Vicepremiérka Remišová vyzýva prijímateľov zazmluvnených eurofondových projektov, aby čo najrýchlejšie predkladali žiadosti o platby a projekty dokončili do konca roka


Bratislava, 10. marec 2023 – Prijímateľom eurofondov z dobiehajúceho
programového obdobia zostáva už len 10 mesiacov na to, aby dokončili svoje
projekty. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR) zverejnilo aktuálny zoznam zazmluvnených projektov, ktoré sú ešte
stále v štádiu realizácie. Zoznam bude MIRRI SR aktualizovať každý mesiac.

 

„Máme za sebou náročné obdobie, v ktorom sme čelili súbehu troch veľkých
globálnych kríz, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili aj realizáciu eurofondových
projektov. Napriek tomu sa nám podarilo splniť to, čo som si predsavzala pri
nástupe na čelo ministerstva investícií – zásadne zlepšiť a zefektívniť čerpanie
eurofondov a očistiť ich od korupcie a zbytočnej byrokracie. V eurofondoch, ktoré
čerpáme ešte z dobiehajúceho programového obdobia, sme zaviedli desiatky
zmien a zjednodušení a vďaka tomu sa tejto vláde podarilo za tri roky využiť pre
Slovensko viac eurofondov ako bývalým vládam za vyše šesť rokov. Zároveň nám
už tri roky po sebe v hlavných programoch neprepadlo ani euro,“ vyhlásila
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá upozornila, že rok
2023 je posledným rokom, kedy treba dočerpať peniaze z dobiehajúceho
programového obdobia. Za čerpanie v programoch sú zodpovedné jednotlivé
ministerstvá, ktorého ich riadia: OP Integrovaná infraštruktúra (MD SR), OP
Ľudské zdroje (MPSVR SR), OP Kvalita životného prostredia (MŽP SK), OP Efektívna

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
verejná správa (MV SR), OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR), Integrovaný
regionálny operačný program (MIRRI SR), Interreg SK-CZ a SK-AT (MIRRI SR).
„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako aj ostatné
rezorty sa k čerpaniu eurofondov v rámci svojich operačných programov postavili
zodpovedne. Výsledkom je, že aktuálne je zazmluvnená celá alokácia z balíka
určeného pre Slovensko na dobiehajúce programové obdobie. Teraz je kľúčové,
aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a nám i
ostatným ministerstvám poslali žiadosti o preplatenie výdavkov na projekty.
Aktuálne ide o takmer 7 000 projektov, ktoré sú ešte v realizácii. Ich zoznam sme
zverejnili na webe nášho ministerstva a budeme ho pravidelne aktualizovať.
Efektívne čerpanie eurofondov teraz závisí práve od prijímateľov, pretože je ich
zodpovednosťou, aby svoje projekty, na ktoré už majú schválené eurofondy, aj
úspešne dokončili,“ podčiarkla Remišová. Takmer 7 000 projektov, ktoré ešte nie
sú dokončené, je z operačných programov, ktoré sú v kompetencii jednotlivých
ministerstiev: OP Integrovaná infraštruktúra (MD SR), OP Ľudské zdroje (MPSVR
SR), OP Kvalita životného prostredia (MŽP SK), OP Efektívna verejná správa (MV
SR), OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR), Integrovaný rtegionálny operačný
program (MIRRI SR), Interreg SK-CZ a SK-AT (MIRRI SR).
Prijímatelia, ktorí majú podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, musia do konca roka 2023 svoj projekt zrealizovať a požiadať
ministerstvá, ktoré zastrešujú jednotlivé operačné programy, o preplatenie
výdavkov. Rezorty potom majú ešte dodatočné tri mesiace na kontrolu a
spracovanie predložených žiadostí o platbu.
Aktuálny zoznam zazmluvnených projektov v realizácii v rámci dobiehajúceho
programového obdobia je zverejnený TU – https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/

Aby vám nič neuniklo