Štátny tajomník Velič: Žiadatelia o eurofondy a dotácie už nemusia chodiť do Bratislavy. Otvorili sme už piate Regionálne centrum v Banskej Bystrici


Banská Bystrica, 16. november 2022 – Pomáhame žiadateľom o eurofondy a
dotácie šetriť čas, peniaze ako aj kopec nervov a prinášame im adresnú pomoc
priamo do ich regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v Banskej Bystrici ďalšie Regionálne
centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom mieste
komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií.

„Regionálne centrá MIRRI zriadilo v spolupráci s našimi partnermi. A práve
synergia a súčinnosť partnerských inštitúcií je jedným z kľúčových atribútov, od
ktorých si sľubujeme výrazne efektívnejšie čerpanie eurofondov a komfort pre
prijímateľov podpory,“ povedal štátny tajomník Dušan Velič.
V Regionálnom centre v Banskej Bystrici budú na jednom mieste odborníci z
rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva životného
prostredia, práce, pôdohospodárstva, Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy
a odolnosti a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Zároveň to
bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí
budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu
procesu verejného obstarávania.
Novootvorené Regionálne centrum sídli v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 3.
Po Nitre, Trnave, Košiciach a Prešove ide už o piate otvorené poradenské
centrum. V nasledujúcich týždňoch pribudnú ešte dve centrá, a to v Žiline a
Trenčíne. Pomoc žiadateľom bude v Banskej Bystrici poskytovať 29 odborných
pracovníkov – za MIRRI SR bude dispozícii 15 expertov na eurofondy a regionálne
dotácie. Ďalší odborní poradcovia budú z ministerstva práce, ministerstva
pôdohospodárstva, Úradu vlády, ktorý je gestorom Plánu obnovy a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v neposlednom rade aj z Úradu pre
verejné obstarávanie.
„Samosprávy a ďalší prijímatelia podpory z eurofondov budú mať vďaka sieti
regionálnych centier MIRRI u seba doma relevantného partnera, aby čerpanie bolo
úspešné a v prospech občanov. V každom krajskom meste bude pôsobiť tím
profesionálov a odborníkov. Žiadatelia budú mať prístup k informáciám
takpovediac z prvej ruky a bude im poskytnutý komplexný servis a poradenstvo,“
doplnil štátny tajomník Velič.
Dôležitou aktivitou regionálnych centier je aj realizácia odborných školení
a seminárov. Už teraz sa žiadatelia môžu prihlásiť na tieto odborné školenia
a semináre, ktoré realizujeme v našich otvorených centrách. Zároveň sme aktívni
aj v oblasti informovania. Ponúkame pravidelný prehľad pripravovaných či
vyhlásených výziev alebo iných zaujímavých aktualít z Vášho kraja. Prehľad
o všetkých regionálnych centrách nájdete aj na stránke eurofondy.gov.sk.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu
Banskobystrického kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo na
Banskobystrický kraj viac ako 166 miliónov eur na 216 projektov, vďaka čomu sme
pomohli opraviť takmer 135 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo sa viac ako 72 km
cyklotrás či zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 34 materských a 58 základných
škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli vytvoriť oddychovú
a kultúrno-spoločenskú zónu v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane, obnovili
sme turisticko-informačné prvky náučného chodníka Barborská cesta, pomohli sme
zriadiť bikesharing v meste Lučenec, zrealizoval sa nákup sanitných vozidiel pre
Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši a podobne. V rámci
ochrany životného prostredia boli v kraji podporené projekty so zameraním na
nákup traktora na zber separovaného odpadu v obci Budiná, rekonštrukcia ČOV a
kanalizácie v obci Málinec, výstavba koreňovej čističky odpadových vôd v obci
Rakytník, zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Jelšave,
zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mašková. Celkovo
bolo v Banskobystrickom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja
podporených 378 projektov v sume viac ako 22 miliónov eur. V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Banskobystrický samosprávny kraj
súčasťou programového územia Interreg Maďarsko – Slovensko. V programovom
období 2014 – 2020 bolo podporených 51 projektov za viac ako 13 miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo