Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v oblasti regionálneho rozvoja: Regiónom aktívne pomáhame riešiť problémy, pred ktorými vlády celé desaťročia zatvárali oči – rozširujeme školy, škôlky, obciam pomáhame s opravami chodníkov a ciest, ale tiež podporujeme špičkové inovácie

Bratislava, 2. január 2023 – Pomáhame regiónom riešiť problémy, pred ktorými
predošlé vlády zatvárali oči. Otvorili sme poradenské Regionálne centrá, z
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme vytvorili
desaťtisíce nových miest v školách a škôlkach, z dotácií si vyše 150 obcí mohlo
konečne opraviť svoje chodníky a cesty. Také sú za rok 2022 výsledky
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod
vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej.

 

„Rok 2022 bol pre naše ministerstvo vo viacerých oblastiach prelomový. Do
regiónov prinášame úplne novú úroveň služieb a podpory – bez zbytočnej
byrokracie, bez korupcie, transparentne a efektívne, aby sme pomáhali zlepšovať
život ľuďom a rozvíjať regióny. Kľúčovým krokom bolo otvorenie Regionálnych
centier v siedmich krajských mestách – v Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej
Bystrici, Žiline a Trenčíne. V našich centrách dostanú žiadatelia o eurofondy alebo
dotácie všetky informácie a profesionálnu adresnú podporu na jednom mieste
a nemusia tak obiehať úrady a ministerstvá v hlavnom meste. Ako sme sľúbili,
eurofondy dostávame bližšie k ľuďom, do regiónov,“ povedala vicepremiérka
a ministerka investícií Veronika Remišová.
Regionálne centrá MIRRI SR poskytujú poradenstvo a podporu z rôznych schém
finančnej pomoci, ide hlavne o nový eurofondový Program Slovensko, vrátane
Fondu spravodlivej transformácie, integrované územné investície a pod. V centrách sú okrem expertov MIRRI SR tiež odborníci ďalších ministerstiev, Úradu vlády SR,
pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie – poskytujú
poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného
obstarávania.
Hlavným nástrojom na podporu regiónov bol aj v roku 2022 Integrovaný
regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi ministerstvo investícií. „Za
predošlých vlád patril program IROP k najproblematickejším, pre chyby a korekcie
sa muselo z neho vracať späť do Bruselu 40 miliónov eur. My sme tento program
prebrali v októbri 2020 a okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment
a desiatky zjednodušení, aby eurofondy čo najrýchlejšie išli tam, kde ich regióny
potrebujú. Plán čerpania pre rok 2022 sme splnili už v júni a z programu IROP pod
naším vedením tak už tretí rok po sebe neprepadlo ani euro,“ zdôraznila Remišová.
V roku 2022 sme z programu IROP vyhlásili osem výziev za takmer 125 miliónov
eur. Z týchto výziev sme pomohli rozšíriť kapacity v materských škôlkach v
Bratislavskom kraji, zvýšiť šance absolventov stredných odborných škôl v
Banskobystrickom kraji na uplatnenie v praxi, pripraviť investičné projekty z nových
eurofondov či zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov.
Z regionálneho programu sme okrem iného vlani podporili rekonštrukcie takmer
140 km ciest II. a III. triedy či budovanie nových úsekov bezpečných cyklistických
chodníkov v dĺžke takmer 130 km.
„Veľkú pozornosť venujeme podpore rodín a s tým úzko súvisia investície do
školstva v regiónoch. Najmä vo väčších mestách, kam dochádzajú ľudia za prácou,
chýbali tisícky miest pre deti v základných aj materských školách. Problém, ktorý
bývalé vlády trvalo ignorovali, my riešime. Presadzujeme, aby každé dieťa malo
právo na miesto v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je samospráva.
Z regionálneho programu sme pomohli vytvoriť takmer 10 000 nových miest pre
deti v škôlkach. Pomohli sme tiež 589 základným školám a podporili sme tak 204
000 miest pre deti – majú nové školské budovy, triedy, odborné učebne, jedálne,
školské dvory. Špeciálne šla podpora aj do Bratislavského kraja, kde je problém
s kapacitami škôlok a škôl najvypuklejší,“ uviedla ministerka investícií. Pomáhame tiež študentom stredných odborných škôl, aby získali kvalitnú odbornú
prax a mohli sa tak lepšie uplatniť po skončení štúdia na trhu práce. Na podporu
stredoškolského odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji sme v roku 2022
vyhlásili dve výzvy spolu za 34 miliónov eur. „V programe IROP sme tiež zaviedli
novinku a umožnili sme financovať prípravu projektov, ktoré sa budú realizovať až z
nových eurofondov. Podporili sme tak napríklad predprojektovú prípravu výskumnej
nemocnice, či prípravu reformy národných parkov.“
Regiónom tiež pomáhame riešiť aktuálne problémy spôsobené globálnou
ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine. „Inflácia a prudký nárast cien, to nie je
len slovenský, ale celosvetový problém. Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných
materiáloch a časti eurofondových projektov hrozilo, že budú zastavené, prípadne
dodávatelia odstúpia. Preto sme v parlamente presadili zmenu zákona, aby bolo
možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien stavebných materiálov,“ zdôraznila
Remišová. Nárast cien v rámci IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl,
škôlok, budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj budovania centier zdravotnej
starostlivosti či výsadby verejnej zelene v mestách. „Prišli sme s konkrétnym
riešením ako zachrániť projekty ohrozené nárastom cien stavebných materiálov.
Celkovo môžeme pomôcť približne 600 projektom.“ Viac o poskytnutí dodatočného
príspevku nájdete TU.
Špeciálne na podporu pohraničných regiónov slúžia programy Interreg, ktorých
celková alokácia v dobiehajúcom programovom období bola 533 miliónov eur.
MIRRI SR riadi programy s Českou republikou a Rakúskom. V rámci programu
Interreg SK-CZ sme podporili 151 projektov. Pomohli sme napríklad zrekonštruovať
115 pamiatok a vybudovať a zmodernizovať viac ako 157 km cyklociest. Z Interregu
SK-AT sme ľuďom v regiónoch pomohli sprístupniť moderné služby, ako napríklad
inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v
rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov, ktorého
výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave. Od roku
2021 slúži slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum.
Zlepšovať život ľudí sme aj v roku 2022 pomáhali tiež prostredníctvom dotácií
regionálneho rozvoja. „Vďaka našej novele zákona o podpore najmenej rozvinutých
okresov šla podpora do regiónov v roku 2022 podľa nových, férových pravidiel, kde už nie je priestor na prideľovanie dotácií po straníckej či kamarátskej linke ako sa to
veľakrát stávalo v minulosti,“ podčiarkla ministerka investícií.
V roku 2022 sme v najmenej rozvinutých okresoch podporili spolu 227 projektov
a pomohli tým vytvoriť 465 nových a udržateľných pracovných miest. „Veľkou
pomocou pre samosprávy boli naše výzvy na opravy miestnych komunikácií, na
ktoré sa nedajú čerpať eurofondy. Obecné cesty a chodníky sú neraz v takom
havarijnom stave, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.  My aktívne pomáhame
samosprávam tento problém riešiť vďaka podpore 20 miliónov eur si mohlo
chodníky a miestne cesty zrekonštruovať viac ako 150 obcí a miest v najmenej
rozvinutých regiónoch.“ Bližšie informácie nájdete TU.
Veľký prínos pre miestnu ekonomiku má rozvoj turizmu. „Máme obrovský potenciál
– krásnu prírodu a cenné historické pamiatky. Z Grantov Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórska pomáhame zachrániť a obnoviť 20 cenných
pamiatok po celom Slovensku. Začala sa napríklad obnova Hradu Beckov, Kaštieľa
Coburgovcov v Jelšave, Domu umenia Fatra Žilina, Červeného kláštora či Múzea
SNP v Banskej Bystrici… Vyrovnávame sa s dedičstvom komunistickej totality aj
porevolučných rokoch nezáujmu a zachraňujeme naše národného kultúrne
dedičstvo pre budúce generácie,“ uviedla Remišová.
Samostatnou kapitolou podpory regiónov sú investície do vedy, výskumu a
inovácií. „Ak chceme budovať úspešné Slovensko, ktoré dokáže držať krok
s vyspelými štátmi Európy, musíme oveľa viac investovať do podpory vedy, výskumu
a zavádzania inovácií. Nové pracovné miesta s dobrými platmi totiž budú najmä
v dynamických inovačných odvetviach. V tejto oblasti sme za uplynulé roky spravili
významné kroky a jedným z nich je prelomová spolupráca nášho ministerstva
s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA.
Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu.
Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na
financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT. Poznatky
a skúsenosti potom uplatnia na Slovensku.“ Z prvej výzvy sme podporili šesť
projektov od piatich vedeckých a výskumných inštitúcií – Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. Bližšie
informácie nájdete TU.
„Špičkový výskum a zavádzanie inovácií sú predpokladom pre budúci rast
slovenskej ekonomiky a lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Pokladom Slovenska
sú šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí chcú posúvať našu krajinu vpred. Slovensko má na
to, stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy,“ zdôraznila na záver
vicepremiérka Remišová.

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja v r. 2022:
Podpora vo forme dotácií v roku 2022 smerovala na:
 obnovu a výstavby ciest a chodníkov pre najmenej rozvinuté okresy: 3 mil. €
 predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych
dôsledkov, podpora znevýhodnených komunít a podpora rozvoja telesnej
kultúry, športu a turistiky 500 tis. €
 budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v
Bratislavskom kraji 1,6 mil. €
 rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom
výstavby novej multifunkčnej športovej haly 6 mil. €
 pre najmenej rozvinuté okresy 16.4 mil. € – 211 žiadateľov v rámci 20 NRO

Výzvy vyhlásené v roku 2022 z Integrovaného regionálneho operačného programu
smerovali na podporu:
 materských škôl v Bratislavskom kraji: 31 mil. €
 vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou
v Banskobystrickom kraji: 34 mil. €
 zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v Prešovskom kraji: 2 mil. €
 prípravu projektov infraštruktúry národných parkov: 7 mil. €
 prípravu projektu výskumnej nemocnice: 8,6 mil. €
 prípravu regionálnych projektov: 8 mil. €

 financovanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na zatepľovanie
bytových domov: 34,8 mil. €
V roku 2022 sme z  IROP napríklad pomohli:
 zrekonštruovať 138 km ciest II. a III. triedy
 vybudovať nové úseky cyklistických komunikácií v dĺžke 129 km
 nahradiť 319 autobusov v mestskej a prímestskej doprave novými vozidlami
 podporiť 45 zelených projektov mestách
 zriadiť 13 zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni
 podporiť 121 materských škôl
 podporiť 12 základných škôl
 podporiť 37 stredných škôl

NEWSLETTER

aby vám nič neuniklo

zaludi
Sídlo strany

Za ľudí
Ružinovská 5889/42,
82103 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

PRE MÉDIÁ
Informácie

IČO: 52581675
DIČ: 2121121948
Číslo registrácie: SVS-OVR1-2019/027309

Bežný účet č.
SK24 1100 0000 0029 4607 6021

Účet pre úhradu členského č.
SK15 1100 0000 0029 4909 1331

Transparentný účet č.
SK11 1100 0000 0029 4515 0584

Ochranná známka - rozhodnutie
máte otázku
© 2023 Strana Za ľudí
zaludi
máte otázku
Sídlo strany

Za ľudí
Ružinovská 5889/42,
82103 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

PRE MÉDIÁ
Informácie

IČO: 52581675
DIČ: 2121121948
Číslo registrácie: SVS-OVR1-2019/027309

Bežný účet č.
SK24 1100 0000 0029 4607 6021

Účet pre úhradu členského č.
SK15 1100 0000 0029 4909 1331

Transparentný účet č.
SK42 0900 0000 0051 9069 4287

Ochranná známka - rozhodnutie
© 2023 Strana Za ľudí

Mgr. Roman Kozák

pedagóg, Prievidza

129.

Mladý učiteľ vyučuje na strednej škole informatiku, ktorú aj vyštudoval, zároveň  je spolumajiteľom materskej školy a jaslí. Pedagógom sa stal preto, lebo chce byť hnacím motorom pre mladých ľudí. Do politiky túži prispieť svojimi nápadmi v oblasti školstva, pričom by sa chcel zamerať nielen na stredné školy, ale aj na základné a predovšetkým materské školy, ktoré by si zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť.

Ing. Jozef Hrablay

Rimavská Sobota, dôchodca

126.

Čerstvý dôchodca celý svoj profesionálny život pracoval v úspešnej zahraničnej elektro technologickej spoločnosti, ktorá sa pod jeho vedením rozrástla a vďaka nej má v regióne prácu 150 ľudí. Zaoberá problematikou výroby, riadenia výroby, bezpečnosti a ekonomiky, preto svoj najväčší prínos pre krajinu vidí v oblasti hospodárstva, ktorému by sa rád naďalej profesionálne venoval.

Patrik Wolf

podnikateľ, Malé Leváre

125.

Do politiky sa rozhodol vstúpiť kvôli citátu Edmunda Burkeho: „Jediná vec nevyhnutná pre triumf zla je, aby dobrí ľudia nič nerobili.“ Podniká v oblasti realít a bývania, vyštudovanú má politológiu a chcel by sa venovať problematike zneužívania právomocí verejných činiteľov. Tvrdí, že by sa malo viac investovať do športovania detí a mladých ľudí, pretože ich zdravie je dôležité pre budúcnosť celej spoločnosti.

Juraj Marenčák

sales specialist, Bratislava

124.

Obdobie mečiarizmu a 90. roky boli časy, ktoré ho veľmi ovplyvnili a vie, že niečo podobné by už zažiť nechcel a rovnaké pocity má aj pri spomienke na  „červenú vládu.“ Práve tieto voľby považuje za prelomové. Vo svojej kandidatúre vidí príležitosť, ako niečo v tejto krajine vylepšiť. Svoju schopnosť efektívne riešiť problémy a motivovať ľudí k lepším výkonom chcel využiť pre všeobecné blaho. 

Mgr. Anton Kučík

živnostník, Trenčín

123.

Obava návratu divokých rokov „našich“ ľudí  a celospoločenské smerovanie poslednej doby ovplyvnili jeho rozhodnutie kandidovať. Vie, že mier a demokracia nie sú samozrejmosťou a o tieto hodnoty by chcel skúsiť sám zabojovať nie len pre seba, ale pre všetkých dobrých ľudí. Rád by pomáhal malým a stredným podnikateľom, pretože sám je šéfom úspešnej firmy, ale chcel by otvoriť aj tému zmeny volebného systému.

JUDr. Ján Loderer

podnikateľ, Strečno

122.

Skúsený podnikateľ a zamestnávateľ chce vstúpiť do politiky a využiť svoje skúsenosti aby bola slušná, dôveryhodná a aby konala v prospech spoločnosti, nie jednotlivých skupín. Celý jeho život je zameraný na slušnosť a pomoc ľuďom, či v pozícii vedúceho pracovníka Štátnych lesov, alebo dlhoročného komunálneho politika. Vždy snažil byť vzorom pre ostatných ľudí, ktorý sa neodkláňa od svojich morálnych hodnôt.

Jozef Varga

prevádzkový manažér, Prešov

121.

Je za slušné Slovensko bez korupcie, oligarchov, za Slovensko, kde rodiny dokážu prežiť šťastný život a kde slovo poslanec a politik nebude synonymom človeka, ktorý sa priživuje na štáte, ale človeka, ktorý pracuje pre ľudí a za ľudí. V parlamente by sa rád venoval predovšetkým zeleným témam, pretože miluje prírodu a myslí si, že vždy pre ňu môžeme urobiť viac, treba to však robiť, ako všetko v politike, s rozumom.

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD.

vysokoškolská pedagogička a ekonómka, Považská Bystrica

120.

Dlhé roky pracuje s množstvom legislatívy, socioekonomickej problematike teda naozaj rozumie a poburujú ju množstvá klamstiev od politikov. Chcela by prispieť k tomu, aby ľudia neboli viac klamaní a aby sa legislatíva schvaľovala iba taká, ktorá by bola prehľadná a zvýšila by kvalitu života nás všetkých. Nič vo svojom živote nedostala zadarmo a všetko, čo doposiaľ dosiahla si musela tvrdo vybojovať a odpracovať.

Dagmar Štiavnická PhD., M.B.A., DiS.

riaditeľka zariadenia pre seniorov, Považská Bytrica

119.

Jej životné krédo je „odvaha a múdrosť“ a v živote ju najviac vyformovalo detstvo, ktoré mala možnosť prežiť aj so starými rodičmi, ktorí ovplyvnili jej vzťah k starším ľuďom. Má hlboký záujem o sociálne problémy, snahu zlepšiť kvalitu života najzraniteľnejších skupín a riešiť problémy ľudí, ktorí ich nedokážu riešiť sami. Pracovala ako vysokoškolský pedagóg a je členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov.

Bc. Stanislav Šváby

živnostník, Prešov

112.

Rodený Košičan, ktorý sa po 40 rokoch presťahoval do manželkinej rodnej obce Vyšná Šebastová a napokon sa stal aj jej úspešným a obľúbeným starostom na 8 rokov. Zrealizoval niekoľko projektov, ktoré výrazne zlepšili život občanov obce. Ovláda problematiku komunálnej politiky, samospráv, pozná problémy života ľudí z obcí a menších miest a práve im by chcel svojim pôsobením v NR SR pomôcť.

Mgr. Michal Krenžel

pedagóg, Čadca

105.

Jeho snom a politickým cieľom je zasadenie sa o vybudovanie infraštruktúry na školách, kde by sa mohli realizovať tri aj štyri hodiny telesnej výchovy.  Pokladá za dôležité predchádzať novej  celosvetovej pandémii - obezite. Náklady na liečenie chorôb spojených s obezitou sú násobne vyššie ako investícia do osvety pohybu. Zásady fair – play neháji len v športe, ale v celom svojom životnom štýle. 

RNDr. Gabriel Gaži

správca siete, Bratislava

98.

Vyštudoval biofyziku a chemickú fyziku a pracuje ako správca serverov a techniky v SAV. Tri volebné obdobia pôsobil ako poslanec v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej mestskej časti Petržalka, kde ho uchvátilo nadšenie ľudí, s ktorými mal možnosť spolupracovať. Verí, že keď sa dala pozdvihnúť do vyššieho levelu mestská časť, dá sa to aj s celou krajnou. Všetko je to vždy len o tých správnych ľuďoch.  

Ing. arch. Ľubomír Lapšanský

architekt, Bratislava

92.

Do strany ZA ĽUDÍ vstúpil ako jeden z prvých, keď mal pocit, že slovenská spoločnosť by mala pomôcť zachrániť demokraciu. Teraz má podobne zlý pocit, že treba niečo urobiť a tak chce priložiť ruku k dielu. Má bohaté skúsenosti v oblasti reformy verejnej správy vrátane aktualizácie administratívneho usporiadania Slovenska a v tejto oblasti by sa rád realizoval a ďalej odovzdával skúsenosti.

Jaroslav Rusina

konateľ spoločnosti, Banská Bystrica

84.

„Nakradnuté peniaze si do hrobu nikto nevezme“ - to je známa pravda, ktorú síce každý pozná, no veľa politikov sa správa tak, ako by toto pravidlo zrovna pre neho neplatilo.

Rád by žil v krajine, kde demokracia nie je len výraz, ale niečo, čo sa naozaj žije a zákon platí pre každého. V politike sa chce venovať marginalizovaným skupinám a každodenným problémom samospráv, ktoré strpčujú život obyvateľom Slovenska.

Ing. Eliška Maťašková

ekonómka a poslankyňa obecného zastupiteľstva, Bratislava

77.

Jej rodina bola prenasledovaná totalitným komunistickým režimom, odkiaľ pramení jej odpor k nespravodlivosti a zneužívaniu moci. Preto chce hájiť princípy demokracie, kde má každý občan zaručené základné práva a slobody. Miesto pasívnej kritiky politických a socioekonomických pomerov na Slovensku chce prispieť k takým trendom  v spoločnosti, ktoré budú smerovať k ozajstnému zlepšovaniu života ľudí.

Katarína Gajdošová

odborná asistentka, Košice

70.

Pedagogička z materskej školy si prešla neľahkou mladosťou a na vlastnej koži pocítila, aké je to „nemať“. Napriek tomu je presvedčená, že človek nemé dostávať veci zadarmo a nemá natŕčať ruku štátu s myšlienkou „starajte sa!“ Do politiky chce vstúpiť preto, lebo chce pomôcť  vybudovať silné sebavedomé školstvo, kde budú mať učitelia svoju hodnotu a budú sa naplno môcť venovať deťom. 

Ing. Ján Zelenčík

ekonóm, Nitra

63.

Vyštudovaný strojný ekonóm a inžinier pracoval niekoľko rokov v štátnej nemocnici, kde s hrôzou zistil, aký neporiadok a „pozostatky“ socializmu tu stále panujú. Zdieľa názor, že keď ľudia, ktorí majú dobré úmysly budú mlčať, tak to so Slovenskom nedopadne dobre. V politike by sa chcel venovať manažmentu a zlepšeniu finančných problémov nemocníc a podporovať inovácie v oblasti malého a stredného podnikania.

Ing. Milan Oršula

projektový koordinátor, Považská Bytrica

56.

Študoval a roky pracoval v zahraničí a rád by priniesol na Slovensko všetko to, čo videl, že inde dobre funguje. Chcel by, aby sa v našej krajine ľuďom dobre žilo, aby nemuseli odchádzať pracovať do iných krajín. Zaujíma sa o letectvo a techniku a má potrebu veci zjednodušovať, aby boli dostupné širokej verejnosti a komunitám. Medzi jeho úspešné projekty patrí transformácia trenčianskeho vojenského letiska na civilné.

PhDr. Patrik Kohut

miestny poslanec Košice - Západ

49.

Jeho rozhodnutie kandidovať súvisí výlučne s tým, že mu nie je ľahostajná budúcnosť krajiny, v ktorej chce naďalej žiť. Pôsobí ako miestny poslanec, z čoho postupne vyplynula potreba pomáhať ľuďom v celej krajine. Vidí sa predovšetkým v témach regionálneho rozvoja, pretože regionálne rozdiely na Slovensku sú priepastné. Prioritou mladého Košičana je načúvať problémom občanov a následne hľadať tie najlepšie riešenia.

Ing. Ondrej Babjarčík

zástupca primátora, Humenné

42.

Po 20 rokoch kariéry ekonóma sa pustil do komunálnej politiky, kde pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva a zástupca primátora. Politika má byť podľa neho vecnou službou ľuďom, nie šoubiznisom. Svojou kandidatúrou sa stavia za hodnoty, ktoré sú pre neho dôležité: boj proti korupcii a spravodlivosť. Chce sa venovať zmene financovania samospráv a zasadiť sa o zníženie daňovo odvodového zaťaženia práce.

kucik

doplnit

34.

doplnit

MUDr. Obbaidulah Mir

lekár, Rimavská Sobota

35.

Na Slovensko prišiel v sedemnástich rokoch z Afganistanu úplne bez ničoho. Vyštudoval tu medicínu a dnes je Slovensko jeho domovom. Je úspešný odborník v oblasti urológie, komunálny politik aj podnikateľ. Za roky praxe dobre spoznal problémy lekárov a pacientov, ale aj ľudí z odľahlejších regiónov. Pozná diery v systéme Slovenského zdravotníctva a práve v tejto problematike by sa chcel politicky angažovať.

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.,

zástupca starostu, Košice - Západ

28.

Jeho snom je, aby rodiny žili spolu a nik nemusel odchádzať za dobrou prácou ďaleko od domova. Potenciál Slovenska nie je využitý, čoho dôsledkom je úpadok regiónov, hlavne na východe krajiny. Prioritou skúseného komunálneho politika je teda rozvoj regiónov a transparentné spravovanie verejných záležitostí. Chce, aby Slovensko malo priaznivé podnikateľské prostredie, kde budú môcť čestní ľudia slušne žiť. 

Vladimír Škola, M.B.A.,

generálny manažér, Trenčín

21.

Verí v silu ideálov a má jasnú predstavu o tom, ako má fungovať a slúžiť štát, aby sa v ňom dobre žilo. Viac ako 15 rokov sa venuje problematike rozvojových projektov, najmä v oblasti energetických úspor a zelených investícií, je odborníkom v oblasti eurofondov. V strane ZA ĽUDÍ pôsobí od jej začiatku a politiku má v DNA – už ako študent stál na čele vysokoškolského parlamentu a viedol antikampaň proti Ficovi.

PaedDr. Viera Leščáková

riaditeľka školy, Prešov

14.

Podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ vždy hrdo stála vedľa Veroniky Remišovej. Súčasná politická situácia je podľa nej tak vážna, že teraz odchádzať z boja by bolo mimoriadne nezodpovedné. Donedávna zastávala funkciu štátnej tajomníčky na ministerstve kultúry, predtým pôsobila ako poslankyňa NR SR. V politike nehľadá výhody, ani „teplé miesto“, v politike chce predovšetkým slúžiť ľuďom.

JUDr. Ján Magušin

právnik, Liptovská Osada

7.

Mladý právnik pochádzajúci z trinástich detí pracuje po boku Veroniky Remišovej už sedem rokov a zdieľa s ňou tie najdôležitejšie hodnoty. Keď videl, že v politike sú aj poctiví ľudia, rozhodol sa do nej sám vstúpiť, aj keď vie, že ľahké to nebude. Chce byť aktívny pri záchrane právneho štátu a zabojovať o to, aby Slovensko nebolo opäť vrátené do rúk mafie a oligarchov. 

Veronika Remišová

poslankyňa NR SR, Bratislava

147.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ a bývalá vicepremiérka je dlhoročná bojovníčka za úspešné Slovensko bez korupcie. Odstrihla oligarchov od štátneho IT a zrealizovala najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska. Je nepohodlná pre všetkých politikov, ktorí nemajú čisté úmysly a s ich nenávisťou sa stretáva už roky, no stále verí svojim ideálom a v dobro ľudí. Zo svojich hodnôt neuhne ani o milimeter.

JÁN MAGUŠIN

ČLEN PREDSEDNÍCTVA

Vyrástol som v dedine na Liptove vo veľkej rodine spolu s 12 súrodencami. Rodičia ma naučili, že sa v živote treba postaviť za pravdu, hoci aj proti silnejšiemu. Vždy mi vadila nespravodlivosť a krivda vo svete, a tak som sa stal právnikom. Desať rokov som pracoval v súkromnom aj štátnom sektore. Pomáhal som odhaľovať korupciu a zlodejiny vlád Smeru. Keď som videl, ako niektorí politici a médiá klamú, začal som o tom písať. Ale ani to nestačí. Dnes vidím, ako si "šéfovia" systému korupcie, klamstva a zločinu chcú zobrať krajinu späť. Nechcem sa tomu len prizerať. Nechcem sa pozerať na krajinu, z ktorej odchádzajú šikovní ľudia znechutení nenávisťou a hlasným krikom organizovanej zloby. Chcem spravodlivé a bezpečné Slovensko. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky.

Budem sa naďalej venovať témam právneho štátu, spravodlivosti a boju proti korupcii. Potrebujeme bezpečnú a fungujúcu krajinu, ktorá si váži hodnoty svojich predkov, podporuje rodinu a ctí si spravodlivosť. Hoci politika je ťažký boj, viem, že vzájomná dôvera a hodnoty sú cennejšie. A že za ne stojí zabojovať.

VIERA LEŠČÁKOVÁ

PODPREDSEDNÍČKA

Ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľka ZŠ sa veľa pohybujem medzi ľuďmi. Stretávam množstvo ľudí, ktorí chcú to isté. Chcú žiť v krajine, na ktorú budú hrdí. Chcú žiť v krajine, kde pre ich deti bude budúcnosť. V krajine, kde naše deti dostanú kvalitné vzdelanie a dobrú  prácu. V krajine, kde sa rešpektujú pravidlá a zákony platia pre všetkých rovnako. V krajine, kde štát pomáha všetkým ľuďom, ale najmä tým najzraniteľnejším. V krajine, kde sú uznávané práva všetkých ľudí. V krajine, kde politici slúžia, a nie rozkladajú spoločný majetok. V krajine, kde slovo politik nie je hanlivé označenie.

Možnosť byť súčasťou tímu ZA ĽUDÍ je pre mňa veľkou výzvou! Všetku svoju energiu a skúsenosti z dlhoročnej práce v regionálnom školstve a samospráve chcem vložiť do projektu, ktorý (ako z celého srdca verím) má reálne predpoklady zmeniť tvár našej prekrásnej krajiny. Ak nechceme nechať našu vlasť  nenažraným zlodejom, ktorí do politiky vstupujú, aby rozkradli verejné zdroje, musí nás byť veľa a musíme sa aktívne snažiť ľuďom ukázať, že to ide aj inak!

Pre mňa to znamená ukázať ľuďom, že sú politici, ktorí prišli slúžiť. Politici, ktorým naozaj zo srdca záleží na ľuďoch, ktorí žijú v regiónoch. Znamená to:

  • dobrý politický program a následne veľkú vôľu presadzovať ho,

  • veľa čestných a nekorupčných ľudí v politike,

  • konštruktívnu kritiku a alternatívne riešenia problémov.

Určite to pre mňa neznamená exhibicionizmus a neustálu deštrukciu. Je to možno nudné, ale inak našu krajinu nepostavíme odznova!

Som hrdá, že môžem byť súčasťou tímu ZA ĽUDÍ. Vedie ho charizmatický a úprimný človek Andrej Kiska, ktorý za päť rokov svojho pôsobenia v úrade prezidenta dokázal, že na to má. Je to líder akého Slovensko potrebuje. Líder so zdravým gazdovským rozumom, ktorému je každý extrém cudzí, a ktorý neustúpil ani pred vydieraním najmocnejších v tejto krajine. Andrej Kiska je líder, nie psychopatický vodca, ktorý verí vo vlastnú neomylnosť. Ja verím, že na Slovensku dozrela doba pre takýchto lídrov, ktorí povedú krajinu čestne a s úprimnými úmyslami.

Tím ZA ĽUDÍ tvorí veľa úžasných ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.  Za všetkých musím spomenúť moju dlhoročnú spolupracovníčku a priateľku Janku Žitňanskú, ktorá svojou prácou v politike dokázala, že veľké srdce, ľudskosť a odbornosť môžu ísť ruka v ruke. To, že som naozaj v dobrej spoločnosti ma napĺňa radosťou a nádejou, že sa to v roku 2020 podarí! A naše deti nám raz za tento boj poďakujú.

VERONIKA REMIŠOVÁ

PREDSEDKYŇA

Slovensko sa neposunie k lepšiemu samé od seba. Potrebujeme prepracovaný program a kvalitný tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať a presadiť potrebné zmeny. Lídrov, ktorí sa nebudú vzájomne hašteriť, ale budú spolupracovať, zamerajú sa na seriózny program a diskusiu s budúcimi partnermi. Potrebujeme konštruktívnu a energickú politiku, s úctou k pravde, s ľuďmi v regiónoch. Preto som sa rozhodla pridať k Andrejovi Kiskovi a  tímu špičkových odborníkov v strane Za ľudí. Verím, že táto nová strana prinesie na Slovensko pozitívnu zmenu, po ktorej Slováci tak túžia.

Ak chceme potláčať korupciu, potrebujeme dôveryhodnú políciu, ktorá nelustruje nevinných občanov a nepracuje na objednávku tak, ako to vyhovuje niektorým politikom alebo mafii, ale pomáha a chráni všetkých, bez ohľadu na bohatstvo, vplyv a kontakty.

Potrebujeme spoľahlivú prokuratúru. Bez káuz a bez esemesiek s človekom obvineným z objednávky vraždy.

Potrebujeme efektívnu a nezávislú policajnú inšpekciu, ktorá nestíha len drobné chyby radových policajtov, ale hlavne veľké ryby medzi vysokými policajnými dôstojníkmi a veľkú korupciu v radoch policajtov.

Oblasti korupcie a bezpečnosti, práci polície a prokuratúry  sa chcem naďalej venovať tak, ako som to robila 4 roky, presadzovať systémové riešenia, aby občania mohli dôverovať štátu, s nulovou toleranciou ku korupcii a so silnými inštitúciami, na ktoré sa ľudia môžu spoľahnúť.

Veronika Remišová

poslankyňa NR SR, Bratislava

147.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ a bývalá vicepremiérka je dlhoročná bojovníčka za úspešné Slovensko bez korupcie. Odstrihla oligarchov od štátneho IT a zrealizovala najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska. Je nepohodlná pre všetkých politikov, ktorí nemajú čisté úmysly a s ich nenávisťou sa stretáva už roky, no stále verí svojim ideálom a v dobro ľudí. Zo svojich hodnôt neuhne ani o milimeter.