Vicepremiérka Remišová: Študentom a pedagógom z fakulty informatiky STU otvárame dvere k spolupráci na kyberprojektoch agentúry NASES


Bratislava, 28. júl 2022 – Pomáhame skvalitňovať vysokoškolské vzdelávanie
informatiky a informačných technológií a zároveň inovovať štátny IT sektor.
Významnou novinkou v tejto oblasti je rozširujúca sa spolupráca medzi
Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá patrí pod
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a
Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity (FIIT STU). Ciele a oblasti ich kooperácie podrobne upravuje
memorandum o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ NASES Pavel Karel
a dekan fakulty informatiky Ivan Kotuliak.

 

„Máme ambíciu získať pre štátne IT projekty tých najlepších odborníkov a zároveň
študentom informatiky a technických odborov umožniť získať potrebné skúsenosti
a prax, ktoré štátne IT ponúka. Preto sme podpísali memorandum o spolupráci
medzi agentúrou NASES a Fakultou informatiky a informačných technológií STU,
ktorá patrí medzi najlepšie fakulty strednej Európy. Už od septembra sa tak prehĺbi
ich doterajšia spolupráca na zvyšovaní kvality teoretického aj praktického
vzdelávania študentov. Obzvlášť ma teší, že memorandum vytvára možnosti pre
nové spoločné projekty v oblasti inovácií v štátnom IT sektore,“ uviedla
vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová, pod ktorej rezort
NASES kompetenčne patrí.
„Naším hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj praktických skúseností
študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov fakulty. Najbližšie to bude externé
doktorandské štúdium zamestnanca NASES a ďalší diplomanti si budú môcť overiť
aplikáciu svojich teoretických znalostí v dennodennej praxi agentúry,“ vysvetlil
generálny riaditeľ NASES Pavel Karel. Práve pod jeho vedením agentúra rozbehla spoluprácu s akademickou a vedeckou obcou s cieľom zapojiť špičkových
odborníkov do informatizácie štátu.
Tematicky sa spolupráca zameria najmä na oblasti ako UX design portálových
riešení v správe agentúry, efektívne testovanie riešení, kybernetickú bezpečnosť a
informatizáciu verejnej správy. NASES zabezpečí odborníkov, ktorí študentom
Fakulty informatiky a informačných technológií STU predstavia praktické ukážky
zo sveta kybernetickej bezpečnosti a spôsoby riešenia problémov. Študenti sa tiež
budú môcť podieľať na zlepšovaní informačných systémov spravovaných
agentúrou. Zároveň odborníci z fakulty dostanú príležitosť zapojiť sa do prípravy
analýz, štúdií či návrhov riešení pri zlepšovaní informatizácie verejnej správy.
Text memoranda nájdete v Centrálnom registri zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/data/att/3459681.pdf?fbclid=IwAR1s57Do4WDGHwbX7t
3T6Azhh0jYSh0pTPRn5bFhAZhfna7sl3j12NlFtGk

Aby vám nič neuniklo