Vicepremiérka Remišová: Z eurofondov rozvíjame dobré vzťahy so susedmi, na spoločné projekty s Rakúskom pôjde 69 miliónov eur


Európska komisia schválila posledný z programov cezhraničnej

spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko

Bratislava, 20. december 2022 – Podporujeme lepší život a spoluprácu
v pohraničí Slovenska a Rakúska. Európska komisia schválila posledný
z programov cezhraničnej spolupráce, Interreg Slovensko – Rakúsko. Z jeho
celkového rozpočtu viac ako 69 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia
kvalitu života ľudí v pohraničí, pomôžu rozvíjať cestovný ruch a zlepšia susedskú
spoluprácu.

 

„Dobré vzťahy so susedmi sú najmä v časoch kríz, ktorým čelíme, kľúčovým
predpokladom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. Práve podpore dobrých
susedských vzťahov sú venované eurofondové programy cezhraničnej spolupráce
Interreg. Som rada, že Európska komisia nám schválila aj posledný z pätice
Interregov. Po programe s Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou máme od
Komisie schválený tiež program určený na rozvoj slovensko–rakúskeho
pohraničia,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Cieľom programu Interreg SK – AT je podporovať susedskú spoluprácu na oboch
stranách hranice, chrániť prírodné bohatstvo a pomáhať pri zmierňovaní dopadov
klimatickej zmeny, rozvíjať udržateľný turistický ruch a prinášať inovatívne
riešenia pre lepší život ľudí v pohraničí. Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré tento program riadi, vyhlási prvé
výzvy na jar 2023. Na slovenskej strane program Interreg SK-AT zahŕňa
Bratislavský a Trnavský kraj. Na rakúskej strane patrí do programu mesto Viedeň a
regióny Burgenland a Dolné Rakúsko.
„Z rozpočtu 69 miliónov eur budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi
podporovať najmä také projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre
lepší život ľudí v pohraničí. Veľmi dobrým príkladom takejto spolupráce je projekt

Nutriaging – Podporujeme zdravé starnutie!, do ktorého sa zapojili odborníci z
Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity vo Viedni s cieľom zlepšiť výživu a
povedomie o zdraví u seniorov. Vďaka projektu sme pomohli vybudovať dve nové
špičkové laboratóriá a získané poznatky sa využívajú na vzdelávanie zdravotníkov
aj verejnosti, pre ktorú sú organizované rôzne podujatia na tému zdravého
starnutia,” priblížila Remišová. Za pozornosť stojí tiež ďalší inovatívny projekt
Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt
Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov. Jeho výsledkom je vznik
medicínskeho Centra aktívneho stretnutia v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021
slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Zároveň sa v
rámci projektu skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.
„V novom programovom období celkovo opúšťame doterajšie nastavenie
Interregov, z ktorých sa veľakrát stavali zbytočné rozhľadne alebo sa betónovali
námestíčka. Naším cieľom je priniesť do pohraničných regiónov európsku kvalitu
života a priniesť užitočné inovatívne projekty pre ľudí,” zdôraznila vicepremiérka.

Hlavné oblasti podpory v programe Interreg SK-AT v novom programovom
období:
1. Inovatívnejšie pohraničie
2. Zelenšie pohraničie
3. Sociálnejšie pohraničie
4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
Novinkou je Fond malých projektov, ktorý bude spravovať regionálna agentúra
Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH.

„S Rakúskom nás spája nielen niekdajšia spoločná história, ale aj veľká snaha
spoločne chrániť naše prírodné bohatstvo. Popri ochrane vzácnej prírody v povodí
Dunaja chceme pokračovať v podpore environmentálnej výchovy a ekoturizmu.
Spoločnými silami budeme ďalej rozvíjať projekty v oblasti sociálnej pomoci, ktoré
sa venujú napríklad zvýšeniu kvality života seniorov a podporíme aj zavádzanie
inovácií. Nový Fond malých projektov bude slúžiť najmä na propagáciu menších
podujatí na oboch stranách hranice,“ doplnila ministerka Remišová.

V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT bolo v programovom období
2014 – 2020 podporených spolu 46 projektov. Okrem už spomenutých projektov
zameraných na zdravie seniorov ide napríklad aj o tieto projekty:
► Projekt cezhraničnej spolupráce Alpsko-karpatský riečny koridor, v rámci
ktorého sa navracia prirodzený tok rieke Rudava (podpora 1,8 mil. eur).
Bratislavské regionálne ochranárske združenie obnovuje brehy a koryto na 2,2 km
dlhom úseku Rudavy. Hlavný partner projektu – Národný park Donau-Auen robí
podobné opatrenia na prítokoch Dunaja tečúcich z Álp. Ochranári z oboch krajín
tým zlepšujú podmienky pre migráciu živočíchov medzi Alpami a Karpatmi.
► Na vzdelávanie o význame biodiverzity bude slúžiť Ekocentrum Čunovo
(podpora 4,7 mil. eur), ktoré vznikne v kaštieli v Čunove po jeho rekonštrukcii.
Určené je nielen pre žiakov zo Slovenska, ale i pre návštevníkov, napr. z Rakúska a
Maďarska.
► K rozvoju zelenej mobility prispel projekt cyklomosta Vysomarch (podpora 5,2
mil. eur). V poradí už druhý cyklomost cez rieku Morava od mája tohto roka
prepája Slovensko a Rakúsko cez obce Vysoká pri Morave a Marchegg.

Interreg SK-AT je jedným z 5 programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré
sú dôležitým nástrojom na podporu pohraničných regiónov.
Z nového programu s Poľskom, ktorý má rozpočet 130 miliónov eur, vyhlásime
prvé výzvy už na prelome rokov. Podpora pôjde napríklad na rozvoj lepšieho
prepojenia pohraničia cestami a cyklocestami či na ochranu prírody a rozvoj
šetrného cestovného ruchu v Tatrách, Pieninách či Poloninách.
Z cezhraničnej spolupráce s Českom s celkovým rozpočtom 107 miliónov eur sú
prvé výzvy v pláne jar 2023 a podporia adaptáciu na zmenu klímy, ochranu
životného prostredia či prevenciu rizika prírodných katastrof.
Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, ktorý má rozpočet
161 miliónov eur, bude vyhlásená začiatkom budúceho roka a zameria sa na
ochranu prírodného bohatstva a miestneho kultúrneho a historického dedičstva.
Z rozpočtu na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, Rumunska
a Ukrajiny v rámci programu NEXT sa za 73 miliónov eur podporia projekty, ktoré
zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Prvé výzvy budú
vyhlásené v závislosti od vývoja na Ukrajine, pravdepodobne v druhom polroku budúceho roka. Venované budú sociálnym projektom, rozvoju turizmu aj ochrane
prírody.
Okrem programov cezhraničnej spolupráce máme tiež už schválený hlavný
eurofondový program – Program Slovensko, z ktorého budeme môcť využiť
takmer 13 miliárd eur. „Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú
schválené kompletne programovanie na nové eurofondové obdobie. Je to veľký
úspech a vďaka kvalitnému investičnému plánu, ktorý sme pripravili so stovkami
odborníkov, zástupcami samospráv, mimovládkami či zamestnávateľmi má naša
krajina šancu zaradiť sa medzi inovačných lídrov v rámci celej EÚ. Len nové
inovatívne odvetvia totiž ľuďom na Slovensku zabezpečia kvalitné a dobre platené
pracovné miesta. Je to výzva, v ktorej, som presvedčená, obstojíme,“ dodala
vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo