Vicepremiérka Remišová: Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý zlepší digitálne zručnosti a bezpečnosť v online priestore pre seniorov


Vicepremiérka Veronika Remišová podpísala memorandum
o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku

Zvolen, 27. máj 2022 – Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému
dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť
svoju bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení
oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu s Valériou Pokornou
z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov
pilotnej fázy projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento
štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu tvoriť hodnoty
a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia
starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru našej spoločnosti a ekonomiky.
Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny
alebo zdravotný systém. Odmietam takýto pohľad, pretože  práve v poznaní a
nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť
a odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným
putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z dôchodku pomáhajú
svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá,
pomáhajú zvládnuť svojim deťom starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú
sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí
investujú najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej
práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má voči nim dlh a je
našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú
starostlivosť a jednoduchší prístup k službám. Základným predpokladom pre to,
aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a
nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb, kedy každý
prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú
zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou aj pre bezpečnosť v online
priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych
sieťach prišli o celoživotné úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov,
pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie
služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z tohto dôvodu v rámci
agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov
pripravili projekt, ktorý možno označiť za prelomový a historicky prvý na
Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť,
nadobudnúť sebaistotu v digitálnom pristore, s ktorým, na rozdiel od našich detí,
nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať
Jednote dôchodcov na Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto
projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer 100
000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi
aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na ktorých sme sa pri príprave tohto
projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú
väzbu, aby sme v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“
povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o spolupráci
medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a Jednotou dôchodcov na Slovensku.
V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už
v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich mestách a obciach po
celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65
rokov.
„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie,
vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase koronakrízy boli seniori ohrození
izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní,
bol pre mnohých z nich nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia,
alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno
využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na aktívny život a chcú byť
plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala
poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo
vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej
skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku
školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.
Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:
• základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych
zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami
a digitálnym obsahom)
• vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)
• komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez
internet písomnou formou a videoformou)
• informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi
technológiami)
„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech
celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich otestujeme, podobne ako
samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka
Remišová.
Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v
krajských a okresných mestách po celom Slovensku. Zapojené sú základné
a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného
času, ktoré poskytli svoje priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie
uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.
„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho
sveta – naučíme ich nielen používať technické zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa
bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj
podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v
tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia informácie rozlišovať a
správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.
Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup
najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti seniorov. Po skončení
a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú
môcť prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na

to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení.
Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali
počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené
internetové pripojenie.
„Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú
tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol najprv ministrom zdravotníctva
a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované
zdravotníctvo a predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja
odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť tabletky.
Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú
som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom pomôcť práve týmto projektom, aby
mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitaliztícia spoločnosti
prináša. My si dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život
a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili,” uzavrela vicepremiérka
Remišová.

Aby vám nič neuniklo