených inštitúcií ochrany prírody a odborníkov.
 • #552Podporíme kvalitné spracovanie dreva s pridanou hodnotou. Nadviažeme na bohatú stolársku a drevospracovateľskú tradíciu s využitím moderných technológií v záujme prosperity regiónov a ľudí, ktorí lesy zveľaďujú.

KRAJINA BEZ ODPADOV

Skládkovanie je na Slovensku stále najviac využívaná forma nakladania s odpadom. Prevádzka a následná sanácia skládok odpadu je nákladná a zaťažuje životné prostredie. Slovensko nevyužíva potenciál recyklácie a opätovného využitia odpadu, čím dochádza k zbytočnému plytvaniu, k ekonomickým stratám, ale aj znečisteniu rozsiahlych území a ohrozeniu podzemných vôd.

 • #553Slovensko bez skládok – znížime skládkovanie odpadov na minimum podporou triedenia a efektívneho spracovania odpadov s prechodom na obehové hospodárstvo.
 • #554Spustíme program „Vyčistíme Slovensko od ilegálnych skládok“ v spolupráci s regiónmi a občanmi. Poskytneme obciam odbornú a finančnú podporu.
 • #555Zvýšime podiel triedenia a recyklácie odpadu na priemer EÚ lepšou dostupnosťou zberu, vzdelávaním ľudí a finančným zvýhodňovaním triedenia odpadu. Podporíme efektívne dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu a jeho následné spracovanie.
 • #556Podporíme predaj výrobkov v šetrných alebo opakovane použiteľných obaloch, vznik bezobalových obchodov, výmenných trhov a centier opätovného používania.
 • #557Potraviny nie sú odpad, zabránime ich zbytočnému plytvaniu. Podporíme fungovanie potravinovej banky a iných foriem využitia nepredaných potravín z obchodov a reštaurácií.
 • #558Podporíme predchádzanie vzniku odpadov. Zlepšíme informovanosť, podporíme domáce a komunitné kompostovanie.
 • #559Nevyhadzujme, čo sa dá ešte opraviť. Podporíme opravovne a centrá opätovného použitia výrobkov.

VODA JE ZDROJ ŽIVOTA

Slovensko má vďaka svojej rozmanitosti bohaté zdroje vysoko kvalitných a dostupných vôd. Ohrozujú ich neprofesionálne zásahy do krajiny a čoraz častejšie prírodné katastrofy, ktoré so sebou prináša meniaca sa klíma. Stav našich vôd a riek sa zhoršuje. Spotreba vody sa zvyšuje, pričom zaostávame v miere pripojenia na verejnú kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd. Tradičná ochrana pred povodňami už nestačí, niektoré protipovodňové riešenia a stavby sú drahšie ako hodnota ochráneného majetku, pričom problém povodní v lokalite neriešia, iba odsúvajú. Vodná politika musí reagovať na aktuálne výzvy a zabezpečiť dostatok čistej vody, zdravé rieky a jazerá.

 • #560Zlepšíme ochranu vôd zavádzaním a podporou udržateľného poľnohospodárstva s obmedzením použitia priemyselných hnojív.
 • #561Zodpovedne sa postavíme k zabráneniu znečistenia vôd mikroplastmi, liečivami a únikom nebezpečných chemikálií.
 • #562Zvýšime napojenie domácností na verejnú kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd o 10 %.
 • #563Podporíme zadržiavanie a opätovné využitie vody v krajine a boj so suchom využívaním prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, na poliach, na vidieku aj v mestách, aby voda mohla plniť aj prirodzenú klimatizačnú funkciu v krajine.
 • #564Podporíme obnovu prírodného charakteru vodných tokov, okolitej krajiny a jej štruktúr schopných pozitívne vplývať na kvalitu a kvantitu vody a života v nej.
 • #565Dôsledne prehodnotíme plánované infraštruktúrne projekty – menej betónu, viac prírode blízkych riešení pri regulácii a využívaní riek.

ČISTÝ VZDUCH

Patríme ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v EÚ. Pre znečistené ovzdušie na Slovensku predčasne umiera viac ako 5 200 ľudí. Zdravotné následky znášame všetci, najviac ohrozené sú malé deti. A hoci ľudský život nemožno vyčísliť v peniazoch, podľa OECD spôsobuje len tento fakt výpadok 6,5 % HDP.

Najväčším problémom sú prekročené hodnoty jemných prachových častíc. Do ovzdušia sa dostávajú najmä z domácností vykurovaných tuhým palivom. Až pätina slovenských domácností si pritom nemôže dovoliť udržiavať primerané teplo, presakuje im strecha, trpia vlhkosťou či plesňami a majú doma málo denného svetla. Znížime podiel tejto „energetickej chudoby“ tak, aby dotknutí ľudia – deti, ich susedia, ale ani príroda netrpeli.

 • #566Ukončíme environmentálne škodlivé dotácie na výrobu elektriny z hnedého uhlia, podporíme modernizáciu priemyslu, výskum a inovácie v kombinácii so zalesňovaním. Postupne zastavíme ťažbu a spaľovanie uhlia a budeme presadzovať zmysluplnú transformáciu uhoľných regiónov.
 • #567Zlepšíme informovanosť ľudí o aktuálnej kvalite ovzdušia.
 • #568Energetiku „ušijeme“ na mieru regiónom. Vybudujeme profesionálne tímy, ktoré pomôžu v regiónoch pri plánovaní a realizácii úspor energií v domácnostiach a verejných budovách a pri výrobe vlastnej zelenej energie.
 • #569Podporíme modernizáciu priemyslu, výskum, vývoj a inovácie pri zavádzaní nových druhov zdrojov energie a energetických úsporách.
 • #570Zlepšíme dostupnosť a kvalitu zdravého bývania pre každého človeka. Zavedieme predplatené odoberanie elektriny s možnosťou súčasného poskytovania pomoci v energetickej chudobe tak, aby mali domácnosti dostatok bezpečného elektrického tepla a svetla.
 • #571Posilníme programy obnovy verejných budov, najmä škôl, materských škôl a nemocníc s cieľom prispôsobiť ich klimatickej zmene a znížiť ich prevádzkové náklady a environmentálne dopady.
 • #572Za každého človeka jeden strom! Podporíme celoštátny cielený program na systematickú výsadbu stromov vo voľnej krajine aj mimo lesov.

ZELENÉ MESTÁ PRIPRAVENÉ NA ZMENU KLÍMY

Príroda neexistuje oddelene od miest, kde žije väčšina obyvateľov Slovenska. Mestská zeleň je u nás nerovnomerne rozložená (sme tretí najhorší v EÚ). To vedie k prehrievaniu a zvýšenej prašnosti, čím trpia ľudia aj príroda. Mestá sú tiež dôležitým životným priestorom pre včely, motýle, netopiere či chránené druhy vtákov a stromov. Musíme znížiť smog z kúrenia, dopravy a podstatne zlepšiť kvalitu ovzdušia na úrovniach obcí, ulíc, štvrtí, ale aj jednotlivých domácnosti.

 • #573Viac zelene, stromov a kvetov v mestách. Zlepšíme rozloženie zelene v prospech zdravia ľudí, živočíchov a rastlín.
 • #574Podporíme využitie inovácií – zelené strechy a steny, moderné povrchy ciest a chodníkov.
 • #575Lepšie využijeme úžitkovú a dažďovú vodu v mestách.
 • #576Podporíme mestá a obce pri recyklácii, kompostovaní a predchádzaní vzniku odpadov a ich ekologickej likvidácii.
 • #577Neporiadok a znečisťovanie sa neoplatí. Mestá budú mať zvýšenú podporu a kontroly v teréne.
 • #578Podporíme obnovu verejných budov a ich areálov, najmä škôl, nemocníc a úradov pomocou profesionálnych energetických tímov v okresných mestách.
 • #579Prehodnotíme zavedenie nízkoemisných zón ako spôsobu prevencie proti prehrievaniu miest a zlepšenia zdravia obyvateľov.
 • #580Podporíme z úrovne štátu ekologické a inovatívne druhy dopravy, budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu a iné alternatívne pohony, ktorých prínos pre zníženie zaťaženia životného prostredia je jasne preukázateľný.

S MLADÝMI ZA ZÁCHRANU PLANÉTY

Najsilnejším hlasom hovoriacim o nevyhnutnosti lepšej ochrany životného prostredia sú dnes mladí ľudia. Je to pochopiteľné, ide najmä o ich zdravú budúcnosť. Preto chceme pozorne počúvať mladú generáciu a spolupracovať s ňou na záchrane planéty.

 • #581Spustíme program Enviro-UP – sprístupnenie informácií, prepájanie, podpora osobnostného rastu a sebarealizácie mladých ochrancov prírody.
 • #582Zavedieme zelené týždne pre planétu a klímu na všetkých stupňoch vzdelávania – kampane, súťaže, workshopy a simulované vyjednávania o aktuálnych globálnych environmentálnych problémoch.
 • #583Podporíme environambasádorov v jednotlivých mestách, okresoch a krajoch, ktorí budú vytvárať a prepájať lokálne iniciatívy v oblasti životného prostredia.
 • #584Budeme spolupracovať so školami a univerzitami. Podporíme prepájanie výskumu v oblastiach, ktoré súvisia so životným prostredím už od bakalárskeho stupňa.

ZÁCHRANA ROZMANITOSTI

Jeden milión druhov živočíchov a rastlín je v najbližších desiatkach rokov ohrozený vyhynutím. Aj na Slovensku musíme zmeniť prístup k ochrane prírody, ak chceme ochrániť mimoriadne vzácne druhy živočíchov, rastlín, naše prírodné dedičstvo a – prežiť.

 • #585Nastavíme rovnováhu medzi ochranou prírody a jej ekonomickým využívaním, zohľadnením ekosystémových služieb a ekonomických nástrojov.
 • #586Zabezpečíme ochranu druhov a biotopov vo všetkých typoch ekosystémov bez výnimiek.
 • #587Postaráme sa o aktualizáciu stratégie v chránených územiach. Zosúladíme a zjednodušíme sústavu chránených území podľa medzinárodných štandardov v národných parkoch a špeciálnych biotopoch, akými sú pralesy a mokrade.

ÚČINNÝ BOJ PROTI ENVIRONKRIMINALITE

Rozsiahla trestná činnosť proti životnému prostrediu je čoraz častejšie páchaná organizovanou formou, predovšetkým v oblasti odpadov. Vážna je problematika podvodov pri výrube a obchodovaní s drevom či rozsiahle pytliactvo. Slovenské kontrolné a bezpečnostné orgány však v tomto boji ťahajú za kratší koniec. Vyšetrovanie trestných činov proti životnému prostrediu sa u nás dlhodobo zanedbávalo – legislatívne, odborne, personálne aj materiálne. Štátne inštitúcie ochrany prírody musia byť posilnené a ísť príkladom.

 • #588Príroda sa nedá chrániť „od stola“! Priamo v regiónoch bude pôsobiť viac profesionálnych ochranárov so silnými kompetenciami na predchádzanie a postihovanie environkriminality.
 • #589Odpolitizujeme a posilníme Štátnu ochranu prírody a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
 • #590Posilníme odborné kapacity odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ SR, aj špecialistov na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev PZ SR.
 • #591Začneme diskusiu so zástupcami bezpečnostných zložiek a samospráv o vypracovaní jednotného a efektívneho manuálu postupu nahlasovania, odhaľovania a spolupráce v prípadoch environmentálnej kriminality, aj vo vzťahu k medzinárodnému organizovanému zločinu.
 • #592Otvoríme diskusiu o zmene trestného zákona tak, aby sa zabezpečilo efektívnejšie a prísnejšie postihovanie závažnej environmentálnej kriminality.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo