Vicepremiérka Remišová: Nenávisť na sociálnych sieťach rozkladá demokratickú spoločnosť – nový zákon zavedie pravidlá pre platformy, ktoré takto zarábajú milióny eur


Vicepremiérka Remišová: Nenávisť na sociálnych sieťach
rozkladá demokratickú spoločnosť – nový zákon zavedie
pravidlá pre platformy, ktoré takto zarábajú milióny eur

„Dva roky boja s pandémiou a teraz aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázali, aké
zničujúce dôsledky môže mať šírenie dezinformácií, klamstiev, propagandy
a cielenej nenávisti na internete. Škodlivý a nebezpečný obsah sa šíri najmä na
sociálnych sieťach a platformách, ich prevádzkovatelia na tom zarábajú milióny
eur, ale doteraz neboli schopní a ochotní prijať také opatrenia, ktoré by šíreniu
dezinformácií či nepriateľskej propagandy účinne bránili. Štát však musí mať
prostriedky, ako zamedziť šíreniu protizákonného obsahu, ktorý programovo
rozoštváva spoločnosť, destabilizuje ju a v konečnom dôsledku môže ohroziť aj
životy ľudí a bezpečnosť našej krajiny. Práve preto pripravujeme úplne nový zákon,”
vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.
Predbežnú informáciu o príprave zákona dnes Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zverejnilo na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/83
Paragrafové znenie návrhu zákona by sa do pripomienkového konania malo dostať
v máji.

Návrh novej legislatívy nadväzuje na dlhodobé aktivity MIRRI SR a vicepremiérky
Remišovej, ktorá nedávno upozornila na vážnosť kyberhrozieb na digitálnom
summite EÚ vo Francúzsku. Všetky členské krajiny na summite podporili slovenský
návrh výzvy, ktorá apeluje na spoločný boj proti propagande a vojne v online
priestore, ktorej terčom sú teraz obyvatelia Ukrajiny, Ruska a aj všetci občania
Únie. Poskytovateľov digitálnych služieb a prevádzkovateľov sociálnych platforiem
vyzvali na väčšiu zodpovednosť za šírenie škodlivého a nebezpečného obsahu.
Pripravovaný slovenský zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu sa
zameriava na povinnosť platformy vyhodnocovať a prípadne odstraňovať škodlivý
a nezákonný obsah, ale určí tiež spôsoby postihovania za jeho šírenie. Vychádza
pritom z pripravovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o
jednotnom trhu s digitálnymi službami (Akt o digitálnych službách). Cieľom
legislatívy z dielne MIRRI SR bude ochrana práv a slobôd fyzických a právnických
osôb, ústavného zriadenia a vnútorného poriadku.
Za nedovolený obsah by sa mal považovať obsah, ktorý, alebo ktorého verejné
šírenie obsahuje znaky skutkových podstát presne určených trestných činov,
ktoré už definuje Trestný zákon. Ide napríklad o trestné činy založenia, podpory a
propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia
národa, rasy a presvedčenia, či popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov
politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Ďalej ide taktiež o trestné činy ako
nebezpečné vyhrážanie, šírenie poplašnej správy, vyzvedačstvo, ohrozenie
utajovanej skutočnosti či sexuálne zneužívanie a mnohé ďalšie. Návrh sa podľa
vzoru fungujúcej právnej úpravy v Nemecku zameriava predovšetkým na povinnosť
poskytovateľa elektronickej služby znemožniť ďalšie šírenie nedovoleného obsahu
prostredníctvom elektronickej služby, povinnosť vyhodnocovať a aktívne
zabraňovať šíreniu takéhoto obsahu.
„Doteraz sa digitálne platformy a sociálne siete dostatočnému plneniu tejto
základnej povinnosti vyhýbali. Je neprípustné, aby na kontrolu nebezpečného
obsahu a na jeho odstraňovanie mali multimiliónové spoločnosti minimum kapacít.

Práve na nenávistnom, klamlivom či nebezpečnom obsahu pritom zarábajú najviac.
Je našou úlohou chrániť práva občanov, aj demokratické zriadenie Slovenskej
republiky, ktoré je prostredníctvom týchto nástrojov destabilizované. Preto budeme
vyžadovať zodpovedný prístup platforiem, ktoré v prípade nefunkčného systému
kontroly bude môcť štát aj sankcionovať. Nebezpečné, hoci výnosné eldorádo, ktoré
sa vytvorilo z nekontrolovaného nenávistného a nepravdivého obsahu sa musí
skončiť. Nová legislatíva neobmedzí ústavné právo na slobodu slova a slobodné
šírenie informácií, ktoré patria k základom slobodnej a demokratickej spoločnosti.
Naším cieľom je však zamedziť zneužívaniu týchto základných slobôd práve na
podkopávanie princípov zákonnosti, demokracie a slobody, na ktorých stojí
Slovenská republika,” zdôraznila vicepremiérka Remišová.
Verejnosť môže k pripravovanému zákonu posielať návrhy do 10 pracovných dní
od dnešného zverejnenia predbežnej informácie, teda do 3. mája (vrátane).
Návrhy sa dajú poslať e-mailom na: legislativa@mirri.gov.sk

Aby vám nič neuniklo