VZDELÁVANIE, VEDA A ŠPORT

VZDELANÍ ĽUDIA A VZDELANÁ SPOLOČNOSŤ

Negramotnými 21. storočia nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nedokážu niečo naučiť, odučiť či preučiť

Alvin Töffler, spisovateľ a vizionár

Vzdelanie je investíciou do budúcnosti našej krajiny. Je zároveň sľubom pre naše deti, že budú môcť prežiť kvalitnejší život, než sme prežili my. Či deti vyrastajú v chudobnejších alebo bohatších rodinách, či majú zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, poslaním škôl je dať všetkým rovnakú šancu uspieť a byť v živote šťastní

Vzdelaná krajina je odolnejšia a stabilnejšia. Vzdelaní, kriticky mysliaci ľudia menej podliehajú konšpiračným teóriám a zahraničnej propagande. Dokážu vybudovať fungujúcu a spravodlivú spoločnosť, v ktorej ich šťastie nie je v rukách iných, ale závisí od pracovitosti, vedomostí a tvorivosti.

Vzdelávací systém na Slovensku zatiaľ nedokázal nadviazať na solídnu východiskovú situáciu, ktorú mal pri rozpade Česko-Slovenska. V medzinárodných meraniach sme spadli pod priemer krajín OECD a výrazne vzrástol podiel funkčne negramotných detí. Až jedna tretina všetkých 15-ročných žiakov nemá dostatočné vedomosti na to, aby mohla ďalej plnohodnotne študovať či uplatniť sa v zamestnaní. Slovenské deti patria vo svojich školách k najmenej šťastným.

Najväčším problémom je zlyhanie vzdelávacieho systému v jeho úlohe vyrovnávať sociálne a regionálne rozdiely. Naše školy nedokážu pomôcť deťom z chudobnejších rodín uspieť a vymaniť sa zo začarovaného kruhu nízkeho vzdelania a chudoby.

Napriek veľkým politickým sľubom a reformám nie je vzdelávanie na Slovensku skutočnou prioritou. Množstvo ľudí v školstve už rezignovalo a politikom neveria. Len za ostatných desať rokov chýba oproti priemeru EÚ v rozpočte na vzdelávanie 7 miliárd eur a z peňazí na vzdelávanie ukrajujú korupčné kauzy. Tento fakt je o to smutnejší, že ide o rezort, ktorý má popri vzdelávaní tiež rozvíjať charakter a vychovávať deti k pevným morálnym hodnotám.

Stovky tisícov ľudí odišlo za štúdiom a prácou do zahraničia. Máme eminentný záujem, aby vedeli nájsť kvalitné štúdium a prácu aj na Slovensku. Budeme sa usilovať o ich návrat a zjednodušíme administratívu pre tých, ktorí hľadajú intenzívnejší kontakt s vlasťou. Nemáme však ilúzie. Vieme, že domov sa budú vracať len v prípade, ak sa Slovensko stane fungujúcou a úspešnou krajinou so zaujímavými pracovnými príležitosťami a nulovou toleranciou ku korupcii. Preto sa zameriame najmä na ozdravenie našej krajiny.

Vybudovanie kvalitného vzdelávacieho systému je záväzkom voči našim deťom. Škola musí v deťoch namiesto memorovania a stresu podnietiť radosť z objavovania a rozvíjať ich prirodzenú potrebu vzdelávať sa a rásť. Položí tak základy pre ich celoživotnú chuť učiť sa.

ZMENA JE MOŽNÁ

Zavádzanie zmien je náročný proces. Jeho podcenenie bolo jednou z príčin neúspechu predchádzajúcich reformných snažení a ich negatívneho dopadu na dôveru učiteľov, riaditeľov a rodičovskej verejnosti. Ak má byť zmena úspešná, potrebuje svojich nositeľov, zrozumiteľné odôvodnenie, premyslenú postupnosť krokov, predchádzajúce otestovanie navrhovaných opatrení, veľa komunikácie, získavanie spätnej väzby a poctivé vyhodnocovanie. Rezort musí vyhľadávať a podporovať lídrov zmeny – ľudí, ktorí cítia potrebu neustále zlepšovať svoje školy, neboja sa experimentovať a vedia pre inovácie nadchnúť aj kolegov. Takíto ľudia musia cítiť podporu a nie nedôveru, neochotu a obštrukcie.

Pozitívne zmeny v školách budeme zavádzať podľa týchto zásad:

 • #070 Do riadenia rezortu a jeho organizácií privedieme čestných a odborne pripravených ľudí.
 • #071 Všetky zmeny budeme konzultovať s tými, pre ktorých ich robíme.
 • #072 Významnejšie zmeny najprv otestujeme, odstránime nedostatky a plošne zavedieme až vtedy, ak sa ukážu ako prospešné.
 • #073 Investujeme do kvalitnej komunikácie so všetkými zainteresovanými a do premysleného procesu s jasnou postupnosťou krokov a podpory lídrov zmeny.
 • #074 Podporíme prenos dobrej praxe medzi jednotlivými školami a inštitúciami.

LEPŠIE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ AJ STREDNÉ ŠKOLY

Potreba riešení vo vzdelávaní od materských škôl až po stredné školy je veľmi široká. Máme pripravené opatrenia na zvýšenie efektívnosti vzdelávania, ktoré zlepšia štruktúru škôl a školských zariadení a ich financovanie. Chceme uskutočniť zmeny nielen v obsahu, metódach a formách vzdelávania pre jednotlivé stupne škôl, ale najmä v príprave, rozvoji a prístupe k učiteľom.

Kľúčový moment, ktorý rozhodne o úspešnosti akýchkoľvek opatrení, je však profesionálny manažment celej zmeny, ktorým chceme získať späť dôveru a energiu ľudí pracujúcich v školách. Cieľom zmien je, aby žiaci a študenti prešli od memorovania ku kreatívnemu a kritickému mysleniu. Základným kľúčom pre takéto zmeny sú kvalitní učitelia. Poskytneme im preto podporu a pomoc tak, aby mohli učiť podľa najnovších poznatkov, aktuálne a moderne.

VZDELANIE, KTORÉ MÁ ZMYSEL

 • #075 Zmeníme koncepciu obsahu vzdelávania tak, aby zodpovedala požiadavkám na absolventov škôl v 21. storočí. Štátom predpísaného učiva bude menej. Deti budú menej memorovať, aby ostalo viacej času na rozvoj kritického myslenia a základných gramotností: čitateľskej, matematickej, ale aj finančnej, digitálnej a mediálnej. Zameriame sa tiež na podporu tímovej spolupráce, komunikačných zručností a tvorivosti detí.
 • #076 Učivo bude viac previazané na súčasné problémy sveta tak, aby si študenti vedeli lepšie uvedomiť, prečo sa to či ono učia. Prepojíme školy s praxou, vytvoríme priestor na vznik regionálnych zoskupení škôl a ďalších aktérov vzdelávania.
 • #077 Prepojíme obsah a ciele vzdelávania medzi ročníkmi a stupňami tak, aby na seba v logických celkoch nadväzovali a podporovali myslenie v súvislostiach naprieč rôznymi predmetmi.
 • #078 Flexibilnejšie osnovy umožnia školám prispôsobiť výučbu tempu detí. Nadané deti tak budú môcť napredovať rýchlejšie a tie, ktoré potrebujú viac času, získajú podporu, aby si dôležité učivo dokázali osvojiť.
 • #079 Podstatne rozšírime a spružníme trh s učebnicami, do škôl však pôjdu iba učebnice, ktoré budú primerané a odborne vhodné.
 • #080 Vytvoríme flexibilnejší systém štúdia na strednej škole, v ktorom bude môcť žiak prestupovať medzi rôznymi študijnými modulmi a typmi škôl všeobecného a odborného vzdelávania. Žiakom tak umožníme, aby pod jednou strechou našli napríklad gymnázium a odbornú školu. Systém povedie aj k ekonomickému zefektívneniu a umožní menším školám prirodzenú integráciu do väčších celkov.
 • #081 Pomôžeme duálnemu vzdelávaniu znížením byrokracie pre firmy a zvýšením informovanosti o uplatniteľnosti a platoch v jednotlivých odboroch.
 • #082 Pre deti s iným materinským jazykom ako slovenčinou zabezpečíme dostatočne pružné osnovy, efektívnu didaktickú podporu ich vyučujúcich a dostatočný výber vhodných učebných materiálov.

DETI SA LEPŠIE UČIA BEZ STRESU A ŠIKANY

 • #083 Škola sa musí stať miestom, v ktorom žiaci tvoria a objavujú svoje talenty, nie miestom, kde sa hľadajú ich chyby. Prvé tri ročníky sú kľúčové pre rozvoj vzťahu dieťaťa k učeniu. Zrušíme v nich preto známkovanie a domáce úlohy budú nepovinné. Deti na prvom stupni nemajú chodiť do školy na to, aby sa dozvedeli, čo sa majú doma naučiť. Škola vytvorí priestor, aby žiaci všetku základnú látku prebrali v čase, ktorý v nej strávia.
 • #084 V hodnotení žiakov sa školy zamerajú viac na overovanie nadobudnutých zručností, skutočného porozumenia, chápania súvislostí a schopnosti aplikovať poznatky v nových situáciách. Podporíme viac rozvojovej slovnej spätnej väzby a hodnotenie delty žiaka, t. j. o koľko sa posunul oproti svojmu vlastnému výkonu z minulosti.
 • #085 Zvýšime počet osobných asistentov žiakov, asistentov učiteľov, školských psychológov schopných predchádzať šikane a kyberšikane, špeciálnych pedagógov, školských zdravotných sestier, sociálnych pedagógov a pomocných vychovávateľov.

UČITELIA POTREBUJÚ DÔVERU A PODPORU

 • #086 Zvýšime mzdy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve na úroveň 100 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.
 • #087 Vytvoríme pozíciu školského metodického poradcu a mentora, ktorého poslaním bude podporovať učiteľov v zavádzaní moderných vyučovacích metód a obsahu priamo na školách.
 • #088 Na kvalitné vzdelávanie potrebujeme kvalitnú prípravu a rozvoj učiteľov, a preto:
  • #089 stanovíme jasné kritériá pre pedagogické fakulty aj uchádzačov o štúdium učiteľstva s cieľom významne zvýšiť kvalitu ich prípravy na učiteľské povolanie. Kvalitné učiteľské programy budeme podporovať dlhodobým, jasne nastaveným financovaním,
  • #090 vzdelávanie a príprava učiteľov budú významne prepojené na pedagogickú prax. Zavedieme 4-ročný pedagogický bakalársky program, ktorým sa získa učiteľská kvalifikácia a 1- a 2-ročný magisterský program pre ďalšie pedagogické profesie. Magisterský titul nebude možné získať bez najmenej jednoročnej absolventskej praxe,
  • #091 podporíme záujem o učiteľské smery medzi najlepšími študentmi. Poskytneme štipendiá 6 000 eur ročne pre 300 najlepších študentov vybraných smerov, v ktorých máme najväčší nedostatok pedagógov. Štipendium podmienime záväzkom odpracovať v školstve minimálne 3 roky po absolvovaní štúdia,
  • #092 prepojíme celoživotné vzdelávanie učiteľov s ich prípravou na univerzitách a uzatvoríme kruh vzdelávania. Pedagogické fakulty budú integrované s existujúcimi metodicko-pedagogickými centrami. V novom postavení sa stanú zároveň centrami profesijného rozvoja učiteľov. Reagovať budú na aktuálne potreby a dopyt učiteľov.

ŠKÔLKY PRE VŠETKÝCH, DOBRE FUNGUJÚCE A DOSTATOČNE FINANCOVANÉ ŠKOLY

 • #093 Poskytneme kvalitnú ranú starostlivosť pre deti už od 2 rokov ich veku všetkým rodičom, ktorí budú mať o túto službu štátu záujem. Vybudujeme integrovanú a primerane diverzifikovanú sieť ranej starostlivosti a vzdelávania detí od dvoch do šiestich rokov. Starostlivosť v najranejšom veku (od 2 do 3 rokov) pritom nebude len sociálnou službou, ale poskytne deťom aj kvalifikované podnety pre ich rozvoj.
 • #094 Kým nepríde k širokej dohode o budúcom usporiadaní a financovaní kompetencií v štáte medzi centrálnou a samosprávnou úrovňou, vrátane oblasti školstva, navrhujeme minimalizovať dohadovacie konanie a odstrániť najvypuklejšie nedostatky súčasného spôsobu financovania malých škôl.

MENEJ BYROKRACIE, VIAC PODPORY A SLOBODY PRE ŠKOLY

 • #095 Znížime byrokratickú záťaž pre učiteľov a riaditeľov. Jeden údaj si bude môcť štát pýtať od školy iba jedenkrát. Štátna inštitúcia si od školy nebude pýtať údaj, ktorý dokáže získať od inej štátnej inštitúcie.
 • #096 Rezort bude školy predovšetkým podporovať a až následne kontrolovať:
  • #097 zlepšíme komunikáciu ministerstva školstva smerom k školám a odbory školstva okresných úradov začnú poskytovať podporu, akú školy dostávali pred zrušením krajských školských úradov,
  • #098 dokončíme prestavbu školskej inšpekcie tak, aby okrem kontroly aj partnersky pomáhala školám v rozvoji. Školám bude poskytovať spätnú väzbu a poradenstvo v kľúčových aspektoch pedagogického procesu so zameraním na kvalitu a na dosahovanie cieľov, ktoré si stanovia.
 • #099 Zavedieme automatickú možnosť realizovať inovácie vo vzdelávaní, ak škola splní všetky podmienky pre takéto experimenty. Vytvoríme granty na šírenie inovácií a príkladov dobrej praxe.

PRÁCA S DEŤMI ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
Na Slovensku spomedzi všetkých krajín OECD najviac závisia dobré výsledky dieťaťa v škole od majetkových pomerov jeho rodičov. Deti z chudobnejších rodín dosahujú horšie výsledky než ich vrstovníci z lepších pomerov. Vzdelanie má byť pritom jedným z kľúčových nástrojov na znižovanie problému generačnej chudoby. Prijmeme opatrenia na vyrovnávanie šancí pre znevýhodnené deti.

 • #100 Pred nástupom detí do školy zabezpečíme v prípade potreby už od 3 – 4 rokov veku dieťaťa jeho diagnostiku a prípadnú intervenciu. Zameriame sa na prácu s deťmi, ktorých materinský jazyk sa odlišuje od vyučovacieho jazyka. Znížime tak počet detí v špeciálnych školách.
 • #101 Keď neprídu deti do škôlok, prídu škôlky za deťmi. Pre deti z marginalizovaných komunít zriadime špecializované vysunuté pracoviská ranej starostlivosti v ich komunitách.
 • #102 Minimalizujeme potrebu opakovať ročník, lebo často spôsobuje, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nedokončia ani základnú školu. Zvýšime podporu zo strany asistentov a špeciálnych pedagógov, ale aj rôznymi formami doučovania tak, aby sme pomohli všetkým pomalšie napredujúcim deťom úspešne ukončiť školskú dochádzku.
 • #103 Znížime pedagogický úväzok pre učiteľov vyučujúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali možnosť dodatočného tréningu na vzdelávanie takýchto detí.
 • #104 Finančne aj metodicky podporíme zavedenie programov neformálneho vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia.
 • #105 Chceme, aby vzdelávanie bolo inkluzívne, preto:
 • #106 umožníme pôsobenie asistentov učiteľa na všetkých stupňoch aj typoch škôl, kde to bude opodstatnené,
 • #107 znížime počet žiakov v triedach tam, kde to bude potrebné pre lepšie začlenenie znevýhodnených detí. Učiteľom poskytneme sústavnú a kvalifikovanú podporu v začleňovaní takýchto žiakov, a to aj budovaním inkluzívnych tímov na školách pozostávajúcich zo špeciálnych pedagógov, školských psychológov, školských zdravotných sestier a asistentov učiteľov,
 • #108 umožníme osobným asistentom, aby pomáhali žiakom pri samoobslužných činnostiach a potrebách. Zabezpečíme, aby boli postupne budovy všetkých škôl a školských zariadení bezbariérové.

VYSOKÉ ŠKOLY A VEDA S MEDZINÁRODNÝMI AMBÍCIAMI

Výučba a výskum sú úzko prepojené aspekty kvalitného a efektívneho vysokoškolského vzdelávania. Neexistuje dôvod na hľadanie slovenských špecifík, mnohé problémy porovnateľné s tými našimi už boli úspešne vyriešené v zahraničí. Často sa stačí nechať inšpirovať. Odpoveďou na problémy v našom vysokom školstve a vo vede bude podpora kvality a internacionalizácia.

ODMENÍME KVALITU, ZRUŠÍME NEKVALITNÉ UNIVERZITY

 • #109 Dokončíme rozdelenie univerzít na výskumné a vzdelávacie, aby sa mohli sústrediť na to, v čom sú dobré. V oboch kategóriách budeme hľadať a podporovať kvalitu. Ak univerzity nebudú schopné preukázať kvalitu ani v jednej z oblastí, na podnet nezávislej Akreditačnej agentúry ich zrušíme.
 • #110 Začneme hodnotiť kvalitu výučby na vysokých školách a zohľadníme ju pri financovaní inštitúcií. Podporíme nezávislé hodnotenie, ktoré berie do úvahy viaceré aspekty výučby a vzdelávania, podiel zahraničných študentov a lektorov, prepojenosť štúdia s praxou, študentské dotazníky a ocenenia pre najlepších učiteľov.
 • #111 Transparentné a stabilné financovanie pomáha najkvalitnejším:
  • #112 zjednodušíme systém a zavedieme niekoľkoročnú stabilitu pravidiel financovania vrátane prostriedkov na rekonštrukcie univerzitných internátov,
  • #113 výrazne posilníme súťažné financovanie na základe merateľných a medzinárodne porovnateľných ukazovateľov. Nezávislé zahraničné hodnotenia nám pomôžu vrátiť dôveru v grantový systém. Zvýšime tak tiež šance pritiahnuť kvalitných akademikov zo zahraničia.

PODPORÍME MEDZINÁRODNÉ AMBÍCIE

 • #114 Podľa vzoru Fínska vytvoríme podmienky pre dramatický rozvoj jednej slovenskej univerzity tak, aby sa prebojovala medzi najlepších 100 svetových univerzít do 10 rokov. Za najrealistickejší model považujeme spojenie najlepších existujúcich univerzít podľa vzoru Aalto University. Súčasťou tejto univerzity musí byť aj špičková pedagogická fakulta.
 • #115 Podporíme zavedenie štandardnej paralelnej výučby v angličtine, rozvoj viacodborových a prierezových (interdisciplinárnych) študijných smerov, lepšie prepojenie výučby s praxou a posilnenie výučby mäkkých zručností.
 • #116 Podporíme internacionalizáciu slovenských vysokých škôl a SAV, vytvoríme podporný mechanizmus pre ich sieťovanie a zapájanie do európskych a medzinárodných projektov

VYTVORÍME PRIESTOR PRE SCHOPNÝCH A ČESTNÝCH

 • #117 Zvýšime nároky na kvalitu rektorov a dekanov s cieľom zvýšiť podiel jazykovo aj manažérsky pripravených akademických predstaviteľov so skúsenosťami aj z mimoakademického prostredia. Na druhej strane posilníme ich kompetencie tak, aby mohli efektívnejšie manažovať ich univerzity.
 • #118 Podporíme PhD. štúdium na Slovensku s cieľom zastaviť exodus najlepších absolventov do zahraničia. Zlepšíme legislatívne postavenie študentov, ich ohodnotenie, podporíme tútorské a rozvojové programy prepájajúce PhD. študentov z rôznych odborov a zavedieme granty pre medzinárodnú PhD. mobilitu. Univerzity získajú viac peňazí za kvalitné výstupy vedeckej činnosti doktorandov.
 • #119 Akademické tituly profesor a docent definitívne prepojíme s pozíciou, na ktorej akademik na univerzite pôsobí, nie s jeho osobou. Študijné programy tak budú garantovať ľudia, ktorí spĺňajú centrálne stanovené kvalifikačné predpoklady. Zvýši sa konkurencia medzi garantmi a vytvorí sa tlak na kontinuálnu kvalitu ich vedeckej činnosti.
 • #120 Radikálne zvýšime prah citlivosti proti neetickým praktikám na vysokých školách. Umožníme anulovať diplomy získane podvodom, napr. plagiátorstvom.

SVETOVÁ VEDA A INOVÁCIE ZO SLOVENSKA S JASNÝMI PRAVIDLAMI

 • #121 Urobíme hĺbkovú zmenu existujúcich grantových schém, zjednotíme ich princípy a reštrukturalizujeme Agentúru na podporu vedy a výskumu (APVV) s cieľom:
  • #122 zastaviť korupciu a konflikty záujmov zavedením efektívneho systému evaluácie grantov podľa vzoru zahraničných agentúr, #123 angažovať viac nezávislých zahraničných oponentov a prihliadať na doterajšie objektívne výsledky vedcov v medzinárodných systémoch merania,
  • #124 rozdeliť spôsoby financovania a hodnotenia projektov primárneho a aplikovaného výskumu podľa tzv. Technology Readiness Level metriky,
  • #125 vytvoriť robustný a štandardizovaný systém väčších a dlhodobejších APVV grantov a reštrukturalizovať Výskumnú agentúru.
  • #126 Zjednodušíme súčasný spôsob verejného obstarávania, zodpovednosť za využitie pridelených prostriedkov prenesieme na vedecký tím. Kontrola bude prísna, ale zameraná na výstupy projektu, nie na formality nákupov.

VIAC PEŇAZÍ DO VEDY A VÝSKUMU, ALE TRANSPARENTNE

 • #127 Výrazne zvýšime verejné zdroje na vedu a výskum, primárne cez súťažné financovanie.
 • #128 Zavedieme motivačné mechanizmy na podporu súkromných investícií do výskumu, napríklad formou spolufinancovania projektov biznisovo-akademickej spolupráce, tzv. matching funds. Prostriedky budú alokované výlučne cez transparentné nárokovateľné schémy financovania, grantové agentúry a otvorené súťaže.
 • #129 Zabezpečíme transparentné rozdeľovanie štrukturálnych fondov, odbúrame nepotrebnú byrokratickú záťaž a podporíme plynulé čerpanie fondov v rámci programového obdobia tak, aby sa predišlo nesystémovému rýchlemu čerpaniu v závere obdobia.
 • #130 Podporíme zverejňovanie kvantitatívnych rebríčkov a hodnotenie vedy a výskumu na základe merateľných, medzinárodne etablovaných metrík.

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE BUDÚCNOSŤ

 • #131 Podporíme stredné odborné školy v poskytovaní programov post-sekundárneho odborného vzdelávania a univerzity v poskytovaní skrátených cyklov terciárneho vzdelávania, ktoré flexibilne reagujú na trh práce.
 • #132 Podporíme univerzity poskytujúce kvalitné kurzy v rámci celoživotného vzdelávania.
 • #133 V spolupráci so zamestnávateľmi zadefinujeme systém uznávania kvalifikácií z neformálneho vzdelávania.

ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOT PRE NAŠE DETI

Nedostatok aktívneho spôsobu života je jedným z fenoménov dnešnej doby. Jeho dôsledkom je aj znížená schopnosť učiť sa. Musíme preto vytvoriť lepšie podmienky na aktívne zapojenie žiakov základných a stredných škôl do povinných, ale aj voľnočasových pohybových a športových aktivít. Zameriame sa tiež na efektívnejšiu podporu profesionálneho športu a štátnej reprezentácie.

RADOSŤ SO ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

 • #134 Zvýšime atraktívnosť obsahu hodín telesnej výchovy a športu na všetkých typoch základných a stredných škôl vytvorením potrebných priestorových, materiálnych a personálnych podmienok s dôrazom na dobudovanie chýbajúcich telocviční. Hodiny nasmerujeme k aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu (tzv. well-being concept). Zavedieme tiež ich prepojenie na hodiny biológie.
 • #135 Radikálne zmeníme stravovanie v školách:
  • #136 viac zeleniny a lokálnej produkcie na úkor uhľohydrátov a polotovarov,
  • #137 sflexibilníme normy tak, aby umožnili školám poskytovať stravovanie formou švédskych stolov,
  • #138 školský obed poskytne príležitosť na osvetu a výchovu zameranú na zdravé stravovanie.
 • #139 Budeme motivovať organizátorov mimoškolských a voľnočasových aktivít, aby zvýšili dostupnosť pohybovo intenzívnych záujmových činností spojených s častým pobytom v prírode (napríklad turistika) pre tie deti, ktoré neinklinujú k športovému súťaženiu.

OTVORENÉ ŠKOLSKÉ DVORY A ŠPORTOVISKÁ PRE VŠETKÝCH

 • #140 Podporíme rekonštrukciu a budovanie novej verejnej športovej infraštruktúry na školách a koncept otvorenej školy, aby školské dvory ostali otvorené na športovanie detí a verejnosti aj po ukončení vyučovania. Do 17.00 bude počas pracovných dní na školských dvoroch kvalifikovaný dozor.

TRANSPARENTNÉ A PREMYSLENÉ FINANCOVANIE ŠPORTU

 • #141 Upravíme zákon o športe s cieľom odstrániť jeho negatívne dopady, najmä zvýšenú administratívu a odstránime problémy s informačným systémom v športe. Otvoríme tiež väčší priestor pre financovanie športu z komerčnej sféry.
 • #142 Zavedieme jednotný a prehľadný systém financovania športu zo zdrojov ústrednej štátnej správy a regionálnej správy. Štát vytvorí prostredie aktivizujúce záujem o financovanie športových a pohybových aktivít z podnikateľského prostredia.
 • #143 Zrušíme Fond na podporu športu ako nesystémového nástroja vytvárajúceho priestor na politickú korupciu a nahradíme ho systémovým a transparentným opatrením umožňujúcim financovanie investičných projektov súvisiacich s rozvojom infraštruktúry pre šport.

NÁJDEME A PODPORÍME BUDÚCE HVIEZDY

 • #144 Podľa vzoru úspešných štátov zlepšíme podmienky na vrcholovú športovú prípravu talentovanej mládeže predovšetkým prepojením stredoškolského odborného štúdia so športovou prípravou na stredných športových školách.
 • #145 Zintegrujeme organizačné zastrešenie vrcholovej športovej prípravy s cieľom zvýšiť kvalitu výsledkov športovcov na medzinárodnej úrovni. Zavedieme jasné kritériá pre zaradenie športovcov s vysokým predpokladom nárastu športovej výkonnosti do vrcholovej prípravy.

SPÄŤ NA ZOZNAM KAPITOL

Aby vám nič neuniklo