Vicepremiérka Remišová: Vďaka 3 miliónom eur v rámci novej výzvy podporíme rozvoj cestovného ruchu a väčšiu prepojenosť prírodných a kultúrnych krás v cezhraničnom regióne SK-CZ


Bratislava, 3. júna – Na záchrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva v
pohraničí nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ
vyhlásilo výzvu určenú pre slovensko – český pohraničný región v celkovej výške
3 milióny eur.

„Pohraničie medzi Slovenskom a Českou republikou má obrovský potenciál pre
rozvoj cezhraničného turizmu, a preto táto oblasť patrí medzi priority, kam smeruje
podpora z eurofondového programu Interreg SK-CZ. Nová výzva v celkovej výške 3
milióny eur je určená na budovanie nových cyklotrás, turistických chodníkov
a podporu cestovného ruchu, čo má priamy vplyv na regionálnu ekonomiku
a zamestnanosť,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja
Veronika Remišová. Program Interreg SK-CZ je jedným z dvoch cezhraničných
programov, ktoré riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR).
V rámci Interregu SK-CZ do programového územia na Slovenskej strane patrí
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj a v Českej republike
Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.
Zámerom poslednej výzvy v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 je
podporiť projekty, ktoré prispejú k vybudovaniu a vylepšeniu turistických služieb,
rozvoju turisticky zaujímavých lokalít a ich prepojenosti do funkčných celkov, a to aj
prostredníctvom novovybudovania alebo zmodernizovania cyklistických ciest i
cyklotrás a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne. V rámci výzvy bude podporené aj budovanie a
modernizovanie cyklociest či chodníkov pre chodcov.
Zároveň je vítaná aj podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie
alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z
pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu. Každý kút podporovaného
územia je pre cezhraničnosť dôležitý a má svoj význam.
Viac informácii k vyhlásenej výzve nájdete na odkaze:
https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022
V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bolo v programovom období
2014 – 2020 vybudovaných alebo zmodernizovaných takmer 106 km cyklociest
a turistických chodníkov, takmer 35 km zrekonštruovaných a zrenovovaných ciest
II. a III. triedy či opravených 102 objektov kultúrneho a prírodného dedičstva.
„Programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický
i územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínosom je predovšetkým pozitívna zmena
na úrovni obyvateľov – investície prostredníctvom výziev sa prejavia na ich kvalite
života a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území.
Chceme vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň
aj turistov a návštevníkov,“ uviedla Remišová.
Vláda koncom mája schválila eurofondový program spolupráce medzi deviatimi
členskými krajinami EÚ, vrátane Slovenska. Ide o Interreg Stredná Európa na nové
programové obdobie 2021 – 2027, ktorého rozpočet je  takmer 281 miliónov eur.
Program Interreg Stredná Európa je už šiestym schváleným operačným programom
pre nové eurofondové obdobie. Ešte koncom marca vláda schválila päť
eurofondových programov spolupráce  –  Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-
Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-
Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške
viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života
ľudí v pohraničných regiónoch.

Aby vám nič neuniklo