Vicepremiérka Remišová: Na lepšiu budúcnosť pre marginalizované rómske komunity dáme takmer milión eur z Nórskych grantov


Bratislava, 13. apríl 2022 – Pomáhame regiónom riešiť ich problémy. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo z Nórskych grantov
rozvoj komunitného centra vo Valaskej (okres Brezno). Centrum dlhodobo
pracuje s obyvateľmi z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt získal
takmer 952-tisíc eur z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.

„Viaceré problémy komunít žijúcich na okraji spoločnosti ešte viac zhoršili
ekonomické a sociálne následky koronakrízy. Preto vítam každý projekt, ktorý
skutočne pomáha zlepšiť ich život. O to viac, že v tomto prípade granty pomôžu
ďalej rozvíjať úspešný 20-ročný príbeh komunitného centra vo Valaskej, ktoré
pomáha miestnym Rómom, ale aj ďalším sociálne slabým obyvateľom s prácou a so
vzdelávaním,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Veronika Remišová.
Podľa predsedu Centra príležitostí Valaská Ivana Maka vďaka tejto podpore
„vytvoria v lokalite silnú komunitu ľudí, ktorí budú sebestační, komunitu, ktorá
bude vytvárať hodnoty“. Projekt Centrum príležitostí Valaská – rozvoj
multifunkčného inkluzívneho centra je naplánovaný na 28 mesiacov a nadviaže na
doterajšie aktivity centra. Poskytne ľuďom z Horehronia možnosť zamestnať sa,
potrebné podporné služby – školenia a poradenstvo, konkrétne napríklad aj kurzy
finančnej gramotnosti, pomoc pri oddlžovaní, exekúciách a osobnom bankrote.
„Pod jednou strechou prinesieme všetko potrebné,“ dodal Mako. Zároveň sa v rámci
projektu rozšíria služby miestneho sociálneho podniku – práčovne Wasco. Tá nielen
zamestnáva sociálne najslabších, ale zároveň zo svojich ziskov financuje komunitné
centrum a terénnu sociálnu prácu. Otvorí sa aj komunitná jedáleň, kariérna
poradňa a v pláne je i multikultúrny festival.

Projekt je jedným zo šiestich, ktoré získali grant z druhej výzvy programu Miestny
rozvoj a inklúzia. Celkovo sa medzi tieto projekty rozdelilo 5 268 668 eur.
Na program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je
vyčlenených spolu takmer 18 milióna eur. Určené sú na projekty zamerané na
hospodárne a udržateľné opatrenia vo vzdelávaní, v bývaní, zamestnanosti a zdraví.
Do apríla sa z programu rozdelili granty súhrnne vo výške takmer 12,5 milióna eur.
Umožnia podporiť 21 projektov, ktoré uspeli v troch výzvach. Venujú sa rozvoju
multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch, zlepšeniu
života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a podporujú miestne
iniciatívy.
V rámci prvej výzvy (LDI01) išlo viac ako 6 miliónov eur medzi 9 projektov. Výzva sa
orientovala na zlepšenie prístupu tzv. zraniteľných detí a mládeže k širšiemu
okruhu mimoškolských činností.
Cieľom druhej výzvy (LDI02) je zlepšiť zdravie, možnosti pre bývanie, vzdelávanie a
zamestnanosť pre marginalizované rómske komunity a bojovať proti diskriminácii.
V rámci výzvy získalo 6 projektov spolu viac ako 5,2 milióna eur.
Tretia výzva (LDI03) podporuje budovanie kapacít menších miestnych organizácií,
ktoré sa venujú miestnemu rozvoju a sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít. Granty v celkovej výške 934 282 eur z nej podporili 6 projektov.
Nevyužité prostriedky z výziev sa plánujú rozdeliť medzi ďalšie kvalitné projekty,
ktoré skončili po hodnotení na tzv. rezervnom zozname. V najbližších týždňoch by
takto mohlo získať podporu 5 projektov.

Aby vám nič neuniklo