Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v oblasti regionálneho rozvoja: Regiónom aktívne pomáhame riešiť problémy, pred ktorými vlády celé desaťročia zatvárali oči – rozširujeme školy, škôlky, obciam pomáhame s opravami chodníkov a ciest, ale tiež podporujeme špičkové inovácie


Bratislava, 2. január 2023 – Pomáhame regiónom riešiť problémy, pred ktorými
predošlé vlády zatvárali oči. Otvorili sme poradenské Regionálne centrá, z
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme vytvorili
desaťtisíce nových miest v školách a škôlkach, z dotácií si vyše 150 obcí mohlo
konečne opraviť svoje chodníky a cesty. Také sú za rok 2022 výsledky
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod
vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej.

 

„Rok 2022 bol pre naše ministerstvo vo viacerých oblastiach prelomový. Do
regiónov prinášame úplne novú úroveň služieb a podpory – bez zbytočnej
byrokracie, bez korupcie, transparentne a efektívne, aby sme pomáhali zlepšovať
život ľuďom a rozvíjať regióny. Kľúčovým krokom bolo otvorenie Regionálnych
centier v siedmich krajských mestách – v Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej
Bystrici, Žiline a Trenčíne. V našich centrách dostanú žiadatelia o eurofondy alebo
dotácie všetky informácie a profesionálnu adresnú podporu na jednom mieste
a nemusia tak obiehať úrady a ministerstvá v hlavnom meste. Ako sme sľúbili,
eurofondy dostávame bližšie k ľuďom, do regiónov,“ povedala vicepremiérka
a ministerka investícií Veronika Remišová.
Regionálne centrá MIRRI SR poskytujú poradenstvo a podporu z rôznych schém
finančnej pomoci, ide hlavne o nový eurofondový Program Slovensko, vrátane
Fondu spravodlivej transformácie, integrované územné investície a pod. V centrách sú okrem expertov MIRRI SR tiež odborníci ďalších ministerstiev, Úradu vlády SR,
pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie – poskytujú
poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného
obstarávania.
Hlavným nástrojom na podporu regiónov bol aj v roku 2022 Integrovaný
regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi ministerstvo investícií. „Za
predošlých vlád patril program IROP k najproblematickejším, pre chyby a korekcie
sa muselo z neho vracať späť do Bruselu 40 miliónov eur. My sme tento program
prebrali v októbri 2020 a okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment
a desiatky zjednodušení, aby eurofondy čo najrýchlejšie išli tam, kde ich regióny
potrebujú. Plán čerpania pre rok 2022 sme splnili už v júni a z programu IROP pod
naším vedením tak už tretí rok po sebe neprepadlo ani euro,“ zdôraznila Remišová.
V roku 2022 sme z programu IROP vyhlásili osem výziev za takmer 125 miliónov
eur. Z týchto výziev sme pomohli rozšíriť kapacity v materských škôlkach v
Bratislavskom kraji, zvýšiť šance absolventov stredných odborných škôl v
Banskobystrickom kraji na uplatnenie v praxi, pripraviť investičné projekty z nových
eurofondov či zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov.
Z regionálneho programu sme okrem iného vlani podporili rekonštrukcie takmer
140 km ciest II. a III. triedy či budovanie nových úsekov bezpečných cyklistických
chodníkov v dĺžke takmer 130 km.
„Veľkú pozornosť venujeme podpore rodín a s tým úzko súvisia investície do
školstva v regiónoch. Najmä vo väčších mestách, kam dochádzajú ľudia za prácou,
chýbali tisícky miest pre deti v základných aj materských školách. Problém, ktorý
bývalé vlády trvalo ignorovali, my riešime. Presadzujeme, aby každé dieťa malo
právo na miesto v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je samospráva.
Z regionálneho programu sme pomohli vytvoriť takmer 10 000 nových miest pre
deti v škôlkach. Pomohli sme tiež 589 základným školám a podporili sme tak 204
000 miest pre deti – majú nové školské budovy, triedy, odborné učebne, jedálne,
školské dvory. Špeciálne šla podpora aj do Bratislavského kraja, kde je problém
s kapacitami škôlok a škôl najvypuklejší,“ uviedla ministerka investícií. Pomáhame tiež študentom stredných odborných škôl, aby získali kvalitnú odbornú
prax a mohli sa tak lepšie uplatniť po skončení štúdia na trhu práce. Na podporu
stredoškolského odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji sme v roku 2022
vyhlásili dve výzvy spolu za 34 miliónov eur. „V programe IROP sme tiež zaviedli
novinku a umožnili sme financovať prípravu projektov, ktoré sa budú realizovať až z
nových eurofondov. Podporili sme tak napríklad predprojektovú prípravu výskumnej
nemocnice, či prípravu reformy národných parkov.“
Regiónom tiež pomáhame riešiť aktuálne problémy spôsobené globálnou
ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine. „Inflácia a prudký nárast cien, to nie je
len slovenský, ale celosvetový problém. Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných
materiáloch a časti eurofondových projektov hrozilo, že budú zastavené, prípadne
dodávatelia odstúpia. Preto sme v parlamente presadili zmenu zákona, aby bolo
možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien stavebných materiálov,“ zdôraznila
Remišová. Nárast cien v rámci IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl,
škôlok, budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj budovania centier zdravotnej
starostlivosti či výsadby verejnej zelene v mestách. „Prišli sme s konkrétnym
riešením ako zachrániť projekty ohrozené nárastom cien stavebných materiálov.
Celkovo môžeme pomôcť približne 600 projektom.“ Viac o poskytnutí dodatočného
príspevku nájdete TU.
Špeciálne na podporu pohraničných regiónov slúžia programy Interreg, ktorých
celková alokácia v dobiehajúcom programovom období bola 533 miliónov eur.
MIRRI SR riadi programy s Českou republikou a Rakúskom. V rámci programu
Interreg SK-CZ sme podporili 151 projektov. Pomohli sme napríklad zrekonštruovať
115 pamiatok a vybudovať a zmodernizovať viac ako 157 km cyklociest. Z Interregu
SK-AT sme ľuďom v regiónoch pomohli sprístupniť moderné služby, ako napríklad
inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v
rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov, ktorého
výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave. Od roku
2021 slúži slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum.
Zlepšovať život ľudí sme aj v roku 2022 pomáhali tiež prostredníctvom dotácií
regionálneho rozvoja. „Vďaka našej novele zákona o podpore najmenej rozvinutých
okresov šla podpora do regiónov v roku 2022 podľa nových, férových pravidiel, kde už nie je priestor na prideľovanie dotácií po straníckej či kamarátskej linke ako sa to
veľakrát stávalo v minulosti,“ podčiarkla ministerka investícií.
V roku 2022 sme v najmenej rozvinutých okresoch podporili spolu 227 projektov
a pomohli tým vytvoriť 465 nových a udržateľných pracovných miest. „Veľkou
pomocou pre samosprávy boli naše výzvy na opravy miestnych komunikácií, na
ktoré sa nedajú čerpať eurofondy. Obecné cesty a chodníky sú neraz v takom
havarijnom stave, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.  My aktívne pomáhame
samosprávam tento problém riešiť vďaka podpore 20 miliónov eur si mohlo
chodníky a miestne cesty zrekonštruovať viac ako 150 obcí a miest v najmenej
rozvinutých regiónoch.“ Bližšie informácie nájdete TU.
Veľký prínos pre miestnu ekonomiku má rozvoj turizmu. „Máme obrovský potenciál
– krásnu prírodu a cenné historické pamiatky. Z Grantov Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórska pomáhame zachrániť a obnoviť 20 cenných
pamiatok po celom Slovensku. Začala sa napríklad obnova Hradu Beckov, Kaštieľa
Coburgovcov v Jelšave, Domu umenia Fatra Žilina, Červeného kláštora či Múzea
SNP v Banskej Bystrici… Vyrovnávame sa s dedičstvom komunistickej totality aj
porevolučných rokoch nezáujmu a zachraňujeme naše národného kultúrne
dedičstvo pre budúce generácie,“ uviedla Remišová.
Samostatnou kapitolou podpory regiónov sú investície do vedy, výskumu a
inovácií. „Ak chceme budovať úspešné Slovensko, ktoré dokáže držať krok
s vyspelými štátmi Európy, musíme oveľa viac investovať do podpory vedy, výskumu
a zavádzania inovácií. Nové pracovné miesta s dobrými platmi totiž budú najmä
v dynamických inovačných odvetviach. V tejto oblasti sme za uplynulé roky spravili
významné kroky a jedným z nich je prelomová spolupráca nášho ministerstva
s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA.
Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu.
Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na
financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT. Poznatky
a skúsenosti potom uplatnia na Slovensku.“ Z prvej výzvy sme podporili šesť
projektov od piatich vedeckých a výskumných inštitúcií – Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. Bližšie
informácie nájdete TU.
„Špičkový výskum a zavádzanie inovácií sú predpokladom pre budúci rast
slovenskej ekonomiky a lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Pokladom Slovenska
sú šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí chcú posúvať našu krajinu vpred. Slovensko má na
to, stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy,“ zdôraznila na záver
vicepremiérka Remišová.

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja v r. 2022:
Podpora vo forme dotácií v roku 2022 smerovala na:
 obnovu a výstavby ciest a chodníkov pre najmenej rozvinuté okresy: 3 mil. €
 predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych
dôsledkov, podpora znevýhodnených komunít a podpora rozvoja telesnej
kultúry, športu a turistiky 500 tis. €
 budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v
Bratislavskom kraji 1,6 mil. €
 rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom
výstavby novej multifunkčnej športovej haly 6 mil. €
 pre najmenej rozvinuté okresy 16.4 mil. € – 211 žiadateľov v rámci 20 NRO

Výzvy vyhlásené v roku 2022 z Integrovaného regionálneho operačného programu
smerovali na podporu:
 materských škôl v Bratislavskom kraji: 31 mil. €
 vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou
v Banskobystrickom kraji: 34 mil. €
 zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v Prešovskom kraji: 2 mil. €
 prípravu projektov infraštruktúry národných parkov: 7 mil. €
 prípravu projektu výskumnej nemocnice: 8,6 mil. €
 prípravu regionálnych projektov: 8 mil. €

 financovanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na zatepľovanie
bytových domov: 34,8 mil. €
V roku 2022 sme z  IROP napríklad pomohli:
 zrekonštruovať 138 km ciest II. a III. triedy
 vybudovať nové úseky cyklistických komunikácií v dĺžke 129 km
 nahradiť 319 autobusov v mestskej a prímestskej doprave novými vozidlami
 podporiť 45 zelených projektov mestách
 zriadiť 13 zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni
 podporiť 121 materských škôl
 podporiť 12 základných škôl
 podporiť 37 stredných škôl

Aby vám nič neuniklo