Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy sú spustené – z Programu Slovensko vyhlásime ešte v tomto roku až 138 výziev za 5,8 miliardy eur


Bratislava, 16. február 2023 – Spúšťame nové eurofondy. Dnes po prvýkrát
zasadol Monitorovací výbor pre Program Slovensko, v ktorom sú zástupcovia
ministerstva investícií a ďalších rezortov, Európskej komisie, samospráv,
zamestnávateľov, odborov, akademického sektora a mimovládneho sektora.
V roku 2023 plánujú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) a sprostredkovateľské orgány vyhlásiť
z Programu Slovensko výzvy za 5,8 miliardy eur, čo je až 46 % z celkového balíka
nových eurofondov.

 

„Po schválení Programu Slovensko v novembri minulého roka sme teraz spravili
ďalší dôležitý krok, aby sme začali využívať takmer 13 miliardový balík nových
eurofondov. Monitorovací výbor pre Program Slovensko bol dnes informovaný
o harmonograme plánovaných výziev na rok 2023 a prvé výzvy vyhlásime už
v tomto štvrťroku – pôjdu na podporu základných škôl, na rekonštrukcie ciest, na
podporu zamestnanosti, ale aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie.
Celkovo vyhlásime ešte tento rok 138 výziev za 5,8 miliardy eur,“ povedala
Remišová s tým, že to predstavuje až 46 % prostriedkov z celkového
balíka Programu Slovensko.
„Pripravili sme a spustili najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a do
eurofondov sme zaviedli profesionálne riadenie a poriadok. Čerpanie naplno
rozbehneme hneď na začiatku, aby sa nestalo to, čo v minulosti. Keď sme v marci
2020 preberali eurofondy po vládach Smeru, po viac ako šiestich rokoch
programového obdobia nebola vyčerpaná ešte ani len tretina z celkového balíka.
Toto sa už nesmie opakovať,“ zdôraznila ministerka investícií. S Programom
Slovensko prichádzajú radikálne zjednodušenia a odbúranie byrokracie, ako aj
transparentnosť celého procesu. Namiesto šiestich operačných programov je len

jeden, s jednotnými pravidlami, jednou metodikou a lepšou kontrolu verejného
obstarávania.
V  roku 2023 vyhlásime z Programu Slovensko spolu až 138 výziev v celkovej sume
viac ako 5,8 miliardy eur zo zdrojov EÚ.
„Eurofondy už neraz ukázali svoju silu a možnosti, ako môžu pomôcť Slovensku.
Vďaka tomu, že sa nám v Bruseli podarilo presadiť presun jednej miliardy eur na
boj s pandémiou, sme ochránili desaťtisíce pracovných miest a zamestnanosť
máme na úrovni ako pred vypuknutím koronakrízy. Aj nové eurofondy využijeme
vo veľkom na to, aby ľudia na Slovensku mali dobrú prácu a vyššie platy, aby
obyvatelia všetkých regiónov mali služby na európskej úrovni. Preto už v tomto
roku budú pre sociálnu oblasť vyhlásené výzvy v objeme 1,8 miliardy eur,“
uviedla Remišová. Z Programu Slovensko podporíme napríklad projekty na pomoc
uchádzačom o prácu, prevenciu a poradenstvo pre obete násilia, terénu sociálnu
prácu či na budovanie a modernizáciu základných škôl. „Nedostatok miest pre deti
v základných školách je dlhodobo problém najmä vo väčších mestách, kam ľudia
dochádzajú za prácou. Už v dobiehajúcom programovom období sme z nášho
regionálneho programu obnovili vyše 600 základných škôl po celom Slovensku,
vďaka čomu pribudli desaťtisíce nových miest pre deti. Budeme v tom pokračovať
aj z nových eurofondov. Naše deti si zaslúžia kvalitné školy a dobré vzdelanie
a rodičia zasa také služby od štátu, aby mohli skĺbiť svoj rodinný a  pracovný život
a nemuseli sa trápiť tým, či im deti zoberú do školy či škôlky. Takto má vyzerať
moderná prorodinná politika.“
Takmer 2,5 miliardy eur vo výzvach v roku 2023 investujeme do životného
prostredia, ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie. „Agresia Ruska
proti Ukrajine vyvolala tiež energetickú krízu. Aby sme ochránili našu krajinu
a ľudí, musíme zaistiť tiež energetickú bezpečnosť Slovenska. Aj na to využijeme
nové eurofondy, ktoré v prvých výzvach pôjdu na zatepľovanie bytových domov
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zeleň v mestách a obciach, čističky
odpadových vôd či na budovanie vodovodov a kanalizácií tam, kde stále chýbajú.
Veľký dôraz sme kládli na sanáciu environmentálnych záťaží a toxických skládok,
ktoré zamorujú našu krajinu už celé desaťročia. Ľudia na Slovensku si zaslúžia
zdravý život a nie nejaké trojuholníky smrti,“ zdôraznila ministerka. „Je veľkým
úspechom, že sa nám podarilo presadiť, aby Slovensko mohlo ešte aj z nového
balíka eurofondov riešiť investičné dlhy minulosti, pred ktorými bývalé garnitúry
zatvárali oči,” doplnila.

Ďalšou oblasťou, kam pôjdu nové eurofondy, je veda, výskum, vzdelávanie
a inovácie. Výzvy v tomto roku budú v celkovej sume 1,1 miliardy eur. „Veda
a výskum to majú na Slovensku ťažké. Pre chyby a podvody krachol za vlády Smeru
celý operačný program určený na podporu vedy a výskumu a musel byť zlúčený
s programom dopravy a výstavby. Preto je pre nás teraz táto oblasť nesmierne
dôležitá. Investície do výskumu a inovácií prinesú ľuďom na Slovensku lepšie
pracovné miesta. Úspech našej krajine v budúcnosti už nezaistí rozdávanie dávok,
ale lepšia práca pre ľudí v nových dynamických odvetviach, v ktorých budú mať
ľudia aj dobré platy. Z nových eurofondov podporíme špičkových vedcov, aby
neodchádzali do cudziny, ale mali kvalitné podmienky pre svoju prácu tu, na
Slovensku. Tiež podporíme odborné vzdelávanie na stredných školách, aby žiaci
získali prax a potom si našli ľahšie prácu. Z eurofondov ďalej podporíme výskumné
nemocnice, inovatívne podniky a podnikateľov, ale aj rozvoj digitálnych služieb
štátu pre občanov,“ vymenovala vicepremiérka Remišová.
„Jednou zo slabín rýchlejšieho rozvoja našich regiónov sú cesty. Ešte stále máme
vyše 4 000 kilometrov regionálnych ciest v zlom stave, čo predstavuje obrovskú
brzdu pre rozvoj miestnej ekonomiky. V Bruseli sa nám podarilo presadiť, a nebolo
to vôbec ľahké, že nové eurofondy budeme môcť využiť aj na riešenie tohto
problému, ktorý bol desaťročia na okraji záujmu bývalých vlád. Preto v roku 2023
vyhlásime výzvy za 491 miliónov eur zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu
ciest všetkých kategórií, železnice, na rozvoj mestskej hromadnej dopravy
aj budovanie cyklotrás. Lebo moderná krajina je krajina s kvalitnou a spoľahlivou
dopravnou infraštruktúrou.“
Za najväčšou reformou eurofondov sú vyše dva roky tvrdej práce expertov na
ministerstve investícií. Do prípravy nového programového obdobia MIRRI SR
zapojilo všetkých kľúčových partnerov – od ostatných rezortov, samospráv,
zamestnávateľov, sociálnych a ekonomických partnerov, až po akademickú obec
aj mimovládny sektor.
„Nové eurofondy a Program Slovensko znamenajú pre našu krajinu možno
poslednú takúto veľkú príležitosť, ako sa skokovo posunúť vpred. Som
presvedčená, že vďaka kvalitnému investičnému plánu na nasledujúce roky túto
šancu naplno využijeme. Iba spoločne môžeme tvoriť lepšie Slovensko, kde sa bude
ľuďom dobre žiť v zdravej a úspešnej krajine,“ dodala vicepremiérka Remišová.

 

Príklady oblastí, do ktorých budú v roku 2023 smerovať výzvy z Programu
Slovensko:
SOCIÁLNA OBLASŤ: 1,8 mld. eur
• budovanie a modernizácia základných škôl – 53 mil. eur
• pomoc pri hľadaní pracovného miesta a zamestnanosť – 376 mil. eur
• terénna sociálna práca – 99 mil. eur
• výchovné poradenstvo na školách a prevencia – 14 mil. eur
• starostlivosť komunitného typu – 89 mil. eur
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 2,5 mld. eur
• zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie –
620 mil. eur
• verejná zeleň v mestách a obciach – 9 mil. eur
• kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 mil. eur
• odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 mil. eur
VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE: 1,1 mld. eur
• digitálne služby štátu – 26 mil. eur
• vybavenia stredných odborných škôl a prepojenie s praxou – 46 mil. eur
• výskumné nemocnice – 199 mil. eur
• podpora podnikov a zavádzania inovácií – 69 mil. eur
DOPRAVA: 491 mil. eur
• cesty I., II., III. triedy – 282 mil. eur
• železnice – 136 mil. eur
• mestská hromadná doprava – 37 mil. eur

 

• cyklotrasy – 20 mil. eur
KVALITNÉ VEREJNÉ SLUŽBY: 12,4 mil. eur
• podpora samospráv a mimovládnych organizácií – 27 mil. eur
• projekty na podporu demokracie a občiansku spoločnosť – spolu 4 mil. eur

Kompletný harmonogram plánovaných výziev na rok 2023 nájdete tu:
https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/

 

PREZ_P SK

Aby vám nič neuniklo