Vicepremiérka Remišová: Pomáhame rodinám – z eurofondov dostane vyše 150 000 žiakov digitálny príspevok


Bratislava, 28. február 2023 – Pomáhame rodinám a podporujeme prístup detí
k modernému vzdelávaniu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej
spúšťa novú schému podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi. Vybrané
skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny
príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Spoločný
projekt MIRRI SR a Digitálnej koalície je určený pre 152 000 školákov.

„Sľúbila som, že spravíme poriadok v eurofondoch a budeme ich využívať
zmysluplne na projekty, ktoré pomôžu ľuďom a Slovensku. Sľuby plníme.
Z eurofondov spúšťame po prvýkrát unikátnu schému podpory žiakov základných
a stredných škôl. Vďaka novému projektu Digitálny žiak dostane až 152 000
školákov príspevok na nákup výpočtovej techniky, ktoré potrebujú pri svojom
vzdelávaní. V minulosti išli peniaze určené na digitalizáciu oligarchom na
predražené IT projekty, my z eurofondov pomáhame rodinám a investujeme
peniaze do zručností a budúcnosti detí na Slovensku,“ vyhlásila vicepremiérka a
ministerka informatizácie Veronika Remišová.
„Dnešné deti musia pri vyučovaní aj pri domácich úlohách čoraz viac využívať
digitálne zariadenia – hybridná forma vzdelávania sa za uplynulé roky stala úplne
bežnou súčasťou ich života. Lenže desaťtisíce školákov nemajú pre to
zodpovedajúce digitálne zručnosti a mnohí dokonca ani počítač či notebook. Tento
problém potvrdzujú aj výsledky testovania Monitor 9 a IT Fitness Testu, v ktorých
sa žiaci základných a stredných škôl za uplynulé dva roky, kedy boli z veľkej časti
odkázaní na online vyučovanie, zhoršili. Digitálne zručnosti sú už dnes základným predpokladom, aby mladí ľudia boli úspešní a našli si po škole prácu, keďže práca s
počítačom a rôznymi programami sa vyžaduje aj v tých najbežnejších povolaniach.
V EÚ používa počítač pri práci až 87 % všetkých pracovníkov. Z tohto dôvodu
prichádzame s projektom Digitálny žiak, vďaka ktorému sa aj žiaci z chudobnejších
rodín budú môcť plnohodnotne zapojiť nielen do vyučovania, ale aj do bežného
života dnešnej digitálnej doby,“ uviedla ministerka informatizácie Remišová.
Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou – Národnou koalíciou pre
digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre
žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov
jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou.
Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať
presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.
„Digitálne zručnosti sa čoskoro stanú nevyhnutnou súčasťou našich životov. Až
65 % detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní vysokoškolského
titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú. Stav digitálnej
vybavenosti jednotlivých domácností v rámci Slovenska sa zásadne líši. Dostupnosť
digitálnych zariadení nielen v školskom, no i domácom prostredí vytvára
predpoklad na kvalitnejšie a digitálne inkluzívne vzdelávanie, ktoré umožňuje plne
rozvinúť potenciál žiakov. Primárnym cieľom projektu Digitálny žiak je vyrovnať
štartovacie pozície, zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení a podporiť rovný
prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, a to bez ohľadu na to, z akého socio-
ekonomického prostredia pochádzajú. Aj vďaka tejto pomoci budú žiaci schopní
študovať plnohodnotne i z domu, a tiež rozvíjať svoje digitálne zručnosti, a teda
uspieť v digitálnej dobe,“ doplnil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a
stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností,
ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu. Podľa analýzy MIRRI SR o digitálnej
chudobe na Slovensku sú nedostatkom financií na kúpu hardvéru alebo nízkou
úrovňou digitálnych zručností ohrozené najmä nízkopríjmové domácnosti s deťmi.
Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách. Súčasní
prváci na stredných odborných školách a štvorročných gymnáziách dosahujú slabšie študijné výsledky, čo ukázali výsledky Monitoru 9 aj IT Fitness Testu. Sú to
žiaci, ktorí sa dva roky učili dištančne, čo sa odrazilo na ich výsledkoch aj na úrovni
ich digitálnych zručností. Preto sa aj všetci prváci na stredných školách, bez
ohľadu na ich ekonomickú situáciu, zaradili medzi žiakov, ktorí sa môžu uchádzať
o digitálny príspevok. Študenti na odborných školách tiež väčšinou potrebujú
výkonnejší počítač, ktorý zvládne aj náročnejšie špeciálne programy a digitálny
príspevok bude preto pre nich veľkou pomocou.
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka
gymnázií a stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom ukázali pokles
úspešnosti žiakov. Kým v roku 2019 testovaní žiaci dosiahli v matematike
priemernú úspešnosť 63,1 %, v roku 2022 to bolo 53,2 %. Pokles úspešnosti bol aj
v rámci slovenského jazyka a literatúry – v roku 2019 testovaní žiaci dosiahli
priemernú úspešnosť 62,3 %, kým v roku 2022 to bolo 59,1 %. Pokles úspešnosti
žiakov vo všetkých vekových kategóriách preukázal tiež IT Fitness test – konkrétne
výsledky žiakov boli v roku 2022 v porovnaní s rokom 2019 horšie o 14
percentuálnych bodov.
„Digitálny príspevok môže dostať spolu približne 152 000 žiakov základných a
stredných škôl – digitálnym žiakom sa teda bude môcť stať takmer každý štvrtý
žiak stredných škôl a každý piaty na základných školách. Je to ďalšia pomoc, ktorú
prinášame pre rodiny a deti v čase krízy. Za bývalej vlády Slovensko z eurofondov
určených na digitalizáciu prišlo pre chyby a podvody o desiatky miliónov eur. Toky,
ktorými v minulosti tiekli eurofondy k oligarchom, sme stopli a pomoc ide teraz
výlučne do tých oblastí, kde to pomôže ľuďom a našej krajine,“ zdôraznila
vicepremiérka Remišová.
O možnostiach, ako získať príspevok, dostanú žiaci a ich zákonní zástupcovia
informácie prostredníctvom Digitálnej koalície, ktorá na projekte spolupracuje
s vyše 3 500 školami z celého Slovenska. Všetky informácie o projekte sú
dostupné na oficiálnej webovej stránke www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú
zároveň aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.
Príspevky sa začnú žiakom poskytovať v priebehu roka. Prví na rad prídu prváci na
stredných školách, ktorým má byť príspevok doručený ešte v tomto školskom roku. Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná
spoločnosť, ktorú má na starosti MIRRI SR a slúži na digitalizáciu Slovenska.
„Ak má byť digitálna transformácia Slovenska úspešná, musí byť spravodlivá
a k jej výhodám musia mať rovný prístup všetci. Cieľom tohto nášho odvážneho
projektu je, aby všetci žiaci a študenti boli pripravení na digitálnu dobu a aby sa
mohli úspešne uplatniť pri ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní. Spoločne tvoríme
úspešné Slovensko, kde ľudia vo všetkých regiónoch budú mať dobrú prácu
a európsku kvalitu života,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Povedali o projekte:
Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič: „Ambíciou žúp je neustále
zvyšovať kvalitu vzdelávania na stredných školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Aj to je dôvod, prečo sme sa projekt Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Digitálnej koalície rozhodli podporiť a
propagovať. Verím, že prinesie, jednak zvýšenie digitalizácie, ale najmä vytvorenie
lepších podmienok štúdia pre všetkých študentov bez rozdielu. Zástupcovia
združenia samosprávnych krajov SK8 budú plne súčinní pri osvete či cielenej
informovanosti o tomto projekte na školách, ktorý môže posunúť naše školstvo o
krok vpred.“
Prezident Asociácie stredných odborných škôl SR Felix Dömény: „Digitálny žiak
predstavuje začiatok cesty za lepším školstvom. Ide o veľkú príležitosť pre nás
všetkých – pre rodičov, aby vybavili svoje deti potrebnou digitálnou technikou, pre
žiakov, aby získali potrebné digitálne zručnosti a pre školy, aby dokázali plne
rozvinúť potenciál všetkých svojich žiakov.“
Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková: „Národný
projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) vnímam ako úspešný
výsledok rokovaní aj so Združením základných škôl Slovenska. Zvlášť v čase príprav
kurikulárnych zmien je dôležité zabezpečiť všetkým žiakom základných škôl prístup

k informačno-komunikačným technológiám. V rodinách, kde rodič nemôže
finančne pokryť náklady na nákup digitálnych technológií, prispeje tento projekt
finančnou pomocou. Verím, že vďaka tejto, aj keď len jednorazovej pomoci, sa
posunieme ku kvalitnejším digitálnym zručnostiam našich žiakov, a tak im
umožníme lepšie uplatnenie na európskom trhu práce.“
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero: „Digitalizácia je pre
žiakov z marginalizovaných rómskych komunít novou cestou, ktorá im otvára
brány z kruhu generačnej chudoby. Práca s digitálnymi technológiami je v dnešnej
dobe nevyhnutnosťou, a preto verím, že digitálny príspevok bude prostriedkom,
ktorý dopomôže k vyššej vzdelanostnej úrovni a zamestnateľnosti ľudí z MRK. Aj
pri tomto národnom projekte bude potrebná spolupráca rodín, škôl a prijímateľa
národného projektu, aby došlo k maximálne efektívnej miere implementácie.“
Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk.

Aby vám nič neuniklo