Vicepremiérka Remišová: Kvalitné školstvo a moderný systém vzdelávania sú kľúčom k úspechu Slovenska


Bratislava, 5. september 2022 – Kvalitný vzdelávací systém, ktorý sa dokáže
pružne prispôsobiť rýchlym zmenám na trhu práce a väčšia podpora pre vedu,
výskum a zavádzanie inovácií. Toto musí byť prioritou každej vlády, aby sa
Slovensko mohlo stať silnou a konkurencieschopnou krajinou. Pri príležitosti
otvorenia nového školského roka to povedala vicepremiérka a ministerka
investícií Veronika Remišová. Zdôraznila, že do školstva, vzdelávania, vedy,
výskumu a inovácií bude Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027
investovať z eurofondov viac ako 2,6 miliardy eur.

„Slovensko nie je zásobárňou ropy, plynu ani iných nerastných surovín, naším
najväčším bohatstvom sú ľudia a ľudský potenciál. Aby bolo Slovensko úspešné
a konkurencieschopné, aby ľudia u nás mali dostatok pracovných príležitostí
a lepšie platy, musíme oveľa viac investovať do kvalitného vzdelávania a do vedy,
výskumu a inovácií. Je pre nás nesmierne dôležité mobilizovať ľudský potenciál,
ktorý na Slovensku máme a hľadať odvážne spôsoby a inovatívne riešenia, ako
zvládať nové výzvy,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.
„Školstvo a vzdelávanie boli dlhodobo na okraji záujmu bývalých vlád. Dnes
chýbajú po celom Slovensku stále stovky miest v materských aj v základných
školách. Pre rodičov aj samosprávy to predstavuje obrovskú záťaž a problémy. Od
nástupu našej vlády v marci 2020 to zásadne meníme. Z Integrovaného
regionálneho operačného programu, ktorý riadi naše ministerstvo, sme v tomto
dobiehajúcom programovom období za 110 miliónov eur pomohli 589 základným
školám a podporili sme až 204 000 miest pre žiakov. Dostupné a kvalitné vzdelanie
je pre nás priorita, preto do školskej infraštruktúry pôjde z nových eurofondov až
246 miliónov eur,“ doplnila ministerka investícií. Celkovo bude mať Slovensko z nových eurofondov na roky 2021 – 2027 na
podporu vedy, výskumu, inovácií a kvalitného vzdelávania viac ako 2,6 miliardy
eur.
Vzdelávanie bude v Programe Slovensko zastrešené v rámci cieľa Sociálnejšia
Európa, kde je na túto oblasť určených 609 miliónov eur. Tieto eurofondy majú
byť investované do projektov, ktoré zvýšia kvalitu a efektívnosť systémov
vzdelávania a odbornej prípravy – a to aj z pohľadu trhu práce. „Systém
vzdelávania musí byť nastavený tak, aby tiež v čo najväčšej možnej miere
zodpovedal aktuálnym požiadavkám trhu práce,“ zdôraznila vicepremiérka.
Zároveň sa v Programe Slovensko kladie dôraz na podporu rovného prístupu k
vzdelávaniu a k odbornej príprave pre všetkých, najmä pre znevýhodnené
skupiny, napríklad pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vyčlenených je na to 210
miliónov eur.
„Už dnes neplatí, že to, čo ľudia vyštudujú, to sa stane aj ich celoživotnou
profesiou. Pracovný trh je dnes oveľa flexibilnejší a kto sa na ňom chce uplatniť,
musí sa vedieť prispôsobiť stále sa meniacim podmienkam, ktoré dnešná doba
prináša. Preto čoraz väčší význam budú mať celoživotné vzdelávanie a systémy
rekvalifikácie zamestnancov. Na lepšiu adaptáciu zamestnancov, podnikov i
podnikateľov, zvyšovanie kvalifikácie či rekvalifikáciu a aktívne starnutie pôjde
z nových eurofondov 253 miliónov eur,“ doplnila ministerka Remišová.
Až 1,8 miliardy eur bude z nových eurofondov smerovať na podporu vedy,
výskumu a inovácií v rámci cieľa Inteligentnejšia Európa. „Slovensko doteraz
vynakladalo na vedu a výskum len 0,9 % HDP, kým Európska únia ako celok dáva
2,3 % a Japonsko a USA investujú aj viac ako 3 % svojho HDP. V tejto oblasti
máme teda obrovský investičný dlh, ktorý podkopáva Slovensku nohy. Našim
cieľom je posunúť sa v globálnom inovačnom rebríčku výrazne vpred, aby
Slovensko dokázalo držať krok s inovatívnymi lídrami. Samozrejme, potrebná je
inteligentná špecializácia, nemá zmysel snažiť sa byť lídrom vo všetkom. Na
Slovensku už dnes pôsobia vysoko inovatívne firmy v oblasti vývoja revolučných
vysokokapacitných batériových systémov pre elektromobilitu, vznikajú tu
inovatívne riešenia v automobilovom priemysle a doprave. Slovenské firmy na
globálnom trhu ponúkajú komplexné IT riešenia v oblasti kyberbezpečnosti,
navigačných systémov a podobne. Na tomto môžeme stavať.“ Z nových eurofondov pôjde 213 miliónov eur na podporu rastu a
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a tvorbu pracovných miest.
A takmer 973 miliónov eur bude na podporu výskumných a inovačných kapacít
a zavádzanie pokročilých technológií.
Program Slovensko predstavuje revolučnú zmenu v systéme eurofondov. Spája
doterajších šesť operačných programov do jedného – s jednými pravidlami,
metodikou a manažmentom. Nové eurofondy sa budú riadiť jednoduchšími
pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý schválil
parlament v marci tohto roka. Kontrolu verejného obstarávania pre Program
Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie.
Program Slovensko schválila slovenská vláda v júni 2022, následne bol formálne
predložený na posúdenie Európskej komisii, s ktorou aktuálne prebiehajú
konzultácie. Schválenie Programu Slovensko sa očakáva do konca tohto roka.

Aby vám nič neuniklo