Vicepremiérka Remišová: Pomoc regiónom už ide podľa nových férových pravidiel, v najmenej rozvinutých okresoch sme minulý rok vytvorili 500 nových pracovných miest


Bratislava, 26. január 2023 – Pomáhame ľuďom v regiónoch. V najmenej
rozvinutých okresoch sme vlani z regionálnych príspevkov, ktoré riadi
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR),
podporili 243 projektov. Na pomoc malým podnikateľom, cestovnému ruchu
a lepšie služby pre ľudí sme rozdelili 17,5 milióna eur. Vďaka podporeným
projektom vznikne v najmenej rozvinutých regiónoch vyše 500 udržateľných
pracovných miest.
„Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a služby na európskej úrovni sú
našou prioritou. Pozornosť obzvlášť sústredíme na podporu najmenej rozvinutých
okresov, kde ľudia každodenne čelia väčším problémom ako inde. Preto
podporujeme také projekty, ktoré do týchto regiónov prinesú nové pracovné
miesta, lepšie služby a napomáhajú rozvoju lokálnej ekonomiky. Viac ako polovica
projektov, ktoré vlani získali náš regionálny príspevok, pomôže malým a mikro
podnikom,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika
Remišová. „Túto úlohu berieme vážne – v porovnaní s predošlými vládami sme
podporu najmenej rozvinutých okresov navýšili o takmer 40 %. Za tri krízové roky
sme pomohli vytvoriť v týchto okresoch tisíc udržateľných pracovných miest, len
vlani ich pribudlo viac ako 500,“ zdôraznila ministerka investícií.
Na podporu projektov v najmenej rozvinutých okresoch MIRRI SR z regionálnych
príspevkov rozdelilo v roku 2022 spolu 17,5 milióna eur. Z toho takmer 12
miliónov eur išlo na 159 projektov rozšírenia a modernizácie výroby
podnikateľských subjektov. „Malí podnikatelia sú kostrou lokálnej ekonomiky,
a preto pomoc sústredíme z veľkej časti práve na ich podporu a tvorbu nových
pracovných miest,“ doplnil štátny tajomník Dušan Velič.

Podporené malé a mikro podniky pôsobia v širokej škále odvetví hospodárstva –
od spoločností zaoberajúcich sa obrábaním kovov a spracovaním dreva, cez
stavebníctvo a potravinársku výrobu, až po stravovacie, ubytovacie a ďalšie služby
v cestovnom ruchu. Podporu získali napríklad: nákup CNC obrábacieho centra pre
strojársku výrobu v Huncovciach, ktoré využijú aj študenti strednej odbornej školy
v Matejovciach; obstaranie technológie na výrobu brikiet z drevného odpadu
v Kokave nad Rimavicou a inovatívnej technológie na sušenie kvasníc
v pekárenskej výrobe v Lučenci; nákup technológie na výrobu biologicky
rozložiteľných obalov v Rožňave či nákup vybavenia pre tradičnú pekárenskú
výrobu v Pečovskej Novej Vsi a Rimavskej Sobote. Podpora taktiež išla na
rekonštrukciu priestorov pre zážitkový turizmus v národnej kultúrnej pamiatke
Weinova pradiareň v Kežmarku, či na mobilnú predajňu potravín pre viaceré obce
v okrese Stará Ľubovňa, kde nie je stála predajňa, napríklad v Hromoši, Matysovej,
Legnave, Starine a v ďalších.
Medzi podporenými podnikateľskými subjektmi tvoria osobitnú skupinu
spoločnosti založené miestnymi samosprávami. Spolu 19 komunálnych podnikov
získalo z MIRRI SR celkovú podporu vyše 1,2 milióna eur. Napríklad, komunálny
podnik v obci Gemer získal financie na rozšírenie doterajšej výroby cestovín aj o
výrobu pizze. Obecný podnik v Nižnej Slanej zas plánuje prevádzku na výrobu
betónových prefabrikátov a obec Plavnica sa v novom miestnom sociálnom
podniku chce špecializovať na stavebné práce.
MIRRI SR z regionálnych príspevkov v roku 2022 podporilo 17 projektov rozvoja
v cestovnom ruchu. Vďaka regionálnemu príspevku ponúkne hrad v obci Divín
nové služby pre turistov – na nádvorí bude javisko a postaví sa hradná recepcia,
hrad sa tiež nanovo osvetlí a vybaví bezpečnostným kamerovým systémom. Ďalej
sa tiež rozšíri a zmodernizuje stála expozícia mestského múzea Lučenec
a občianske združenie Halúzka z Nižnej Olšavy pripraví tvorivé dielne, workshopy,
výstavy o ľudovej kultúre a remeslách.
Osobitný prínos pre rozvoj regiónov majú investície do školstva a vzdelávania.
V tejto oblasti získalo príspevok 17 projektov zameraných na zvýšenie kvality
odborného vzdelávania, rozšírenie kapacít či rekonštrukciu základných
a materských škôl. Financie idú napríklad na zriadenie škôlky vo Vyšnej Kamenici,
modernizáciu dielní odborného výcviku SOŠ v Revúcej alebo na vybudovanie
bezbariérového vstupu do cirkevnej základnej školy v Kežmarku.

Do najmenej rozvinutých okresov išli financie aj na zvýšenie kvality občianskej
vybavenosti v mestách a obciach. Regionálne príspevky spolu vo výške 2 milióny
eur získalo 31 projektov, medzi iným na obnovu verejných priestranstiev,
rekonštrukciu verejných budov či na zvýšenie kvality sociálnych služieb. Podporili
sme napríklad nákup vybavenia pre potravinovú banku v Michalovciach či tepelné
čerpadlá v zariadení pre seniorov v Sabinove a ďalšie.
O regionálny príspevok sa mohli uchádzať právnické aj fyzické osoby –
podnikatelia pôsobiaci v jednom z 20 najmenej rozvinutých okresov Košického,
Prešovského a Banskobystrického kraja. Všetky projekty, ktoré získali regionálny
príspevok možno nájsť na:
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#zmluvy.
„Je pre nás veľmi dôležité, že vlani išla podpora do najmenej rozvinutých okresov
už podľa nového zákona, ktorý sme presadili v parlamente. Ten stopol
prideľovanie podpory na základe straníckeho trička a po kamarátskych linkách,
ako sa to dialo veľakrát v minulosti. Neraz sa stávalo, že peniaze smerovali na
projekty s nulovým prínosom pre rozvoj regiónu – napríklad na cestu k domu
miestneho funkcionára. Toto je vďaka našej zmene zákona minulosťou a
o dotáciách už nerozhodujú politickí nominanti na okresnom úrade, ale výbor
zložený zo zástupcov samospráv, krajov, neziskových organizácií, akademického
sektora či odborníkov nášho ministerstva,“ upozornila Remišová.
Regionálne príspevky poskytuje MIRRI SR na základe zákona o podpore najmenej
rozvinutých okresov. Vďaka legislatívnym zmenám, ktoré v roku 2021 presadil
rezort regionálneho rozvoja, je v súčasnosti prideľovanie regionálnych príspevkov
adresnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie.
„Okrem regionálnych príspevkov sme najmenej rozvinutým okresom pomohli aj
špeciálnymi dotačnými schémami. Veľký ohlas mali dotácie na opravu miestnych
komunikácií a chodníkov. Vďaka dvom výzvam v celkovej výške 20 miliónov eur si
môže chodníky a cesty opraviť viac ako 150 obcí a miest. Je to obrovské plus,
pretože do miestnych komunikácií štát neinvestoval celé desiatky rokov, a až my
pomáhame samosprávam tento problém aktívne riešiť,“ dodala vicepremiérka
Remišová.

V súčasnosti patria k najmenej rozvinutým okresy: Kežmarok, Sabinov, Gelnica,
Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov,
Svidník, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Rožňava,
Sobrance, Trebišov a Stará Ľubovňa. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny na základe miery evidovanej

Aby vám nič neuniklo