Štátny tajomník Velič: Mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú rozvoju regiónov, smeruje dotácia 1,1 milióna eur Najnovšia výzva je určená pre Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj


Bratislava, 11. júl 2022 – Pomáhame zlepšiť život ľudí v regiónoch. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú
výzvu vo výške 1,1 milióna eur pre mimovládne organizácie v troch krajoch
Slovenska. Určená je na projekty, ktoré pomôžu predchádzať sociálnemu
vylúčeniu a podporia rovnosť pracovných príležitostí, znevýhodnené komunity,
ale aj rozvoj športu a telesnej kultúry. Podporené budú tiež projekty na pomoc
mladým ľuďom, ktorí v dôsledku sociálnej izolácie trpia psychickými poruchami.
Mimovládne organizácie budú môcť na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 20
000 až do 50 000 eur.

„Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ľudia z marginalizovaných rómskych
komunít, ľudia bez domova, ale napríklad aj ľudia so zdravotným znevýhodnením
– toto sú skupiny obyvateľov, ktoré sú dnes na Slovensku najviac ohrozené
chudobou. V prvej línii pomoci stoja neraz práve neziskové organizácie. Ukázalo sa
to aj po ruskom útoku na Ukrajinu, keď na Slovensko prúdili tisícky ľudí, ktorí v
našej krajine hľadali útočisko a pomoc. Boli to mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa stali hlavnými aktérmi tejto pomoci. Tieto organizácie odvádzajú úžasnú
prácu. V spoločnosti zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu a nemôžu ostať vo
svojom úsilí osamotené. Dali sme si preto záväzok podporovať ich. Od nástupu
vlády v marci 2020 smerovalo na podporu činnosti mimovládnych organizácií 3,13
milióna eur zo štátneho rozpočtu. Aj najnovšia výzva v sume 1,1 milióna eur z
regionálnych dotácií podporí množstvo užitočných projektov, ktoré prispejú k
zlepšeniu životnej úrovne a k zvyšovaniu zamestnanosti v regiónoch, ale nielen to.
Koronakríza i vojenská agresia Ruska na Ukrajine okrem ekonomiky poznačili
najmä psychiku ľudí, pričom najväčšími obeťami boli deti a mladí ľudia. Dotácia
preto smeruje aj na projekty zamerané na psychologické poradenstvo a terapiu
pre mládež, ktorá trpí psychickými poruchami v dôsledku izolácie. V rámci výzvy podporíme tiež organizáciu voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít,“
povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR Dušan Velič.
Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ako sú občianske združenia a
neziskové organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, náboženské
alebo cirkevné organizácie. Oprávneným územím je Banskobystrický, Prešovský a
Košický kraj, v ktorých je aktuálne evidovaná najvyššia miera nezamestnanosti.
Kým priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje úroveň viac ako
6,5 %, v najmenej rozvinutých okresoch je to až nad úrovňou 15 % (Rimavská
Sobota: 20 %, Revúca: 18 %, Kežmarok: 17 %).
Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na nasledujúce
aktivity:
 terénne a ambulantné služby základného a špecializovaného sociálneho
poradenstva pre jednotlivcov a rodiny
 krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia
 krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia pre mládež trpiacu
psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie
 poradenstvo pri ohrození a strate práce, pomoc pri hľadaní možností
uplatnenia sa na trhu práce
 organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít
Uvedené príklady aktivít je možné aplikovať aj na riešenie negatívnych dopadov
vojny na Ukrajine.
Minimálna výška finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom dotácie
na jeden projekt je stanovená vo výške 20 000 eur a maximálna vo výške 50 000
eur, miera spolufinancovania je minimálne na úrovni 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu. Žiadosti o poskytnutie dotácie možno predkladať do 8. 8.
2022.
Proces predkladania žiadostí MIRRI SR zjednodušilo prostredníctvom vopred
pripravených formulárov a elektronického podania. Kompletné vyplnené žiadosti
spolu s prílohami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,
odporúčame podávať prostredníctvom elektronickej podateľne cez Ústredný
portál verejnej správy.

Aktuálna výzva pre mimovládne organizácie je zverejnená na:
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html

Aby vám nič neuniklo