Vicepremiérka Remišová: Žiadateľom o eurofondy a dotácie pomáhame už aj na východe Slovenska – Regionálne poradenské centrum sme otvorili v Košiciach, na rade je Prešov


Košice, 20. október 2022 – Pomáhame žiadateľom o eurofondy a dotácie priamo v regiónoch.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v
Košiciach Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom
mieste komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií
oslovilo na spoluprácu aj ďalšie rezorty, aby žiadatelia nemuseli obiehať rôzne úrady. V
Regionálnom centre v Košiciach budú na jednom mieste odborníci z rezortu investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva pôdohospodárstva, Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú
poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného
obstarávania.

„Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch je pre nás prioritou. Preto prinášame pre žiadateľov o
eurofondy a dotácie úplne nový koncept služieb, aby sa podpora štátu dostala čo
najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú. Košické Regionálne centrum je už
tretím v poradí a žiadatelia o dotácie v ňom na jednom mieste nájdu komplexný servis a
poradenstvo. Otvorením Regionálnych centier sme začali novú éru podpory regiónov a som
presvedčená, že toto poradenstvo ľuďom výrazne zjednoduší prístup k novým eurofondov a
pomôže priniesť do regiónov užitočné a dobre pripravené projekty,“ povedala vicepremiérka a
ministerka investícií Veronika Remišová.
Novootvorené Regionálne centrum sídli v Košiciach na Moldavskej ceste 10/B. Po Nitre a Trnave
ide už o tretie otvorené poradenské centrum. V piatok 21. 10. MIRRI SR otvorí Regionálne
centrum v Prešove a v nasledujúcich týždňoch pribudnú centrá aj v Banskej Bystrici, Trenčíne a
Žiline.
„V každom krajskom meste bude prítomný tím profesionálov a odborníkov, ktorých úlohou bude
prinášať aktuálne informácie o výzvach a dotačných schémach a každému záujemcovi o
podporu poskytnú komplexný servis služieb a poradenstvo. Kým doteraz museli žiadatelia o
podporu z eurofondov a dotácií obiehať ministerstvá a úrady sídliace v hlavnom meste, odteraz
nájdu pomoc a všetky potrebné informácie pod jednou strechou, priamo vo svojom regióne.
Chce si vaša obec obnoviť základnú školu a nevie ako na to? Poradíme vám v Regionálnom
centre. Chcete obnoviť chodníky, vybudovať cyklocesty či podporiť užitočný projekt nejakej

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
mimovládnej organizácie? Všetko – od všeobecných informácií až po konkrétne kroky, ako sa
dostať k podpore a ako treba zvládnuť proces verejného obstarávania – vám poradia naši
odborníci v Regionálnych centrách,“ doplnila vicepremiérka Remišová.
Regionálne centrá budú fungovať ako miesto prvého kontaktu pre záujemcov o podporu z
rôznych schém finančnej pomoci na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Spoluúčasť na
ich fungovaní potvrdili ministerstvo životného prostredia, ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny, ministerstvo pôdohospodárstva, Úrad vlády SR, ktorý je gestorom Plánu obnovy, Úrad
splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v neposlednom rade aj Úrad pre verejné
obstarávanie.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Košického kraja v
dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bolo pre Košický kraj vyčlenených
88 miliónov eur, ale čerpanie je len 36 %. Pre mesto Košice bolo z IROP určených 51 miliónov
eur a čerpanie je aktuálne iba na úrovni 25 %. Košický kraj aj mesto Košice tak v čerpaní
eurofondov v porovnaní s ostatnými výrazne zaostávajú a sú na chvoste.
Z programu IROP sa v kraji doteraz opravilo viac ako 168 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo viac
ako 28 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 11 materských a 43 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme pomohli zmodernizovať areál mestského kúpaliska
v Trebišove, zrevitalizovať premonštrátsky kláštor v Jasove, zrevitalizovať Beňatínske jazero
a podobne. V rámci ochrany životného prostredia boli v kraji podporené projekty na
odstránenie náletových drevín z brehu vodnej nádrže Ružín a odstránenie komunálneho
odpadu z brehu priehrady, výstavba vodovodu v obci Horovce či riešenie havarijného stavu na
ČOV Bidovce. Celkovo bolo v Košickom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja
podporených 394 projektov za viac ako 26 miliónov eur.
V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Košický samosprávny kraj súčasťou
programového územia Interreg Slovensko-Maďarsko. V programovom období 2014 – 2020 bolo
podporených 55 projektov za takmer 20 miliónov eur.
Košický samosprávny kraj je okrem toho aj súčasťou programového územia programu
cezhraničnej spolupráce Nástroj európskeho susedstva Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-
Ukrajina. V programovom období 2014 – 2020 je realizovaných 27 projektov za takmer 5
miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo