Vicepremiérka Remišová: Je to veľký úspech – Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú kompletne schválené programovanie nového eurofondového obdobia


Európska komisia schválila Program Slovensko, z nových eurofondov

budeme môcť čerpať takmer 13 miliárd eur

Prešov, 24. november 2022 – Dva roky tvrdej práce na veľkej reforme
eurofondov a náročných rokovaní s Európskou komisiou o novom programovom
období sú úspešne vo finále – operačný Program Slovensko je schválený.
Znamená to, že budeme môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových
eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch,
energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Program Slovensko,
ktorý zároveň prináša najväčšiu reformu eurofondov v histórii, dnes predstavila
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Prešove na
konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“. Prítomní boli tiež komisári
Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit, členovia slovenskej vlády,
zástupcovia samospráv a ďalší hostia.

„Veľmi ma teší úspech, ktorý sme dosiahli s novým Programom Slovensko
a reformou eurofondov. V Európskej únii sme medzi prvými šiestimi krajinami,
ktoré majú kompletne schválené celé programovanie na nové eurofondové
obdobie. Už o niekoľko týždňov tak budeme môcť vyhlásiť z nových eurofondov
prvé výzvy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.
Podľa ministerky investícií predstavujú nové eurofondy pre Slovensko veľkú
šancu, ako sa posunúť vpred. „Dnešným dňom otvárame úplne novú investičnú
kapitolu Slovenska. Vyššie platy a lepšiu životnú úroveň nám prinesú iba lepšie
platené zamestnania. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len
v dynamických inovatívnych odvetviach. Táto téma sa tu opakuje roky a jej
riešenie sa už viac nedá odkladať. Ak teraz nedokážeme zásadne zlepšiť náš
systém vzdelávania, podporiť výskum, zavádzať inovácie, zlepšiť celkové
prostredie pre naše firmy, budeme zaostávať. Nové eurofondy sú preto pre
Slovensko obrovskou, ale zároveň možno aj poslednou šancou, ako sa naplno
rozbehnúť. Už sme to ako krajina raz dokázali a vtedy sa o Slovensku dokonca
hovorilo ako o hospodárskom tigrovi strednej Európy. Som presvedčená, že máme
na to, aby sme sa ním opäť stali. Aj preto investujeme do vedy, výskumu a inovácií
v novom období takmer 2 miliardy eur,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová
a zároveň dodala, že Program Slovensko predstavuje najväčšiu reformu
eurofondov v histórii našej krajiny.
„V praxi to bude znamenať jednoduchšie, rýchlejšie a transparentné čerpanie
európskych zdrojov bez zbytočnej byrokracie. Tvorba Programu Slovensko, ktorým
sme zásadne zredukovali byrokraciu a zjednodušili využívanie eurofondov, si
vyžiadala tisícky hodín tvrdej práce a stovky rokovaní s jednotlivými partnermi,
regiónmi i s Európskou komisiou,“ vyhlásila Remišová počas konferencie Tvoríme
lepšie Slovensko.
„Pozoruhodný vývoj Slovenska od jeho vstupu do EÚ je odrazom proeurópskych
reforiem a pokračujúcej európskej podpory. Stále tu však pretrvávajú výzvy,
vrátane veľkých rozdielov v rozvoji medzi hlavným mestom a zvyškom krajiny.
Prostredníctvom Programu Slovensko bude politika súdržnosti EÚ riešiť
štrukturálne prekážky na regionálnej a miestnej úrovni a investovať do priorít
zameraných na budúcnosť, pričom sa zohľadnia osobitné potreby každého územia.
Prispeje to k zlepšeniu vnútornej nerovnováhy a k budovaniu ekologickejšieho,
inovatívnejšieho a inkluzívnejšieho Slovenska,“ zdôraznila eurokomisárka Elisa
Ferreira.
„Vôbec prvýkrát v histórii Slovenska bola do tvorby systému čerpania eurofondov
zapojená v takomto rozsahu široká odborná verejnosť a všetci dôležití partneri.
Dlhé a nesmierne náročné rokovania sme viedli tiež s Európskou komisiou, pred
ktorou sme si museli obhajovať naše národné priority. Eurofondy čerpáme už dve
desaťročia a predošlé vlády mali za ten čas už dávno dobudovať základnú
infraštruktúru. My chceme tento investičný dlh z minulosti vyrovnať, preto sme
Komisiu museli presvedčiť, že časť nových eurofondov musíme investovať aj sem.
Teší ma, že naše rokovania boli nakoniec úspešné,“ doplnila ministerka Remišová.
Do finálnej podoby programu výrazne zasiahla vojna na Ukrajine a vicepremiérka
Remišová s Európskou komisiou vyrokovala tiež opatrenia na zabezpečenie
energetickej bezpečnosti Slovenska. „Je mimoriadne dôležité, aby sme
v čase energetickej krízy zabezpečili investície aj na zlepšenie energetickej
efektívnosti. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine sme investície v tejto oblasti navýšili
oproti pôvodnému návrhu o 23 % a na tento cieľ pôjde takmer 1,3 mld. eur.“
Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov.
Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s
jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych
administratívnych orgánov sa zredukovala na jednu tretinu. Nové fondy EÚ sa
budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z
fondov EÚ, ktorý parlament schválil v marci 2022. Kontrolu verejného
obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné
obstarávanie, aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší. Novinkou
sú tiež klientské regionálne centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadilo v krajských mestách a žiadatelia
o eurofondy a dotácie v nich dostanú kompletné služby a podporu projektov na
jednom mieste – priamo vo svojom regióne.  
Kľúčové oblasti podpory v Programe Slovensko 2021 – 2027:
 Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,9 mld. eur
 Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur
 Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur
 Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,3 mld. eur
 Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur
Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje
sumu 441 mil. eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. eur sú určené na technickú
pomoc.
Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená
na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a
znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická
efektívnosť podnikov (78 mil. eur). „Bezprecedentný útok Ruska na Ukrajinu
ukázal, že musíme jednoznačne opustiť staré schémy pri zdrojoch energie. Musíme
hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť našu energetickú bezpečnosť a sebestačnosť – v
tom nám pomôžu aj prostriedky z nových eurofondov,“ povedala Remišová.
Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať
do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory
rastu malých a stredných podnikov – na túto oblasť je v Programe Slovensko
vyčlenených takmer 1,9 mld. eur. „Je pred nami obrovská historická šanca
posunúť sa vpred. Slovensko môže byť silnou a konkurencieschopnou krajinou, ak
sa bude oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Tieto investície prinesú
lepšie a kvalitnejšie pracovné miesta a tým aj dôstojnejší život ľudí v regiónoch,“
dodala ministerka.
Významná časť nových eurofondov je určená na riešenie problémov, ktoré boli
v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest
II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur).
Podstatná časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného
prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 mil. eur, najmä
na podporu chránených častí prírody a krajiny (248 mil. eur) a prieskum, sanáciu a
monitorovanie environmentálnych záťaží (239 mil. eur). Pre zdravší život v
mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility
(891 mil. eur), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 mil.
eur) a cyklodopravy (100 mil. eur).
Fondy EÚ budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva,
obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. eur). Na
riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskych komunít je určených
prierezovo v rôznych oblastiach 907 mil. eur.
„Európsky sociálny fond plus bude mať na Slovensku zásadný význam pri celkovej
premene hospodárstva a vďaka nemu sa zo zelenej a digitálnej transformácie
stane príležitosť. Zamestnanci vďaka nemu získajú zručnosti potrebné na to, aby
sa uplatnili na pracovnom trhu budúcnosti. Tento fond zároveň zlepší životné
podmienky ľudí v núdzi, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách.
Osobitne ma teší aj to, že ESF+ otvára cestu novej generácii programov určených
na investície do detí a mládeže v súlade s Európskou zárukou pre deti a zárukou
pre mladých,“ povedal eurokomisár Nicolas Schmit.
Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej
transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne
dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441
mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Aby vám nič neuniklo