Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy sú spustené – z Programu Slovensko vyhlásime ešte v tomto roku až 138 výziev za 5,8 miliardy eur

Bratislava, 16. február 2023 – Spúšťame nové eurofondy. Dnes po prvýkrát
zasadol Monitorovací výbor pre Program Slovensko, v ktorom sú zástupcovia
ministerstva investícií a ďalších rezortov, Európskej komisie, samospráv,
zamestnávateľov, odborov, akademického sektora a mimovládneho sektora.
V roku 2023 plánujú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) a sprostredkovateľské orgány vyhlásiť
z Programu Slovensko výzvy za 5,8 miliardy eur, čo je až 46 % z celkového balíka
nových eurofondov.

„Po schválení Programu Slovensko v novembri minulého roka sme teraz spravili
ďalší dôležitý krok, aby sme začali využívať takmer 13 miliardový balík nových
eurofondov. Monitorovací výbor pre Program Slovensko bol dnes informovaný
o harmonograme plánovaných výziev na rok 2023 a prvé výzvy vyhlásime už
v tomto štvrťroku – pôjdu na podporu základných škôl, na rekonštrukcie ciest, na
podporu zamestnanosti, ale aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie.
Celkovo vyhlásime ešte tento rok 138 výziev za 5,8 miliardy eur,“ povedala
Remišová s tým, že to predstavuje až 46 % prostriedkov z celkového
balíka Programu Slovensko.
„Pripravili sme a spustili najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a do
eurofondov sme zaviedli profesionálne riadenie a poriadok. Čerpanie naplno
rozbehneme hneď na začiatku, aby sa nestalo to, čo v minulosti. Keď sme v marci
2020 preberali eurofondy po vládach Smeru, po viac ako šiestich rokoch
programového obdobia nebola vyčerpaná ešte ani len tretina z celkového balíka.
Toto sa už nesmie opakovať,“ zdôraznila ministerka investícií. S Programom
Slovensko prichádzajú radikálne zjednodušenia a odbúranie byrokracie, ako aj
transparentnosť celého procesu. Namiesto šiestich operačných programov je len

jeden, s jednotnými pravidlami, jednou metodikou a lepšou kontrolu verejného
obstarávania.
V  roku 2023 vyhlásime z Programu Slovensko spolu až 138 výziev v celkovej sume
viac ako 5,8 miliardy eur zo zdrojov EÚ.
„Eurofondy už neraz ukázali svoju silu a možnosti, ako môžu pomôcť Slovensku.
Vďaka tomu, že sa nám v Bruseli podarilo presadiť presun jednej miliardy eur na
boj s pandémiou, sme ochránili desaťtisíce pracovných miest a zamestnanosť
máme na úrovni ako pred vypuknutím koronakrízy. Aj nové eurofondy využijeme
vo veľkom na to, aby ľudia na Slovensku mali dobrú prácu a vyššie platy, aby
obyvatelia všetkých regiónov mali služby na európskej úrovni. Preto už v tomto
roku budú pre sociálnu oblasť vyhlásené výzvy v objeme 1,8 miliardy eur,“
uviedla Remišová. Z Programu Slovensko podporíme napríklad projekty na pomoc
uchádzačom o prácu, prevenciu a poradenstvo pre obete násilia, terénu sociálnu
prácu či na budovanie a modernizáciu základných škôl. „Nedostatok miest pre deti
v základných školách je dlhodobo problém najmä vo väčších mestách, kam ľudia
dochádzajú za prácou. Už v dobiehajúcom programovom období sme z nášho
regionálneho programu obnovili vyše 600 základných škôl po celom Slovensku,
vďaka čomu pribudli desaťtisíce nových miest pre deti. Budeme v tom pokračovať
aj z nových eurofondov. Naše deti si zaslúžia kvalitné školy a dobré vzdelanie
a rodičia zasa také služby od štátu, aby mohli skĺbiť svoj rodinný a  pracovný život
a nemuseli sa trápiť tým, či im deti zoberú do školy či škôlky. Takto má vyzerať
moderná prorodinná politika.“
Takmer 2,5 miliardy eur vo výzvach v roku 2023 investujeme do životného
prostredia, ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie. „Agresia Ruska
proti Ukrajine vyvolala tiež energetickú krízu. Aby sme ochránili našu krajinu
a ľudí, musíme zaistiť tiež energetickú bezpečnosť Slovenska. Aj na to využijeme
nové eurofondy, ktoré v prvých výzvach pôjdu na zatepľovanie bytových domov
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zeleň v mestách a obciach, čističky
odpadových vôd či na budovanie vodovodov a kanalizácií tam, kde stále chýbajú.
Veľký dôraz sme kládli na sanáciu environmentálnych záťaží a toxických skládok,
ktoré zamorujú našu krajinu už celé desaťročia. Ľudia na Slovensku si zaslúžia
zdravý život a nie nejaké trojuholníky smrti,“ zdôraznila ministerka. „Je veľkým
úspechom, že sa nám podarilo presadiť, aby Slovensko mohlo ešte aj z nového
balíka eurofondov riešiť investičné dlhy minulosti, pred ktorými bývalé garnitúry
zatvárali oči,” doplnila.

Ďalšou oblasťou, kam pôjdu nové eurofondy, je veda, výskum, vzdelávanie
a inovácie. Výzvy v tomto roku budú v celkovej sume 1,1 miliardy eur. „Veda
a výskum to majú na Slovensku ťažké. Pre chyby a podvody krachol za vlády Smeru
celý operačný program určený na podporu vedy a výskumu a musel byť zlúčený
s programom dopravy a výstavby. Preto je pre nás teraz táto oblasť nesmierne
dôležitá. Investície do výskumu a inovácií prinesú ľuďom na Slovensku lepšie
pracovné miesta. Úspech našej krajine v budúcnosti už nezaistí rozdávanie dávok,
ale lepšia práca pre ľudí v nových dynamických odvetviach, v ktorých budú mať
ľudia aj dobré platy. Z nových eurofondov podporíme špičkových vedcov, aby
neodchádzali do cudziny, ale mali kvalitné podmienky pre svoju prácu tu, na
Slovensku. Tiež podporíme odborné vzdelávanie na stredných školách, aby žiaci
získali prax a potom si našli ľahšie prácu. Z eurofondov ďalej podporíme výskumné
nemocnice, inovatívne podniky a podnikateľov, ale aj rozvoj digitálnych služieb
štátu pre občanov,“ vymenovala vicepremiérka Remišová.
„Jednou zo slabín rýchlejšieho rozvoja našich regiónov sú cesty. Ešte stále máme
vyše 4 000 kilometrov regionálnych ciest v zlom stave, čo predstavuje obrovskú
brzdu pre rozvoj miestnej ekonomiky. V Bruseli sa nám podarilo presadiť, a nebolo
to vôbec ľahké, že nové eurofondy budeme môcť využiť aj na riešenie tohto
problému, ktorý bol desaťročia na okraji záujmu bývalých vlád. Preto v roku 2023
vyhlásime výzvy za 491 miliónov eur zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu
ciest všetkých kategórií, železnice, na rozvoj mestskej hromadnej dopravy
aj budovanie cyklotrás. Lebo moderná krajina je krajina s kvalitnou a spoľahlivou
dopravnou infraštruktúrou.“
Za najväčšou reformou eurofondov sú vyše dva roky tvrdej práce expertov na
ministerstve investícií. Do prípravy nového programového obdobia MIRRI SR
zapojilo všetkých kľúčových partnerov – od ostatných rezortov, samospráv,
zamestnávateľov, sociálnych a ekonomických partnerov, až po akademickú obec
aj mimovládny sektor.
„Nové eurofondy a Program Slovensko znamenajú pre našu krajinu možno
poslednú takúto veľkú príležitosť, ako sa skokovo posunúť vpred. Som
presvedčená, že vďaka kvalitnému investičnému plánu na nasledujúce roky túto
šancu naplno využijeme. Iba spoločne môžeme tvoriť lepšie Slovensko, kde sa bude
ľuďom dobre žiť v zdravej a úspešnej krajine,“ dodala vicepremiérka Remišová.

 

Príklady oblastí, do ktorých budú v roku 2023 smerovať výzvy z Programu
Slovensko:
SOCIÁLNA OBLASŤ: 1,8 mld. eur
• budovanie a modernizácia základných škôl – 53 mil. eur
• pomoc pri hľadaní pracovného miesta a zamestnanosť – 376 mil. eur
• terénna sociálna práca – 99 mil. eur
• výchovné poradenstvo na školách a prevencia – 14 mil. eur
• starostlivosť komunitného typu – 89 mil. eur
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 2,5 mld. eur
• zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie –
620 mil. eur
• verejná zeleň v mestách a obciach – 9 mil. eur
• kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 mil. eur
• odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 mil. eur
VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE: 1,1 mld. eur
• digitálne služby štátu – 26 mil. eur
• vybavenia stredných odborných škôl a prepojenie s praxou – 46 mil. eur
• výskumné nemocnice – 199 mil. eur
• podpora podnikov a zavádzania inovácií – 69 mil. eur
DOPRAVA: 491 mil. eur
• cesty I., II., III. triedy – 282 mil. eur
• železnice – 136 mil. eur
• mestská hromadná doprava – 37 mil. eur

 

• cyklotrasy – 20 mil. eur
KVALITNÉ VEREJNÉ SLUŽBY: 12,4 mil. eur
• podpora samospráv a mimovládnych organizácií – 27 mil. eur
• projekty na podporu demokracie a občiansku spoločnosť – spolu 4 mil. eur

Kompletný harmonogram plánovaných výziev na rok 2023 nájdete tu:
https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/

NEWSLETTER

aby vám nič neuniklo

zaludi
Sídlo strany

Za ľudí
Ružinovská 5889/42,
82103 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

PRE MÉDIÁ
Informácie

IČO: 52581675
DIČ: 2121121948
Číslo registrácie: SVS-OVR1-2019/027309

Bežný účet č.
SK24 1100 0000 0029 4607 6021

Účet pre úhradu členského č.
SK15 1100 0000 0029 4909 1331

Transparentný účet č.
SK11 1100 0000 0029 4515 0584

Ochranná známka - rozhodnutie
máte otázku
© 2023 Strana Za ľudí
zaludi
máte otázku
Sídlo strany

Za ľudí
Ružinovská 5889/42,
82103 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

PRE MÉDIÁ
Informácie

IČO: 52581675
DIČ: 2121121948
Číslo registrácie: SVS-OVR1-2019/027309

Bežný účet č.
SK24 1100 0000 0029 4607 6021

Účet pre úhradu členského č.
SK15 1100 0000 0029 4909 1331

Transparentný účet č.
SK42 0900 0000 0051 9069 4287

Ochranná známka - rozhodnutie
© 2023 Strana Za ľudí

Mgr. Roman Kozák

pedagóg, Prievidza

129.

Mladý učiteľ vyučuje na strednej škole informatiku, ktorú aj vyštudoval, zároveň  je spolumajiteľom materskej školy a jaslí. Pedagógom sa stal preto, lebo chce byť hnacím motorom pre mladých ľudí. Do politiky túži prispieť svojimi nápadmi v oblasti školstva, pričom by sa chcel zamerať nielen na stredné školy, ale aj na základné a predovšetkým materské školy, ktoré by si zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť.

Ing. Jozef Hrablay

Rimavská Sobota, dôchodca

126.

Čerstvý dôchodca celý svoj profesionálny život pracoval v úspešnej zahraničnej elektro technologickej spoločnosti, ktorá sa pod jeho vedením rozrástla a vďaka nej má v regióne prácu 150 ľudí. Zaoberá problematikou výroby, riadenia výroby, bezpečnosti a ekonomiky, preto svoj najväčší prínos pre krajinu vidí v oblasti hospodárstva, ktorému by sa rád naďalej profesionálne venoval.

Patrik Wolf

podnikateľ, Malé Leváre

125.

Do politiky sa rozhodol vstúpiť kvôli citátu Edmunda Burkeho: „Jediná vec nevyhnutná pre triumf zla je, aby dobrí ľudia nič nerobili.“ Podniká v oblasti realít a bývania, vyštudovanú má politológiu a chcel by sa venovať problematike zneužívania právomocí verejných činiteľov. Tvrdí, že by sa malo viac investovať do športovania detí a mladých ľudí, pretože ich zdravie je dôležité pre budúcnosť celej spoločnosti.

Juraj Marenčák

sales specialist, Bratislava

124.

Obdobie mečiarizmu a 90. roky boli časy, ktoré ho veľmi ovplyvnili a vie, že niečo podobné by už zažiť nechcel a rovnaké pocity má aj pri spomienke na  „červenú vládu.“ Práve tieto voľby považuje za prelomové. Vo svojej kandidatúre vidí príležitosť, ako niečo v tejto krajine vylepšiť. Svoju schopnosť efektívne riešiť problémy a motivovať ľudí k lepším výkonom chcel využiť pre všeobecné blaho. 

Mgr. Anton Kučík

živnostník, Trenčín

123.

Obava návratu divokých rokov „našich“ ľudí  a celospoločenské smerovanie poslednej doby ovplyvnili jeho rozhodnutie kandidovať. Vie, že mier a demokracia nie sú samozrejmosťou a o tieto hodnoty by chcel skúsiť sám zabojovať nie len pre seba, ale pre všetkých dobrých ľudí. Rád by pomáhal malým a stredným podnikateľom, pretože sám je šéfom úspešnej firmy, ale chcel by otvoriť aj tému zmeny volebného systému.

JUDr. Ján Loderer

podnikateľ, Strečno

122.

Skúsený podnikateľ a zamestnávateľ chce vstúpiť do politiky a využiť svoje skúsenosti aby bola slušná, dôveryhodná a aby konala v prospech spoločnosti, nie jednotlivých skupín. Celý jeho život je zameraný na slušnosť a pomoc ľuďom, či v pozícii vedúceho pracovníka Štátnych lesov, alebo dlhoročného komunálneho politika. Vždy snažil byť vzorom pre ostatných ľudí, ktorý sa neodkláňa od svojich morálnych hodnôt.

Jozef Varga

prevádzkový manažér, Prešov

121.

Je za slušné Slovensko bez korupcie, oligarchov, za Slovensko, kde rodiny dokážu prežiť šťastný život a kde slovo poslanec a politik nebude synonymom človeka, ktorý sa priživuje na štáte, ale človeka, ktorý pracuje pre ľudí a za ľudí. V parlamente by sa rád venoval predovšetkým zeleným témam, pretože miluje prírodu a myslí si, že vždy pre ňu môžeme urobiť viac, treba to však robiť, ako všetko v politike, s rozumom.

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD.

vysokoškolská pedagogička a ekonómka, Považská Bystrica

120.

Dlhé roky pracuje s množstvom legislatívy, socioekonomickej problematike teda naozaj rozumie a poburujú ju množstvá klamstiev od politikov. Chcela by prispieť k tomu, aby ľudia neboli viac klamaní a aby sa legislatíva schvaľovala iba taká, ktorá by bola prehľadná a zvýšila by kvalitu života nás všetkých. Nič vo svojom živote nedostala zadarmo a všetko, čo doposiaľ dosiahla si musela tvrdo vybojovať a odpracovať.

Dagmar Štiavnická PhD., M.B.A., DiS.

riaditeľka zariadenia pre seniorov, Považská Bytrica

119.

Jej životné krédo je „odvaha a múdrosť“ a v živote ju najviac vyformovalo detstvo, ktoré mala možnosť prežiť aj so starými rodičmi, ktorí ovplyvnili jej vzťah k starším ľuďom. Má hlboký záujem o sociálne problémy, snahu zlepšiť kvalitu života najzraniteľnejších skupín a riešiť problémy ľudí, ktorí ich nedokážu riešiť sami. Pracovala ako vysokoškolský pedagóg a je členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov.

Bc. Stanislav Šváby

živnostník, Prešov

112.

Rodený Košičan, ktorý sa po 40 rokoch presťahoval do manželkinej rodnej obce Vyšná Šebastová a napokon sa stal aj jej úspešným a obľúbeným starostom na 8 rokov. Zrealizoval niekoľko projektov, ktoré výrazne zlepšili život občanov obce. Ovláda problematiku komunálnej politiky, samospráv, pozná problémy života ľudí z obcí a menších miest a práve im by chcel svojim pôsobením v NR SR pomôcť.

Mgr. Michal Krenžel

pedagóg, Čadca

105.

Jeho snom a politickým cieľom je zasadenie sa o vybudovanie infraštruktúry na školách, kde by sa mohli realizovať tri aj štyri hodiny telesnej výchovy.  Pokladá za dôležité predchádzať novej  celosvetovej pandémii - obezite. Náklady na liečenie chorôb spojených s obezitou sú násobne vyššie ako investícia do osvety pohybu. Zásady fair – play neháji len v športe, ale v celom svojom životnom štýle. 

RNDr. Gabriel Gaži

správca siete, Bratislava

98.

Vyštudoval biofyziku a chemickú fyziku a pracuje ako správca serverov a techniky v SAV. Tri volebné obdobia pôsobil ako poslanec v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej mestskej časti Petržalka, kde ho uchvátilo nadšenie ľudí, s ktorými mal možnosť spolupracovať. Verí, že keď sa dala pozdvihnúť do vyššieho levelu mestská časť, dá sa to aj s celou krajnou. Všetko je to vždy len o tých správnych ľuďoch.  

Ing. arch. Ľubomír Lapšanský

architekt, Bratislava

92.

Do strany ZA ĽUDÍ vstúpil ako jeden z prvých, keď mal pocit, že slovenská spoločnosť by mala pomôcť zachrániť demokraciu. Teraz má podobne zlý pocit, že treba niečo urobiť a tak chce priložiť ruku k dielu. Má bohaté skúsenosti v oblasti reformy verejnej správy vrátane aktualizácie administratívneho usporiadania Slovenska a v tejto oblasti by sa rád realizoval a ďalej odovzdával skúsenosti.

Jaroslav Rusina

konateľ spoločnosti, Banská Bystrica

84.

„Nakradnuté peniaze si do hrobu nikto nevezme“ - to je známa pravda, ktorú síce každý pozná, no veľa politikov sa správa tak, ako by toto pravidlo zrovna pre neho neplatilo.

Rád by žil v krajine, kde demokracia nie je len výraz, ale niečo, čo sa naozaj žije a zákon platí pre každého. V politike sa chce venovať marginalizovaným skupinám a každodenným problémom samospráv, ktoré strpčujú život obyvateľom Slovenska.

Ing. Eliška Maťašková

ekonómka a poslankyňa obecného zastupiteľstva, Bratislava

77.

Jej rodina bola prenasledovaná totalitným komunistickým režimom, odkiaľ pramení jej odpor k nespravodlivosti a zneužívaniu moci. Preto chce hájiť princípy demokracie, kde má každý občan zaručené základné práva a slobody. Miesto pasívnej kritiky politických a socioekonomických pomerov na Slovensku chce prispieť k takým trendom  v spoločnosti, ktoré budú smerovať k ozajstnému zlepšovaniu života ľudí.

Katarína Gajdošová

odborná asistentka, Košice

70.

Pedagogička z materskej školy si prešla neľahkou mladosťou a na vlastnej koži pocítila, aké je to „nemať“. Napriek tomu je presvedčená, že človek nemé dostávať veci zadarmo a nemá natŕčať ruku štátu s myšlienkou „starajte sa!“ Do politiky chce vstúpiť preto, lebo chce pomôcť  vybudovať silné sebavedomé školstvo, kde budú mať učitelia svoju hodnotu a budú sa naplno môcť venovať deťom. 

Ing. Ján Zelenčík

ekonóm, Nitra

63.

Vyštudovaný strojný ekonóm a inžinier pracoval niekoľko rokov v štátnej nemocnici, kde s hrôzou zistil, aký neporiadok a „pozostatky“ socializmu tu stále panujú. Zdieľa názor, že keď ľudia, ktorí majú dobré úmysly budú mlčať, tak to so Slovenskom nedopadne dobre. V politike by sa chcel venovať manažmentu a zlepšeniu finančných problémov nemocníc a podporovať inovácie v oblasti malého a stredného podnikania.

Ing. Milan Oršula

projektový koordinátor, Považská Bytrica

56.

Študoval a roky pracoval v zahraničí a rád by priniesol na Slovensko všetko to, čo videl, že inde dobre funguje. Chcel by, aby sa v našej krajine ľuďom dobre žilo, aby nemuseli odchádzať pracovať do iných krajín. Zaujíma sa o letectvo a techniku a má potrebu veci zjednodušovať, aby boli dostupné širokej verejnosti a komunitám. Medzi jeho úspešné projekty patrí transformácia trenčianskeho vojenského letiska na civilné.

PhDr. Patrik Kohut

miestny poslanec Košice - Západ

49.

Jeho rozhodnutie kandidovať súvisí výlučne s tým, že mu nie je ľahostajná budúcnosť krajiny, v ktorej chce naďalej žiť. Pôsobí ako miestny poslanec, z čoho postupne vyplynula potreba pomáhať ľuďom v celej krajine. Vidí sa predovšetkým v témach regionálneho rozvoja, pretože regionálne rozdiely na Slovensku sú priepastné. Prioritou mladého Košičana je načúvať problémom občanov a následne hľadať tie najlepšie riešenia.

Ing. Ondrej Babjarčík

zástupca primátora, Humenné

42.

Po 20 rokoch kariéry ekonóma sa pustil do komunálnej politiky, kde pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva a zástupca primátora. Politika má byť podľa neho vecnou službou ľuďom, nie šoubiznisom. Svojou kandidatúrou sa stavia za hodnoty, ktoré sú pre neho dôležité: boj proti korupcii a spravodlivosť. Chce sa venovať zmene financovania samospráv a zasadiť sa o zníženie daňovo odvodového zaťaženia práce.

kucik

doplnit

34.

doplnit

MUDr. Obbaidulah Mir

lekár, Rimavská Sobota

35.

Na Slovensko prišiel v sedemnástich rokoch z Afganistanu úplne bez ničoho. Vyštudoval tu medicínu a dnes je Slovensko jeho domovom. Je úspešný odborník v oblasti urológie, komunálny politik aj podnikateľ. Za roky praxe dobre spoznal problémy lekárov a pacientov, ale aj ľudí z odľahlejších regiónov. Pozná diery v systéme Slovenského zdravotníctva a práve v tejto problematike by sa chcel politicky angažovať.

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.,

zástupca starostu, Košice - Západ

28.

Jeho snom je, aby rodiny žili spolu a nik nemusel odchádzať za dobrou prácou ďaleko od domova. Potenciál Slovenska nie je využitý, čoho dôsledkom je úpadok regiónov, hlavne na východe krajiny. Prioritou skúseného komunálneho politika je teda rozvoj regiónov a transparentné spravovanie verejných záležitostí. Chce, aby Slovensko malo priaznivé podnikateľské prostredie, kde budú môcť čestní ľudia slušne žiť. 

Vladimír Škola, M.B.A.,

generálny manažér, Trenčín

21.

Verí v silu ideálov a má jasnú predstavu o tom, ako má fungovať a slúžiť štát, aby sa v ňom dobre žilo. Viac ako 15 rokov sa venuje problematike rozvojových projektov, najmä v oblasti energetických úspor a zelených investícií, je odborníkom v oblasti eurofondov. V strane ZA ĽUDÍ pôsobí od jej začiatku a politiku má v DNA – už ako študent stál na čele vysokoškolského parlamentu a viedol antikampaň proti Ficovi.

PaedDr. Viera Leščáková

riaditeľka školy, Prešov

14.

Podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ vždy hrdo stála vedľa Veroniky Remišovej. Súčasná politická situácia je podľa nej tak vážna, že teraz odchádzať z boja by bolo mimoriadne nezodpovedné. Donedávna zastávala funkciu štátnej tajomníčky na ministerstve kultúry, predtým pôsobila ako poslankyňa NR SR. V politike nehľadá výhody, ani „teplé miesto“, v politike chce predovšetkým slúžiť ľuďom.

JUDr. Ján Magušin

právnik, Liptovská Osada

7.

Mladý právnik pochádzajúci z trinástich detí pracuje po boku Veroniky Remišovej už sedem rokov a zdieľa s ňou tie najdôležitejšie hodnoty. Keď videl, že v politike sú aj poctiví ľudia, rozhodol sa do nej sám vstúpiť, aj keď vie, že ľahké to nebude. Chce byť aktívny pri záchrane právneho štátu a zabojovať o to, aby Slovensko nebolo opäť vrátené do rúk mafie a oligarchov. 

Veronika Remišová

poslankyňa NR SR, Bratislava

147.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ a bývalá vicepremiérka je dlhoročná bojovníčka za úspešné Slovensko bez korupcie. Odstrihla oligarchov od štátneho IT a zrealizovala najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska. Je nepohodlná pre všetkých politikov, ktorí nemajú čisté úmysly a s ich nenávisťou sa stretáva už roky, no stále verí svojim ideálom a v dobro ľudí. Zo svojich hodnôt neuhne ani o milimeter.

JÁN MAGUŠIN

ČLEN PREDSEDNÍCTVA

Vyrástol som v dedine na Liptove vo veľkej rodine spolu s 12 súrodencami. Rodičia ma naučili, že sa v živote treba postaviť za pravdu, hoci aj proti silnejšiemu. Vždy mi vadila nespravodlivosť a krivda vo svete, a tak som sa stal právnikom. Desať rokov som pracoval v súkromnom aj štátnom sektore. Pomáhal som odhaľovať korupciu a zlodejiny vlád Smeru. Keď som videl, ako niektorí politici a médiá klamú, začal som o tom písať. Ale ani to nestačí. Dnes vidím, ako si "šéfovia" systému korupcie, klamstva a zločinu chcú zobrať krajinu späť. Nechcem sa tomu len prizerať. Nechcem sa pozerať na krajinu, z ktorej odchádzajú šikovní ľudia znechutení nenávisťou a hlasným krikom organizovanej zloby. Chcem spravodlivé a bezpečné Slovensko. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky.

Budem sa naďalej venovať témam právneho štátu, spravodlivosti a boju proti korupcii. Potrebujeme bezpečnú a fungujúcu krajinu, ktorá si váži hodnoty svojich predkov, podporuje rodinu a ctí si spravodlivosť. Hoci politika je ťažký boj, viem, že vzájomná dôvera a hodnoty sú cennejšie. A že za ne stojí zabojovať.

VIERA LEŠČÁKOVÁ

PODPREDSEDNÍČKA

Ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľka ZŠ sa veľa pohybujem medzi ľuďmi. Stretávam množstvo ľudí, ktorí chcú to isté. Chcú žiť v krajine, na ktorú budú hrdí. Chcú žiť v krajine, kde pre ich deti bude budúcnosť. V krajine, kde naše deti dostanú kvalitné vzdelanie a dobrú  prácu. V krajine, kde sa rešpektujú pravidlá a zákony platia pre všetkých rovnako. V krajine, kde štát pomáha všetkým ľuďom, ale najmä tým najzraniteľnejším. V krajine, kde sú uznávané práva všetkých ľudí. V krajine, kde politici slúžia, a nie rozkladajú spoločný majetok. V krajine, kde slovo politik nie je hanlivé označenie.

Možnosť byť súčasťou tímu ZA ĽUDÍ je pre mňa veľkou výzvou! Všetku svoju energiu a skúsenosti z dlhoročnej práce v regionálnom školstve a samospráve chcem vložiť do projektu, ktorý (ako z celého srdca verím) má reálne predpoklady zmeniť tvár našej prekrásnej krajiny. Ak nechceme nechať našu vlasť  nenažraným zlodejom, ktorí do politiky vstupujú, aby rozkradli verejné zdroje, musí nás byť veľa a musíme sa aktívne snažiť ľuďom ukázať, že to ide aj inak!

Pre mňa to znamená ukázať ľuďom, že sú politici, ktorí prišli slúžiť. Politici, ktorým naozaj zo srdca záleží na ľuďoch, ktorí žijú v regiónoch. Znamená to:

  • dobrý politický program a následne veľkú vôľu presadzovať ho,

  • veľa čestných a nekorupčných ľudí v politike,

  • konštruktívnu kritiku a alternatívne riešenia problémov.

Určite to pre mňa neznamená exhibicionizmus a neustálu deštrukciu. Je to možno nudné, ale inak našu krajinu nepostavíme odznova!

Som hrdá, že môžem byť súčasťou tímu ZA ĽUDÍ. Vedie ho charizmatický a úprimný človek Andrej Kiska, ktorý za päť rokov svojho pôsobenia v úrade prezidenta dokázal, že na to má. Je to líder akého Slovensko potrebuje. Líder so zdravým gazdovským rozumom, ktorému je každý extrém cudzí, a ktorý neustúpil ani pred vydieraním najmocnejších v tejto krajine. Andrej Kiska je líder, nie psychopatický vodca, ktorý verí vo vlastnú neomylnosť. Ja verím, že na Slovensku dozrela doba pre takýchto lídrov, ktorí povedú krajinu čestne a s úprimnými úmyslami.

Tím ZA ĽUDÍ tvorí veľa úžasných ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.  Za všetkých musím spomenúť moju dlhoročnú spolupracovníčku a priateľku Janku Žitňanskú, ktorá svojou prácou v politike dokázala, že veľké srdce, ľudskosť a odbornosť môžu ísť ruka v ruke. To, že som naozaj v dobrej spoločnosti ma napĺňa radosťou a nádejou, že sa to v roku 2020 podarí! A naše deti nám raz za tento boj poďakujú.

VERONIKA REMIŠOVÁ

PREDSEDKYŇA

Slovensko sa neposunie k lepšiemu samé od seba. Potrebujeme prepracovaný program a kvalitný tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať a presadiť potrebné zmeny. Lídrov, ktorí sa nebudú vzájomne hašteriť, ale budú spolupracovať, zamerajú sa na seriózny program a diskusiu s budúcimi partnermi. Potrebujeme konštruktívnu a energickú politiku, s úctou k pravde, s ľuďmi v regiónoch. Preto som sa rozhodla pridať k Andrejovi Kiskovi a  tímu špičkových odborníkov v strane Za ľudí. Verím, že táto nová strana prinesie na Slovensko pozitívnu zmenu, po ktorej Slováci tak túžia.

Ak chceme potláčať korupciu, potrebujeme dôveryhodnú políciu, ktorá nelustruje nevinných občanov a nepracuje na objednávku tak, ako to vyhovuje niektorým politikom alebo mafii, ale pomáha a chráni všetkých, bez ohľadu na bohatstvo, vplyv a kontakty.

Potrebujeme spoľahlivú prokuratúru. Bez káuz a bez esemesiek s človekom obvineným z objednávky vraždy.

Potrebujeme efektívnu a nezávislú policajnú inšpekciu, ktorá nestíha len drobné chyby radových policajtov, ale hlavne veľké ryby medzi vysokými policajnými dôstojníkmi a veľkú korupciu v radoch policajtov.

Oblasti korupcie a bezpečnosti, práci polície a prokuratúry  sa chcem naďalej venovať tak, ako som to robila 4 roky, presadzovať systémové riešenia, aby občania mohli dôverovať štátu, s nulovou toleranciou ku korupcii a so silnými inštitúciami, na ktoré sa ľudia môžu spoľahnúť.

Veronika Remišová

poslankyňa NR SR, Bratislava

147.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ a bývalá vicepremiérka je dlhoročná bojovníčka za úspešné Slovensko bez korupcie. Odstrihla oligarchov od štátneho IT a zrealizovala najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska. Je nepohodlná pre všetkých politikov, ktorí nemajú čisté úmysly a s ich nenávisťou sa stretáva už roky, no stále verí svojim ideálom a v dobro ľudí. Zo svojich hodnôt neuhne ani o milimeter.