Vicepremiérka Remišová: Historicky prvá podpora z eurofondov pre základné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji prinesie 4 265 nových miest pre školákov


MIRRI SR na tento účel navýšilo prostriedky z pôvodných 31 miliónov
na 62,6 milióna eur. Peniaze budú smerovať do 26 škôl z celého kraja

Bratislava, 1. jún 2022 – O tom, že školstvo patrí medzi priority Ministerstva
investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa v týchto dňoch
môžu presvedčiť obyvatelia celého Bratislavského samosprávneho kraja. Rezort
pod vedením ministerky Veroniky Remišovej navýšil v rámci výzvy zacielenej na
zvyšovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
prostriedky z pôvodných 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Vďaka financiám z
protikrízového balíka REACT-EU Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) sa podarilo podporiť 26 projektov zameraných na modernizáciu
a rozvoj základných škôl v mestských častiach Bratislavy a v obciach v
Bratislavského kraja.

„O historicky prvú výzvu na rozšírenie miest a modernizáciu základných škôl v
Bratislavskom kraji bol od začiatku obrovský záujem. Preto sme navýšili pôvodný
balík až na takmer 63 miliónov eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských
častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja môže
rozšíriť svoje kapacity, vybudovať nové triedy, zmodernizovať svoje budovy a zlepšiť
študijné podmienky pre žiakov. Vďaka eurofondom v kraji vznikne 4 265 nových
miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa 5 nových školských budov,“
uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Ako ďalej dodala, rodiny v Bratislavskom samosprávnom kraji už dlhodobo čelia
problému s umiestnením detí do základnej školy v mieste svojho bydliska. V kraji
aktuálne chýba až 9 000 miest pre školákov, na niektorých školách hrozilo dokonca
zavedenie dvojzmennej výučby a mnohí rodičia musia voziť deti do školy kilometre
od miesta svojho bydliska. Dostatok miest pre všetky deti a moderné školy sú
základným predpokladom pre kvalitné vzdelávanie mladej generácie. „Práve preto
sme po nástupe vlády v marci 2020 vyčlenili extra balík z eurofondov na riešenie tohto problému v Bratislavskom kraji, kde chýba najviac miest pre školákov,“
doplnil Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI SR.
Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov
v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej
infraštruktúry (kuchyne, jedálne, telocvične, vonkajšie športoviská…), ale aj
energetické opatrenia a zelené riešenia. Dôležitým kritériom bolo tiež
zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami.
Vo výzve na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja sa posudzoval aj
nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania
žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov zo
širokého okolia. „SMART školy majú brány otvorené dokorán aj po skončení
vyučovania. Napríklad ich ihriská a areál môže využívať verejnosť na šport,
v telocvičniach sa konajú spoločenské podujatia, v školskej kuchyni sa varí aj pre
miestnych seniorov a v odborných učebniach sa organizujú rôzne kurzy,“ priblížila
nový koncept ministerka investícií a regionálneho rozvoja.
Ďalej dodala, že navýšenie výzvy na dvojnásobok umožnilo tiež podporiť najväčšiu
základnú školu na Slovensku, ZŠ v Stupave, kde žiakom pre nedostatok priestorov
hrozilo vyučovanie na dve zmeny. V škole, ktorú navštevuje vyše 1 300 detí,
pribudne vďaka eurofondom v novej nadstavbe 10 tried, 9 učební a tiež priestory
pre zamestnancov školy.
PODPORENÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY
(podpora pre ZŠ je zaokrúhlená na tisíce)
BRATISLAVA
ZŠ s MŠ Dubová, mestská časť Bratislava-Staré Mesto 2 565 000
ZŠ Medzilaborecká, mestská časť Bratislava-Ružinov 2 708 000
ZŠ Plickova ul., mestská časť Bratislava-Rača 2 850 000
ZŠ Kataríny Brúderovej, mestská časť Bratislava-Vajnory 2 798 000
ZŠ Malokarpatské námestie, mestská časť Bratislava-Lamač 2 850 000
ZŠ I. Bukovčana, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 2 278 000
ZŠ s MŠ Hargašova, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 1 997 000
ZŠ s MŠ Vývojová, mestská časť Bratislava-Rusovce 2 461 000
ŽS Ostredková, mestská časť Bratislava – Ružinov 2 742 000
ZŠ Odborárska, mestská časť Bratislava – Nové Mesto 1 264 000

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk

ZŠ Cádrová, mestská časť Bratislava – Nové Mesto 2 352 000
OSTATNÉ ŠKOLY V KRAJI
ZŠ Šenkvice, obec Šenkvice 2 026 000
ŽS Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri Senci 2 196 000
ZŠ Kalinkovo, obec Kalinkovo 1 678 000
ZŠ Limbach, obec Limbach 1 916 000
ZŠ Tomášov, obec Tomášov 2 293 000
ZŠ s MŠ Častá, obec Častá 2 451 000
ZŠ s MŠ Slovenský Grob, obec Slovenský Grob 2 850 000
ZŠ na Bielenisku 416 000
ZŠ v Lozorne 2 850 000
ZŠ Rohožník 2 850 000
ZŠ Chorvátsky Grob 2 850 000
ZŠ Dunajská Lužná 2 850 000
ZŠ Nová Dedinka 2 816 000
ŽŠ Bernolákovo 2 850 000
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave 2 811 000
V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýba približne 9 000 miest pre
žiakov v základných školách, najviac v Bratislave a v Senci. Spolu je v kraji 166
základných škôl, ktoré majú vyše 2 700 tried a navštevuje ich takmer 60 tisíc detí.
„Podpora škôl a vzdelávania je jednou z priorít regionálneho programu IROP. Na
rozdiel od predošlej vlády, kedy eurofondy slúžili úzkym záujmom zopár vyvolených,
my pomáhame zlepšovať život a budúcnosť všetkých obyvateľov bez rozdielov.
Kvalitné vzdelanie je základom úspešnej budúcnosti Slovenska,“ uzavrela
vicepremiérka Remišová.
V programovom období 2014 – 2020 boli na pomoc základným školám na
Slovensku, mimo Bratislavského kraja, vyhlásené dve výzvy z programu IROP.
Európske zdroje v celkovom objeme 94 937 000 eur išli do budovania a moderného
technického vybavenia jazykových učební, knižníc a odborných učební základných
škôl. Do apríla tohto roka sa takto podarilo zlepšiť študijné podmienky pre žiakov
585 základných škôl po celom Slovensku. Rekonštrukciou alebo vytvorením nových
učební bolo podporených približne 204 000 miest pre žiakov na celom Slovensku.
Prostriedky sa konkrétne rozdelili na viac ako 200 školských knižníc a takmer 1 600
odborných učební.

Aby vám nič neuniklo