Vicepremiérka Remišová: Prinášame 13 miliárd eur pre rozvoj Slovenska – vláda schválila plán investícií pre nové eurofondy


Bratislava, 28. jún 2022 – Zelené riešenia, energetická bezpečnosť, digitalizácia
a lepší život ľudí v regiónoch. Vláda dnes schválila Program Slovensko, na základe
ktorého budeme čerpať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období.
Dokument, ktorý na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka
investícií Veronika Remišová, určuje podrobne oblasti, kam bude Slovensko nové
eurofondy investovať. Program Slovensko nahradí doterajších šesť operačných
programov a výrazne sa tiež zredukuje byrokratická náročnosť procesu využitia
európskych zdrojov.

 

„Program Slovensko znamená najdôležitejší míľnik na ceste k lepšie spravovaným
eurofondom, férovej podpore regiónov a investovaní do riešení, ktoré pomôžu
Slovensku stať sa prosperujúcou a úspešnou krajinou. Pripravili sme kvalitný,
transparentný a nebyrokratický systém pre čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových
eurofondov, ktoré budú smerovať presne do tých oblastí, kde sú najviac potrebné,“
vyhlásila vicepremiérka Remišová.
Hlavný programový dokument pre nové eurofondy pripravili experti Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v úzkej spolupráci so všetkými
relevantnými partnermi. „Program Slovensko vznikal širokým participatívnym
procesom, do ktorého boli okrem nášho ministerstva investícií zapojené všetky
rezorty, predstavitelia samospráv, akademickej obce, výskumu, podnikateľov,
zamestnávateľov, odborov, priemyslu, mimovládneho sektora. Absolvovali sme vyše
700 expertných rokovaní, sú za tým tisícky hodín práce. Ďakujem všetkým, ktorí sa
na tvorbe Programu Slovensko i Partnerskej dohody podieľali,“ uviedla Remišová.

„Keď chápeme Partnerskú dohodu, ktorú vláda schválila v apríli, ako rámcový
strategický investičný plán pre nové eurofondy, tak Program Slovensko rozmieňa
tieto investičné oblasti na drobné. Najväčšia časť financií v nasledujúcich rokoch
pôjde – v súlade s nariadením Európskej komisie – na zelené riešenia. Počas
náročných rokovaní s Európskou komisiou sa nám však podarilo presadiť, aby sme
z nových eurofondov mohli vykrývať aj obrovské investičné dlhy z minulosti, ktoré
nám tu zanechali predchádzajúce vlády. Sú to najmä regionálne cesty, kanalizácia
a prístup k pitnej vode,“ zdôraznila vicepremiérka.
Kľúčové oblasti rozvoja sú rozdelené v súlade s európskou legislatívou do piatich
cieľov. V programovom období 2021 – 2027 bude Slovensko celkový balík 12,59
mld. € investovať na stanovené ciele nasledovne:
• Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. €
• Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. €
• Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. €
• Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. €
• Európa bližšie k občanom: 400 mil. €
Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. €
(*zvyšné zdroje – 410 mil. € sú určené na technickú pomoc)
„Eurofondy na nové programové obdobie sú pre Slovensko obrovskou historickou
šancou, ako sa posunúť vpred. Ak chceme budovať úspešnú budúcnosť našej
krajiny, musíme oveľa viac investovať do oblastí, ktoré ľuďom na Slovensku
zabezpečia lepšie platené miesta s pridanou hodnotou.“ Na vedu, výskum,
inovácie, priemyselnú transformáciu, digitalizáciu a podporu rastu malých
a stredných podnikov preto pôjde súhrnne takmer 1,8 miliardy eur. „Slovensko
doteraz do vedy a výskumu dlhodobo investovalo len necelé percento HDP, pričom
priemer EÚ je 2,3 percenta,“ upozornila Remišová. Viac ako 160 miliónov € pôjde
na podporu slovenských vedcov a zlepšenie podmienok pre ich výskumné aktivity.

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
Najväčšia časť nových eurofondov bude smerovať na zelené a klimatické ciele, časť
z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. „Agresia
Ruska proti Ukrajine nám všetkým ukázala, že už sa nemôžeme spoliehať na staré
zdroje energie a schémy. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju
energetickú bezpečnosť a nezávislosť,“ upozornila Remišová. Kľúčové preto budú
investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722
miliónov €), do energetickej efektívnosti podnikov (78 miliónov €) a využívania
obnoviteľných zdrojov energie (398 miliónov €). „Investície z nových eurofondov
umožnia kompletnú obnovu a zateplenie bytových domov so 16 000 bytmi a 500
verejných budov. Až 35 000 domácností získa podporu na zariadenia využívajúce
obnoviteľné zdroje energie.“
Nové eurofondy Slovensku tiež pomôžu pri riešení mnohých problémov, ktoré boli
dlhodobo zanedbávané predošlými vládami. Ide o budovanie kanalizácie a
vodovodov (668 miliónov €) a tiež o budovanie a opravy ciest I. triedy (241
miliónov €), ciest II. a III. triedy (169 miliónov €) a v neposlednom rade aj
o rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov €).
„Ťažko budeme hovoriť o rozvoji regiónov, inováciách či digitalizácii, keď
nevyriešime základné problémy, ktoré ľudí trápia už dlhé desaťročia. Obyvatelia
vyše 400 obcí ešte ani dnes nemajú bezpečný prístup k pitnej vode. Z nových
eurofondov bude možné vybudovať 500 km novej vodovodnej siete a zabezpečiť
vodovod pre 120 000 ľudí. Ďalším problém, ktorý trápi ľudí v regiónoch, sú stovky
kilometrov ciest II. a III. triedy, ktoré sú v havarijnom stave… Preto sme tvrdo
obhajovali naše národné priority a výsledkom je, že z nových eurofondov budeme
môcť investovať aj do týchto dlhodobo zanedbávaných oblastí. Ľudia vo všetkých
regiónoch Slovenska si zaslúžia európsku kvalitu života a služby na úrovni 21.
storočia,“ zdôraznila ministerka Remišová.
Veľká časť európskych zdrojov pôjde aj na ochranu prírody a životného prostredia.
Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 miliónov eur. Z toho sa v
oblasti životného prostredia podporí okrem iného aj adaptácia na zmenu klímy (78
miliónov €) a ochrana pred povodňami (90 miliónov €). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 miliónov
€), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 miliónov €) a
cyklodopravy (100 miliónov €).
Zdroje EÚ sa zamerajú tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva,
obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 miliónov €). Na
riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskym komunít je určených
prierezovo v rôznych oblastiach 907 miliónov €.
Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej
transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne
dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441
miliónov € môžu čerpať tri regióny – horná Nitra, Košický kraj a Banskobystrický
kraj.
„Pred Slovenskom stoja veľké výzvy, ale i príležitosti. Program Slovensko je
kvalitným nástrojom, ako spraviť našu krajinou prosperujúcou, úspešnou a zdravou.
Krajinou, kde sa bude ľuďom dobre žiť, lebo tu budú mať dobrú prácu, služby
a infraštruktúru na európskej úrovni. Verím, že túto historickú šancu využijeme čo
najlepšie,“ dodala Remišová.
Po prijatí Programu Slovensko vládou ho vicepremiérka predloží na schválenie
Európskej komisii. Prvé výzvy z nových eurofondov budú vyhlásené do konca
tohto roka.
Najväčšia reforma eurofondov
Program Slovensko znamená radikálnu zmenu v systéme eurofondov. Namiesto
doterajších šiestich operačných programov s rôznymi pravidlami bude iba jeden
hlavný Program Slovensko, v rámci ktorého budeme môcť lepšie a flexibilnejšie
zohľadniť investičné priority našej krajiny. „Jeden program s jednými pravidlami,
metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého
procesu. Programové dokumenty, podľa ktorých sa eurofondy využívali doteraz,
sme okresali o tisíc strán a nahradili ich jediným – Programom Slovensko. A z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina,”
uviedla vicepremiérka a ministerka investícií.
Jedným z problémov, ktorý sťažoval efektívne čerpanie eurofondov v minulosti,
bolo veľké množstvo programov, medzi ktorými sa nedali prostriedky presúvať
podľa aktuálnych potrieb Slovenska. „Financie, ktoré sa nedarilo čerpať v jednom
programe, nebolo možné len tak presunúť na iné investičné ciele. Takéto nastavenie
eurofondov, ktoré sme zdedili po predchádzajúcej vláde, sa v čase krízy ukázalo ako
vysoko neefektívne a prebyrokratizované. Preto sme pre nové programové obdobie
pripravili najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a v rámci jediného
hlavného programu sa budú môcť prostriedky využívať jednoducho a rýchlo podľa
toho, kde to naša krajina bude potrebovať,“ zdôraznila Remišová.
Nové eurofondy sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o
príspevkoch z fondov EÚ, ktorý schválil parlament v marci tohto roka. Kým doteraz
mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre
implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy
pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po
novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a
zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj
ministerstvám.
Program Slovensko a Partnerská dohoda 2021 – 2027
Strešným rámcom pre Program Slovensko je Partnerská dohoda na roky 2021 –
2027. Ide o strategický investičný plán pre nové eurofondy, ktorý vláda schválila na
návrh vicepremiérky Remišovej 6. apríla tohto roka. Návrh Slovenská republika
následne predložila Európskej komisii, ktorá ho pripomienkovala. Aktuálne
prebiehajú posledné rokovania spojené s finálnou úpravou Partnerskej dohody
podľa požiadaviek Komisie, ktorá by ju mala schváliť do konca júla.

Aby vám nič neuniklo