Vicepremiérka Remišová: Prvé výzvy z nových eurofondov sú vypísané – z programu Interreg s Poľskom podporíme ochranu životného prostredia a obnovu ciest v pohraničí


Bratislava, 13. február 2023 – Vyhlasujeme prvé výzvy z nových eurofondov.
Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom boli vypísané tri výzvy
na podporu života ľudí v pohraničí. Viac ako 41 miliónov eur pôjde na ochranu
životného prostredia a opravy ciest v prihraničných oblastiach Slovenska
a Poľska.

„Rozbiehame nové eurofondové obdobie. V spolupráci s Poľskom sme
z cezhraničného programu Interreg vypísali už prvé tri výzvy. Vyše 41 miliónov eur
pôjde na opatrenia proti dopadom klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými
pohromami, ochranu prírody, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest,“
povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Prvá výzva z nového programu Interreg PL-SK je zameraná na prevenciu rizika
prírodných katastrof a adaptáciu na zmenu klímy. Až 11 miliónov eur pôjde na
projekty ako sú napr. výstavba zelených stien a striech, dažďové záhrady alebo
vodozádržné opatrenia. Financie sú určené aj na projekty predkladané
záchrannými zložkami, napríklad zakúpenie špeciálnej techniky a softvéru
nevyhnutných na spoločné cezhraničné zásahy najmä v horských oblastiach. „S
Poľskom nás spája spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry,
Pieniny a Poloniny, a teda aj zodpovednosť za ich zachovanie pre budúce
generácie. Preto v týchto oblastiach podporujeme ochranu prírody, ale aj turizmus
a činnosť horskej záchrannej služby,“ doplnila vicepremiérka.
V rámci druhej výzvy pôjde takmer 4,9 milióna eur na ochranu vzácnych
prírodných území. Podporu môžu získať projekty zamerané napríklad na
udržiavanie celistvosti ekologických koridorov, výsadbu stromov alebo ochranu
chránených území pred nadmerným zaťažením cestovným ruchom.

„V pohraničnej oblasti s Poľskom chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj
cezhraničného turizmu. Členitý horský terén však výrazne obmedzuje cestnú
infraštruktúru a má vplyv aj na jej technický stav. Na jednej strane sú hory
výhodou poľsko-slovenského pohraničia, na strane druhej však predstavujú
prekážku, ktorá sťažuje fyzické kontakty. Preto podpora pôjde na opravy cestných
spojení s Poľskom v úzkom prihraničnom páse,“ povedala ministerka regionálneho
rozvoja. Z vyše 25 miliónového balíka v tretej výzve podporíme projekty
zamerané na prestavby, rekonštrukcie a modernizácie ciest. Plánované sú
úpravy šírky ciest uľahčujúce pohyb autobusov, výstavba chodníkov
a cyklochodníkov či dažďovej kanalizácie.
Vyhlásené výzvy sa na slovenskej strane týkajú Žilinského a Prešovského
samosprávneho kraja a okresu Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
V Poľsku sú to oblasti v Sliezskom, Malopoľskom a Podkarpatskom vojvodstve. Do
výziev sa môžu prihlásiť organizačné zložky štátu, samosprávy, organizácie
zriadené štátom, samosprávou alebo vyššími územnými celkami. V neposlednom
rade aj mimovládne neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb,
okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, či Európske zoskupenie územnej
spolupráce.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z vypísaných výziev môžu záujemcovia
predkladať do 31. marca 2023. Viac informácií o týchto výzvach nájdete tu.
„Potenciál prihraničných regiónov sme doteraz nedokázali naplno využiť. Naším
cieľom je, aby ľudia žijúci v pohraničí mali európsku kvalitu života. Práve programy
Interreg sú silným a efektívnym nástrojom ako podmienky pre lepšie cezhraničné
väzby vytvárať. Spoločne s našimi poľskými partnermi sa tak snažíme o to, aby
mali k sebe ľudia bližšie,“ dodala Remišová.
V dobiehajúcom programovom období patril program Interreg PL-SK
k najúspešnejším eurofondovým programom. Podarilo sa nám v pohraničí
vybudovať a označiť 2 700 km cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné
chodníky, turistické trasy, cyklotrasy), zmodernizovať 160 km ciest 2. a 3. triedy a
obnoviť 400 objektov kultúrneho a prírodného dedičstva. „Vďaka spoločnému
úsiliu a projektu vznikol v okrese Cieszyn aj hraničný cestný priechod na Slovensko,
ktorý zjednodušil cestu z jednej obce do druhej a skrátil ju o 20 km. Prepojili sa
hlavné dopravné tepny vedúce do Katovíc, Bratislavy, Budapešti a Viedne. Nové
parkovisko a turistické altánky poskytujú priestor na odpočinok počas cesty. Som

rada, že podporujeme projekty, ktoré posilňujú vzťahy medzi obcami a vytvárajú
nové možnosti na rozvoj spolupráce,“ dodala Remišová.
Na nové programové obdobie je okrem programu Interreg PL-SK (162 miliónov
eur) schválený aj program Interreg SK-CZ s rozpočtom 107 miliónov eur a Interreg
HU-SK s celkovým rozpočtom 161 miliónov eur. Na program Interreg SK-AT pôjde
69 miliónov eur a program Interreg NEXT, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, má
vyčlenených 73 miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo