Vicepremiérka Remišová: Na ministerstve informatizácie pracuje v IT pozíciách dvakrát toľko žien ako je európsky priemer


Bratislava, 28. apríl 2022 – Dnešný deň je Medzinárodným dňom dievčat a žien v IT. Oslavuje sa
pravidelne každý štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca v roku s cieľom dievčatám a mladým ženám
ukázať možnosti kariéry vo svete informačných technológií. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj tento rok partnerom podujatia Girl´s Day na
Slovensku.

„Väčšie zapojenie žien do oblasti inovácií a informačno-komunikačných technológií je jednou
z priorít nášho ministerstva. Už dávno neplatí, že technické odbory sú výsadou mužov, práve
naopak, čoraz viac sa v nich presadzujú vzdelané a šikovné ženy, ktoré sú pre tieto oblasti veľkým
prínosom. Preto podporujeme všetky aktivity, ktoré pomáhajú väčšiemu zapojeniu žien v IT
a spolutvoríme európske politiky, ako je napríklad aj nedávno prijatá neverská deklarácia
o podpore žien v inováciách a podnikaní. Na našom ministerstve na IT pozíciách zamestnávame
35 % žien, čo je vysoko nad slovenským a dokonca aj celoeurópskym priemerom. Postupne tiež
zvyšujeme počet žien na riadiacich pozíciách,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie
Veronika Remišová.
Podujatie Girl´s Day sa koná online a zaregistrovalo sa naň viac ako 1 600 záujemkýň z celého
Slovenska. Dievčatám od 15 do 19 rokov ponúkne bohatý program rozdelený do troch blokov.
Tohtoročný deviaty ročník sa zameria na jednotlivé pozície, v ktorých sa ženy v IT svete môžu
uplatniť. Desať odborníčok rozpovie svoje úspešné príbehy a popritom sa účastníčky podujatia
dozvedia mnoho zaujímavých informácií z pozadia IT firiem. IT sektor neponúka iba prácu
kóderov, ženy sa vedia uplatniť napríklad tiež ako manažérky kvality, developerky, analytičky,
produktové špecialistky, špecialistky informačnej bezpečnosti, projektové manažérky pre
konkrétne softwarové produkty, IT líderky a mnohé ďalšie.
„Zvládnutie digitálnych zručností je v dnešnej dobe to, čo pred sto rokmi schopnosť čítať a písať.
Digitálne zručnosti sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce vo väčšine pozícií. Som
rád, že naše ministerstvo je stálym partnerom podujatia Girl´s Day, ktoré rovnako ako iné aktivity
prispieva k evanjelizácii myšlienky, aby sa čoraz viac dievčat a žien stalo súčasťou IT sveta. Sveta,
ktorý už dávno nie je iba o kódovaní, ale ponúka najrôznejšie pozície. Príkladom je aj úspešná
aplikácia GreenPass, ktorú používa viac ako 2 milióny Slovákov a ktorú programovali v štátnej
spoločnosti Slovensko IT. Za touto aplikáciou v pozícii produktovej manažérky stojí práve žena,“
povedal na otvorení podujatia Girl´s Day Ján Hargaš, štátny tajomník ministerstva informatizácie
a Národný koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti.
Podľa štatistík Európskej komisie až 52 % populácie EÚ tvoria ženy, ale v priemere predstavujú
len 17 % zo všetkých špecialistov v oblasti informačno-komunikačných technológií. V roku 2020
sa podľa údajov EK počet žien – IT špecialistiek na Slovensku zvýšil z 13 % na 16 %.
Práve osvetové aktivity, medzi ktoré patrí aj Girl´s Day, pomáhajú zvyšovať počet STEM
študentiek (študentky prírodných a technických vied, inžinierstva a matematiky) a pozitívne
ovplyvňovať vnímanie IT sektora a príležitostí, ktoré ponúka.
„Potenciál žien v IT, ale aj v technických odboroch je veľmi vysoký. Do týchto vied prinášajú nový,
vlastný pohľad a pomáhajú svet IT rozvíjať. Práve osvetové podujatia a konkrétne príklady
špičkových odborníčok sú vhodným spôsobom, ako žiačkam a študentkám základných a stredných
škôl pozitívne predstaviť technické odbory, ich potenciál a možnosti vysokého kariérneho rastu po
ukončení štúdia,“ doplnila vicepremiérka Remišová.
Podľa štatistických dát Európskej komisie z roku 2019 najvyšší počet STEM absolventiek na 1 000
obyvateľov Únie majú Íri (24 na 1 000) a Poliaci (17 na 1 000). Slovensko má 9 absolventiek
z 1 000, a žiaľ, je stále v poslednej tretine a to aj napriek tomu, že viac ako 90 % Sloveniek má
dosiahnuté stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Ministerstvo investícií a informatizácie sa aj preto aktívne zapája do popularizačných kampaní a
tvorby politík na európskej aj svetovej pôde. V marci tohto roka sa pripojilo k európskej
Deklarácii o podpore žien v inováciách a podnikaní, ktorú európske krajiny prijali vo francúzskom
Nevers. V poradí ide už o tretiu deklaráciu, ktorá sa venuje podpore žien. Slovensko v roku 2019
pristúpilo k Deklarácii na podporu žien v digitálnej dobe, v roku 2021 štáty EÚ prijali Ľubľanskú
deklaráciu
o rodovej rovnosti vo vede a výskume.
Samotná Európska komisia má záujem zvyšovať podiel žien v riadiacich pozíciách. Predsedníčka
EK Ursula von der Leyen vyhlásila: „Kto ženy skutočne hľadá, ten ich na rozhodovacie pozície
nájde." Európska únia aj ďalšie medzinárodné organizácie si stanovili ciel dosiahnuť 40 %
zastúpenie žien v poradných orgánoch, radách a komisiách.
V apríli 2021 sa ministerstvo investícií a informatizácie zapojilo aj do prvej európskej kampane na
ukotvenie Európskeho dňa dievčat a žien v informačno-komunikačných technológiách.
V roku 2020 ministerka Veronika Remišová zriadila Stálu komisiu pre etiku a reguláciu umelej
inteligencie, ktorej predsedá odborníčka profesorka Mária Bieliková a jej členov tvorí 38 % žien.
Rovnako tak má ministerstvo svoju expertku v skupine Group of Friends o etike umelej
inteligencie zriadenú zo strany Kuwajtského veľvyslanca stálej delegácie UNESCO.
V Rade Európy bola zriadená skupina Committee for Artificial Intelligence, ktorú vytvorilo 46
členských štátov a v rámci jej úradu pôsobí deväť odborníkov, z toho 4 ženy. Čestnú pozíciu
Spravodajcu pre rodovú rovnosť zastáva odborníčka ministerstva investícií a informatizácie.

Aby vám nič neuniklo