Prešovský kraj

Program a ciele pre Prešovský kraj
1. Mobilita a infraštruktúra
– našou prioritou bude dokončenie severného obchvatu a príprava projektovej dokumentácie južného obchvatu
– prejazd kamiónov bude povolený len mimo obytných zón a mimo sídliska Sekčov; na Bardejovskej ulici povolíme 70-
ku
– zabezpečíme nákup moderných autobusov a trolejbusov; zvýšime frekvenciu mestských a medzimestských spojov
– v Prešove zabezpečíme bezplatnú dopravu v MHD pre matky, deti, seniorov a ZŤP
– vypíšeme výzvy na prípravu projektovej dokumentácie na kanalizáciu a potiahnutie pitnej vody. Začneme na
Cemjate a Vydumanci, kde kanalizácia a pitná voda stále chýba

2. Ekonomika a cestovný ruch
– nakladanie s verejnými financiami v kraji bude transparentné
– nákupy a služby budú zabezpečované verejným výberovým konaním. Naši poslanci budú vo j volebnom obvode, za
ktorý boli zvolení usporadúvať pravidelné stretnutia s občanmi
– zjednodušíme prístup k informáciám pre občanov, pomôžeme zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi úradmi a
občanmi, ako aj získavať spätnú väzbu od občanov
– zlepšením infraštruktúry, podporou dotačných programov pre technické zabezpečenie zníženia energetickej
náročnosti, dotačnými schémami pre malé a stredné podniky čím prilákame investorov, ktorí vytvoria viac
pracovných miest

3. Školstvo, kultúra a šport
– podporíme školy špeciálnymi výzvami, pomocou ktorých si budú môcť refinancovať prípravnú a projektovú
dokumentáciu na rekonštrukcie a dostavby škôl a telocviční
– budeme podporovať programy, ktoré skvalitňujú spoluprácu škôl a súkromných firiem pôsobiacich v našom regióne
– jednou z priorít v oblasti kultúry bude inteligentne zmapované kultúrne dedičstvo kraja a podpora kultúrnych
podujatí
– vytvoríme aplikáciu, v ktorej kultúrne pamiatky budú hodnotené podľa ich unikátnosti, a tým uľahčíme obyvateľom
kraja a turistom spoznávanie aj menej známych kultúrnych pamiatok
– v celom kraji budeme podporovať rekonštrukcie a výstavbu vonkajších amfiteátrov.
– v prešovskom amfiteátri a parku Delňa podporíme pravidelné usporadúvanie kultúrnych a hudobných podujatí pre
všetky vekové kategórie
– z cyklistiky urobíme súčasť identity Prešovského kraja. Vybudujeme cyklotrasy na Cemjatu a Zlatú Baňu;
vybudujeme bežecké trasy popri rieke Sekčov
– vytvoríme minišportoviská a postavíme malé multifunkčné športové haly, ktoré budú slúžiť na rozvoj detského a
juniorského športu

4. Životné prostredie
– vysadíme zelený pás medzi blokmi a pozdĺž celého sídliska Sekčov
– výzvami podporíme občianske iniciatívy, ktoré budú prispievať k ochrane životného prostredia

5. Digitalizácia
– podporíme zavedenie internetu do každej obce jednoducho a rýchlo
– podporíme zavedenie bezplatných školení pre seniorov za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných
tabletov pre seniorov

Aby vám nič neuniklo