Vicepremiérka Remišová: Naše ministerstvo získalo ako prvé známku kvality, ktorú majú v komerčnom svete len tie najlepšie firmy, ako aj certifikát systému manažérstva proti korupcii. Zároveň bolo ohodnotené najlepšou známkou A+ ako najtransparantnejší verejný obstarávateľ


Bratislava, 4. november 2022 – Získali sme známku kvality, ktorú majú v komerčnom svete
len tie najlepšie firmy. Prácu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR) ocenili certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorý je potvrdením
výborného fungovania vnútorného chodu rezortu a efektívnych procesov. MIRRI SR pod
vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej získalo tento certifikát ako vôbec prvé spomedzi
všetkých ministerstiev na Slovensku. Okrem toho MIRRI SR získalo aj certifikát systému
manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 a zároveň bolo
ohodnotené ako najtransparentnejší verejný obstarávateľ – známkou A+.

„Cesta tvrdej a poctivej práce, transparentnosti a nulovej tolerancie ku korupcii sa vypláca. Som
hrdá na to, že sme získali certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001. Je to výsledok úsilia
celého tímu na ministerstve a dennodennej práce na tom, aby boli procesy transparentné, dobre
nastavené, a profesionálne, tak ako je to v komerčnom sektore pri tých najlepšie fungujúcich
firmách,“ zhodnotila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Okrem certifikátu systému manažérstva kvality získalo ministerstvo investícií aj certifikát
systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001:2019. Je
potvrdením, že MIRRI SR robí efektívne kroky, aby zabránilo korupcii a inej protispoločenskej
činnosti. Súčasťou systému manažérstva proti korupcii na MIRRI je riadenie korupčných rizík,
stanovenie protikorupčných cieľov, nastavenie pravidiel pre prijímanie darov a iných výhod
zamestnancami ministerstva, prijatie protikorupčnej politiky, zavedenie systému nahlasovania
korupcie, poskytovanie ochrany oznamovateľom korupcie a inej protispoločenskej činnosti,
interné audity a ďalšie kontrolné mechanizmy.

Ministerstvo investícií tiež získalo podľa portálu TRANSPAREX, ktorý prináša najväčšiu databázu
dát v oblasti verejného obstarávania, najvyššie hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ
OBSTARÁVATEĽ. Spomedzi 3 904 hodnotených subjektov získalo len necelé 1% hodnotenie A+.
„Plníme, čo sme sľúbili ľuďom. Bezkorupčné, efektívne a profesionálne vedenie ministerstva.
Kým predchádzajúce vlády v oblasti informatizácie a eurofondov priestor na korupciu skôr
vytvárali, my ho systematicky potláčame. Dôkazom toho je aj získanie medzinárodne
uznávaných certifikátov a zavedenie prísnych štandardov v oblasti manažérstva kvality a boja
proti korupcii.  Jedna vec je postihovať páchateľov korupcie, no z pohľadu občana je ešte
dôležitejšie nastavenie systému tak, aby existoval čo najmenší priestor na korupčné správanie.
A to sa dá dosiahnuť iba nastavením systému, zavedením jasných pravidiel a profesionálnym
riadením, čo na ministerstve od nástupu do funkcie aj robíme,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo